ႏိုင္ငံေရး မလြန္ကဲေစေရး

ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးကသာ လႊမ္းမိုးထားေလ့ရွိသျဖင့္ ေနာက္က်က်န္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယေန႔ေခတ္တြင္လည္း ႏိုင္ငံေရးက အရာရာကို အလြန္အကၽြံ လႊမ္းမိုးမထားေအာင္ ဂရုစိုက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ယွဥ္လိုက္လၽွင္ အၿမဲတမ္းေနာက္ေကာက္က်ၿပီး ေနာက္လိုက္အဆင့္ျဖင့္သာ ရပ္တည္ခဲ့ရသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမူဝါဒခ်မွတ္ရာတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ဦးစားေပးမၾကည့္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးအက်ိဳးစီးပြား ကိုယ့္လူ သူ႕လူ ၾကည့္ခဲ့ၾကသည္။ စီးပြားေရးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္လၽွင္လည္း စီးပြားေရးအျမင္ျဖင့္ အရင္မၾကည့္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးကို ၾကည့္ၿပီးမွ စီးပြားေရးအျမင္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည္။ ႏိုင္ငံေရးရႈေထာင့္ႏွင့္ စီးပြားေရးရႈေထာင့္တို႔ ပဋိပကၡျဖစ္လၽွင္ ႏိုင္ငံေရးရႈေထာင့္ကသာ ဒိုင္ပြဲရပ္ျဖင့္ ႏိုင္ေလ့ရွိသည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္ အစိုးရယႏၲရားကို တက္ေမာင္းႏိုင္ခဲ့သူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ အခ်ိန္အမ်ားစုကို အာဏာမရေသးလၽွင္ အာဏာရရန္၊ အာဏာရၿပီးသားဆိုလၽွင္ ဆက္လက္အာဏာတည္ၿမဲရန္အတြက္သာ သုံးစြဲခဲ့ရၿပီး ႏိုင္ငံတိုးတက္ေအာင္ ႀကံစည္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားတြင္မူ အခ်ိန္ေပးမႈ နည္းပါးခဲ့ရသည္။ ပါတီတြင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းတြင္း အာဏာလုပြဲမ်ား၊ ဆရာေမြးတပည့္ေမြးျခင္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္ၾကရၿပီး ႏိုင္ငံကို ေရွ႕သို႔ေရာက္ေအာင္ တီထြင္ဖန္တီးမႈ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အစဥ္တစိုက္ အားနည္းခဲ့ၾကသည္။

မူဝါဒတစ္ခု၊ အႀကံဉာဏ္တစ္ခုကို သုံးသင့္ မသုံးသင့္ကို မိမိတို႔ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္ႏွင့္ ကိုက္မကိုက္၊ ယူေဆာင္လာေသာသူ၏ ေနာက္ခံ၊ ထိုမူဝါဒကို က်င့္သုံးလိုက္လၽွင္ မိမိကို ေထာက္ခံသူမ်ား ထိခိုက္ မခိုက္၊ မိမိ၏ အက်ိဳးစီးပြား က်ဆင္းႏိုင္စြမ္း ရွိ မရွိကိုသာ ၾကည့္ၿပီး ထိုမူဝါဒ၏ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလုံးအေပၚ ေကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္စြမ္းကိုမူ မ်ားေသာအားျဖင့္ လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့ၾကသည္။ ‘ႏိုင္ငံေရးဆန္ခါ’ ျဖင့္ တိုက္ခ်လိုက္သည့္အခါ ျပည္သူတို႔အတြက္ အေကာင္းဆုံးမူဝါဒမ်ားမက်န္ခဲ့ဘဲ ဒုတိယတန္းစား၊ တတိယတန္းစားမူဝါဒမ်ားသည္သာ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမူဝါဒမ်ားျဖစ္သြားသည္။ အဆိုပါမူဝါဒမ်ားသည္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တစ္ခ်ီၿပီးတစ္ခ်ီ႐ိုက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးလႈိင္းလုံးမ်ားေအာက္ ေခါင္းမေထာင္ႏိုင္၊ သက္ဆိုးမရွည္။

ဦးေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္သူမ်ား ေ႐ြးရာတြင္လည္း ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးကိုဦးစားေပးကာ လူေ႐ြးသည့္အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္သူမ်ားေနရာတြင္ တိုင္းျပည္အက်ိဳးစီးပြားကိုသာ ၾကည့္သည့္ တတ္သိကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ေနရာရႏိုင္ရန္ခက္ခဲသည္။

အတိုခ်ဳပ္လၽွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႀကီးပြားေရး စီးပြားေရးေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးက လြန္လြန္ကဲကဲ လႊမ္းမိုးထားသျဖင့္ ယေန႔ဘ၀သို႔ ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးကို ေရွာင္၍မရႏိုင္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး မလြန္ကဲသင့္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလို စဥ္းစား၊ စီးပြားေရးကို စီးပြားေရးလို စဥ္းစားသင့္သည္။ 

 

အယ္ဒီတာ
၁၂.၉ .၂၀၁၉

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *