႐ုရွားအတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္၏ ႐ုံးခန္းမ်ား ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေရာက္စီးနင္း

ရုရွားအတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ နာဗာညီ

ေမာ္စကို၊ စက္တင္ဘာ ၁၂

႐ုရွားအတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ အလက္ဆီ နာဗာညီ၏ ႐ုံးခန္းမ်ားႏွင့္ ၎ကိုေထာက္ခံသူမ်ား၏ ေနအိမ္ကို ႐ုရွားေထာက္လွမ္းေရးက ဝင္ေရာက္စီးနင္းခဲ့ေၾကာင္း AFP သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ႐ုံးခန္းႏွင့္ေနအိမ္မ်ားကို ဝင္ေရာက္ရွာေဖြမႈမွာ မၾကာေသးခင္က က်င္းပခဲ့သည့္ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ လက္ရွိသမၼတပူတင္ မဲအေရအတြက္ ဆုံး႐ႈံးခဲ့မႈေၾကာင့္ ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ားျဖစ္ျခင္း၏ ရလဒ္ ျဖစ္ေၾကာင္း အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ နာဗာညီက ေျပာၾကားသည္။

အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ နာဗာညီ၏ ‘မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မဲေပးေရး’ ေဆာ္ဩမႈေၾကာင့္ မၾကာေသးခင္က က်င္းပခဲ့သည့္ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ သမၼတပူတင္ႏွင့္ မဟာမိတ္ပါတီတို႔မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္ သုံးပုံတစ္ပုံခန္႔ ဆုံး႐ႈံးသြားခဲ့သည္။

႐ုရွားအစိုးရက အိမ္လိပ္စာ ၂၀၀ ေက်ာ္ကို ဝင္ေရွာက္ရွာေဖြခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေခတ္သစ္႐ုရွားသမိုင္းတြင္ အႀကီးဆုံးရဲတပ္ဖြဲ႕၏ စီးနင္းမႈျဖစ္ေၾကာင္း အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ နာဗာညီက ေျပာၾကားသည္။

႐ုရွားရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ၎၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္႐ုံးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကြန္ရက္မ်ား၊ မဲဆြယ္ေရး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သူမ်ား၊ ၎တို႔၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ား၊ Anti-Corruption Foundation အဖြဲ႕တို႔ကို ပစ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

Anti-Corruption Foundation အဖြဲ႕အစည္းမွာ ႐ုရွားအစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ေမးခြန္းထုတ္စရာေကာင္းေသာ ေငြေၾကးဥစၥာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းလည္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *