၂၁ ရာစုအတြက္ သင္ခန္းစာ ၂၁ ခု

ကမၻာေက်ာ္စာေရးဆရာ Yuval Noah Harari ၏ အေရာင္းရဆုံးစာအုပ္စာရင္းဝင္ 21 Lessons for the 21st  Century စာအုပ္ကို ဘာသာျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။

သင္ခန္းစာ (၇)

အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ (အပိုင္း ၃)

ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ျပႆနာေတြက ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ အေျဖေတြလိုတယ္

၂၁ ရာစု လူသားမ်ိဳးႏြယ္၏တည္ရွိမႈကို စိန္ေခၚသည့္ တတိယၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္သည့္ နည္းပညာ႐ိုက္ခတ္မႈမွာလည္း အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ား အေျဖေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။ ေရွ႕အခန္မ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးၿပီးျဖစ္သည့္အတိုင္း သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ (Infotech) ႏွင့္ ဇီ၀နည္းပညာ (Biotech) တို႔ ေပါင္းစည္းသြားမႈက ဒစ္ဂ်စ္တယ္အာဏာရွင္စနစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေျခမွ တစ္ကမၻာလုံးမွာ အသုံးမဝင္ေတာ့သည့္  လူတန္းစားတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာတာမ်ိဳးအထိ ကမၻာပ်က္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးစုံျဖစ္လာေစရန္ လမ္းပြင့္လာမည့္ အလားအလာကို ေဖာ္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ဤေဘးဆိုးမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ား၏ အေျဖက အဘယ္ပါနည္း။

အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ားတြင္ အေျဖမရွိေခ်။ ဥတုေဖာက္ျပန္ျခင္းကိစၥလိုပင္ နည္းပညာ႐ိုက္ခတ္မႈဟူသည့္ ဤစိန္ေခၚမႈကိုလည္း တိုင္းျပည္တစ္ခုခ်င္းအေနႏွင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ သင့္ေတာ္ဆီေလ်ာ္ျခင္းမရွိေခ်။  သုေတသနႏွင့္ တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်င္းစီက ေမာင္ပိုင္စီးထားလို႔ မရသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အေမရိကန္လို ဆူပါပါဝါအင္အားႀကီးႏိုင္ငံပင္ သူ႕ဘာသာသူ ကန္႔သတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေခ်။ အေမရိကန္အစိုးရက  လူသားသေႏၶေလာင္းမ်ားကို မ်ိဳး႐ိုးဗီဇျပဳျပင္ျခင္း( genetic  engineering ) မလုပ္ရန္ ကန္႔သတ္ထားသည္ဆိုဦးေတာ့။ တ႐ုတ္သိပၸံပညာရွင္မ်ားကို ကန္႔သတ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။ ထို႔အျပင္ သုေတသနႏွင့္  တီထြင္ျခင္းမွရရွိလာမည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက စီးပြားေရးအရ သို႔မဟုတ္ စစ္ေရးအရ တစ္နည္းနည္း အသာစီးရသြားႏိုင္စရာ အေၾကာင္းရွိလၽွင္မူ အေမရိကန္အေနႏွင့္ ကိုယ့္တားျမစ္ခ်က္ကို ကိုယ္တိုင္ခ်ိဳးေဖာက္မည္သာျဖစ္ေပသည္။ အထူးသျဖင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ အလြန္ျပင္းထန္ၿပီး သူစိမ္းႏိုင္ငံျခားသားဆို ေၾကာက္တတ္သည့္ ကမၻာႀကီးတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ႏိုင္ငံက အေလ်ာ္အစားႀကီးၿပီး အက်ိဳးေက်းဇူးလည္းမ်ားႏိုင္သည့္  နည္းပညာတစ္ခုခုကို တီထြင္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းသည္ဆိုလၽွင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား အေပၚလည္း အလားတူႀကိဳးပမ္းဖို႔ ဖိအားရွိမည္ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘယ္ႏိုင္ငံကမၽွ သူမ်ားေနာက္ေကာက္က်က်န္ခဲ့မည္ကို မလိုလားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ အၿပိဳင္အဆိုင္လုပ္ရင္းက အက်ိဳးနည္းၾကမည့္ အေျခအေနကို ေရွာင္ရွားရန္မွာမူ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေနႏွင့္ ကမၻာသူကမၻာသားဆိုသည့္ သ႐ုပ္လကၡဏာတမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚလာရန္ႏွင့္ ကမၻာႀကီးကို သစၥာရွိလာေစရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ႏ်ဴကလီးယားစစ္ပြဲႏွင့္ ဥတုေဖာက္ျပန္မႈမွာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈကိုသာ ၿခိမ္းေျခာက္သည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားသည့္ နည္းပညာမ်ားမွာမူ လူသားမ်ိဳးႏြယ္၏  မူလဘူတသဘာ၀ကိုပင္ ေျပာင္းလဲေကာင္း ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္သည္။  ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ နည္းပညာမ်ားမွာ လူသားမ်ား၏ အတြင္းအဇၩတဘ၀တြင္ရွိေသာ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ ဘာသာေရးယုံၾကည္မႈမ်ားႏွင့္လည္း ပတ္သက္ဆက္စပ္ေနေလသည္။ ႏ်ဴကလီးယားစစ္ပြဲမျဖစ္ေအာင္ တားဆီးသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဂဟစနစ္မပ်က္ယြင္းေစရန္ ကာကြယ္သင့္ေၾကာင္း လူတိုင္းက သေဘာတူႏိုင္ေသာ္လည္း ဇီ၀ျပဳျပင္ဖန္တီးျခင္း  (bioengineering) ႏွင့္ AI ကိုသုံး၍ လူသားမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ သက္ရွိအသစ္မ်ားဖန္တီးရာတြင္မူ လူအမ်ားတြင္ မ်ားစြာမတူညီေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ရွိၾကသည္။ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေနႏွင့္ တစ္ကမၻာလုံးသေဘာတူညီမည့္ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ ေစာင့္ထိန္းရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ားေဖာ္ထုတ္ကာ လိုက္နာေအာင္ စီမံႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ႐ုပ္ရွင္ကားထဲကလို ေဒါက္တာ ဖရန္ကန္စတိန္းေတြ ထင္ရာစိုင္းဖို႔ ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာလိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ဖန္တီးေရးဆြဲရာတြင္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒမွာ က်န္တာေတြထက္ စဥ္းစားႀကံဆႏိုင္စြမ္း၊ စိတ္ကူးစိတ္သန္းတြင္ အထူးသျဖင့္ က်႐ႈံးျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ားစဥ္းစားပုံမွာ ရာစုႏွစ္ၾကာေညာင္းသည့္  နယ္ေျမပဋိပကၡမ်ားအေနႏွင့္ စဥ္းစားျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ၂၁ ရာစု၏ ေခတ္ေျပာင္းနည္းပညာေတာ္လွန္ေရး မ်ားမွာ ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္မ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး တစ္ကမၻာလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ စဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည္။ သဘာ၀တရား၏ ေ႐ြးခ်ယ္မႈ (Natural Selection) နည္းလမ္းျဖင့္ ႏွစ္သန္းေပါင္းေလးေထာင္ေက်ာ္ ေအာ္ဂဲနစ္ သက္ရွိမ်ား (Organic Life ) ဆင့္ကဲေပၚေပါက္လာၿပီးေနာက္တြင္ကား  ယခုအခါ သိပၸံပညာရပ္က အသိဉာဏ္ျဖင့္ ဖန္တီးျပလုပ္ထားသည့္ အင္ေအာ္ဂဲနစ္သက္ရွိမ်ား (Inorganic Life) ေခတ္သစ္ကို လက္ကမ္း ႀကိဳဆိုေနသည့္ အခ်ိန္အခါျဖစ္ေပသည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္တြင္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ Homo Sapiens ကိုယ္တိုင္မွာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္သည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွာ ဟိုမီနစ္မိသားစု (Hominid  Family ) ဝင္ ေမ်ာက္ဝံမ်ားအဆင့္သာ ရွိေသးသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္ နီယန္ဒါသယ္လ္မ်ား (Neanderthals)၊ ခ်င္ပန္ဇီေမ်ာက္ဝံမ်ားႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ဖြဲ႕စည္းပုံ၊ လႈပ္ရွားျပဳမူႏိုင္စြမ္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေတြးေခၚႏိုင္စြမ္းအမ်ားစုတြင္ တူညီမႈရွိေသးသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လက္မ်ား၊ မ်က္လုံးမ်ား၊ ဦးေႏွာက္မ်ားမွာ ဟိုမီနစ္မိသားစုအႏြယ္မ်ားမွန္း သိသာေသး႐ုံသာမက ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တပ္မက္မႈ၊ ခ်စ္ျခင္းတရား၊ ေဒါသႏွင့္ လူမႈဆက္ဆံမႈမ်ားမွာလည္း အလားတူပင္ျဖစ္သည္။ ရာစုႏွစ္ တစ္ခုႏွစ္ခုအတြင္း ဇီ၀နည္းပညာႏွင့္ AI ေပါင္းစည္းမႈေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္၊ ကိုယ္ကာယျပဳမူပုံႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပဳမူပုံလကၡဏာမ်ားမွာ ဟိုမီနစ္မ်ားႏွင့္ လုံးလုံးမတူေတာ့သည္မ်ိဳး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လာႏိုင္သည္။ အသိစိတ္ ဝိဉာဏ္ (consciousness) ကိုပင္ ေအာ္ဂဲနစ္ခႏၶာကိုယ္မ်ားမွ လုံးလုံးဖယ္ထုတ္လိုက္ၿပီး ဆိုင္ဘာအင္တာနက္ထဲသို႔ ထိုအသိစိတ္ဝိဉာဏ္ကို လႊတ္တင္ကာ ကိုယ္ကာယႏွင့္ ဇီ၀ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမွ လြန္ေျမာက္လာႏိုင္မည္ဟု၍ပင္ ယုံၾကည္ၾကေလသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း အသိဉာဏ္ရွိမႈ (intelligence) ႏွင့္ အသိစိတ္ရွိမႈ (consciousness) တို႔ လုံး၀ဥႆုံ သီးျခားစီဖယ္ထုတ္လိုက္တာမ်ိဳးကို ႀကဳံေကာင္းႀကဳံရႏိုင္ၿပီး AI တိုးတက္လာမႈက အသိစိတ္လုံး၀မရွိေသာ္လည္း အသိဉာဏ္စြမ္းအားအရမ္းျမင့္သည့္ သတၱဝါမ်ား ႀကီးစိုးေနသည့္ ကမၻာႀကီးမ်ိဳး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လာႏိုင္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္လာႏိုင္သည္ကို အစၥေရး၊  ႐ုရွား သို႔မဟုတ္ ျပင္သစ္က အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ား ဘယ္လိုအေျဖေပးႏိုင္ပါသနည္း။ အသက္ဇီ၀၏ အနာဂတ္အတြက္ ဉာဏ္ပညာႏွင့္ယွဥ္ေသာ ေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရး႐ႈေထာင့္ထက္ ေက်ာ္ၾကည့္ႏိုင္ရန္လိုအပ္ၿပီး ကိစၥမ်ားကို ကမၻာၾကည့္ၾကည့္ ျမင္ႏိုင္ရန္ သို႔တည္းမဟုတ္ ေလာကဓာတ္တစ္ခုလုံးကိုပင္ ၿခဳံငုံၾကည့္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေလသည္။

ႏ်ဴကလီးယားစစ္ပြဲ၊ ေဂဟစနစ္ၿပိဳလဲျခင္းႏွင့္ နည္းပညာ႐ိုက္ခတ္ျခင္း – ဤျပႆနာသုံးခုမွာ တစ္ခုခ်င္းပင္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္၏အနာဂတ္ကို  ၿခိမ္းေျခာက္ရန္ လုံေလာက္မႈရွိသည္။ ဤျပႆနာသုံးခု တစ္ၿပိဳင္တည္း ေပါင္းလိုက္ပါလၽွင္ကား လူသားမ်ိဳးႏြယ္၏တည္ရွိမႈကို ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ မႀကဳံဖူးသည့္ အက်ပ္အတည္းပင္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျပႆနာသုံးခုမွာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုကို အားျဖည့္ၿပီး ျပႆနာမ်ားကို ပိုဆိုးေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဥပမာဆိုပါမည္။ ေဂဟစနစ္အက်ပ္အတည္းမွာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္၏ အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈကို ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ အက်ပ္အတည္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းေၾကာင့္  AI ကိုတီထြင္ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ ဇီ၀အင္ဂ်င္နီယာျပဳျပင္ ျခင္းကို ရပ္လိုက္တာမ်ိဳး ျဖစ္မည္မဟုတ္ေခ်။ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္တက္လာျခင္း၊ အစာေရစာ ေလ်ာ့နည္းရွားပါးလာျခင္း၊ အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္းမ်ားျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ အယ္လ္ဂို ရစ္သမ္မ်ား တီထြင္ျခင္းႏွင့္ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇျပဳျပင္ျခင္းမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔စိတ္မဝင္စားႏိုင္ျဖစ္လာမည္ဟု စာဖတ္သူထင္ပါက မွားပါလိမ့္မည္။ ေဂဟစနစ္အက်ပ္အတည္း ပိုပိုဆိုးလာသည္ႏွင့္အမၽွ အေလ်ာ္အစား ႀကီးၿပီး အက်ိဳးအျမတ္လဲမ်ားႏိုင္မည့္ နည္းပညာမ်ားတီထြင္ျခင္းကို  ပိုလ်င္ျမန္စြာသာ ေဆာင္႐ြက္ေကာင္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါသည္။

အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ ဥတုေဖာက္ျပန္မႈက ကမၻာစစ္ႀကီးႏွစ္ခုလိုမ်ိဳး  ကမၻာအေပၚသက္ေရာက္ေစႏိုင္ပါသည္။ ၁၉၁၄ ႏွင့္ ၁၉၁၈ ၾကား၊  တစ္ဖန္ ၁၉၃၉ ႏွင့္ ၁၉၄၅ ၾကားတြင္ နည္းပညာတီထြင္ဖန္တီးမႈမွာ တစ္ဟုန္ထိုး ျမင့္တက္ခဲ့ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ တိုင္းျပည္မ်ားအေနႏွင့္ စစ္ပြဲကို အႀကီးအက်ယ္ဆင္ႏႊဲေနရေသာအခါ ေငြေၾကးကုန္က်မႈကိုလည္း ထည့္မတြက္၊ မ်ားမ်ားလည္း မစဥ္းစားၾကေတာ့ဘဲ ရဲတင္းၿပီး ဆန္းျပားေသာ  စီမံကိန္းမ်ိဳးစုံတြင္ အႀကီးအက်ယ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။  စီမံကိန္းအမ်ားအျပားမွာ ေအာင္ျမင္ျခင္း မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ေအာင္ျမင္ေသာစီမံကိန္းမ်ားကေတာ့ တင့္ကား၊ ေရဒါ၊ အဆိပ္ဓာတ္ေငြ႕၊ အသံကဲ့သို႔  လၽွင္ျမန္ေသာ ဂ်က္ေလယာဥ္မ်ား၊ တိုက္ခ်င္းပစ္ဒုံးက်ည္မ်ားႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယားဗုံးမ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ထိုေရွးထုံးအတိုင္း ဥတုေဖာက္ျပန္မႈႏွင့္ႀကဳံရေသာ တိုင္းျပည္မ်ားအေနႏွင့္ သူတို႔၏ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ကို ႀကံမိႀကံရာ နည္းပညာအေလာင္းအစားမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုစိတ္ ေပၚေပါက္ေကာင္းေပၚေပါက္ႏိုင္သည္။ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေနႏွင့္ AI ႏွင့္ ဇီ၀ျပဳျပင္ဖန္တီးျခင္းကိစၥမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာပူပန္မႈ အေျမာက္အျမားရွိေသာ္လည္း အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ႀကဳံခ်ိန္မ်ားတြင္ လူမ်ားမွာ အႏၲရာယ္ရွိေသာအလုပ္မ်ားကို လုပ္တတ္သည္။ စာဖတ္သူအေနႏွင့္ ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားေသာ နည္းပညာမ်ားကို ဥပေဒျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းမည္ဟု စဥ္းစားပါက ဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ တစ္ကမၻာလုံး အစားအေသာက္ရွားပါးမႈျဖစ္ပြားၿပီး ကမၻာတစ္လႊား ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား ေရႀကီးကာ ဒုကၡသည္မ်ား သန္းရာႏွင့္ခ်ီ၍  နယ္စပ္မ်ားသို႔ ထြက္ေျပးရသည့္အခ်ိန္တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ဥပေဒမ်ားကို ဆက္ၿပီးလိုက္နာေစာင့္ထိန္းၾကပါဦးမလားဆိုတာ ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ပါ။

နည္းပညာ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားကလည္း ကမၻာဖ်က္စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္မည့္အႏၲရာယ္ကို တိုးပြားေကာင္း တိုးပြားေစႏိုင္သည္။ တစ္ကမၻာလုံးတင္းမာမႈကို ပိုဆိုးေစ႐ုံသာမက ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ေၾကာင့္ရွိေနသည့္ ပါဝါမၽွေျခကို ပ်က္ျပားေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွစ၍ ဆူပါပါဝါမ်ားမွာ စစ္ျဖစ္ပါက ႏွစ္ဖက္စလုံး ေသခ်ာေပါက္ပ်က္စီးမည္ကို သိေသာေၾကာင့္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ပဋိပကၡမျဖစ္ေအာင္  ေရွာင္ရွားခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တိုက္ခိုက္ေရးလက္နက္အသစ္မ်ားႏွင့္  ကာကြယ္ေရးလက္နက္အသစ္မ်ား မ်ိဳးစုံေပၚေပါက္လာသည္ႏွင့္အမၽွ  နည္းပညာတြင္ ဆူပါပါဝါျဖစ္လာၿပီး ျမင့္တက္လာသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံက  မိမိကိုယ္ျပန္မထိခိုက္ဘဲ သူ႕ရန္သူမ်ားကို ေခ်မႈန္းႏိုင္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ေကာင္းခ်ႏိုင္သည္။ တစ္ဖက္က ျပန္စဥ္းစားလၽွင္လည္း က်ဆင္းလာသည့္ ပါဝါႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ သူ႕၏ေရွးဆန္သည့္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ားမွာ မၾကာမီအသုံးမဝင္ျဖစ္ေတာ့မည္ဟု စိုးရိမ္ေကာင္းစိုးရိမ္ကာ ထိုသို႔မျဖစ္မီ အရင္ဦးေအာင္ သုံးသင့္သင္ဆိုတာမ်ိဳး စဥ္းစားေကာင္းစဥ္းစားႏိုင္သည္။ အစဥ္အဆက္အားျဖင့္ ႏ်ဴကလီးယားျဖင့္  အျပန္အလွန္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ၾကျခင္းမွာ အလြန္ဆင္ျခင္တုံတရားျပည့္၀သူမ်ား ကစားသည့္ စစ္တုရင္ကစားပြဲႏွင့္တူသည္။ သို႔ေသာ္ ကစားသမားတစ္ဦးက ၿပိဳင္ဘက္ကစားသမားတစ္ဦး၏လက္ထဲမွ စစ္တုရင္အ႐ုပ္ကို ဆိုင္ဘာတိုက္ခိုက္မႈျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္လာႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ မည္သို႔ျဖစ္မည္နည္း။ ဘယ္သူဘယ္ဝါမွန္းမသိရေသာ ကစားပြဲျပင္ပကသူတစ္ဦးဦးက ဘယ္သူေ႐ႊ႕မွန္းမသိလိုက္ရဘဲ ဝင္ၿပီး စစ္တုရင္အ႐ုပ္ကို ေ႐ႊ႕သြားႏိုင္လာေသာအခါ မည္သို႔ျဖစ္မည္နည္း။ သို႔မဟုတ္ ကြန္ပ်ဴတာပ႐ိုဂရမ္ AlphaZero သည္ သာမန္စစ္တုရင္ကစားျခင္းမွ တိုးတက္ၿပီး  ႏ်ဴကလီးယားစစ္တုရင္ ကစားႏိုင္လာေသာအခါ မည္သို႔ ျဖစ္မည္နည္း။

မတူညီေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားက တစ္ခုေၾကာင့္တစ္ခုတိုးၿပီးဆိုးေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုတြင္ ႀကဳံေတြ႕ရေသာျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေနရသည့္အတြက္ အျခားစိန္ေခၚမႈတစ္ခုကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းလိုစိတ္သည္လည္း ေလ်ာ့နည္းသြားႏိုင္သည္။ လက္နက္အၿပိဳင္အဆိုင္ တပ္ဆင္ေနရသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ AI ဆိုင္ရာတီထြင္မႈကို ကန္႔သတ္ဖို႔လည္း တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူႏိုင္ဖြယ္မရွိေခ်။ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏  နည္းပညာေအာင္ျမင္မႈကို ေက်ာ္တက္ရန္ အၿပိဳင္ႀကိဳးစားေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအေနႏွင့္လည္း ဥတုေဖာက္ျပန္မႈကို ကာကြယ္ရန္ အားလုံးသေဘာတူညီသည့္ ဘုံစီမံခ်က္တစ္ခုမ်ိဳး ခ်မွတ္ရန္လြယ္ကူမည္ မဟုတ္ေခ်။ ကမၻာႀကီးမွာ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံ အၿပိဳင္ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္  ၿပိဳင္ဘက္ႏိုင္ငံမ်ားဟူ၍ ရွိေနေသးသမၽွကာလပတ္လုံး ဆိုခဲ့ပါ  စိန္ေခၚမႈသုံးရပ္လုံးကို တစ္ၿပိဳင္နက္ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ အလြန္ခက္ခဲေလသည္။  ထို႔အျပင္ အေျခအေနမွာ မ်က္ႏွာစာတစ္ခု၊ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုတြင္ က်႐ႈံး သည္ဆိုလၽွင္ပင္ ကပ္ဆိုက္သည့္အျဖစ္မ်ိဳး ႀကဳံေကာင္းႀကဳံရႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။

နိဂုံးခ်ဳပ္တင္ျပရမည္ဆိုလၽွင္ ကမၻာကိုလႊမ္းမိုးလာသည့္ အမ်ိဳးသားေရး လႈိင္းလုံးႀကီးအေနႏွင့္ ၁၉၃၉ သို႔မဟုတ္ ၁၉၁၄ သို႔ ျပန္ေရာက္ေအာင္ အခ်ိန္ကိုေနာက္မဆုတ္ႏိုင္ေပ။ ဘယ္တိုင္းျပည္မွ မိမိဘာသာ တစ္ကိုယ္တည္း ေျဖရွင္းလို႔မရႏိုင္သည့္ တစ္ကမၻာလုံး ရွင္သန္ရပ္တည္မႈကို ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈက ဖန္တီးလိုက္ေလရာ အစစအရာရာ ေျပာင္းလဲသြားၿပီျဖစ္သည္။ ဘုံရန္သူတစ္ရပ္ ရွိေနျခင္းက ဘုံသ႐ုပ္အမွတ္လကၡဏာတစ္ရပ္ဖန္တီးရန္ အေကာင္းဆုံး အေထာက္အကူျဖစ္သည္။ ယခုအခါ လူသားမ်ိဳးႏြယ္မွာ အနည္းဆုံး ႏ်ဴကလီးယား စစ္ပြဲ၊ ဥတုေဖာက္ျပန္မႈ၊ နည္းပညာ႐ိုက္ခတ္မႈဆိုသည့္ ဘုံရန္သူႀကီး  သုံးရပ္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ဘုံရန္သူမ်ားရွိေနပါလ်က္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္မွာ အျခားဘယ္အရာထက္မဆို မိမိတိုင္းျပည္အေပၚမွာ သစၥာေစာင့္သိမႈကို  ေရွ႕တန္းတင္ေနမည္ဆိုပါက ရလဒ္မ်ားမွာ ၁၉၁၄ ႏွင့္ ၁၉၃၉ ထက္မ်ားစြာ ဆိုးသြားႏိုင္သည့္အျဖစ္မ်ိဳး ေရာက္ေကာင္းေရာက္သြားႏိုင္သည္။

ပိုေကာင္းေသာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုရွိပါသည္။ ဥေရာပသမဂၢဖြဲ႕စည္း ပုံထဲတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ “ဥေရာပရွိ ျပည္သူမ်ားမွာ မိမိတိုင္းျပည္၏  အမ်ိဳးသားလကၡဏာရပ္မ်ားႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားကို ဂုဏ္ယူၾကသည့္တိုင္ ေရွးက မတူျခားနားခ်က္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားကာ ပိုနီးကပ္စြာစုစည္းၿပီး ဘုံပန္းတိုင္တစ္ခုကိုခ်မွတ္ရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားသည္” ဆိုသည့္ လမ္းေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔လုပ္ျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာမ်ားအားလုံးကို ေဖ်ာက္ဖ်က္၊ ေဒသအလိုက္ ဓေလ့ထုံးတမ္းအားလုံးကိုပစ္ပယ္ကာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ကို တစ္ပုံစံထဲ ထမနဲျဖစ္သြားေအာင္ လုပ္ပစ္လိုက္ရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ေခ်။ ထို႔အတူ မ်ိဳးခ်စ္မွန္သမၽွကို ဗီလိန္ဇာတ္သြင္းရမည္လည္း ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ေခ်။ ဥေရာပသမဂၢမွာ ဥေရာပတစ္တိုက္လုံး အတိုင္းအတာအေနႏွင့္ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရး အကာအကြယ္ေပး လႊမ္းၿခဳံထားႏိုင္ေသာအခါ ဖလန္ဒါ၊ လြန္ဘာဒီ၊ ကက္တလိုနီးယားႏွင့္ စေကာ့တလန္လိုေနရာမ်ိဳးတြင္ ေဒသတြင္းမ်ိဳးခ်စ္စိတ္မ်ား ပို၍ပင္ အားေကာင္းလာေစသည္ဟု ဆိုလို႔ရသည္။ ဂ်ာမန္ေတြ က်ဴးေက်ာ္မည္ကို မစိုးရိမ္ရေသာအခါ သို႔မဟုတ္ ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာမႈကို တိုက္ဖ်က္ရန္ႏွင့္ ကမၻာ့ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား၏ရန္မွ ကာကြယ္ရန္ ဘုံဥေရာပ အဖြဲ႕အစည္းရွိေနေသာအခါ စေကာ့တလန္ လြတ္လပ္ေရးယူရန္ သို႔မဟုတ္ ကတ္တလိုးနီးယား လြတ္လပ္ေရးယူရန္ ပို၍ပင္ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္၊ စိတ္အားထက္သန္ဖြယ္ရွိသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ဥေရာပအမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ားမွာ ေအးေအးလူလူပင္ေနၾကသည္။ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ ျပန္အသက္သြင္းရန္ ေျပာေနသည့္အေျပာသာရွိၿပီး ဥေရာပသားမ်ားမွာ ထို႔အတြက္ အမွန္အသက္ေပးရန္၊  သို႔မဟုတ္ သတ္ျဖတ္ရန္ စိတ္ပါမႈမရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ ဝီလီယံေဝါေလ့စ္ႏွင့္ ေရာဘတ္ဘ႐ုပ္စ္တို႔လက္ထက္ စေကာ့တလန္မွာ လန္ဒန္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွခြဲထြက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းစဥ္က စစ္တပ္ထူေထာင္ရေသးသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စေကာ့တလန္ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္မူ လူတစ္ေယာက္မွ  အေသအေပ်ာက္မရွိေခ်။ ထို႔အျပင္ ေနာက္တစ္ေခါက္ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ စေကာ့မ်ားခြဲထြက္ရန္ ဆႏၵမဲေပးပါကလည္း ဘန္းေနာ႔ခ္ဘမ္းတိုက္ပြဲလိုမ်ိဳး ျပန္တိုက္ရရန္ မျဖစ္ႏိုင္လွေပ။ စပိန္မွခြဲထြက္ရန္ ကတ္တလန္ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာ စေကာ့တလန္ထက္ ပိုျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္လည္း  ၁၉၃၉ ႏွင့္ ၁၇၁၄ တြင္ ဘာစီလိုနာတြင္ျဖစ္ခဲ့သည့္ အေျမာက္အျမားသတ္ျဖတ္ခံရမႈႏွင့္ယွဥ္လၽွင္ ဘာမွမေျပာပေလာက္သည့္ ပမာဏျဖစ္ပါသည္။        

က်န္ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ ဥေရာပကိုၾကည့္ၿပီး သင္ခန္းစာယူၾကဖို႔ ေမၽွာ္လင့္ရပါသည္။ ကမၻာႀကီးတစ္ခုလုံး ေပါင္းစည္းသြားသည္ဆိုဦးေတာ့ မိမိတိုင္းျပည္၏ တစ္မူထူးျခားခ်က္ကို ျမတ္ႏိုးၿပီး မိမိတိုင္းျပည္တြက္  အထူးတာဝန္ေက်ပြန္ရန္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ထားလို႔ ရဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေနႏွင့္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ရန္ႏွင့္ စည္ပင္၀ေျပာရန္လိုလားပါက အျခားေ႐ြးစရာမရွိပါ။ ထိုကဲ့သို႔ ေဒသအလိုက္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ရွိသည္ႏွင့္အတူ ကမၻာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းသို႔လည္း တာဝန္ေက်ပြန္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူသားတစ္ဦးအေနႏွင့္ သူ႕၏မိသားစု၊ သူ႕၏ရပ္႐ြာ၊ သူ႕၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ သူ႕တိုင္းျပည္ကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း သစၥာေစာင့္သိႏိုင္ပါသည္။ ထိုစာရင္းထဲသို႔ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ႏွင့္ ၿဂိဳလ္ကမၻာကို  မထည့္ႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။ ထိုသို႔အေျမာက္အျမားကို သစၥာေစာင့္သိေနရျခင္းေၾကာင့္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ျပႆနာတက္ႏိုင္သည္ဆိုတာေတာ့ မွန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ဘ၀မွာ ျပႆနာဆိုတာကေတာ့ရွိမည္သာ။ 

ၿပီးခဲ့ေသာ ရာစုႏွစ္မ်ားတြင္ ေဒသမ်ိဳးႏြယ္စုအုပ္စုမ်ားအေနႏွင့္ မေျဖရွင္းႏိုင္ဘဲ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မွ  ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို လူသားမ်ား ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေရးသ႐ုပ္လကၡဏာမ်ားဖန္တီးၿပီး တိုင္းျပည္မ်ားထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ ၂၁ ရာစုတြင္ ယင္းသို႔မ်ိဳးႏြယ္စုအုပ္စုမ်ား ႀကဳံခဲ့ရသလိုမ်ိဳး ေခတ္၏စိန္ေခၚမႈကို တိုင္းျပည္တစ္ခုခ်င္းအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရန္ မသင့္ေတာ္ေတာ့သည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ႀကဳံေတြ႕လာရျပန္သည္။ မႀကဳံစဖူး ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ တိုင္းျပည္တစ္ခုခ်င္း၏ ႏိုင္ငံ့အင္စတီးက်ဴးရွင္းမ်ားမွာ  မတတ္စြမ္းေတာ့သည့္အတြက္ ကမၻာသူကမၻာသားဆိုသည့္ သ႐ုပ္လကၡဏာတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးရွိရန္ လိုအပ္လာသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ေဂဟစနစ္၊ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးႏွင့္ တစ္ကမၻာလုံး လက္ခံထားသည့္ သိပၸံပညာရပ္ရွိေနေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးမွာမူ မိမိႏိုင္ငံအလိုက္သာ ေဆာင္႐ြက္သည့္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးပုံစံတြင္ ရပ္တန္႔ေနေသးသည္။ ထိုသို႔ ျပႆနာႏွင့္ စနစ္အၿမီးအေမာက္မတည့္မႈေၾကာင့္ ကမၻာ့အဓိကျပႆနာမ်ားကို ထိေရာက္စြာေျဖရွင္းရန္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္က မစြမ္းျဖစ္ေနသည္။  ထိေရာက္စြာစြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ိဳးျဖစ္ေစရန္ ေ႐ြးစရာႏွစ္လမ္းရွိပါသည္။ တစ္လမ္းမွာ ေဂဟစနစ္ကို တစ္ကမၻာလုံး  အတိုင္းအတာအျဖစ္ မသက္ေရာက္ေတာ့ေအာင္ဖန္တီးၿပီး ကမၻာ့စီးပြားေရးအခ်ိတ္အဆက္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ကာ သိပၸံတိုးတက္မႈမ်ားကို တစ္ကမၻာလုံးအတိုင္းအတာအျဖစ္ မျဖစ္ထြန္းေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ ရန္ျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္နည္းမွာမူ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ပုံကို တစ္ကမၻာလုံးအတိုင္းအတာအေနႏွင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ပုံမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးျခင္းျဖစ္သည္။ ေဂဟစနစ္ႏွင့္ သိပၸံတိုးတက္မႈကို  တစ္ကမၻာလုံးအတိုင္းအတာအေနႏွင့္ မျဖစ္ေအာင္တားဆီးလို႔မရသလို  ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးအခ်ိတ္အဆက္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ပစ္ရန္မွာ အက်ိဳးထက္အျပစ္က ပိုႀကီးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ လက္ေတြ႕က်သည့္နည္းလမ္းမွာ ႏိုင္ငံေရးကို ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္သာရွိပါသည္။ ယင္းေၾကာင့္ ကမၻာ့အစိုးရတစ္ရပ္ ထူေထာင္ရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ ထူေထာင္ရန္လည္း ျဖစ္ႏိုင္၊ မျဖစ္ႏိုင္ မေသခ်ာသလို  လက္ေတြ႕လည္းမက်သည့္ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ေျပာခ်င္သည့္ကမၻာ့ ႏိုင္ငံေရးမွာ ႏိုင္ငံမ်ားေရာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားပါအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးဒိုင္းနမစ္မ်ားတြင္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ကမၻာ့ျပႆနာမ်ားကို ပိုမိုအေလးေပး ေဆာင္႐ြက္ရန္ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ခံစားခ်က္မ်ားက သိပ္ကူညီေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ျဖစ္ေလရာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္ တစ္ကမၻာလုံးစည္းလုံးညီၫြတ္ေစဖို႔ရန္အတြက္ ဘာကိုအားကိုးၾကမည္နည္း။ လူသားမ်ိဳးႏြယ္၏ တစ္ေလာကလုံးႏွင့္သက္ဆိုင္သည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ေသာ ဘာသာေရးဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားကို အားကိုးရမည္ေလာ။  ခရစ္ယာန္ႏွင့္အစၥလာမ္ကဲ့သို႔ေသာ ဘာသာမ်ားမွာ ေဒသအလိုက္ ႐ႈျမင္စဥ္းစားသည္မဟုတ္ဘဲ တစ္ကမၻာလုံးအတိုင္းအတာအေနႏွင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ရာေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ႐ႈျမင္စဥ္းစားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ယင္းဘာသာမ်ားမွာ ဒီတိုင္းျပည္၊ ဟိုတိုင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားသက္သက္ထက္ ဘ၀၏ အေရးႀကီးေသာ ေမးခြန္းမ်ားတြင္ ပို၍ထက္သန္စြာ စိတ္ဝင္စားျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေရွးထုံးတမ္းစဥ္လာအားျဖင့္ ရွိခဲ့ေသာ ဘာသာတရားမ်ားမွာ ယေန႔ေခတ္ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ပါေသး၏ေလာ။ ယင္းတို႔မွာ ကမၻာကိုပုံေဖာ္ရန္ ဩဇာရွိေသးပါ၏ေလာ။ သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔မွာ အတိတ္မွမစြမ္းေတာ့သည့္ အႂကြင္းအက်န္မ်ား သာသာသာ ရွိေတာ့ၿပီး စြမ္းလွသည့္ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံမ်ား၊ ေခတ္သစ္စီးပြားေရးမ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ားက လိုရာသုံးျခင္းကို ခံေနရပါသည္ေလာ။    

 

သီဟဝင့္ေအာင္

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *