သတိထားရမည့္ အစိုးရစကား

ႏိုင္ငံ့ထိပ္ပိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင့္ ထိပ္ပိုင္းတာဝန္မ်ားကို ယူထားရေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား၏ ႏႈတ္ထြက္စကားတို႔သည္ ႏိုင္ငံကို လႈပ္ခတ္ေစ၊ ေဈးကြက္မ်ားေပၚ သက္ေရာက္ေစသျဖင့္ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ရာ၊ စကားေျပာဆိုရာတြင္ သတိထားဆင္ျခင္ ေျပာၾကားထုတ္ျပန္ရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ပုဂၢလိက ဥစၥာဓနပိုင္ဆိုင္မႈကို အစိုးရက ေၾကညာခ်က္တစ္ခ်က္ျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းပစ္ခဲ့ေသာ ရာဇဝင္ရွိသည့္ႏိုင္ငံမ်ိဳးတြင္ ျပည္သူျပည္သားတို႔သည္ က်ီးလန္႔စာစားျဖစ္ေနဆဲပင္ရွိသည့္အတြက္ ဗဟိုဘဏ္ကဲ့သို႔ေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ ဘ႑ာေရးအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားသည္ စကားေျပာဆိုရာ၊ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ရာတြင္ အျခားေသာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထက္ပင္ အရာရာတြက္ဆ သတိထားသင့္သည္။

အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ထိုအဖြဲ႕မ်ားကို ဦးေဆာင္ေနသူတို႔ လူသိရွင္ၾကား ေျပာဆိုလိုက္ေသာစကားသည္ အမွတ္တမဲ့ေျပာဆိုလိုက္လၽွင္ပင္ ႏိုင္ငံ့လက္ရွိအေျခအေနကို ထင္ဟပ္သည္ဟု ထင္ျမင္ၾက၍လည္းေကာင္း၊ မူဝါဒဟု ထင္မွတ္၍လည္းေကာင္း ထိုစကားမ်ားကိုလိုက္ၿပီး လူတို႔ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ၾကသည္ျဖစ္ရာ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံ့အျမင့္ဆုံးေဆြးေႏြးဝိုင္းတြင္ ေျပာဆိုသည့္စကားမ်ားသည္ လူတစ္ဦးခ်င္း အေကာက္အယူေပၚမူတည္ၿပီး ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ေစတတ္သည္မွာ ဓမၼတာပင္ျဖစ္သည္။

စကားတစ္ခြန္း၊ ေၾကညာခ်က္တစ္ခ်က္ကို ျပည္သူလူထုက အေကာက္အယူလြဲသည္ဟု ျမင္လၽွင္ ထပ္မံရွင္းလင္းေျပာဆိုရ၊ ေနာက္ဆက္တြဲေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္သင့္လၽွင္ ထုတ္ရေပမည္။ ထိုသို႔ ေနာက္ဆက္တြဲ ရွင္းလင္းရာတြင္ ေဆးအတြက္မေလးေအာင္၊ နဂိုထက္ ပိုအေကာက္အယူလြဲမသြားေအာင္ သတိထားၾကရမည္။

Institution ခိုင္မာေသာ၊ စနစ္ခိုင္မာေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ပင္ ယခင္ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ Alan Greenspan ၏ စကားတစ္ခြန္းေၾကာင့္ စေတာ့ေဈးကြက္ရွိ စေတာ့ေဈးႏႈန္းမ်ား အတက္အက်၊ အေမရိကန္ေဒၚလာေဈးႏႈန္း အတက္အက် ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ ဗဟိုဘဏ္၏ ေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ အေမရိကန္စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းသြားႏိုင္သည္။ တစ္ခုခု အေရးႀကဳံလၽွင္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဘာထြက္ေျပာမလဲဟု အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ပင္ ေစာင့္ေမၽွာ္ေနၾကသည္။ ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ စကား၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းတို႔၏ ေၾကညာခ်က္သည္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးကို ဆြဲခ်ႏိုင္သလို ျပန္လည္ဦးေမာ့ေစႏိုင္သည္။

အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းႀကီးမ်ား၏ ေၾကညာခ်က္မ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား၏ စကားသည္ အာစက္လၽွာစက္ျပင္းသျဖင့္ မိမိတို႔စကား ဘယ္အထိသြားႏိုင္သည္၊ ျပည္သူျပည္သားတို႔က မည္သို႔ဘာသာျပန္ႏိုင္သည္ကို ဘက္ေပါင္းစုံမွ ဆင္ျခင္ၿပီးမွသာ ေၾကညာေျပာဆိုသင့္ပါေၾကာင္း သတိေပးလိုရင္းျဖစ္သည္။

 

အယ္ဒီတာ
၅.၉.၂၀၁၉

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *