အတက္လမ္းေၾကာင္းမွာ ဆက္ရွိေနဆဲ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔မွ ၁၂ ရက္ေန႔အထိ)

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု ၈၁,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုး က်ပ္ ၄၇၈ ဒသမ  ၁၂ သန္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး တစ္ရက္ ပ်မ္းမၽွ က်ပ္သန္း ၁၂၀ ခန္႔ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ယခင္သီတင္းပတ္နည္းတူ အေရာင္းအဝယ္ သြက္လက္လ်က္ရွိၿပီး စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာလည္း ၂ ႏွစ္အတြင္း   ၅၀၀ အထက္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည္။

စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာ အျမင့္ဆုံး  ၅၀၃ ဒသမ ၉၄ (ယခင္သီတင္းပတ္တြင္  ၄၉၈ ဒသမ ၈၂) ႏွင့္ အနိမ့္ဆုံး ၄၉၀ ဒသမ ၂၉ (ယခင္သီတင္းပတ္တြင္ ၄၉၀  ဒသမ ၂၉) အတြင္းရွိၿပီး ၾကာသပေတး ေန႔တြင္ ၅၀၀ ဒသမ ၃၄ဒ ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

FMI ရွယ္ယာ

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု  ၁၄,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုး က်ပ္ ၁၆၅ ဒသမ  ၃ သန္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ တစ္ရက္ပ်မ္းမၽွ အေရာင္းအဝယ္ က်ပ္ ေျခာက္သန္းေက်ာ္ ပိုမ်ားလာသည္။

ယခင္သီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာ ေဈး ၁၂၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့ၿပီး ယခု သီတင္းပတ္တြင္ အဖြင့္ေဈး ၁၂၀၀၀ က်ပ္၊အျမင့္ဆုံး ၁၂ç၀၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး  ၁၁ç၅၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ၾကာသပေတးေန႔တြင္  ၁၂၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

MTSH ရွယ္ယာ

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု  ၆၀,၀၀၀ ေက်ာ္၊ တန္ဖိုး က်ပ္ ၂၆၈ ဒသမ  ၈၁ သန္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္အတြင္း ဒုတိယေျမာက္ အေရာင္းအဝယ္အမ်ားဆုံး သီတင္းပတ္ျဖစ္သည္။

ယခင္သီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာေဈး ၄၃၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့ၿပီး ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအဖြင့္ေဈး ၄၄၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၄၅၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၄၄၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ၄၄၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ ရွယ္ယာေဈး ၄၅၀၀ က်ပ္သည္ ၂ ႏွစ္ခြဲကာလအတြင္း အျမင့္ဆုံးျဖစ္သည္။

MCB ရွယ္ယာ

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာ ၁၁၇၅ စု၊ တန္ဖိုး က်ပ္ ၉ ဒသမ ၈၇ သန္း  အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္နည္းတူ အေရာင္းအဝယ္ အနည္းငယ္သြက္လက္လ်က္ရွိသည္။

ယခင္သီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာေဈး ၈၄၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့ၿပီး ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာေဈး ၈၄၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၈၄၀၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၈၃၀၀  က်ပ္ႏွင့္ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ၈၃၀၀  က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ ရွယ္ယာေဈး ၁၀၀ က်ပ္ က်သြားသည္။

FPB ရွယ္ယာ

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာ ၇၈၉ စု၊ တန္ဖိုး က်ပ္ ၁၉ ဒသမ ၉၉ သန္း  အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္သီတင္း ပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္မ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။

ယခင္သီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာ ေဈး ၂၄,၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့ၿပီး ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအဖြင့္ေဈး  ၂၄,၅၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၂၅,၅၀၀ က်ပ္၊  အနိမ့္ဆုံး ၂၄,၅၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ၂၅,၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ ရွယ္ယာ ေဈး ၁၀၀၀ က်ပ္ ျမင့္တက္လာသည္။

TMH ရွယ္ယာ

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအစု  ၄၇၀၀ နီးပါး၊ တန္ဖိုး က်ပ္ ၁၄ ဒသမ ၁၆ သန္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခင္ သီတင္းပတ္ထက္ အေရာင္းအဝယ္ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။

ယခင္သီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာေဈး ၃၁၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့ၿပီး ယခု သီတင္းပတ္တြင္ ရွယ္ယာအဖြင့္ေဈး ၃၀၀၀ က်ပ္၊ အျမင့္ဆုံး ၃၀၅၀ က်ပ္၊ အနိမ့္ဆုံး ၃၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ၾကာသပေတးေန႔တြင္  ၃၀၅၀ က်ပ္ျဖင့္ ေဈးပိတ္ခဲ့သည္။

ယခင္သီတင္းပတ္ထက္ ရွယ္ယာေဈး  ၅၀ က်ပ္ က်သြားသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *