သံုးလအတြင္း ေရႊေဈး က်ပ္ႏွစ္သိန္း ေဈးတက္၊ တစ္လအတြင္း ေငြလဲႏႈန္း ၁၉ က်ပ္ ျမင့္တက္

တစ္ရက္တာ ျပည္တြင္းေရႊ၊ ေဒၚလာႏွင့္ စေတာ့ရွယ္ယာကိန္းဂဏန္းမ်ား (စက္တင္ဘာ ၃ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္)

ေရႊ

ယခင္သီတင္းပတ္က ျပည္တြင္းေရႊေဈးမွာ ေရႊတစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ ၁,၂၆၀,၀၀၀ ဝန္းက်င္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့ၿပီး ယခုသီတင္းပတ္ေဈးဖြင့္ခ်ိန္တြင္ အဆိုပါေဈးတန္းကိုေက်ာ္လြန္ကာ စံခ်ိန္ထပ္တင္ခဲ့ျပန္သည္။

ယမန္ေန႔ညေနတြင္ က်ပ္ ၁,၂၆၀,၀၀၀ အထက္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့ေသာ ေရႊေဈးမွာ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ က်ပ္ ၁,၂၆၅,၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ေဈးစဖြင့္ခဲ့ၿပီး ညေနပိုင္းတြင္ က်ပ္ ၁,၂၇၃,၀၀၀ ျဖင့္ စံခ်ိန္သစ္ထပ္တင္ကာ ေဈးပိတ္သြားသည္။

ယခုႏွစ္ ဇြန္လလယ္တြင္ ေရႊေဈးသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္အျမင့္ဆံုးအျဖစ္ ေရႊတစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ ၁၁ သိန္းသို႔ စတင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေဈးမွာ က်ပ္ႏွစ္သိန္းခြဲနီးပါး ေဈးျမင့္တက္လာသည္။

ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈNo photo description available.န္း

ကာလအတန္ၾကာ တည္ၿငိမ္ေနေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္းမွာ ယခုသီတင္းပတ္ ေဈးကြက္ဖြင့္ခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္လႈပ္ခတ္လာသည္။

ႏိုင္ငံတကာေဈးကြက္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာအညႊန္းကိန္း ဆက္တိုက္ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေဒၚလာေငြလဲႏႈန္းကို ရိုက္ခတ္မႈမ်ားရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။

ယေန႔ ပုဂၢလိကဘဏ္အမ်ားစုတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဝယ္ေရာင္းေဈးမွာ ၁၅၀၂ က်ပ္မွ ၁၅၃၈ က်ပ္အတြင္း၊ ျပင္ပေငြလဲေကာင္တာမ်ားတြင္ ၁၅၂၄ က်ပ္မွ ၁၅၃၅ က်ပ္အတြင္း၊ ျပင္ပေဒၚလာေဈးကြက္တြင္ ၁၅၂၅ က်ပ္မွ ၁၅၃၂ က်ပ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။

ဘဏ္အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ ဘဏ္-ဝယ္သူ အေမရိကန္ေဒၚလာေရာင္းဝယ္မႈကို အေလးေပးပ်မ္းမွ်တြက္ခ်က္ထားေသာ ဗဟိုဘဏ္ရည္ညႊန္းႏႈန္းမွာ ၁၅၃၁ ဒသမ ၃ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ဘဏ္အခ်င္းခ်င္းေရာင္းဝယ္မႈပ်မ္းမွ်ႏႈန္းမွာ ၁၅၃၂ ဒသမ ၈ က်ပ္ႏွင့္ ဘဏ္-ဝယ္သူ ေရာင္းဝယ္မႈႏႈန္း ၁၅၂၉ က်ပ္ျဖစ္သည္။

ဗဟိုဘဏ္ရည္ညႊန္းႏႈန္းမွာ တစ္လအတြင္း ၁၉ က်ပ္နီးပါးျမင့္တက္လာၿပီး ယခုရည္ညႊန္းႏႈန္းမွာ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေနာက္ပိုင္း အျမင့္ဆံုးႏႈန္းျဖစ္သည္။

ယေန႔ ဘဏ္အခ်င္းခ်င္း အေမရိကန္ေဒၚလာေရာင္းဝယ္မႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄ ဒသမ ၂ သန္း ရွိၿပီး ေငြလဲႏႈန္း ၁၅၂၇ က်ပ္မွ ၁၅၃၇ က်ပ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

စေတာ့ရွယ္ယာ

ယမန္ေန႔က ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္မွာ ႏွစ္ပတ္အတြင္း အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔တြင္ အေရာင္းအဝယ္ က်ပ္ ၅၅ သန္းခန္႔ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။

ယေန႔တြင္ ရွယ္ယာအစု ၁၀၆၀၀ ေက်ာ္၊ က်ပ္ ၇၃ ဒသမ ၁ သန္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး စေတာ့အညႊန္းကိန္းမွာ ေဈးကြက္ဖြင့္ခ်ိန္တြင္ ၄၉၄ ဒသမ ၅၁၊ အျမင့္ဆံုး ၄၉၄ ဒသမ ၅၁၊ အနိမ့္ဆံုး ၄၉၁ ဒသမ ၆၆ ႏွင့္ ေဈးကြက္ပိတ္ခ်ိန္တြင္ ၄၉၁ ဒသမ ၆၆ ျဖင့္ ေဈးကြက္ပိတ္ခဲ့သည္။

ယမန္ေန႔ ရွယ္ယာေဈးႏႈန္းမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက MTSH ရွယ္ယာ ၁၀၀ က်ပ္ႏွင့္ FPB ရွယ္ယာ ၅၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ခဲ့ၿပီး က်န္ရွယ္ယာမ်ားမွာ အေျပာင္းအလဲမရွိေပ။

ေဈးကြက္ပိတ္ခ်ိန္တြင္ FMI ရွယ္ယာ ၁၂၀၀၀ က်ပ္၊ MTSH ရွယ္ယာ ၄၁၀၀ က်ပ္၊ MCB ရွယ္ယာ ၈၄၀၀ က်ပ္၊ FPB ရွယ္ယာ ၂၅၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ TMH ရွယ္ယာ ၃၀၅၀ က်ပ္တို႔ျဖစ္သည္။

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *