တရားမဝင္ေ႐ႊထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္ အင္းေတာ္ႀကီးကန္ ေရညစ္ညမ္းမႈကို စစ္ေဆး

ရန္ကုန္၊ ဩဂုတ္ ၂၉

အင္းေတာ္ႀကီးကန္အတြင္း တရားမဝင္ ေ႐ႊထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ အေျခအေနမ်ားကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးထားၿပီး သစ္ေတာဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ ေရဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ ေရကို စစ္ေဆးေနေၾကာင္း သယံဇာတႏွင္ ့သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာရဲျမင့္ေဆြက  ေျပာၾကားသည္။

အင္းေတာ္ႀကီးကန္အတြင္း တရားမဝင္ေ႐ႊတူးေဖာ္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရး ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး ေ႐ႊတူးေဖာ္မႈမွ အနည္အႏွစ္မ်ား ကန္အတြင္းသို႔ စီးဝင္မႈ တားဆီးႏိုင္ေရးအတြက္ ႏုန္းတားဆည္မ်ား တည္ေဆာက္ထားေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

အင္းေတာ္ႀကီးကန္တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ေရဝပ္ေဒသအဆင့္အတန္း မက်ဆင္းေစေရးအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြးထုတ္လႊတ္မႈ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား လိုက္နာရန္ ၾကပ္မတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးဆုံး ေရခ်ိဳသဘာ၀ကန္ျဖစ္ေသာ အင္းေတာ္ႀကီးကန္၌ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားအပါအဝင္ ငွက္မ်ိဳးေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ေနထိုင္က်က္စားလ်က္ ရွိသည္။

ေရတိမ္ေဒသျဖစ္ေသာ အင္းေတာ္ႀကီးကန္သို႔ စီးဝင္ေသာ ေခ်ာင္းလက္တက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေခါင္းတုံေခ်ာင္းထိပ္ပိုင္းတြင္ တရားမဝင္ေ႐ႊတူးေဖာ္ေနသည္မ်ားကို ေတြ႕ရွိထားေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္ႏွင့္ သဘာ၀အပင္မ်ားအဖြဲ႕ (FFI) က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

မည္သူမဆို သဘာ၀နယ္ေျမအတြင္း ေရထု၊ ေလထုကို တမင္ညစ္ညမ္းေစျခင္း၊ ေရစီးေရလာ ပ်က္စီးေစျခင္းႏွင့္ ေရတြင္ အဆိပ္ခတ္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ပါက ေထာင္ဒဏ္ သုံးႏွစ္အထိ၊ ေငြဒဏ္ ႏွစ္သိန္း မွ ငါးသိန္းအထိ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံး ခ်မွတ္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲႏွင့္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား  ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *