မူဂါဘီ႐ုပ္အေလာင္းျမႇဳပ္ႏွံမႈ အစိုးရအစီအစဥ္ က်န္ရစ္သူမိသားစုဆန္႔က်င္

အာဏာရွင္ေဟာင္း မူဂါဘီ၏ ဇနီး ဂေရ႕စ္မူဂါဘီ

ဟာရာရီ၊ စက္တင္ဘာ ၁၂

ကြယ္လြန္သူဇင္ဘာေဘြ အာဏာရွင္ေဟာင္း မူဂါဘီ၏ ႐ုပ္အေလာင္းကို ဇင္ဘာေဘြအစိုးရ၏အစီအစဥ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍ သီးသန္႔အခမ္းအနားျဖင့္ ျမႇဳပ္ႏွံမည္ဟု က်န္ရစ္သူမိသားစုက ေျပာၾကားေၾကာင္း Telegraph သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အာဏာရွင္မူဂါဘီကို ျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည့္ လက္ရွိေခါင္းေဆာင္ မနာဂါဂြာႏွင့္ ဇန္ႏုပီအက္ဖ္ပါတီက မူဂါဘီ၏ ႐ုပ္အေလာင္းကို လူျဖဴအုပ္စိုးမႈကို ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ လြတ္ေျမာက္ေရးစစ္ပြဲတြင္ က်ဆုံးသူမ်ားကို ျမႇဳပ္ႏွံသည့္ Heroes Acre တြင္ ျမႇဳပ္ႏွံရန္ လိုလားသည္။

သို႔ေသာ္ မူဂါဘီ၏မိသားစုဝင္မ်ားက မူဂါဘီ၏႐ုပ္အေလာင္းကို ၎၏ဇာတိ ေက်း႐ြာတြင္ ျမႇဳပ္ႏွံရန္ လိုလားလ်က္ ရွိသည္။

မူဂါဘီ၏ အသုဘအခမ္းအနားကို လူအမ်ားျဖင့္မဟုတ္ဘဲ သီးသန္႔လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တူျဖစ္သူ လီယို မူဂါဘီက ႐ိုက္တာသတင္းဌာနကို ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ျမႇဳပ္ႏွံမည့္ေနရာကိုမူ ေျပာၾကားျခင္းမရွိေပ။

မူဂါဘီ၏အသုဘအခမ္းအနားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရွိအစိုးရက မိသားစုႏွင့္ တိုင္ပင္ျခင္းမရွိဘဲ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို အတင္းအက်ပ္လက္ခံရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာင္း မူဂါဘီမိသားစု၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အာဏာရွင္ေဟာင္းမူဂါဘီ၏ ႐ုပ္အေလာင္းထားရွိရာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဟာရာရီရွိ ၎၏ေနအိမ္သို႔ လက္ရွိေခါင္းေဆာင္ မနာဂါဂြာ စက္တင္တာ ၁၂ ရက္ေန႔က လာေရာက္ခဲ့သည္။

“ဇန္ႏုပီအက္ဖ္ပါတီနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ဦးေဆာင္ေနသမၽွကာလပတ္လုံး ဘယ္သူကမၽွ ေျပာင္းလဲပစ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ခင္ဗ်ားဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အိုင္ကြန္၊ တပ္မႉး၊ ႏိုင္ငံတည္ေထာင္သူ ဖခင္ပါ” ဟု မူဂါဘီကို ရာထူးမွ အာဏာသိမ္းဖယ္ရွားခဲ့သည့္ လက္ရွိဇင္ဘာေဘြသမၼတ မနာဂါဂြာကေျပာၾကားသြားေၾကာင္း အဆိုပါသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *