ကိုယ့္သုံးတဲ့ ဖုန္းမွာ Unicode ဘယ္လို ေျပာင္းမလဲ

ေဝဖန္သံတို႔ ဆူဆူညံလာျပန္ၿပီ ျဖစ္သည္။ အျခားမဟုတ္ ယူနီကုတ္ – ေဇာ္ဂ်ီ အေရးျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ျပည္ေထာင္စုေဖာင့္ကို တရားဝင္ အသုံးျပဳလာၾကသည္ႏွင့္ အတူ ယူနီကုတ္အသုံးျပဳေရး ႏႈိးေဆာ္သံမ်ား Facebook စာမ်က္ႏွာထက္ေတြ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ၾကားလာရျပန္ၿပီ။ ဖုန္းေအာ္ပေရတာမ်ားက ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ေန႔မွာ စၿပီး ယူနီကုတ္ကို အသုံးျပဳမည္ျဖစ္သည္။။ ထို႔အတြက္ ရွိရင္းစြဲ ေဇာ္ဂ်ီမွ ယူနီကုတ္သို႔ ေျပာင္းသုံးခ်င္သူမ်ားလည္း ရွိေနၾကၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ Android ၊ iOS မ်ားတြင္ ယူနီကုတ္ေျပာင္းသုံးရန္အတြက္ အဆင့္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

Android သုံးဖုန္းမ်ားတြင္ ေဇာ္ဂ်ီအသုံးျပဳေနရာမွ ယူနီကုတ္ထည့္မည္ဆိုလၽွင္ ကိုယ္သုံးသည့္ ဖုန္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ အဆင့္မ်ားအနည္းငယ္ ကြဲျပားမႈရွိမည္ျဖစ္သည္။ ယူနီကုတ္သို႔ ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ လုပ္နည္းခုနစ္မ်ိဳးရွိၿပီး ကိုယ့္ဖုန္းႏွင့္ အဆင္ေျပရာတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

လုပ္နည္း ၁ ။  Setting ထဲမွ  Display ထဲရွိ Font တြင္ မူလအတိုင္း ‘Default’ ျပန္ထားေပးရမည္ ။

လုပ္နည္း ၂ ။ Theme Style တြင္ Default Theme/ Default Font ျပန္ေ႐ြးေပးရမည္ ။

လုပ္နည္း ၃ ။ Setting ထဲမွ Language & Input မွ တစ္ဆင့္ English(US) ျဖစ္ေစ English(UK) ျဖစ္ေစ ေျပာင္းေပးရမည္။

 လုပ္နည္း ၄ ။ Setting ထဲမွ Language & Input မွ တစ္ဆင့္ ‘ဗမာ(Unicode)’, ‘ျမန္မာ(ယူနီကုဒ္)’ , English (Myanmar[Burma]) ကဲ့သို႔ Language ကို ေ႐ြးေပးျခင္းျဖင့္ ယူနီကုတ္ေျပာင္းႏိုင္မည္ ။

လုပ္နည္း ၅ ။ Language ႏွစ္မ်ိဳး တစ္ၿပိဳင္တည္းေ႐ြးခ်ယ္ေပးႏိုင္ေသာ ဖုန္းမ်ားတြင္ English ကို ပထမ၊ ဗမာ(ယူနီကုဒ္) ကို ဒုတိယ ထား၍ အသုံးျပဳႏိုင္မည္ ။

လုပ္နည္း ၆ ။ Font apk မ်ားျဖင့္ သြင္းႏိုင္မည္ ။ Samsung ဖုန္းမ်ားအတြက္ Myanmar & other Unicode fonts ကို Google Play ကေန တစ္ဆင့္ သြင္းႏိုင္သည္။ အျခားအမ်ိဳးအစားဖုန္းမ်ားအတြက္ MM Unicode Installer ကို https://apkpure.com မွ တစ္ဆင့္ ရယူႏိုင္မည္။

လုပ္နည္း ၇ ။ ZawGyi font တမ်ိဳးတည္းသာထည့္သြင္းထားေသာဖုန္းမ်ားတြင္ Root access လုပ္ၿပီး ထည့္ရမည္ျဖစ္သည္။

စာ႐ိုက္ရန္အတြက္Gboard ႏွင့္ TTkeyboard ထည့္သြင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

iPhone , iPad

iOS အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ Unicode ထည့္သြင္းနည္းမွာ iOS version ေပၚ မူတည္၍ ႏွစ္မ်ိဳးကြဲျပားမည္ျဖစ္သည္။

iOS 12 သုံးသူမ်ားအတြက္ Setting > General > Profile ထဲမွ Zawgyi Font Profile Link ကို အရင္ Remove လုပ္ေပးရမွာပါ။ My font App ထဲက Pyidaungsu font ကို Install လုပ္ၿပီး Restart ခ်ေပးရင္ Unicode ေျပာင္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ Unicode ေျပာင္းသည္ႏွင့္ ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ ေရးထားသည့္ စာအေဟာင္းမ်ား လြဲေနမည္ျဖစ္ၿပီး PYAUNG ဆိုသည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲကို သြင္းေပးရမွာပါ။

PYAUNG ေဆာ့ဖ္ဝဲကို https://apps.apple.com/us/app/pyaung/id1039690192 မွာ ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

iOS 13 Beta သုံးသူမ်ားအတြက္ Setting >General > Language & Region > Preferred Language order ထဲက Burmese ထဲ ဝင္ၿပီး Standard (Recommended) ကို ေ႐ြးေပးရင္ Reboot သြားမည္ျဖစ္သည္။ ျပန္တက္လာလၽွင္ ေနာက္တစ္ခါ Restart ခ်ရမွာျဖစ္ၿပီး Unicode ေျပာင္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ဖုန္းႏွင့္ စာ႐ိုက္ရန္ Unicod keyboard အေနႏွင့္ TTkeyboard ကို သုံးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး iOS 13 User မ်ားအတြက္ Unicod Keyboard Built in ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဇာ္ဂ်ီ – Unicode , Unicode – ေဇာ္ဂ်ီဟူ၍ လြန္ဆြဲခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ကာလမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မွသည္ ေန႔စဥ္သုံးစြဲေနသည့္ လူမႈကြန္ရက္အထိ Unicode ေျပာင္းေရး လုပ္ေဆာင္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ စာ႐ိုက္ရသည္မွာ ေဇာ္ဂ်ီကဲ့သို႔ လြယ္ကူလြန္းမေနေသာ္လည္း Unicode တြင္လည္း အားသာခ်က္အမ်ားအျပားရွိေနသည္။

Unicode တြင္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ရွိသည့္အတြက္ အင္တာနက္တြင္ အခ်က္အလက္မ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ရွာေဖြရာတြင္ အမွားကင္းစြာ လုပ္ေဆာင္လာႏ္ိုင္မည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ လူသုံးမ်ားသည့္ Google Map ၏ location မ်ားကိုလည္း ျမန္မာဘာသာႏွင့္ ပိုမိုတိက်စြာ ရွာေဖြႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Unicode သည္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားမွ ျမန္မာဘာသာစကားသို႔ အျပန္အလွန္ေျပာင္းလဲရာတြင္လည္း ပိုမိုလြယ္ကူမွန္ကန္မည့္အားသာခ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာစာအေျချပဳ ဉာဏ္ရည္စနစ္ျဖစ္သည့္အတြက္ အလိုအေလ်ာက္ စာလုံးေပါင္းျပင္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္တူရာမ်ားကို စုထားေပးျခင္း စသည္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *