အဂတိကင္းသည့္ ရန္ကုန္စည္ပင္ျဖစ္ရန္ သုံးလအတြင္း Single Window စနစ္က်င့္သုံးမည္

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၂

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (YCDC) ကို အဂတိကင္းစင္သည့္ ဌာနတစ္ခုျဖစ္ေစရန္အတြက္ အခ်ိန္သုံးလအတြင္း Single Window စနစ္က်င့္သုံးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကဆိုသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္က က်င္းပသည့္ YCDC က ေကာက္ခံသာ အခြန္အခမ်ားကို Mobile Banking မွတစ္ဆင့္ ေပးေဆာင္ႏိုင္မည့္ YCB Payment Gateway စနစ္ မိတ္ဆက္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ၎ကေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆုံးဝင္ေရာက္သည့္အျပင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ Doing Business အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္ YYCDC ၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို Single Window အျဖစ္ေျပာင္းလဲရန္ စီစဥ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳး မင္းသိန္းက ရွင္းျပသည္။

Single Window စနစ္က်င့္သုံးျခင္းသည္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအတြင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျပားမႈကို ေလၽွာ႔ခ်ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဝန္ေဆာင္မႈကို သုံးစြဲသူမ်ား အခ်ိန္ကုန္သက္သာ အဆင္ေျပေစရန္ ရည္႐ြယ္ျခင္းျဖစ္သည္

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း အဆိုပါစနစ္ (ASEAN Single Window) ကို က်င့္သုံးလ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနႏွင့္ အျခားေသာဦးစီးဌာနမ်ားလည္း က်င့္သုံးလ်က္ရွိသည္။

Single Window က်င့္သုံးမည္ ဆိုပါက YCDC လက္ေအာက္ရွိ ဌာနေပါင္းႏွစ္ဆယ္၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ေလၽွာ႔ခ်ၿပီး တစ္ေနရာတည္းတြင္ ၿပီးျပည့္စုံေသာဝန္ေဆာင္မႈရရွိႏိုင္ေရး ႀကိဳးစားရမည္ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ အေဆာက္အုံတစ္ခု တည္ဆာက္ရန္ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအုံ)၊ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈ)၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဘဏ္စသည္ျဖင့္ ဌာနသုံးေလးခုခန္႔သို႔သြားကာ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားအဆင့္ဆင့္ ယူရလ်က္ရွိသည္။

Single  Window စနစ္ေအာင္ျမင္ၿပီးပါက ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ YCDC ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို အြန္ လိုင္းစနစ္သုံးကာ ေဆာင္႐ြက္ရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဆိုသည္။

လာမည့္ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္မွစ၍ YCDC ၏ အခြန္အခမ်ားကို လူကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေကာက္ခံျခင္းအစား Mobile Banking သုံး၍ အခြန္ေကာက္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးကဆိုသည္။

ထိုျပင္ အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ခြင့္ႏွင့္ ေျမပုံရာဇဝင္ေလၽွာက္ထားျခင္းတို႔ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လမွစ၍ အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *