BPI စက္႐ုံမႉးႏွင့္ အဂတိ သင္ခန္းစာ

အဂတိလိုက္စားမႈ ေဖာ္ထုတ္သည့္အခ်ိန္တိုင္းတြင္ လက္ခုပ္ဩဘာသံမ်ား ရေလ့ရွိေသာ္လည္း ယခုတစ္ႀကိမ္အေရးယူမႈတြင္ ဆန္႔က်င္သူမ်ားရွိလာသည္။

ျမန္မာ့ေဆးဝါးလုပ္ငန္း၊ ေဆးဝါးစက္႐ုံ (အင္းစိန္) စက္႐ုံမႉး ေဒါက္တာ ေအာင္ေဇာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းကို ထိခိုက္ေစသည္ဟုဆိုကာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က တရားစြဲဆို အေရးယူရန္ လုပ္ေဆာင္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္ခံထားရၿပီးေနာက္ ေဒါက္တာေအာင္ေဇာ္၏ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ႐ုံးထုတ္သည့္ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔တြင္ပင္ အင္းစိန္ေဆးဝါးစက္႐ုံ (BPI) မွ ဝန္ထမ္းတစ္ရာေက်ာ္ လာေရာက္ဝန္းရံခဲ့ ၾကသည္။ ကိုယ္က်ိဳးမဖက္ဘဲ စက္႐ုံေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္ဟုဆိုကာ စက္႐ုံးမႉးကို ဝန္ရံခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

အဂတိ ငါးႀကီးႀကီးမ်ားကို ေၾကာ္ျပႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ျပည္သူလူထုေထာက္ခံမႈကို ရထားသည့္ အဆိုပါေကာ္မရွင္၏ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈကို ယခုကဲ့သို႔ ထင္ထင္ေပၚေပၚ ကန္႔ကြက္မႈမွာလည္း ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲ့ပင္ ျဖစ္သည္။

စက္႐ုံမႉးကို ဖမ္းဆီးအေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈအေပၚ ေထာက္ခံသူ၊ ကန္႔ကြက္သူမ်ားလည္းရွိေနၿပီး ေကာ္မရွင္ကလည္း အေရးယူရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းကို ျပည္သူထံ ႏွစ္ခါျပန္ အသိေပးခဲ့ရသည္။ စက္႐ုံမႉး ေဒါက္တာေအာင္ေဇာ္အေပၚ ေကာ္မရွင္က အေရးယူရသည့္ အေၾကာင္းက မည္သို႔နည္း။ ေကာ္မရွင္က ဟာကြက္မရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားႏိုင္ပါ၏ေလာ။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူသည့္ကိစၥမ်ားကို အဓိက စုံစမ္းစစ္ေဆးအေရးယူေနသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သည္ ယခုတစ္ေခါက္တြင္ေတာ့ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူခဲ့ျခင္းမရွိသည့္ ေဒါက္တာေအာင္ေဇာ္ကို အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖင့္ အေရးယူျခင္း ျဖစ္သည္။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူခဲ့ျခင္း မရွိေသာ္လည္း စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကိုခ်ိဳးေဖာက္ကာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္းႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈကို ထိခိုက္နစ္နာ၊ ဆုံး႐ႈံးခဲ့သည့္ဟုဆိုကာ အေရးယူရန္ ေကာ္မရွင္ထံ တိုင္တန္းျခင္းျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က အခုက လာဘ္ေပးလာဘ္ယူတာ မရွိလည္း စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ထိခိုက္နစ္နာဆုံး႐ႈံးေစလို႔ အေရးယူေဆာင္႐ြက္တာပါ။ ေနာက္လူေတြလည္း ဒါမ်ိဳးမလုပ္ေအာင္လို႔ သတိေပးတဲ့သေဘာ ေပါ့” ဟု အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က စတုတၱအႀကိမ္ ျပင္ဆင္လိုက္သည့္ဥပေဒတြင္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း၊ အျခားအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးသည္ တည္ဆဲဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ေငြေၾကး၊ ပစၥည္းမ်ားကို ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးေစလၽွင္ အဂတိလိုက္စားမႈေျမာက္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။

ေဒါက္တာေအာင္ေဇာ္၏ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ႐ုံးထုတ္ရာတြင္ ၎ဘက္က စက္႐ုံဝန္ထမ္းမ်ားက ဝန္းရံခဲ့ၾကၿပီး အင္တာနက္လူမႈကြန္ရက္တြင္လည္း အေရးယူသင့္၊ မယူသင့္ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေျပာဆိုၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းေန႔တြင္ပင္ ေကာ္မရွင္က ျပည္သူထံသို႔ အသိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေဒါက္တာေအာင္ေဇာ္အေပၚ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္ အမ်ားအျပားကိုလည္း လက္ခံစဥ္းစားေပးခဲ့ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ရာတြင္ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ႏွင့္ သေဘာသဘာ၀အရ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးစီးပြား ယွဥ္လာသည့္အခါတြင္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ကိုသာ ဦးစားေပး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ေဒါက္တာေအာင္ေဇာ္ကို အေရးယူသည့္ကိစၥတြင္လည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူရန္ ခိုင္လုံေသာ အေထာက္အထားမ်ား ေပၚေပါက္ေနသည့္အျပင္ အမ်ားျပည္သူလူထုအတြက္ ေရရွည္တြင္ ထိခိုက္နစ္နာဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခရွိသျဖင့္ အခ်ိန္မီ တားဆီးကာကြယ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္သည္။

ေဒါက္တာေအာင္ေဇာ္ကို ႐ုံးထုတ္သည့္ေန႔တြင္ အင္းစိန္ေဆးဝါးစက္႐ုံစီမံ ခန္႔ခြဲေရးဌာန အလုပ္႐ုံမႉး ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္ကမူ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ စက္႐ုံမႉးကို ဝန္ထမ္းေတြအားလုံးကလည္း ယုံၾကည္တယ္။ စက္႐ုံမႉးက ဘာမွ မဟုတ္တာ မလုပ္ဘူး၊ မေကာင္းတာ မလုပ္ဘူး။ စက္႐ုံအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္တဲ့ဟာေတြပဲလုပ္တဲ့ စက္႐ုံမႉးျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာဆိုသည္။

ေဒါက္တာေအာင္ေဇာ္သည္ အင္းစိန္ေဆးဝါးစက္႐ုံ (BPI) သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္မွာ ၁၅ႏွစ္ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္သည္။ စက္႐ုံမႉးျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ေႁမြဆိပ္ေျဖေဆး၊ ေခြး႐ူးျပန္ကာကြယ္ေဆးႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆး ၁၄ မ်ိဳးအျပင္ အျခားေဆးဝါးမ်ားကိုလည္းထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ေဒါက္တာေအာင္ေဇာ္သည္ ပညာႏွင့္ အလုပ္အေပၚတြင္ ႐ူးသြပ္သူလည္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအာင္ေဇာ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ သီေပါျပည္သူ႕ေဆး႐ုံမွ ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာနႏၵဝင္းက ေျပာၾကားသည္။ ေဒါက္တာနႏၵဝင္းႏွင့္ ေဒါက္တာေအာင္ေဇာ္၏ အစ္ကိုျဖစ္သူမွာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ငယ္စဥ္ကတည္းကပင္ ေဒါက္တာေအာင္ေဇာ္၏ စိတ္ေနသေဘာထားကို သိရွိေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“သူက ပညာအတြက္လည္း အ႐ူးအမူးျဖစ္တဲ့သူ။ ကင္ဆာေဝဒနာရွင္ေတြအတြက္ လၽွာေပၚအစက္ခ်႐ုံနဲ႔ နာက်င္မႈသက္သာတဲ့ေဆးဆိုလည္း သူစက္႐ုံမႉးျဖစ္မွ ထြက္လာတာ” ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

ေဒါက္တာေအာင္ေဇာ္ အေရးယူခံရသည့္ကိစၥမွာ ေသြးေၾကာသြင္းေဆးရည္ထည့္သြင္းရန္ ေဆးဘူးထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ေကာ္ေစ့ ၂၆ တန္ ဝယ္ယူသည့္ကိစၥေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေကာ္ေစ့ဝယ္ယူေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး စံခ်ိန္စံၫႊန္းမညီသည့္၊ အမ်ိဳးအစားမတူသည့္ ေကာ္ေစ့မ်ားကို လက္ခံရယူခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ထိခိုက္နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားရွိခဲ့သည္ဟုဆိုကာ ေကာ္မရွင္က အေရးယူရန္ တိုင္တန္းျခင္းျဖစ္သည္။

ေကာ္ေစ့မ်ား အသုံးျပဳရာတြင္ တင္ဒါလုပ္ငန္းမၿပီးေသးသည့္အျပင္ စက္႐ုံက အသုံးျပဳလိုသည့္ ကိုရီးယားအမွတ္တံဆိပ္မရေသးခ်ိန္တြင္ မေလးရွားအမွတ္တံဆိပ္အသုံးျပဳမည္ဆိုသည္ကို အထက္သို႔ စက္႐ုံမႉးကမတင္ျပခဲ့ဟု ေဒါက္တာေအာင္ေဇာ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးသူတစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။

တင္ဒါေအာင္ျမင္ေသာ ကုမၸဏီကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ေဆးဝါးလုပ္ငန္း႐ုံးခ်ဳပ္က ေ႐ြးခ်ယ္၍ တရားဝင္ေၾကညာကာ ဝယ္ယူျခင္းျဖစ္ၿပီး စက္႐ုံအေနႏွင့္ ပစၥည္းလက္ခံအသုံးျပဳခြင့္သာရွိကာ ဝယ္ယူျခင္းအတြက္ အခြင့္ အာဏာမရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

တင္ဒါေအာင္ျမင္ေသာကုမၸဏီမွာ ကိုရီးယားအမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္ ေကာ္ေစ့ကို တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ေဆးဝါးထုတ္လုပ္မည့္အခ်ိန္တြင္ ကိုရီးယားအမွတ္တံဆိပ္ေကာ္ေစ့မွာ ခ်က္ခ်င္းမရႏိုင္ေသးေၾကာင္း အဆိုပါကုမၸဏီကေျပာဆိုခဲ့ဟု အဆိုပါစက္႐ုံမွ အမည္မေဖာ္လိုသည့္ သတင္းရင္းျမစ္တစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ေဆးဝါးျပတ္လပ္မႈ မျဖစ္ေပၚေစရန္ အျခားေကာ္ေစ့ကို စမ္းသပ္အသုံးျပဳရန္အတြက္ အေၾကာင္းဖန္လာခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ အသုံးျပဳမည့္ ေကာ္ေစ့ကို BPI ေဆးဝါးစက္႐ုံ၏ ကိုယ္ပိုင္ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး စက္႐ုံမွထုတ္လုပ္မည့္ေဆးဝါးကုန္ၾကမ္းမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ စစ္ေဆးအတည္ျပဳ၍ Food Grade (စံမီ ေဆးဝါး) ျဖစ္မွသာ အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

ယခု ျပႆနာျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ ထိုေကာ္ေစ့ကို FDA က ထပ္မံစစ္ေဆးခဲ့ရာ ပထမအႀကိမ္တြင္ BPI ဓာတ္ခြဲခန္းရလဒ္အတိုင္း အရည္အေသြးျပည့္မီေၾကာင္း ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ေဆးခ်ိန္တြင္ ခဲဆိပ္ပါဝင္ေနသည္ဟု ရလဒ္ထြက္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း BPI ေဆးဝါးစက္႐ုံမွ အမည္မေဖာ္လိုသူ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ဆရာက ဆရာဝန္တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္တယ္၊ သုေတသနျပဳေနတဲ့ ပညာရွင္တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္တယ္။ လက္လြတ္စပယ္နဲ႔ ငါတို႔ထုတ္ကုန္ရရင္ၿပီးေရာဆိုၿပီး လူေတြက်န္းမာေရးထိခိုက္မယ္ဆိုတဲ့အရာကိုလုံး၀ မလုပ္ဘူး။ ေနာက္ တစ္ခုကေတာ့ BPI မွာ စစ္ၿပီးသားပါ။ စစ္ၿပီးလို႔ ေအာင္လို႔သုံးတာပါ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

တင္ဒါ ေအာင္ျမင္ထားသည့္ကုမၸဏီမွ ဝယ္ယူရမည့္ ကိုရီးယားအမွတ္တံဆိပ္ေကာ္ေစ့ပမာဏသည္ တန္သုံးရာေက်ာ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အဆိုပါေကာ္ေစ့မ်ား မရရွိႏိုင္ေသးသျဖင့္ ေဆးဝါးျပတ္လပ္မႈ မျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ ႏွစ္လခန္႔ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ မေလးရွားေကာ္ေစ့ ၂၆ တန္ကို စမ္းသပ္အသုံးျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ စက္႐ုံမွ အမည္မေဖာ္လိုသည့္ သတင္းရင္းျမစ္တစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။

စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ မညီဟုဆိုသည့္ ေကာ္ေစ့မ်ားကို အသုံးျပဳလိုက္ျခင္းက ေဒါက္တာေအာင္ေဇာ္ကို အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖင့္ အေရးယူလိုက္သည့္အေျခအေနထိ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ယခုျဖစ္ရပ္မွာ ေဆးဝါးျပတ္လပ္မႈျဖစ္ေပၚ မည့္အေရးအတြက္ ေဒါက္တာေအာင္ေဇာ္၏ လုပ္မွားကိုင္မွားျဖစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ေဒါက္တာနႏၵဝင္းက ေျပာဆိုသည္။

BPI ေဆးဝါးမ်ားကိုက်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ အမ်ားဆုံးအသုံးျပဳလ်က္ရွိေနၿပီး ျပည္တြင္းေဆးဝါး လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္သည္။ BPI ေဆးဝါးစက္႐ုံကို ၁၉၅၄ တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၅၇ တြင္ ေဆးဝါးမ်ား စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ကာ BPI ေဆးဝါးမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ဆိုင္ခြဲေပါင္း ၂၈ ဆိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကေဆးဝါးအေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။

ေဒါက္တာေအာင္ေဇာ္သည္ ဌာနဆိုင္ရာအရာထမ္းျဖစ္၍ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က တိုက္႐ိုက္မကိုင္တြယ္ခင္ ဌာနဆိုင္ရာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားလုပ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ဥပေဒအႀကံေပး ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က မွတ္ခ်က္ေပး သည္။

“သူက ၫႊန္ၾကားေရးမႉးျဖစ္တဲ့အတြက္ သူ႕အထက္ကသူေတြပါဝင္တဲ့ ဌာနဆိုင္ရာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြ အရင္လုပ္ရမယ္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးခ်က္ေတြအရ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒအရ အေရးယူဖို႔လိုတယ္ဆိုရင္ အဂတိလိုက္ စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကို တင္ျပၿပီး ေကာ္မရွင္က အေရးယူေဆာင္႐ြက္ဖို႔လိုတယ္လို႔ျမင္ပါတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

လူနာတင္ယာဥ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ဝယ္ယူျခင္း၊ BPI စက္႐ုံအတြက္ ေဆးဝါးကုန္းၾကမ္းဝယ္ယူျခင္းမ်ားတြင္ တင္ဒါေခၚယူျခင္းမရွိဘဲ ဝယ္ယူလိုက္သည္ဟုဆိုကာ ေဝဖန္သံမ်ားထြက္ေပၚၿပီးေနာက္ ႏုတ္ထြက္သြားသည့္ စက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳကိုမႈ ေကာ္မရွင္က စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

အဆိုပါသတင္းသည္ ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ ေရပန္းစားစိတ္ဝင္စားခဲ့သည့္သတင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ တိုင္ၾကားစာေရာက္လာသည္ဟုဆိုကာ သမၼတက စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ဖြဲ႕ၿပီး စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ယင္းစစ္ေဆးေပၚေပါက္ခ်က္အရ ႐ုံးပိုင္းဆိုင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းလြဲမွားခဲ့၍ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈအျပည့္ျဖင့္ ႏုတ္ထြက္စာတင္ကာ သမၼတက ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳကို ရာထူးမွအနားေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတ႐ုံး၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာဆိုသည္။

“တိုင္ၾကားစာေပၚအေျခခံၿပီးေတာ့ အေသးစိတ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေမးျမန္းမႈေတြျပဳလုပ္ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕ရဲ႕ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္က ႐ုံးပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းလြဲမွားျခင္းလို႔ စစ္ေဆးေပၚေပါက္ပါတယ္”

ယင္းကဲ့သို႔ ျပည္သူမ်ားၾကား အဂတိလိုက္စားသည္ဟုဆိုကာ ေဝဖန္သံ ျမင့္တက္ေနသည့္ ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳကိစၥမ်ိဳးတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ မလုပ္ျခင္းသည္ ေဝဖန္ေထာက္ျပစရာျဖစ္ေနေၾကာင္း ဥပေဒအႀကံေပး ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ကေျပာဆိုသည္။

“အစိုးရဘက္က အေရးယူလို႔ အေရးမယူေတာ့ဘူးဆိုတာေတြက အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒက လူပုဂၢိဳလ္ေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ဥပေဒက လိုက္ေျပာင္းသလို ျဖစ္ေနလား။ ဒါကအဓိပၸာယ္မရွိဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမင္ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

ေဒါက္တာေအာင္ေဇာ္ကို အေရးယူထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဝဖန္သံမ်ား ထြက္ေပၚေနေသာ္လည္း တရား႐ုံးက စစ္ေဆးဆုံးျဖတ္စီရင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က တခ်ိဳ႕အေၾကာင္းအရာေတြကို အေသးစိတ္မေဖာ္ျပတာေတြရွိပါေသးတယ္။ တရား႐ုံးေရာက္ရင္ သိပါလိမ့္မယ္” ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

ေဒါက္တာေအာင္ေဇာ္ကို လာမည့္စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံ႐ုံးထုတ္မည္ျဖစ္ၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆ ျဖင့္ အေရးယူထားသည္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူခဲ့ျခင္းမရွိသည့္ ေဒါက္တာေအာင္ေဇာ္သည္ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္႐ုံးထုတ္ခ်ိန္အတြက္ မ်က္မွန္ သို႔မဟုတ္ ဦးထုပ္ တစ္ခုခုယူမည္လားဟု မိသားစုက ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ၎က ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္လိပ္ျပာသန္႔တာပဲ။ မ်က္ႏွာကိုဖြက္စရာ မလိုဘူးလို႔ေျပာတယ္” ဟု ေဒါက္တာေအာင္ေဇာ္ကို ႐ုံးမထုတ္ခင္တစ္ရက္က ေျပာၾကားထားသည္ကို BPI ေဆးဝါးစက္႐ုံ၏ အမည္မေဖာ္လိုသူဝန္ထမ္းက ျပန္လည္ေျပာဆို
သည္။ 

 

ေအာင္ၿဖိဳးဦး၊ ေမသက္ဇင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *