စစ္

လူ႕စ႐ိုက္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာအရာျဖစ္ၿပီး လူတို႔ရွိေနသမၽွ ဆက္ရွိေနမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္သည္ မေကာင္းပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ဆိုလၽွင္ စစ္သည္ မၾကားသင့္မၾကားထိုက္ေသာ အရာပင္ ျဖစ္ေနၿပီ။

ျမန္မာသည္ အာဖဂန္နစၥတန္၊ အီရတ္၊ ကေမၻာဒီးယားတို႔ကဲ့သို႔ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡဒဏ္ေၾကာင့္ လုံး၀ေၾကမြသြားျခင္းမရွိဘဲ ဆက္လက္လည္ပတ္ေနေသာ္လည္း ျပည္တြင္းပဋိပကၡဒဏ္ကို လြတ္လပ္ေရးမရခင္ကတည္းက ေတာက္ေလၽွာက္ခံေနရသျဖင့္ စိတ္ေထာင္းကိုယ္ေၾကျဖစ္ေနေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး လူမႈေရးတို႔တြင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား ေနာက္တြင္ေရာက္ေနေသာ ႏိုင္ငံလည္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ စစ္ဒဏ္ကို တျမည့္ျမည့္ခံေနရေသာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ လမ္းခုလတ္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီ။ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ ခက္ခဲသလို အႏၲရာယ္ႀကီးလွသည့္အတြက္ ဒီမိုကေရစီေအာင္ျမင္ရန္ အရာအားလုံး၏ ေဖးမမႈကို လိုအပ္သည္။ ထိုအထဲတြင္ စစ္ မပါဝင္ပါ။ စစ္ကိုမလိုလားသျဖင့္ စစ္၏ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အသစ္ေဖာ္ေဆာင္ေနသည္မွာ ၂၀၁၁ ယခင္အစိုးရ စတက္စဥ္ကတည္းက ျဖစ္ၿပီး ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္လည္း ဆက္လက္ႀကိဳးစားေနသည္။

သို႔ရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈသည္ တိုးတက္မႈအခ်ိဳ႕ရရွိရာမွေန၍ နိမ့္လိုက္ျမင့္လိုက္အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ယခုႏွစ္ပိုင္းတြင္ ေနရာကိုလိုက္ၿပီး ျပင္းထန္လာသလို အၫိုေရာင္နယ္ပယ္မ်ားသည္လည္း ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအနီးသို႔ပင္ က်ယ္ျပန္႔လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔အျပင္ စစ္တြင္ ျပည္တြင္းအေၾကာင္းတရားမ်ားသာမက ျပည္ပအေၾကာင္းတရားမ်ားပါ ပါဝင္ေနသလားဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ားလာသည္။

စစ္ဆိုသည္ အရွိန္ျမႇင့္လာလ်င္ ထိန္းမရေတာ့ဘဲ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔စြာ ေတာက္ေလာင္သြားတတ္သျဖင့္ ယခုအေျခအေနသည္ စိုးရိမ္စရာျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ စစ္ႀကီးမားေတာက္ေလာင္သြားလၽွင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈကိုသာမက ခက္ခက္ခဲခဲ တည္ေဆာက္လာရသည့္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံကိုပါ ပစ္လိုက္ရႏိုင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ငတ္မြတ္ေနေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ဒီမိုကေရစီတို႔ႏွင့္ စစ္သည္ ျပဒါးတစ္လမ္း သံတစ္လမ္းျဖစ္သျဖင့္ စစ္ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔မလာေအာင္ နည္းကုန္သုံးၿပီး ႀကိဳးစားၾကရန္ The Voice Journal က ေဆာ္ဩအပ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ
၂၂.၈.၂၀၁၉

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *