စကၠန္႔နွင့္အမွ် လႈပ္ခတ္ေနေသာ ေရႊေဈးႏွင့္ တရိပ္ရိပ္ျပန္တက္လာေသာ ေဒၚလာေဈး

တစ္ရက္တာ ျပည္တြင္းေရႊ၊ ေဒၚလာႏွင့္ စေတာ့ရွယ္ယာကိန္းဂဏန္းမ်ား (စက္တင္ဘာ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္)

ေရႊ

ယမန္ေန႔က ေရႊေဈး တစ္ဆယ့္သံုးသိန္းေက်ာ္အထိ စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ ေရႊေဈးမွာ ယေန႔တြင္ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့သည္။
ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ က်ပ္ ၁,၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ေဈးစဖြင့္ခဲ့ၿပီး ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ က်ပ္ ၁,၂၇၁,၀၀၀ ဝန္းက်င္သို႔ ေဈးျပန္က်လာကာ ညေနပိုင္းတြင္ က်ပ္ ၁,၂၆၅,၀၀၀ ဝန္းက်င္ျဖင့္ ေဈးပိတ္သြားသည္။
ညေနပိုင္း ေဈးပိတ္ခ်ိန္တြင္ ကမၻာ့ေရႊေဈးမွာ ေရႊတစ္ေအာင္စလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၀၆ ဝန္းက်င္ထိ ေဈးက်ေနေသာ္လည္း ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဈးတရိပ္ရိပ္ျပန္တက္လာကာ ည ရွစ္နာရီတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၂၃ ဝန္းက်င္သို႔ ေဈးျပန္ျမင့္တက္လာသည္။
ျပည္တြင္းေရႊေဈးမွာ ကမၻာ့ေရႊေဈးအလႈပ္အခတ္ႏွင့္ က်ပ္-အေမရိကန္ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္း ျမင့္တက္ေနမႈေၾကာင့္ စကၠန္႔ႏွင့္အမွ် ေဈးေျပာင္းလဲေနသည္။

ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း

ကာလအတန္ၾကာ တည္ၿငိမ္ေနေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္းမွာ ယခုသီတင္းပတ္ ေဈးကြက္ဖြင့္ခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္လႈပ္ခတ္လာၿပီး ေဈးဆက္တိုက္တက္လာရာ အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၅၆၀ ေက်ာ္ထိ ေဈးတက္ခဲ့သည္။
ယေန႔ ပုဂၢလိကဘဏ္အမ်ားစုတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဝယ္ေရာင္းေဈးမွာ ၁၅၂၃ က်ပ္မွ ၁၅၆၇ က်ပ္အတြင္း၊ ျပင္ပေငြလဲေကာင္တာမ်ားတြင္ ၁၅၃၅ က်ပ္မွ ၁၅၆၅ က်ပ္အတြင္း၊ ျပင္ပေဒၚလာေဈးကြက္တြင္ ၁၅၃၅ က်ပ္မွ ၁၅၅၀ က်ပ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။
ဘဏ္အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ ဘဏ္-ဝယ္သူ အေမရိကန္ေဒၚလာေရာင္းဝယ္မႈကို အေလးေပးပ်မ္းမွ်တြက္ခ်က္ထားေသာ ဗဟိုဘဏ္ရည္ညႊန္းႏႈန္းမွာ ၁၅၄၈ ဒသမ ၁ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ဘဏ္အခ်င္းခ်င္းေရာင္းဝယ္မႈပ်မ္းမွ်ႏႈန္းမွာ ၁၅၅၀ ဒသမ ၆ က်ပ္ႏွင့္ ဘဏ္-ဝယ္သူ ေရာင္းဝယ္မႈႏႈန္း ၁၅၄၄ ဒသမ ၃ က်ပ္ျဖစ္သည္။
ဗဟိုဘဏ္ရည္ညႊန္းႏႈန္းမွာ ႏွစ္လအတြင္း ၄၄ က်ပ္ျမင့္တက္လာၿပီး က်ပ္ေငြတန္ဖိုး သံုးရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ က်ဆင္းသြားသည္။
ယေန႔ ဘဏ္အခ်င္းခ်င္း အေမရိကန္ေဒၚလာေရာင္းဝယ္မႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ ဒသမ ၂ သန္း ရွိၿပီး ေငြလဲႏႈန္း ၁၅၄၀ က်ပ္မွ ၁၅၅၈ က်ပ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။
ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ဘဏ္အခ်င္းခ်င္း အေမရိကန္ေဒၚလာေရာင္းဝယ္မႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀ ခန္႔ရွိၿပီး ဘဏ္ႏွင့္ဝယ္သူေရာင္းဝယ္မႈစုစုေပါင္းမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၂၀ ေက်ာ္ ရွိသည္။

စေတာ့ရွယ္ယာ

ယခုသီတင္းပတ္ စေတာ့ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္မွာ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း တတိယေျမာက္အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး စေတာ့အညႊန္းကိန္းမွာ ဩဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေနာက္ပိုင္း အျမင့္ဆံုးျပန္ေရာက္လာသည္။
ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၉၀၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုး က်ပ္သန္း ၅၅၀ ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး စေတာ့အညႊန္းကိန္းမွာ ေဈးကြက္ဖြင့္ခ်ိန္တြင္ ၄၈၆ ဒသမ ၉၈၊ အျမင့္ဆံုး ၄၉၈ ဒသမ ၈၂၊ အနိမ့္ဆံုး ၄၈၆ ဒသမ ၉၈ ႏွင့္ ေဈးကြက္ပိတ္ခ်ိန္တြင္ ၄၉၆ ဒသမ ၉၁ ျဖင့္ ေဈးကြက္ပိတ္ခဲ့သည္။
ယခင္သီတင္းပတ္ ရွယ္ယာေဈးႏႈန္းမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက MTSH ရွယ္ယာ ၂၀၀ က်ပ္၊ TMH ရွယ္ယာ ၅၀ က်ပ္ ေဈးတက္ခဲ့ၿပီး FPB ရွယ္ယာ ၁၅၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ခဲ့သည္။
ေဈးကြက္ပိတ္ခ်ိန္တြင္ FMI ရွယ္ယာ ၁၂၀၀၀ က်ပ္၊ MTSH ရွယ္ယာ ၄၃၀၀ က်ပ္၊ MCB ရွယ္ယာ ၈၄၀၀ က်ပ္၊ FPB ရွယ္ယာ ၂၄၅၀၀ က်ပ္ႏွင့္ TMH ရွယ္ယာ ၃၁၀၀ က်ပ္တို႔ျဖစ္သည္။
No photo description available.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *