ၿခံစည္း႐ုိုး အႏၲရာယ္

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ငါ့အသိုင္းအဝိုင္း၊ မင္းအသိုင္းအဝိုင္းဟု လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး ခြဲျခား ၿခံစည္းရိုးခတ္ျခင္းမ်ားလာသည္။ Identity Politics တစ္ေက်ာ့ျပန္ေခါင္းေထာင္လာျခင္းကို ျမန္မာတြင္သာမက ကမၻာတြင္ပါ ႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ္လည္း ျမန္မာကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေနဆဲ ႏိုင္ငံအတြက္မူ အႏၲရာယ္ပိုႀကီးသည္။ ျမန္မာ့သမိုင္းေၾကာင္းကို အနည္းငယ္သိလၽွင္ပင္ အႏၲရာယ္အတိုင္းအတာကို သေဘာေပါက္ႏိုင္သည္။

ဒီမိုကေရစီသည္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို အားေပးသည္။ Identity ၿခံစည္း႐ိုးသည္ ခြဲျခားျခင္းကို ကိုယ္စားျပဳသည္၊ ငါမဟုတ္လၽွင္ ငါ့အဖြဲ႕မဟုတ္လၽွင္ မေကာင္း။ Identity ၿခံစည္းရိုးသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္၊ လားရာေျပာင္းျပန္ျဖစ္သည့္အတြက္ ၿခံစည္းရိုးခတ္သူမ်ားလာေလေလ ဒီမိုကေရစီ ေနာက္ျပန္ေလၽွာေလျဖစ္သည္။ Identity ၿခံစည္းရိုး တစ္ေပျမင့္လၽွင္ ဒီမိုကေရစီ ေလးငါးဆယ္ေပ ေနာက္ျပန္ေလၽွာသည္။

Identity ၿခံစည္းရိုးတို႔သည္ ၿခံစည္းရိုးမ်ားကို ကင္ဆာသဖြယ္ ပြားမ်ားေစသည္။ ကိုယ့္ဘက္က ၿခံစည္းရိုးခတ္လၽွင္ အျခားဘက္ကလည္း လိုက္ခတ္ျခင္းျဖင့္ ၿခံစည္းïရိုး မ်ားသထက္မ်ား၊ ျမင့္သထက္ျမင့္လာေစသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လတ္တေလာတြင္ ပြားမ်ားလာေသာ ၿခံစည္းရိုးမွာ တစ္ဖြဲ႕ဖြဲ႕က ၿခံစည္းရိုး ခတ္ေနသည္၊ မခတ္သင့္ဟု ကန္႔ကြက္ေျပာဆိုကာ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ကမူ ၿခံစည္းရိုးထပ္ခတ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ၿခံစည္းရိုးကို ၿခံစည္းရိုးျဖင့္ တိုက္ေနၾကျခင္း။

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ရွိေနဆဲ၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး နယ္ပယ္မ်ိဳးစုံ အလႊာမ်ိဳးစုံတြင္ သြားေနဆဲ၊ ျပည္ပဖိအားမ်ား ရွိေနဆဲ၊ ကိုလိုနီေခတ္အပါအဝင္ ေခတ္မ်ားစြာက အတူေနထိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ တစ္ခ်ိန္မဟုတ္ တစ္ခ်ိန္ ႀကဳံခဲ့ရသည့္ အစိုင္အခဲမ်ား အၿငႇိဳးအေတးမ်ားကို မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအား လက္ဆင့္ကမ္းေပးေနၾကဆဲအခ်ိန္တြင္ ၿခံစည္းရိုးမ်ား၏ အႏၲရာယ္ကို သတိေပးလိုသည္။ မည္သူ႕အတြက္မၽွ မေကာင္းပါ။ 

အယ္ဒီတာ
၂၉.၈.၂၀၁၉

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *