ထိုင္းက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ကမၻာ့အေကာင္းဆုံး အဆင့္ေျခာက္ သတ္မွတ္ခံရ

ျမန္မာစာျဖင့္ပင္ေၾကညာခ်က္ကပ္ထားရေသာထိုင္းေဆးခန္းတစ္ခန္း

ဘန္ေကာက္၊ စက္တင္ဘာ ၁၀

ထိုင္းက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ  အရည္အေသြးမွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့အေကာင္းဆုံး အဆင့္ေျခာက္ေနရာတြင္ သတ္မွတ္ခံရေၾကာင္း ထိုင္းျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို Bangkok Post သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခုကဲ့သို႔ အဆင့္သတ္မွတ္ခံရျခင္းသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေၾကာင္း ၫႊန္ျပေနသည့္ အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းျပည္သူ႕ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေရးရာဝန္ႀကီး အႏုတင္ကေျပာၾကားသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံထုတ္ CEOWORLD မဂၢဇင္းက ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို အကဲျဖတ္၍ အဆင့္ထုတ္ျပန္ရာတြင္  ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ထိုင္းက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမွာ အဆင့္ေျခာက္ေနရာတြင္ ရပ္တည္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းမဂၢဇင္းက ကမၻာ့ႏိုင္ငံ ၈၉ ႏိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို  အဆင့္သတ္မွတ္ရာတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံကို  အဆင့္ေျခာက္အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံကို ဒုတိယႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို တတိယအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ပထမအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရသည့္ႏိုင္ငံမွာ ထိုင္ဝမ္ျဖစ္ၿပီး ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ဒိန္းမတ္က အဆင့္ငါး၊ စပိန္က အဆင့္ ခုနစ္၊ ျပင္သစ္က အဆင့္ရွစ္ႏွင့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံက အဆင့္ကိုးအျဖစ္သတ္မွတ္ခံခဲ့ရသည္။

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အေကာင္းဆုံးအဆင့္သတ္မွတ္ရာတြင္ တိုင္းတာသည့္ၫႊန္ကိန္းမ်ားမွာ အေျခခံအေဆာက္အဦ၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳႏွင့္ အျခားေသာ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ား) ၏အရည္အေသြး၊ ကုန္က်စရိတ္၊  အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ေဆးဝါးမ်ား ရယူသုံးစြဲႏိုင္မႈ၊ အစိုးရပိုင္းက အဆင္သင့္ျဖစ္ေနမႈ စသည့္အခ်က္မ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စနစ္တစ္ခုလုံးကိုၿခဳံငုံ၍  စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္  သုံးသပ္တိုင္းတာျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ သန္႔ရွင္းေသာေရရရွိမႈ၊ ေရးဆိုးေရလာေကာင္းမြန္မႈ၊ ေဆးလိပ္၊ ေဆး႐ြက္ႀကီး၊ သၾကားအလြန္အကၽြံ စားသုံးျခင္း စသည့္အႏၲရာယ္ရွိေသာ အျပဳအမူမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈ စသည္အခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားတြက္ခ်က္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *