ေက်ာက္အုတ္တို႔ ၿပိဳေလရာ (၈) (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္အႀကိဳေဆာင္းပါး)

အခန္း (၆)
ေက်ာင္းသားသမဂၢ

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (တ.က.သ)

၁၉၂၀ ပထမေက်ာင္းသားသပိတ္ႀကီးမွ ထြက္ေပၚလာေသာ မ်ားေျမာင္လွေသာ သင္ခန္းစာမ်ားအနက္ အေရးအႀကီးဆုံးတစ္ခုမွာ ေက်ာင္းသားအားလုံးကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အသင္းအပင္းတစ္ခု ရွိသင့္ေၾကာင္း ေက်ာင္းသားအမ်ားစု အႀကံရလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္တကြ ေက်ာင္းသားထုတစ္ရပ္လုံးကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆုံးေပၚထြက္လာသည္မွာ ၁၉၃၁ ခုႏွစ္က တည္ေထာင္ေသာ ‘ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ’ ပင္ ျဖစ္သည္။ အတိုေကာက္အေနႏွင့္ ‘တကသ’ ဟု ေခၚပါသည္။ (ဦးအံ့ေက်ာ္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္)

ဤေနရာတြင္ ထူးျခားခ်က္တစ္ရပ္မွာ သမဂၢအေဆာက္အအုံမွာ တကသ မတည္ေထာင္မီကပင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းအေဆာက္အအုံ ေဆာက္ရန္အတြက္ ကုန္က်ေငြကို ဘုရင္ခံ ‘ဆာ ဟာကုတ္ ဘတၱလာ’ က အလႉခံေပးခဲ့ၿပီး ေဒါက္တာ ဦးၫိုက ေငြသား ၁၇၀,၀၀၀ က်ပ္ကို လႉဒါန္းေပးခဲ့သည္။ ဤေငြျဖင့္ ၁၉၂၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ ၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးပါသည္။ ၁၉၃၀ ျပည့္ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔ေရာက္ေတာ့မွ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ကိုေက်ာ္ခင္၊ ကိုတင့္ေဆြ၊ ကိုဘဂ်မ္းတို႔ ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ သမဂၢဖြဲ႕စည္းခြင့္ေကာ္မတီ ဖြဲ႕ခြင့္ရခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သမဂၢစည္းမ်ဥ္းေရးဆြဲေရးေကာ္မတီသည္ ၁၉၃၀ ျပည့္ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္းမွာပင္ စည္းမ်ဥ္းကို ေရးဆြဲခဲ့ၾကၿပီး ၁၉၃၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္ေန႔တြင္ တစ္ညီတၫြတ္တည္း လက္ခံအတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ထိုေက်ာင္းသားထုအစည္းအေဝးမွပင္ ကိုးဦးပါ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ကို ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၿပီး သမဂၢအာဏာကို အပ္ႏွင္းခဲ့သည္။ အသင္း၏အမည္ႏွင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို သမဂၢစည္းမ်ဥ္း အခန္း (၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အသင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေက်ာင္းသားတို႔၏ ဆက္ဆံေရးကိုျမႇင့္တင္ေပးရန္၊ လြတ္လပ္ေသာ စိတ္ဓာတ္သြင္းေပးရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ထမ္းေဆာင္လိုေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ား ပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

၁၉၃၁ ခုႏွစ္ တကသစည္းမ်ဥ္းဥပေဒအရ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားတိုင္း အလိုအေလ်ာက္ တကသအဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္မလာေသးပါ။ အသင္းဝင္ျဖစ္မွသာ တကသအမႈေဆာင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မဲေပးခြင့္ရွိပါသည္။ အသင္းဝင္ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးသည္ျဖစ္ေစ၊ မေပးသည္ျဖစ္ေစ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖင့္ တရားဝင္အႏိုင္ရလာေသာ တကသအမႈေဆာင္မ်ားမွာ ေက်ာင္းသားထုတစ္ရပ္လုံးကို တရားဝင္ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ ေျပာရလၽွင္ ေက်ာင္းသားထုကိုယ္စား တရားဝင္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိေသာ ေက်ာင္းသားလႊတ္ေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။

သို႔ႏွင့္တိုင္ ၁၉၅၄ တကသေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပႆနာတစ္ရပ္ႏွင့္ ႀကဳံခဲ့ရသည္။ ထိုစဥ္ကာလ အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕တစ္ခုမွ သမဂၢအဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဝင္ေၾကးေငြေပးသြင္းၿပီး မိမိတို႔အဖြဲ႕အတြက္ မဲေပးခိုင္းခဲ့ရာမွ ၿပိဳင္ဘက္အဖြဲ႕ႏွင့္ ျပႆနာတက္ခဲ့ရသည္။ သို႔အတြက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုက “ေက်ာင္းသားတိုင္း သမဂၢဝင္ျဖစ္ရမည္။ သမဂၢဝင္ေၾကးကို ေက်ာင္းလခ စသည္မ်ားႏွင့္အတူ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေကာက္ခံေစရမည္” ဟု ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္မွစ၍ ေက်ာင္းသားတိုင္းသည္ သမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္သြားခဲ့ပါသည္။

ဒုတိယေက်ာင္းသားသပိတ္အၿပီး သုံးႏွစ္မၽွအၾကာ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္အက္ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္အရ တကၠသိုလ္ေကာင္စီတြင္ တကသမွ ေ႐ြးခ်ယ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး ပါဝင္ခြင့္ရလာသည္။ သို႔တိုင္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရလက္ထက္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ တကသ ေ႐ြးခ်ယ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးေစလႊတ္ခြင့္ကို အာဏာပိုင္တို႔က ဖ်က္သိမ္းပစ္လိုက္ၿပီး ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳလိုက္ပါသည္။ ဤအခ်က္မွာလည္း အေရးႀကီးသည့္ သမိုင္းမွတ္တိုင္ပင္ ျဖစ္သည္။

တကသ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိမ်ားမွာ ဥကၠ႒၊ ဒုဥကၠ႒၊ ေငြထိန္း၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး၊ ပိဋကတ္တိုက္မႉးႏွင့္ သမဂၢမဂၢဇင္းအယ္ဒီတာတို႔ ျဖစ္သည္။ တကသအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲကို သာမန္အားျဖင့္ တစ္ႏွစ္လၽွင္ ႏွစ္ႀကိမ္ က်င္းပရသည္။ ပထမအႀကိမ္မွာ အမႈေဆာင္သုံးဦး (ဥကၠ႒၊ ဒု ဥကၠ႒၊ ေငြထိန္း) တို႔ကိုေ႐ြးခ်ယ္ရၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္မွာ အမႈေဆာင္ေျခာက္ဦးအတြက္ျဖစ္သည္။ တကသအသင္းဝင္မ်ားတြင္ သာမန္အသင္းဝင္မ်ား၊ ရာသက္ပန္အသင္းဝင္ မ်ားႏွင့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္အသင္းဝင္မ်ား ပါရွိသည္။ (ဦးအံ့ေက်ာ္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္)

ဗမာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (ဗ.က.သ)

ဒုတိယေက်ာင္းသားသပိတ္အၿပီး ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၈ ရက္ႏွင့္ ၉ ရက္ေန႔တို႔တြင္ ဗမာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားညီလာခံကို ဂ်ဴဗလီေဟာတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဗမာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (ဗကသ) ကို ပထမရက္မွာပင္ ေအာင္ျမင္စြာဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ဗကသ၏ ပထမဆုံးဥကၠ႒မွာ ဦးရာရွစ္ျဖစ္သည္။ (၁၉၃၆-၃၇) ႏွစ္အတြက္ ျဖစ္သည္။

၁၉၃၈-၃၉ ခုႏွစ္အတြက္ ဗကသဥကၠ႒မွာ ကိုေအာင္ဆန္းျဖစ္ၿပီး ကိုေအာင္ဆန္း ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးသို႔ ေရာက္သြားေသာအခါ ကိုဗဟိန္းက ဆက္ခံသည္။ ၁၉၃၉ – ၄၀ ဗကသဥကၠ႒မွာ ကိုလွေ႐ႊျဖစ္ၿပီး ၁၉၄၀-၄၁ ဗကသဥကၠ႒မွာ ကိုလွေမာင္ (ဗိုလ္ေဇယ်) ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ဗကသကို ‘ဗမာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအသင္း’ ဟု တရားဝင္သုံးစြဲသည္။

စစ္ၿပီးေခတ္ ဗကသအမႈေဆာင္အစည္းအေဝးကို ၁၉၄၅ ႏိုဝင္ဘာတြင္ က်င္းပပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ိဳ၊ ဦးဘဂ်မ္း၊ ကိုလွေမာင္ ဗိုလ္ေဇယ်တို႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။ ဥကၠ႒အျဖစ္ ကိုသန္းကို ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ၾကသည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ကိုေဌး (ရဲေဘာ္ေဌး) ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ‘အထက္ ဗမာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ’ ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ဥကၠ႒ ကိုေအးေမာင္၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ကိုဘေကာင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္လည္း ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ကိုေအာင္ႀကီး (ပီကင္းျပန္ ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီး) ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ‘ရကသ’ ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ဥကၠ႒ ကိုသန္းထြန္း (သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာ သန္းထြန္း)၊ ဒုဥကၠ႒ ကိုညီညီ (စာေရးဆရာ) လင္းယုန္နီတို႔ ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၉ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ အမႈထမ္းေပါင္းစုံသပိတ္ေပၚလာရာ ဗကသ တစ္ဖြဲ႕လုံး ေတာခိုၿပီး ‘ေတာတြင္း ဗကသ’ ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။ ဥကၠ႒မွာ ကိုတင္ေ႐ႊ (စာေရးဆရာ ေမာင္စူးစမ္း) ျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ စစ္ေအးတိုက္ပြဲမွာ ဗမာ့ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈထဲသို႔ စီးဝင္လာခဲ့ပါသည္။ စစ္ၿပီးခါစႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ဦး ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၂၁ ဖြဲ႕ထက္မနည္း ရွိလာခဲ့သည္။ ဤသည္တို႔မွာ ကိုကိုႀကီး ကိုကိုေလးအဖြဲ႕၊ ေက်ာင္းသားစစ္အင္အားစု၊ ေက်ာင္းသားညီၫြတ္ေရးတပ္ဦး၊ ေက်ာင္းသားတိုက္ခိုက္ေရးတပ္ဦး၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးႏွင့္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအဖြဲ႕၊ ေက်ာင္းသားေရးရာအဖြဲ႕၊ ေက်ာင္းသားေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕၊ ေက်ာင္းသားလြတ္လပ္ေရးတပ္ဦး၊ တိုးတက္ေသာေက်ာင္းသားအင္အားစု၊ ဒီမိုကရက္တစ္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕၊ ျပည္ေထာင္စုေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕၊ လြတ္လပ္ေသာ ေက်ာင္းသားရဲေခါင္အဖြဲ႕၊ သန္႔ရွင္းအဖြဲ႕ … စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

အလားတူ ၁၉၄၅ မွ ၁၉၅၈ အတြင္း ဗကသအဖြဲ႕မ်ားမွာလည္း ရွစ္ဖြဲ႕မၽွ ရွိလာခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ဗကသအဖြဲ႕အသီးသီး၏ ဥကၠ႒မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

၁။ ဗကသဌာနခ်ဳပ္
– ၁၉၄၅ – ၄၆ – ကိုသန္း
– ၁၉၄၆ – ၄၇ – ကိုသန္းထြန္း (ေဒါက္တာသန္းထြန္း)
– ၁၉၄၇ – ကိုသန္းေမာင္
– ၁၉၄၇ – ၄၈ – ကိုထြန္းၫြန္႔
– ၁၉၄၈ – ကိုသန္းႂကြယ္
– ၁၉၄၈ – ၄၉ – ကိုသန္း

၂။ ဗကသ (ေတာတြင္း)
– ဥကၠ႒ – ကိုတင္ေ႐ႊ (စာေရးဆရာ ေမာင္စူးစမ္း) ၁၉၄၉ – ၅၀

၃။ ဗကသ (အဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
– ဥကၠ႒ – ကိုေအာင္သန္း ၁၉၄၉ – ၅၀

၄။ ဗကသ (သန္႔ရွင္း)
– ၁၉၅၁ – ၅၂ – ကိုစိန္ဘန္း
– ၁၉၅၂ – ၅၃ – ကိုဝင္းေဖ

၅။ ဗကသ (ကိုကိုႀကီး၊ ကိုကိုေလးအဖြဲ႕)
– ၁၉၅၂ – ၅၃ – ကိုကိုႀကီး

၆။ ဗကသ (ဒီ-အက္စ္အို)
– ၁၉၅၄ – ၅၅ – ကိုၾကည္ၫြန္႔
– ၁၉၅၅ – ၅၆ – ကိုခင္ေမာင္ႏြယ္

၇။ ဗကသမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
– ၁၉၅၁ – ၅၂ – ကိုလွဝင္း
– ၁၉၅၂ – ၅၃ – ကိုသိန္းေအာင္
– ၁၉၅၃ – ၅၄ – ကိုခင္ေက်ာ္
– ၁၉၅၄ – ၅၆ – ကိုခင္ေမာင္အုန္း
– ၁၉၅၆ – ၆၀ – ကိုေဇာ္ဝင္း

၈။ ဗကသမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သစ္
– ၁၉၅၈ – ၅၉ – ကိုဘိုးသာေဘး 

 

ေက်ာ္ဝင္း
၂၈ ဇူလိုင္၊ ၁၉

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *