ေက်ာက္အုတ္တို႔ ၿပိဳေလရာ (၅) (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္အႀကိဳေဆာင္းပါး)

အခန္း (၃)
တကၠသိုလ္ ဥပေဒၾကမ္း

ေဝဖန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္း

တကၠသိုလ္ တည္ေထာင္ေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တကၠသိုလ္တစ္ခုရွိသင့္သည္ဟူ၍ ၁၈၈၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းကပင္ ပညာေရးဆင္ဒီကိတ္ဥကၠ႒ ‘ဆာဂၽြန္ဂ်ာဒင္း’ က အႀကံျပဳခဲ့ဖူးသည္။ (ေဒါက္တာ ဦးဘ၊ ၁၉၆၃) ၁၈၉၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ရန္ကုန္ေက်ာင္းဆရာမ်ားအသင္းအစည္းအေဝးတြင္လည္း မစၥတာေတာ္စိန္ခိုက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တကၠသိုလ္တခုတည္ေထာင္သင့္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ (Taw Sein Ko, 1913) ၁၉၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိလာေသာ ‘အိႏၵိယအာဏာခြဲေဝေပးေရးေကာ္မတီ’ (Indian Decentralization Committee) ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္ပိုင္တကၠသိုလ္တစ္ခုရွိရန္ လိုအပ္သည္ဟု ထင္ျမင္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။ (Dr. U Ba၊ 1963)

သို႔ျဖင့္ ပညာေရးဆင္ဒီကိတ္သည္ တကၠသိုလ္တည္ေထာင္ေရးအတြက္ တင္ျပလႊာတစ္ေစာင္ ေရးဆြဲျပဳစုၿပီး ‘အိႏၵိယတကၠသိုလ္မ်ား ေကာ္မရွင္’ (Indian Universities Commissions) သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကိုလည္း ကာလကတၱားသို႔ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ (BPI၊ 1901-02) ၁၉၁၁ ခု ဒီဇင္ဘာလတြင္လည္း ထပ္မံအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အစိုးရသို႔ တင္ျပခဲ့သည္။ (BES 1910-11) ၁၉၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အိႏၵိယတကၠသိုလ္စနစ္ႏွင့္ ၿဗိတိသၽွေကာလိပ္မ်ား ေပါင္းစည္းပါဝင္သည့္ တကၠသိုလ္စနစ္ျဖင့္ မူၾကမ္းတစ္ခု ေရးဆြဲကာ ပညာေရးဆင္ဒီကိတ္သို႔ တင္ျပလိုက္သည္။ ၁၉၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါမူၾကမ္းကို ဆင္ဒီကိတ္မွ လက္ခံၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရထံ တင္သြင္းခဲ့သည္။ (PIB၊ 1911-12)

ဤသို႔ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သီးျခားတကၠသိုလ္တစ္ခုတည္ရွိေရးမွာ စတင္အသက္ဝင္လာခဲ့ပါသည္။

တကၠသိုလ္ဥပေဒမူၾကမ္း

၁၉၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေဒလီၿမိဳ႕၌ ပညာမင္းႀကီးမ်ားကြန္ဖရင့္တစ္ရပ္က်င္းပသည္။ ဤကြန္ဖရင့္တြင္ တကၠသိုလ္သစ္မ်ားအျဖစ္ ထူေထာင္မည့္ ပတၱနား၊ ဒကၠာႏွင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တို႔၏ ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ားကို အဓိကေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ (PEI၊ 1915-16) ၁၉၁၈ ခုႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္သင္ရိုးကိစၥမ်ားအတြက္ ‘ျမန္မာႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္ေကာ္မတီ’ (Burma University Committee) ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ဤေကာ္မတီတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ အိႏၵိယတကၠသိုလ္မ်ားမွ ကၽြမ္းက်င္သူငါးဦး ပါဝင္သည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဥပေဒမူၾကမ္း ေရးဆြဲႏိုင္ေရးအတြက္ ကာလကတၱားတကၠသိုလ္ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာကို ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ (Dr. UB၊ 1963)

ဆိုခဲ့ပါ ကာလကတၱားတကၠသိုလ္ေကာ္မရွင္၏ အႀကံေပးခ်က္မ်ားမွာ

၁။ ဖြင့္လွစ္မည့္တကၠသိုလ္ကို ေက်ာင္းစြဲမထားဘဲ ဗဟိုတကၠသိုလ္ႏွင့္ ေက်ာင္းအိပ္၊ ေက်ာင္းစားတကၠသိုလ္ ျဖစ္သင့္။
၂။ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ားကို ပညာေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕မ်ားကသာ ကိုင္တြယ္သင့္။
၃။ ပညာေရးပိုင္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈရွိသင့္။
၄။ တကၠသိုလ္ေရးရာမ်ားကို အစိုးရလက္ေအာက္မွ သီးျခားကင္းလြတ္ေသာအဖြဲ႕ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သင့္ …။ (UNEC၊ 1937)

ဤသို႔ျဖင့္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေသာ ဥပေဒၾကမ္းကို တင္သြင္းခဲ့ သည္။ ၁၉၂၀ ျပည့္ ဩဂုတ္ ၂ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရအိမ္ေတာ္၌ က်င္းပေသာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ‘စိတ္ႀကိဳက္ခန္႔ ေကာ္မတီ’ (Select Committee) ဖြဲ႕စည္းၿပီး ဥပေဒၾကမ္းကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။ (သူရိယသတင္းစာ၊ ၄-၈-၂၀)

ဥပေဒၾကမ္းကို ေဝဖန္ကန္႔ကြက္ၾကျခင္း

တကၠသိုလ္ဥပေဒၾကမ္း ထြက္ေပၚလာသည္ႏွင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အတြင္းကေရာ အျပင္ကပါ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား လၽွံက်လာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သီးသန္႔တကၠသိုလ္တစ္ခု ရွိသင့္သည္ကို အားလုံးက လက္ခံထားၾကေသာ္လည္း ျမန္မာအမ်ားစုလိုခ်င္သည္မွာ ယခုထြက္ေပၚလာေသာ မူၾကမ္းပါ ဥပေဒမ်ိဳး မဟုတ္ပါေခ်။ သို႔ႏွင့္အမၽွ တကၠသိုလ္ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ားမွာ အလြန္ျပင္းထန္သည္ဟု ဆိုရပါလိမ့္မည္။ ဤအခ်က္ကို ထိုေခတ္သတင္းစာမ်ားက ေဖာ္ျပ ေနသည္။

၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၈ ရက္က က်င္းပေသာ ‘ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပဳျပင္ေရးအသင္းႀကီး’ (Burma Reform League) က ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတစ္ရပ္က်င္းပကာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဥပေဒၾကမ္းကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ (Burma Observer, 24-7-20) ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္တြင္လည္း ‘ဝိုင္အမ္ဘီေအ’ အေထြေထြေကာင္စီကႀကီးမႉး၍ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဥပေဒၾကမ္း ကန္႔ကြက္ပြဲကို ဂ်ဴဗလီေဟာတြင္ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ (New Burma 24-7-20)

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဥပေဒမူၾကမ္းအေပၚ ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ားစြာထဲမွ အေရးႀကီးသည္ဟု ယူဆရေသာအခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

၁။ တကၠသိုလ္ကို ‘ယူနီထရီစနစ္’ (Unitary) စနစ္ျဖင့္ မတည္ေထာင္လို၊ ‘ဖက္ဒရယ္စနစ္’ (Federal) စနစ္ျဖင့္သာ ထူေထာင္လိုၾကသည္။
၂။ တကၠသိုလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေနရာမ်ားတြင္ ျမန္မာမ်ားပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္လိုၾကသည္။
၃။ တကၠသိုလ္သို႔ ဝင္ခြင့္ရရန္ တစ္ႏွစ္ထပ္မံသင္ၾကားရဦးမည္ဆိုသည္ကို မႏွစ္သက္ၾက။
၄။ ဘီေအႏွင့္ ဘီအက္စီကို ဂုဏ္ထူးႏွင့္ေအာင္မွ အမ္ေအႏွင့္ အမ္အက္စီ တက္ခြင့္ရမည္ဆိုေသာ အခ်က္ကိုလည္း မႏွစ္သက္ၾက။
၅။ ပညာေရးဝန္ႀကီး မစၥတာ မတ္ဟန္႔တားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆက္လက္အမႈမထမ္းလိုၾကေခ်။

မေက်နပ္ခ်က္အမ်ားစုမွာ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ ပညာေရးအေပၚ အေျခခံသည္ဟု ယူဆရပါသည္။ မူၾကမ္းတြင္ပါဝင္ေသာ တကၠသိုလ္၏ ‘ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္’ (autonomy) ႏွင့္ တကၠသိုလ္အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လၽွင္မူ ဘာတစ္ခုမွ ေဝဖန္တို႔ထိမႈ မေတြ႕ရပါေခ်။ ေနာင္ထြက္ေပၚလာမည့္ ၁၉၂၀ ပထမေက်ာင္းသားသပိတ္တြင္လည္း ဤအခ်က္မ်ား မပါ,ပါ။ သို႔အတြက္ ဤအခ်က္မ်ားသည္ပင္ တကၠသိုလ္အက္ဥပေဒ၏ ‘အားေကာင္းခ်က္မ်ား’ ဟု ယူဆရမလို ရွိပါသည္။ (ဤအေၾကာင္းကို ေရွ႕အခန္းတြင္ ေဖာ္ျပသြားပါမည္။)

အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းျခင္း

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဥပေဒကို ၁၉၂၀ ျပည့္ ဩဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔ တြင္ ပညာမင္းႀကီး မတ္ဟန္းတားက တင္သြင္းၿပီး ဥပေဒျပဳေကာင္စီက အတည္ျပဳခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ ဒုတိယဘုရင္ခံက သေဘာတူ၍ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္က သေဘာတူလိုက္သည္။ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ဥပေဒအရ အာဏာတည္ပါသည္။ (RAB၊ 1920၊ 21)

 

ေက်ာ္ဝင္း
၁၉ ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၉

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *