အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

ယခင္ေဆာင္းပါးတြင္ ျမန္မာ့ေထာက္လွမ္းေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေၾကာင္းကိုတင္ျပခဲ့ၿပီး ယခုတစ္ပတ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ  ေထာက္လွမ္းေရးက်႐ႈံးမႈႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို  တင္ျပလိုပါသည္။ ကမၻာ့ေထာက္လွမ္းေရးမဟာမိတ္ ငါးႏိုင္ငံ (၎တို႔အေခၚ Five Eyes Countries ) မ်ားထဲမွ အေမရိကန္ႏွင့္ ဩစေၾတးလ်တို႔၏ ေထာက္လွမ္းေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တင္ျပလိုပါသည္။

US  Intelligence Failures

ေထာက္လွမ္းေရးက်ရႈံးမႈဆိုသည္မွာ ေရွာင္လြဲ၍မရေသာကိစၥျဖစ္ရာ အရင္းအျမစ္အားျဖင့္ ေပါမ်ားေသာ ကမၻာ့အေကာင္းဆုံး ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ႀကီးမ်ားပင္ က်ရႈံးမႈမ်ားရွိၾကသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးက်၇ႈံးမႈဟု သတ္မွတ္ထားေသာ အျဖစ္အပ်က္ေပါင္း ၂၀ ထက္မနည္းရွိသည္။ ထိုသို႔ က်ရႈံးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚတိုင္း သင္ခန္းစာယူကာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ လုံၿခဳံေရးစည္းေပါက္မႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ မည္သည့္အစီအမံမ်ား ျပဳလုပ္ၾကမည္ကို စဥ္းစားၾကရသည္။

၉/၁၁ ျဖစ္စဥ္

၂၀၀၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ဘင္လာဒင္ေခါင္းေဆာင္သည့္ အယ္လ္ကိုင္ဒါးအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕က WTC ႏွင့္ ပင္တဂြန္တို႔ကို ေလယာဥ္ျပန္ေပးဆြဲကာ ဝင္တိုက္ခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ လုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ အလြန္ႀကီးမားေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ယင္းအျဖစ္အပ်က္ေၾကာင့္ အေမရိကန္အစိုးရယႏၲရားႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေပါင္းမ်ားစြာလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားသည္ ဂ်ပန္တို႔ပုလဲဆိပ္ကမ္းကို ဗုံးႀကဲခ်ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အႀကီးမားဆုံးေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ အမိေျမလုံၿခဳံေရးဌာန (Department of Homeland Security) ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ အမိေျမလုံၿခဳံေရးအတြက္ သီးျခားတာဝန္ေပးရန္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။  ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားကလည္း လႊတ္ေတာ္တြင္ USA PATRIOT ဥပေဒကိုျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ေနာင္တြင္ယခုကဲ့သို႔ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမျဖစ္လာေစရန္ႏွင့္ မလြဲသာ မေရွာင္သာ၍ျဖစ္လာပါက ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးအနည္းဆုံးျဖစ္သည့္ အေသးစားတိုက္ခိုက္မႈမ်ားသာျဖစ္ေစရန္ ရည္႐ြယ္သည္။ အမိေျမလုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္းကို သမၼတဘုရွ္က တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ၿပီး ကိုးရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ေၾကညာၿပီး ေနာက္တစ္ႏွစ္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ အမိေျမလုံၿခဳံေရးအက္ဥပေဒျပ႒ာန္းကာ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံးကို အမိေျမလုံၿခဳံေရးဌာန ထီးမိုးေအာက္သို႔ ဆြဲသြင္းခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဝန္ထမ္းအင္အား တစ္သိန္းရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ျဖင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ တတိယအႀကီးဆုံး အစိုးရယႏၲရားႀကီးတစ္ခုျဖစ္လာသည္။ အစိုးရေအဂ်င္စီေပါင္း ၂၂ ခုပါဝင္ၿပီး ဌာန၏အဓိကရည္မွန္းခ်က္မွာ အေမရိကန္ေျမေပၚတြင္ ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚမလာရန္ ကာကြယ္ေပးရန္၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေလၽွာ႔ခ်ရန္ႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားတြင္ အပ်က္အစီးအဆုံးအရံႈး အနည္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ အျမန္ဆုံးျပန္လည္နာလံထူႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။

ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ Inteligent Reform and Terorrism ကိုျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ယင္းဥပေဒအရ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕အစည္းတိုင္း၏ ေခါင္းကိုင္ျဖစ္လာမည့္ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာၫြန္ၾကားေရးမႉး Director of National Intelligence (DNI) ရာထူးကိုဖန္တီးခဲ့သည္။ DNI သည္ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမရိကန္သမၼတအားအႀကံေပးရၿပီး  အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးအသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခုလုံး၏အႀကီးအကဲ လည္းျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အားလုံးအား DNI တစ္ဦးတည္းထံတြင္ ပုံေအာလိုက္ျခင္းက ၉/၁၁ မွ ရရွိေသာ သင္ခန္းစာမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ DNI ရံုးအဖြဲ႕ထဲတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဌာနကိုလည္း ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အေရးကိစၥမ်ားကို ဦးစားေပးကိုင္တြယ္ေစခဲ့သည္။ (ယင္းအဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္ အိုစမာဘင္လာဒင္ကို ဝင္ေရာက္စီးနင္းဖမ္းဆီးမႈတြင္ မ်ားစြာနာမည္ရခဲ့သည္)။

၉/၁၁ ႏွင့္ေထာက္လွမ္းေရးသတင္း

၉/၁၁ အျဖစ္အပ်က္ႀကီး ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းတိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ ဘာဆိုဘာမၽွႀကိဳတင္မသိရွိခဲ့ျခင္းမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ေပ။ အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ ကိုယ္စီရရွိထားေသာ ေထာက္လွမ္းေရး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစြာရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီက သိရွိထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားမွာ ပုံေဖာ္၍ မရေသးေသာ တစ္ပိုင္းတစ္စအခ်က္လက္မ်ားျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ေထာက္ လွမ္းေရးအသိုင္းအဝိုင္းအေနႏွင့္ ထိုအခ်က္အလက္တစ္ခုခ်င္းစီကို ေပါင္းစပ္ကာ Big Pictureျမင္ႏိုင္ရန္ အားနည္းခဲ့ၾကျခင္းသာျဖစ္သည္။ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဖိုင္မ်ားထဲတြင္ ယင္းတိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ရွိေနခဲ့ၾကေသာ္လည္း  ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား သတင္းအခ်က္အလက္မၽွေဝမႈ အားနည္းခဲ့ၾကျခင္းက ယင္းအျဖစ္အပ်က္ကို ႀကိဳတင္သိရွိရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ DNI အဖြဲ႕ဖန္တီးကာ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံးကို DNI ထီးမိုးေအာက္သို႔ ထည့္သြင္းကြပ္ကဲရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၉/၁၁ မျဖစ္မီ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လေလာက္တြင္ ဘင္လာဒင္အေနႏွင့္ တိုက္ခိုက္မႈႀကီးႀကီးမားမား လုပ္ေတာ့မည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ႀကိဳတင္သိရွိခဲ့ၾကသည္။ ထိုလ ထဲမွာပင္ ေဖာက္ခြဲမႈျပဳလုပ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ သံသယရွိသူအခ်ိဳ႕၏ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ ခရီးသြားလာမႈမ်ားကို ေျခရာခံမိခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံးသံသယရွိသူမ်ားထဲက အခ်ိဳ႕ေလယာဥ္ဆင္းသက္မႈျပဳလုပ္ပုံမ်ားကို ေလယာဥ္ေမာင္းသင္တန္းတစ္ခုတြင္ တက္ေရာက္ေလ့လာေနသည္ဆိုသည္အထိ သိရွိခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေလယာဥ္တစ္ခုလုံးကို ျပန္ေပးဆြဲေမာင္းႏွင္ကာ WTO ႏွင့္ ပင္တဂြန္အေဆာက္အအုံတို႔ကို ဝင္တိုက္မည္ဆိုသည္ကိုေတာ့ မည္သူကမၽွ မေတြးမိခဲ့ေပ။ ထိုစဥ္က အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးတို႔ ေတြးထင္ခဲ့သည္မွာ ယုတ္စြအဆုံး  ေလယာဥ္ျပန္ေပးဆြဲကာ တစ္ေနရာရာတြင္ ေလယာဥ္ဆင္းသက္မည္။  ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ သတင္းမ်ားတက္ေစၿပီး ေအာင္ပြဲခံၾကမည္ဟုသာ ႐ိုးရွင္းစြာ ေတြးထင္ခဲ့ၾကသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေထာက္လွမ္းေရးက်ဆုံးမႈကို ေလ့လာသူမ်ားက ယင္းကဲ့သို႔ မိမိစိတ္ႏွင့္ႏႈိင္းကာ ေတြးေတာျခင္း တစ္နည္းအားျဖင့္  “ငါသာအၾကမ္းဖက္သမားဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီလိုလုပ္မွာမဟုတ္ဘူး” ဟု ေတြးေတာျခင္းသည္ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိမ်ားအား က်ရႈံေစအေၾကာင္းအရင္းမ်ားထဲက တစ္ခုဟု သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းကိုMirror Thinking ဟု ေခၚၾကသည္။ မူမမွန္ေသာ ခရီးသြားလာမႈမ်ား ေတြ႕ရွိထားျခင္း၊ ဘင္လာဒင္အေနႏွင့္ အေမရိကန္ကို တိုက္ခိုက္မႈႀကီးႀကီးတစ္ခု လုပ္ေတာ့မည္ဟု ႀကိဳသိထား ျခင္းႏွင့္ သံသယရွိသူမ်ား ေလယာဥ္ေမာင္းႏွင္နည္း၊ ဆင္းသက္နည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္တန္းတက္ေနသည့္သတင္း စသည္တို႔မွာ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕တစ္ခုခ်င္းစီမွ သိရွိထားသည္ျဖစ္ရာ ၎အခ်က္သုံးခ်က္ေပါင္းစပ္ႏိုင္မွသာ လုံၿခဳံေရးတာဝန္ရွိသူမ်ားက အခ်ိန္မီတားဆီးအေရးယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ဖိုင္မ်ားထဲတြင္သာ ရွိေနၿပီး တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္မၽွေဝမႈ အားနည္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႀကိဳတင္သိရွိကာကြယ္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။  ၉/၁၁ ကေပးေသာ တစ္ခုတည္းေသာသင္ခန္းစာကို ေျပာပါဆိုလၽွင္  ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား သတင္းအခ်က္အလက္မၽွေဝမႈ မရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕အစည္းေပါင္းမ်ားစြာအား လႊမ္းမိုးကြပ္ကဲမည့္ ေထာက္လွမ္းေရး ထီးမိုး ႀကီးႀကီးတစ္ခု မရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ၉/၁၁ က ေပးေသာ သင္ခန္းစာေၾကာင့္ DNI ကို ဖြဲ႕စည္းကာ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံးကို DNI ထီးမိုးေအာက္ထည့္ကာ ကြပ္ကဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ေထာက္လွမ္းေရး မပ်က္သုဥ္းခင္ကာလမ်ားတြင္ အနည္းႏွင့္အမ်ားဆိုသလို DNI ႏွင့္ ပုံသဏၭာန္အားျဖင့္ ဆင္တူေသာ အမ်ိဳးသားေထာက္လွမ္းေရးဗ်ဴ႐ို (National Intelligence Bureau- NIB)  ဆိုၿပီးရွိခဲ့သည္။ လုံၿခဳံေရးအျမင္ႀကီးေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းက ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရလက္ထက္  ၁၉၆၄ တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ၁၉၇၂ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ေပၚေပါက္လာေသာ မဆလအစိုးရလက္ထက္တြင္ NIB အား စနစ္တက်ေနရာေပးခဲ့သည္။ NIB Control Board က ၾကပ္မတ္ကြပ္ကဲၿပီး  ယင္းအဖြဲ႕၏ၫြန္ခ်ဳပ္သည္ အမ်ိဳးသားေထာက္လွမ္းေရးခ်ဳပ္တာဝန္ကိုယူသည္။ NIB မွာ အဖြဲ႕အစည္းသစ္တစ္ခုမဟုတ္ဘဲ အမ်ိဳးသား ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံးကို  ၫွိႏႈိင္းကြပ္ကဲမႈေပးေသာ ဗ်ဴ႐ိုတစ္ခုျဖစ္သည္။ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းလာေသာ  ယင္းအဖြဲ႕တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဥကၠ႒တာဝန္ယူၿပီး ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး၊  ျပည္ထဲေရးႏွင့္ သာသနာေရးဝန္ႀကီး၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးတို႔က အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ပါဝင္သည္။ ေထာက္လွမ္းေရးကိစၥမ်ားတြင္ တာဝန္ခံေခါင္းေဆာင္ေပးရန္ ေထာက္လွမ္းေရးခ်ဳပ္တစ္ဦးထားရွိခဲ့သည္။ ယင္းစုဖြဲ႕မႈပုံစံကို ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ “၁၉၈၃ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၀” ျဖင့္ အနည္းငယ္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။  ထိုေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ စုဖြဲ႕မႈတြင္ ေထာက္လွမ္းေရးခ်ဳပ္ (Chief of Intelligence) ရာထူးကိုဖယ္ရွားခဲ့ၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္တကြ ယခင္ ဝန္ႀကီးေလးဦး ပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသားေထာက္လွမ္းေရးဗ်ဴ႐ို၏ အတြင္းအေရးမႉးကို ေဖာ္ျပပါဝန္ႀကီးဌာနေလးခုက အလည့္က်စနစ္ျဖင့္ တာဝန္ယူရသည္ (ပုဒ္မ ၅)။ သာမန္ကိစၥမ်ားတြင္ ဆုံးျဖတ္ခြင့္ အျပည့္အဝေပးထားၿပီး အေရးႀကီးကိစၥမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီတို႔ထံမွ အႀကံဉာဏ္ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတာင္းရသည္ ဧပုဒ္မ (၇) (က) (ခ)}။ ဝန္ႀကီးဌာနေလးခုေအာက္ရွိ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က အခါအားေလ်ာ္စြာဖြဲ႕စည္းေသာ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕အား အစီရင္ခံရၿပီး ယင္းအဖြဲ႕အေနႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို သုံးသပ္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီတို႔ထံ တင္ျပရသည္။ ထိုသို႔ တင္ျပရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ျပခြင့္လည္းရွိသည္ ဧပုဒ္မ (၈) (က)(ခ)}။

၁၉၈၃ အမ်ိဳးသားေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ ဥပေဒမွာ ေသးငယ္က်စ္လ်စ္ၿပီး အဖြဲ႕အစည္းတြင္း အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုတည္း သို႔မဟုတ္ ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲတစ္ဦးတည္းက ေထာက္လွမ္းေရးယႏၲရားႀကီးတစ္ခုလုံးကို လႊမ္းမိုးမထားေစရန္လည္း စီမံထားႏိုင္ခဲ့သည္ျဖစ္ရာ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ေကာင္းမြန္ေသာ စုဖြဲ႕မႈဟုဆိုႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုအမ်ိဳးသားေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ကို  ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရာမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိခဲ့ေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ ေထာက္လွမ္းေရးစုဖြဲ႕မႈႀကီး နိတၳိတန္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ

ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ေထာက္လွမ္းေရးအသိုင္းအဝိုင္းကို အဖြဲ႕ႀကီးေျခာက္ဖြဲ႕ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ Office of National Assessment (ONI)။ Defense Intelligence Organization  (DNI)။ Australian Geospatial Intelligence Organization (AGIO)၊ Australian Signal Directorate (ASD)။ Australian Secret Intelligence Service (ASIS) ႏွင့္ Australian Security & Intelligence Organization (ASIS)တို႔ျဖစ္သည္။ ၤFive Eyes မဟာမိတ္အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ အေမရိကန္ႏွင့္ ပုံမွန္သတင္းအခ်က္အလက္မၽွေဝမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအားေကာင္းသည္။ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ၿဗိတိသၽွတို႔၏ ေထာက္လွမ္းေရးစုဖြဲ႕မႈတို႔ကိုလည္း အတုယူထားသကဲ့သို႔ အေမရိကန္၏ေထာက္လွမ္းေရး နည္းနာမ်ားကိုလည္း အၿမဲအတုယူေလ့ရွိသည္။

ဩစေၾတးလ် လၽွိဳ႕ဝွက္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ (ASIS)

ဩစေၾတးလ် လၽွိဳ႕ဝွက္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ (ASIS) မွာ ျပည္ပေထာက္လွမ္းေရးသတင္းမ်ားကို အဓိကထား ေထာက္လွမ္းရေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး ယင္းအဖြဲ႕၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက တာဝန္ခံရသည္။ ၿဗိတိသၽွတို႔၏ ယခင္ MI၆ (ယခု SIS)  ႏွင့္ အေမရိကန္၏ CIA ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ဆင္တူသည္။ ယင္းအဖြဲ႕ကို ၁၉၅၂ ကတည္းက ဖြဲ႕စည္းထားေသာ္လည္း  ျပည္သူလူထုအေနႏွင့္ ယင္းအဖြဲ႕ရွိမွန္းမသိေအာင္ပင္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ထိ လၽွိဳ႕ဝွက္ထားျခင္းခံရေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ၁၉၇၀ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္မွ လူထုကစတင္သိရွိခဲ့ၿပီး ၁၉၈၃ တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာကိစၥတစ္ခု ေၾကာင့္ ASIS အေက်ာ္ၾကားဆုံးျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္ကို  ေထာက္လွမ္းေရး က်ရံႈးမႈနီးပါးထိ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး အျပစ္ေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္တို႔၏ ၉/၁၁ ေလာက္ ထိခိုက္ဆုံးရႈ့ံးမႈ မရွိ ခဲ့ေသာ္လည္း အေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ေသးငယ္သည္ဟု ယူဆလိုပါက ယူဆႏိုင္ေသာ အေသးအဖြဲ႕ကိစၥတစ္ခုကိုပင္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အေလးနက္ထားအေရးယူၾကပုံ၊ အေရးယူရာတြင္လည္း လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားအားလုံး ျဖဳတ္ထုတ္ရွင္းလင္းျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ သာမန္အျပစ္ေပးမႈေလာက္ျဖင့္ မွတ္သြားေအာင္ဆုံးမပုံတို႔ကို ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဤေဆာင္းပါးတြင္ တင္ျပလိုျခင္းျဖစ္သည္။

အခ်ိန္ကား ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အာဇာနည္ ကုန္းဗုံးေပါက္ကြဲမႈကဲ့သို႔ ႀကီးမားေသာေထာက္လွမ္းေရးက်ရႈံးမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ခ်ိန္) တြင္ ဩစေၾတးလ် လၽွိဳ႕ဝွက္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕  ASIS သည္ ေထာက္လွမ္းေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနခဲ့သည္။ ထိုေလ့က်င့္မႈမ်ားထဲမွတစ္ခုမွာ ဟိုတယ္တစ္ခုတြင္ ရွိေနေသာ လူတစ္ဦးကို ေရွာင္တခင္ဆြဲထုတ္ဖမ္းဆီးရန္ျဖစ္သည္။ ထိုေလ့က်င့္ခန္း  အသက္ဝင္ေစရန္အတြက္ မည္သည့္အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းကိုမွ ႀကိဳတင္အသိမေပးခဲ့ေပ။ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္မည့္ေန႔တြင္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ ထားေသာအစီအစဥ္မွာ မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕ရွိ  ဟိုတယ္တစ္ခုတြင္ ASIS က အခန္းတစ္ခုယူထားသည္။ ထိုအခန္းထဲတြင္ လူတစ္ဦးရွိမည္။  ထိုလူအား ASIS က ေရွာင္တခင္ ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးရန္ျဖစ္သည္။

ကံဆိုးစြာပင္ ထိုေလ့က်င့္ခန္းမွာ ASIS က ေမၽွာ္လင့္ထားသည့္ အစီအစဥ္အတိုင္း ျဖစ္မလာခဲ့ေပ။ သတ္မွတ္ထားေသာ ဟိုတယ္သို႔ ASIS အဖြဲ႕မွ ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိမ်ား ေရွာင္တခင္ေရာက္လာသည္။ ဟိုတယ္ဧည့္ႀကိဳခန္းမမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို စကားတစ္ခြန္းမၽွမေျပာဘဲ ေလ့က်င့္ထားသည့္အတိုင္း သတိအေနအထားျဖင့္ လက္နက္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ASIS  အရာရွိမ်ားက ဟိုတယ္ေလွကား မ်ားအေပၚအတင္းေျပးတက္သည္။ ဟိုတယ္ဆယ္ထပ္ရွိ  အခန္းတစ္ခုဆီသို႔ ေအာင္ျမင္စြာေရာက္ရွိၿပီး ဟိုတယ္တံခါးကို ႐ိုက္ခ်ိဳးဝင္ေရာက္ကာ အခန္းထဲရွိ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို အတင္းဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးသည္။ ဖမ္းဆီးၿပီးသည့္ေနာက္ ေလ့က်င့္ခန္းေအာင္ျမင္ၿပီထင္ၿပီး ဟိုတယ္ေအာက္ထပ္သို႔ ဆင္းလာခဲ့ခ်ိန္တြင္ ျပႆနာအႀကီးႀကီး စတက္သည္။ ဟိုတယ္မန္ေနဂ်ာက လက္နက္မ်ားကိုင္ေဆာင္ ဝင္ေရာက္လာျခင္းေၾကာင့္ မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္  ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို ဖုန္းဆက္ေခၚထားသည္။ ေအာက္ထပ္တြင္ ASIS အရာရွိ မ်ားႏွင့္ နယ္ေျမရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔ ရင္ဆိုင္ရသည္။ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားက ၎တို႔ကားမ်ားျဖင့္ အတင္းေမာင္းေျပးစဥ္ ဗစ္တိုးရီးယားနယ္ေျမရဲတို႔က ေထာက္လွမ္းေရးကားတစ္စီးကို ပိတ္ဆို႔တားဆီးႏိုင္ခဲ့သည္။

နယ္ေျမရဲတပ္ဖြဲ႕က ၎တို႔ကို မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေမးျမန္းစဥ္တြင္ ASIS မွ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့က်င့္ခန္းလာလုပ္ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ရွင္းျပရာ ဟိုတယ္မန္ေနဂ်ာက ၎ကိုႀကိဳတင္အသိေပးထားျခင္း မရွိေၾကာင္းတင္ျပသည္။ ASIS မွျဖစ္ပါက ဝန္ထမ္းကတ္ျပန္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈကိုလည္း ၎တို႔က ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနႏွင့္လည္း ဖက္ဒရယ္စနစ္အရ နယ္ေျမရဲမ်ားကို ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ ယင္းကဲ့သို႔ နယ္ေျမေက်ာ္ကာ စစ္ဆင္ေရး ဆန္ဆန္လုပ္ရွားျခင္းေၾကာင့္ အႀကီးအက်ယ္ေဒါသထြက္ခဲ့သည္။  ယင္းအေျခအေနအားပိုဆိုးေစသည္မွာ ေထာက္လွမ္းေရးတို႔ အခန္းထဲမွ အတင္းေသနတ္ေထာက္၍ ဆြဲထုတ္ခဲ့ေသာပုဂၢိဳလ္မွာ ၎တို႔ဇာတ္တိုက္ ထားေသာ ပုဂၢိဳလ္မဟုတ္ဘဲ အခန္းမွားကာ ဝင္ေရာက္မိေသာေၾကာင့္ မွားယြင္းဆြဲထုတ္လာမိေသာ သာမန္တည္းခိုသူ ဧည့္သည္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ နယ္ေျမခံရဲတပ္အဖြဲ႕အေနႏွင့္ ၎တို႔ကို ႀကိဳတင္ အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ လက္နက္ကိုင္ကာစစ္ဆင္ေရးသဖြယ္ ျပဳလုပ္ျခင္းကို  ေဒါသထြက္၊ ဟိုတယ္မန္ေနဂ်ာအေနႏွင့္လည္း ၎ကို ႀကိဳတင္အသိမေပး၊ ခြင့္မေတာင္းဘဲ ၎၏ဟိုတယ္ေပၚသို႔ လက္နက္မ်ား ဆြဲကိုင္တတ္လာျခင္းေၾကာင့္ မေက်မနပ္ျဖစ္၊ အတင္းေသနတ္ေထာက္  ဆြဲထုတ္ခံရေသာ သာမန္ဧည့္သည္ကလည္း အထိတ္တလန္႔ႏွင့္ တုန္ရီေနခဲ့သည္။ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ ဗရမ္းဗတာ ႏိုင္လြန္းေသာ လုပ္ရပ္ႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ သမိုင္းတြင္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္က်င့္သုံးေသာ ႏိုင္ငံႀကီးတစ္ခုတြင္ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား နယ္ေျမေက်ာ္လြန္ကာ ႀကိဳတင္အသိမေပးဘဲ မွားယြင္းလုပ္ကိုင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအေနႏွင့္ မ်ားစြာမေက် မနပ္ျဖစ္ေနခဲ့ရာ ထိုအျဖစ္အပ်က္က ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရွိရာ ကမ္ဘရာၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္လာသည္။ ျပည္သူမ်ားက ဆဲေရးတိုင္းထြာၾကသလို မီဒီယာမ်ားကလည္း အၿပိဳင္အဆိုင္ေရးသားေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းအျဖစ္အပ်က္မွာ ျမန္မာ့ေထာက္လွမ္းေရးတို႔ လက္လြန္ေျခလြန္လုပ္ခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ယွဥ္လၽွင္ ဘာဆိုဘာမၽွမေျပာပေလာက္ေသာ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအျဖစ္အပ်က္ကို ဩစေၾတးလ်အစိုးရက လက္နက္ကိုင္ရမ္းကားမႈႏွင့္ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို မ႐ိုမေသလုပ္မႈအျဖစ္ ယူဆကာ ASIS ရွိ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားအားလုံးကို အျပစ္ေပးသည့္အေနႏွင့္ လက္နက္ ျဖဳတ္သိမ္းခဲ့သည္။ ယင္းအျဖစ္အပ်က္ ျဖစ္ပြားခ်ိန္မွစတင္ၿပီး ဗွ  မွ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားအား လက္နက္ကိုင္ခြင့္ လုံး၀မေပးေတာ့ေပ။  ဩစေၾတးလ်တြင္ သာမန္လူမ်ားပင္ေသနက္ပစ္ သင္တန္းတတ္ေရာက္ ၿပီးပါက လက္နက္ကိုင္ခြင့္ ရွိသည္ျဖစ္ရာ လက္နက္ကိုင္ခြင့္ ïပ္သိမ္း ခံရျခင္းထက္ ယင္းကဲ့သို႔ အျပစ္ေပးခံရျခင္းေၾကာင့္ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခု၏ ဂုဏ္သိကၡာ ထိခိုက္က်ဆင္းရေသာေၾကာင့္ ေထာက္လွမ္းေရး တို႔ မ်ားစြာမ်က္ႏွာနာခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ လၽွိဳ႕ဝွက္ ေထာက္လွမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ အာဏာကိုပါ ïပ္သိမ္းခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ အစည္းႀကီးတစ္ခုလုံးကို ေထာက္လွမ္းေရးျပန္လည္သုံးသပ္မႈ လုံး၀ မျပဳလုပ္ဘဲ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ခ်ိန္) တြင္ ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ေထာက္လွမ္းေရး  ျပန္လည္သုံးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ေခတ္သစ္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွ ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ေထာက္လွမ္းေရး  လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ ဗွ ကို လက္နက္ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ျပန္ေပးခဲ့ၿပီး ïပ္သိမ္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ အေသးအဖြဲ ဟု ယူဆႏိုင္ေသာ အျဖစ္အပ်က္ေလးတစ္ခုေၾကာင့္ အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ခန္႔ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေလၽွာ႔ခ်ျခင္းမ်ား ခံခဲ့ရသည္။  ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕အစည္းႀကီး တစ္ခုအေနႏွင့္ မ်ားစြာအရွက္ရကာ  ျပန္လည္ဆင္ျခင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည့္ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။

၉/၁၁ ျဖစ္စဥ္ကို သင္ခန္းစာယူကာ ေထာက္လွန္းေရးျပန္လည္  သုံးသပ္မႈႏွင့္ ေထာက္လွမ္ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတို႔ကို ထိေရာက္စြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ရာတြင္လည္း လူပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေရးယူျခင္းထက္ လက္ရွိေထာက္လမ္းေရးစနစ္၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒေရးရာအားနည္းခ်က္မ်ားကို  ေသခ်ာေလ့လာၿပီးမွ ျပင္ဆင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၉^၁၁ အျဖစ္အပ်က္ကို အေသးစိတ္ေလ့လာကာ စာမ်က္ႏွာ ၅၀၀ နီးပါးရွိေသာ အစီရင္စာတစ္ခု ကို ၉^၁၁ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ အၾကမ္းဖက္ သူမ်ား ေလယာဥ္ေပၚတက္ခ်ိန္မွစ၍ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊  တပ္မေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေလေၾကာင္းဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖြယ္ရာမ်ားကို တင္ျပထားရာ အေမ ရိကန္တို႔အတြက္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ က်မ္းစာ ဟုပင္ တင္စားေျပာရေလာက္ေအာင္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ အစီရင္ခံမႈမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိခဲ့ေသာ ေထာက္လွမ္းေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားတြင္ေတာ့ ေထာက္လွမ္းေရး ျပန္လည္သုံးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ အျပစ္ေပးျခင္းသက္သက္သာ လုပ္ခဲ့ၾကသည္။  အနာဂတ္ကာလ တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ ႏိုင္ရန္မွာ ျပည့္စုံေသာ ေထာက္လွမ္းေရး ျပန္လည္သုံးသပ္မႈမ်ား မရွိ  မျဖစ္ လိုအပ္သည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားၾကား ႏွစ္ဖက္လုံးက လက္ခံႏိုင္မည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေထာက္လွမ္းေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖြဲ႕စည္းရန္ႏွင့္ ထိုသို႔ဖြဲ႕စည္း ႏိုင္ရန္ ပထမအဆင့္ျဖစ္ေသာ ေထာက္လွမ္းေရး ျပန္လည္သုံးသပ္မႈမ်ား  အျမန္လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔ အက်ိဳးစီးပြား  အလို႔ငွာ တင္ျပအပ္ပါသည္။ 

 

ေက်ာ္ေစာဟန္ (ျမန္မာျပည္ဖြားေဂၚရခါး)

(စာေရးသူသည္ ဩစေၾတးလ် အမ်ိဳးသားတကၠသိုလ္တြင္ National Security Policy မဟာဘြဲ႕ တက္ေရာက္သင္ယူေနသူျဖစ္ၿပီး လုံၿခဳံေရးနယ္ပယ္တြင္ ငါးႏွစ္ၾကာလုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ သုေတသီျဖစ္သည္။)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *