ေက်ာက္အုတ္တို႔ ၿပိဳေလရာ (၆) (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္အႀကိဳေဆာင္းပါး)

အခန္း (၄)
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အက္ဥပေဒ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္

၁၉၂၀ ပထမေက်ာင္းသားသပိတ္သည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အက္ဥပေဒကို မေက်နပ္ရာမွ ေပၚထြက္လာသည္ဟု ေယဘုယ်ဆိုရေသာ္လည္း တကၠသိုလ္ဥပေဒၾကမ္းအဆင့္ ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တကၠသိုလ္အက္ဥပေဒထြက္ၿပီး ပထမေက်ာင္းသားသပိတ္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ယခုေဖာ္ျပမည့္ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား မပါပါ။ သို႔အတြက္ အဆိုပါေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားကို ထိုေခတ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္က ႏွစ္သက္ၾကလိမ့္မည္ဟု ယူဆရပါသည္။ တစ္နည္းဆိုရလၽွင္ ဆိုခဲ့ပါေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားသည္ပင္ ၁၉၂၀ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အက္ဥပေဒ၏ အားေကာင္းခ်က္မ်ားဟု ဆိုႏိုင္လိမ့္မည္ထင္ပါသည္။

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕

– ပုဒ္မ ၄ – တကၠသိုလ္သည္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရန္ အခြင့္အာဏာရွိသည္။

(က) တိုင္းျပည္၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ လူသားတို႔၏လုပ္ေဆာင္မႈ နယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ပညာရွင္မ်ား၊ ပါရဂူမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို ေလ့က်င့္ရန္ႏွင့္ ဤတကၠသိုလ္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည္ဟု ယူဆရေသာ၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီးရွိ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို စီစဥ္သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးျခင္း၊
(က) (က) – သုေတသနႏွင့္ အသိပညာဆိုင္ရာ တိုးတက္ျပန္႔ပြား ေစေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ဖန္တီးေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊
(ခ) စာေမးပြဲမ်ားက်င္းပေပးၿပီး ဒီဂရီ၊ ဒီပလိုမာ၊ ေအာင္လက္မွတ္ စသည္တို႔ႏွင့္ အျခားေသာ ပညာအရည္အေသြးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္တို႔ကို ခ်ီးျမႇင့္အပ္ႏွင္းျခင္း၊
(ဂ) လိုအပ္သလို မဟာဌာနမႉးမ်ား၊ ပါေမာကၡမ်ား၊ ကထိကမ်ားႏွင့္ အျခားဆရာမ်ားကို ခန္႔ထားျခင္း၊
(ဃ) ပညာသင္ဆု စေသာ ပညာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ဆုမ်ားေပးအပ္ျခင္း၊ ျပပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊
(င) စာၾကည့္တိုက္မ်ား၊ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ခန္းမ်ား၊ ျပတိုက္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာတကၠသိုလ္ပညာေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေဆာက္အအုံမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊
(စ) သတ္မွတ္ထားေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ အျခားေသာတကၠသိုလ္မ်ားမွ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊
(ဆ) ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေနထိုင္မႈ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ သူတို႔၏ က်န္းမာေရးအတြက္ စီစဥ္ေပးျခင္း၊
(ဇ) ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ထားေသာ ေက်ာင္းလခ စသည္မ်ားကို ေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ လက္ခံျခင္း၊
(ဈ) ဝိဇၨာပညာရပ္၊ သိပၸံပညာရပ္ႏွင့္ အျခားေသာ ပညာရပ္တို႔ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္ႏွင့္ တကၠသိုလ္၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အားေပးရာေရာက္မည့္ ကိစၥအရပ္ရပ္ကို ဥပေဒက ႏွင္းအပ္ထားေသာ အခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ အက်ဳံးဝင္ သက္ဆိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မသက္ဆိုင္သည္ျဖစ္ေစ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊
(ည) အထက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရန္သာမက တကၠသိုလ္၏ အျခားရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို လိုအပ္သလို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ စီမံေဆာင္႐ြက္ျခင္း …။

– ပုဒ္မ ၅ – တကၠသိုလ္သည္ လူမ်ိဳးမေ႐ြး၊ ဘာသာမေ႐ြး၊ လူတန္းစားမေ႐ြး၊ က်ား-မ ခြဲျခားျခင္းမရွိ အားလုံးအတြက္ တံခါးဖြင့္ထားသည္။

– ပုဒ္မ ၇ – တကၠသိုလ္အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ ေဖာ္ျပပါ အတိုင္းျဖစ္သည္။

(က) – ေကာင္စီ
(ခ) – ဆီနိတ္
(ဂ) – ေကာင္စီ၏အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ
(ဃ) – ဆီနိတ္၏ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ

– ပုဒ္မ ၁၁ – ေကာင္စီကို ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္။ (၁၉၄၉ ျပင္ဆင္ခ်က္အရ ျဖစ္ပါသည္။)

(က) ဒုတိယ အဓိပတိ
(ခ) ပညာမင္းႀကီး
(ဂ) ပါေမာကၡခ်ဳပ္ (၁၉၅၁ – ျပင္ဆင္ခ်က္)
(ဃ) ေပါင္းစည္းထားေသာ ေကာလိပ္မ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ား
(င) မဟာဌာနမႉးမ်ား
(စ) ဆီနိတ္မွေ႐ြးခ်ယ္ေသာ ဆီနိတ္အဖြဲ႕ဝင္ သုံးဦး
(ဆ) တရားဝင္ဘြဲ႕ရထားသူ တစ္ရာထဲမွ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ၊ တကၠသိုလ္ဝန္ထမ္း မဟုတ္ေသာ၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားလည္းမဟုတ္ေသာ ဘြဲ႕ရကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၊ (ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္သည္ သုံးေယာက္ထက္ မနည္းရ၊ ငါးေယာက္ထက္ မပိုရ)
(ဇ) ေအာက္ပါအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး
– ရန္ကုန္တရားလႊတ္ေတာ္၏ ဘားေကာင္စီ
– ျမန္မာ ေဆးေကာင္စီ
– ျပည္သူ႕ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈေကာ္မရွင္
(ဈ) ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ျမဴနီစပါယ္ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ ေ႐ြးခ်ယ္ လိုက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္တဦး၊
(ည) ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ သုံးဦး၊ လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္မွ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ သုံးဦး၊
(႗) ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မွ အမည္စာရင္းတင္သြင္းေသာ တကၠသိုလ္ဝန္ထမ္း မဟုတ္သူ၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားလည္း မဟုတ္သူ ဘြဲ႕ရႏွစ္ဦး။ (အဆိုပါကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ သက္တမ္းမွာ တစ္ႏွစ္သာရွိၿပီး ထပ္မံခန္႔ထားလိုလၽွင္ ထပ္မံ အမည္စာရင္းတင္ရမည္။) (၁၉၃၉ ႏွင့္ ၁၉၅၁ – ျပင္ဆင္ခ်က္)
(ဌ) ဗမာလုံးဆိုင္ရာ ဆရာမ်ားအစည္းအ႐ုံးမွ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္ေသာ တကၠသိုလ္ဝန္ထမ္းမဟုတ္သည့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားလည္း မဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး (၁၉၅၁ – ျပင္ဆင္ခ်က္)
(ဍ) တကၠသိုလ္အဓိပတိမွ ခန္႔အပ္ေသာ တကၠသိုလ္ဝန္ထမ္း မဟုတ္သည့္၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားလည္း မဟုတ္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္သုံးဦး (၁၉၅၁ – ျပင္ဆင္ခ်က္)
(ဎ) ပညာေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးမွ ေစလႊတ္ေသာ အစိုးရအတြင္းေရးမႉး ႏွစ္ဦးႏွင့္
(ဏ) မႏၲေလးတကၠသိုလ္ေကာလိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး …။

– ပုဒ္မ ၁၂ – ေကာင္စီ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္

ပညာေရးႏွင့္သာ သီးျခားသက္ဆိုင္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားမွတစ္ပါး အျခားကိစၥရပ္မ်ားအားလုံးတြင္ ေကာင္စီသည္ တကၠသိုလ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။

– ပုဒ္မ ၁၄ – ဆီနိတ္ကို ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္။ (၁၉၄၉ – ျပင္ဆင္ခ်က္အရ ျဖစ္ပါသည္။)

(က) ဒုတိယ – အဓိပတိ
(ခ) ပညာမင္းႀကီးႏွင့္ တကၠသိုလ္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ အစိုးရဌာနမ်ားမွ ေလးဦးထက္မပိုေသာ အႀကီးအကဲမ်ား၊
(ဂ) ပါေမာကၡခ်ဳပ္ (၁၉၅၁ – ျပင္ဆင္ခ်က္)
(ဃ) ေပါင္းစည္းထားေသာ ေကာလိပ္မ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ား
(င) ပါေမာကၡမ်ား (တကၠသိုလ္ရွိ ဌာနအသီးသီးမွ ဌာနမႉးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။) (၁၉၅၁ – ျပင္ဆင္ခ်က္)
(စ) ေကာင္စီမွ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လိုက္သည့္ သင္ၾကားေရး ႏွင့္မဆိုင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္သုံးဦး၊
(ဆ) ကထိကမ်ားမွ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေသာ ကထိကငါးဦး …။

– ပုဒ္မ ၁၅ – ဆီနိတ္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္

ဆီနိတ္သည္ တကၠသိုလ္၏ သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္တြင္ သင္ၾကားေနေသာဆရာမ်ားျဖင့္ အဓိကဖြဲ႕စည္းထားသည္။ မည္သည့္အစိုးရတက္သည္ျဖစ္ေစ ဆီနိတ္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို စြက္ဖက္ခြင့္ မရွိပါေခ်။

(အထက္ပါ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္အားလုံးကို The Burma Code volume IV? The University of Rangon on Act, Burma Act IX, 1920 – မွ ထုတ္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။)

ေနာက္ပိုင္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္အကဲျဖတ္ျခင္း

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၂၀ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အက္ဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းမျဖစ္ခဲ့ပါ။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၏ အရည္အေသြးမွာ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး က်ဆင္းမသြားခဲ့ဟု ဆိုႏိုင္လိမ့္မည္ထင္ပါသည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ‘တကၠသိုလ္ပညာေရး အက္ဥပေဒသစ္’ ကို ျပ႒ာန္းလိုက္ရာ တကၠသိုလ္ပညာေရးတစ္ခုလုံးမွာ အစိုးရပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္သို႔ေရာက္သြားခဲ့ရသည္။ အစိုးရပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္သို႔ ေရာက္သြားခဲ့ရသည္။ သို႔ႏွင့္အမၽွ တကၠသိုလ္မ်ား၏ သီးျခားလြတ္လပ္ခြင့္ (Autonomy) မွာလည္း ေပ်ာက္ဆုံးသြားရေတာ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလအတြင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ‘အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ’ ကို ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။ ၁၉၂၀ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အက္ဥပေဒက တကၠသိုလ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (ေကာင္စီ) ႏွင့္ သင္ၾကားေရး (ဆီနိတ္) ကို သီးျခားခြဲထားခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒတြင္မူ ‘အမ်ိဳးသားပညာေရးေကာ္မရွင္’ အျဖစ္ ေပါင္းစည္းပစ္လိုက္ပါသည္။ တစ္နည္းဆိုရလၽွင္ အစိုးရက တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပညာေရးတာဝန္ ရွိသူမ်ားကို အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတည္း ေပါင္းစည္းပစ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားမွာ ႏွစ္ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ (၁၉၆၅ မွ ၂၀၁၄ ထိ) အစိုးရ၏ အေစစားခံမ်ားသာျဖစ္ခဲ့ရာဆိုခဲ့ပါ ေပါင္းစည္းမႈမွာ ပညာေရးတာဝန္ရွိသူမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို တားဆီးခ်ဳပ္ငင္ထားသလို ျဖစ္ေနခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၄-၁၅ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵျပပြဲျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၅ ဇြန္လ ၂၅ ရက္တြင္ ‘အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ’ ထြက္လာခဲ့ပါသည္။ ဤဥပေဒအရ မူလ ‘အမ်ိဳးသားပညာေရး ေကာ္မရွင္’ ကို အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒ ေကာ္မရွင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာ္လည္း ထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းလဲသြားသည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ၁၉၂၀ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အက္ဥပေဒမွာလို ပညာရွင္မ်ား (တကၠသိုလ္ဆရာမ်ား) ၏ ပညာသင္ၾကားေရးအစီအမံကို အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ သီးျခားကင္းလြတ္ေအာင္ စီစဥ္သင့္သည္ဟု ယူဆရပါ သည္။ သို႔မွသာ တကၠသိုလ္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္စီရင္ပိုင္ခြင့္ကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ေက်ာ္ဝင္း
၂၂ ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၉

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *