ဘဏ္ , အိမ္၊ ၿခံ၊ေျမ စီးပြား

ဘဏ္ေတြ အသံၾကားရျပန္သည္။ စိတ္ပူသူတို႔ ဥစၥာဓနကို ေငြသို႔  ေ႐ႊသို႔ ဟိုေ႐ႊ႕ဒီေ႐ႊ႕ ေ႐ႊ႕ၾကသည္။ ဘဏ္တို႔ထံမွ ေငြေခ်းထားသူမ်ား ျပန္မဆပ္ႏိုင္သူတို႔ကို အတင္းျပန္ေတာင္းေနသည္ဆိုၿပီး တိုးတိုး က်ယ္က်ယ္ ေျပာၾကရာမွ ထိုသို႔ဘဏ္သံမ်ား ထြက္လာၾကသည္။ အရင္းစစ္လၽွင္ အျမစ္ေျမ ( အိမ္၊ ၿခံ၊ေျမ) က။

Land ေျမ ၊ Labor လုပ္အားႏွင့္ Capital အရင္းအႏွီးဟူေသာ စီးပြားေရးက်မ္းဂန္မ်ားလာ ကုန္လုပ္စြမ္းအားစု သုံးရပ္အနက္ အိမ္၊ ၿခံ၊ေျမသည္ တစ္ခုအပါအဝင္။  ကုန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈ ထုတ္ခ်င္လၽွင္ ကုန္လုပ္စြမ္းအား သုံးရပ္လိုသည္။ ကြမ္းယာဆိုင္ဖြင့္လၽွင္ပင္ ေျမ သို႔မဟုတ္ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ လိုမည္၊ ဆိုင္ဖြင့္ရန္ ေငြအရင္းအႏွီးလိုသည္၊ ကြမ္းယာ မည့္ ေရာင္းမည့္သူ၊ လုပ္အားလိုသည္။ အိမ္၊ ၿခံ၊ေျမသည္ အရင္းအႏွီးႏွင့္  လုပ္အားသို႔လည္း အသြင္ေျပာင္းႏိုင္သည္။ အိမ္၊ ၿခံ၊ေျမသည္ ဥစၥာဓန စုေဆာင္းရာလည္း ျဖစ္သျဖင့္ ေရာင္းလၽွင္ ေငြအရင္းအႏွီးထြက္လာမည္၊  ထိုေငြအရင္းအႏွီးျဖင့္ လုပ္အား Labor (လုပ္သား) ေခၚႏိုင္သည္။ တစ္ဖက္တြင္ အိမ္၊ ၿခံ၊ေျမသည္ ေငြေပၚရန္ခက္သည္။  နဂိုတည္းက ေငြျဖစ္ခက္သည့္အတြက္ အိမ္၊ ၿခံ၊ေျမေဈးကြက္ပ်က္လ်င္ အိမ္၊ ၿခံ၊ေျမအတြင္း ေရာက္ေနသည့္ ဥစၥာဓနမ်ားသည္ ကုန္လုပ္စြမ္းအားစုမ်ားသို႔ ေျပာင္းရန္ခက္ခဲမည္။

အိမ္၊ ၿခံ၊ေျမႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး၏ စီးပြားေရးသည္ ခ်ိတ္ေနသည္။ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမက႑၏ က်န္းမာေရးသည္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးေကာင္း မေကာင္းအေပၚ တည္သည္။

အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးနယ္ပယ္သည္ တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ေနသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးတုံ႔ေႏွးေနသျဖင့္ လႈပ္ႏႈိးလိုလၽွင္ စတင္ေလ့ရွိေသာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ျဖစ္သည္။  ေဆာက္လုပ္ေရးက႑သည္ အလုပ္ၾကမ္းသမားမွစၿပီး အင္ဂ်င္နီယာ၊  ပစၥည္းသြင္းသူစသည့္ နယ္ပယ္အေတာ္မ်ားမ်ားသို႔ ဥစၥာဓန လၽွံက် စီးဆင္းသြားႏိုင္စြမ္းမ်ားသျဖင့္ အစိုးရမ်ားသည္ စီးပြားေရးလႈပ္ႏႈိးလိုလၽွင္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑မွ စတင္လႈပ္ႏိုးၾကသည္။

ျမန္မာ့အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ၏ လက္ရွိအေျခအေနသည္ ေအးသည္။  ျမန္မာအမ်ားအျပား အိမ္ပိ၊ ေျမပိေနသည္။ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေဈးႏႈန္းသည္  အျမင့္ဆုံးေရာက္ေသာအခ်ိန္ႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္လၽွင္ ရာခိုင္ႏႈန္းအေတာ္မ်ားမ်ားက်ေနသည္။ ေဈးအေတာ္က်သည္ဆိုသျဖင့္ အလြန္အမင္း စိုးရိမ္စရာလည္းမရွိပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မျဖစ္သင့္ေသာ ေဈးမ်ား မျဖစ္သင့္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ျဖစ္ခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ျပန္က်သည္မွာ မဆန္း။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲစတြင္ တက္လာေသာ စီးပြားေရး၊  ႏိုင္ငံတကာ၏ စိတ္ဝင္စားမႈကိုၾကည့္ၿပီး ေနာက္တစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံဖြင့္လၽွင္ ဝင္ေရာက္လာမည့္ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတို႔ကို အလြန္အမင္း ေမၽွာ္လင့္မိရာမွ ေျမေဈးတက္လာသည္။  ေျမသည္ အကန္႔အသတ္သာရွိသည္ဆိုၿပီး ေျမေနရာဦးၾက၊ ေဈးကစားၾကရင္း ေျမေဈးသည္ ျဖစ္သင့္သည္ထက္ မ်ားစြာတက္လာသည္။ ခါေတာ္မီဆြဲတင္ၾကရင္း အဆေပါင္းမ်ားစြာ ခ်မ္းသာသြားသူမ်ား ရွိသလို ေျမပိသျဖင့္ မခ်ိမဆန္႔ခံေနရသူမ်ားလည္း မနည္း။ ေျမေဈးျပန္အဆင္းတြင္ ရန္ကုန္တြင္ ကြန္ဒိုမ်ားအပါအဝင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ား အမ်ားအျပားေပၚလာသည္။ အစိုးရ သစ္တက္သည္။ အေျခအေနေစာင့္ၾကည့္သူက ေစာင့္ၾကည့္သည္။  ရန္ကုန္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စည္းကမ္းတင္းက်ပ္ရာမွ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ တန္႔ကုန္သည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ျဖစ္ရပ္အားလုံး စုဆုံကာ ယေန႔အေျခအေနသို႔ ဆိုက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ အခ်ိန္တိုအတြင္း အဆမတန္ ႀကီးထြားလာမည္၊  ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အလုံးအရင္းႏွင့္ ဝင္ေရာက္လာမည္ဟူေသာ  ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ႀကီးႀကီးျဖင့္ အိမ္၊ ၿခံ၊ေျမတြင္ရင္းႏွီးခဲ့ျခင္း၊ ေဈးကစားသည့္ ေနာက္သို႔ တၿပဳံႀကီးပါသြားခဲ့ၾကျခင္းတို႔၏ နိဂုံးကမၺတ္အဆုံးသတ္။  အခ်က္အလက္ကိုသုံးၿပီး တြက္ခ်က္ျခင္း အားနည္းသည့္အတြက္ ဝယ္လိုအား၊ ေရာင္းလိုအားကို မမွန္းႏိုင္ဘဲ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၾကသည္လား၊  ဝယ္လိုအားေရာင္းလိုအား ေျပာင္းသြားျခင္းလား။

ဘဏ္ႏွင့္ အိမ္၊ ၿခံ၊ေျမ က႑ အဆက္အစပ္။ ျမန္မာ့ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ က႑ႏွင့္ ျမန္မာ့ဘဏ္မ်ား၏ အဆက္အစပ္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားထံမွ  တိုက္႐ိုက္ပုံတူကူးခန္႔မွန္း မရႏိုင္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အရစ္က်ေပးေခ်သည့္စနစ္သည္ အစမၽွသာ ရွိေသးၿပီး  လက္ရွိအိမ္ပိုင္ရွင္၊ ေျမပိုင္ရွင္အမ်ားစုသည္ တစ္ႀကိမ္တည္း ေငြအစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ေပးေခ်ၿပီး ဝယ္ယူခဲ့ၾကရသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္  ၂၀၀၈ ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းသည္ အိမ္၊ ၿခံ၊ေျမ က႑အက်ပ္အတည္းက စျခင္းမွာ အေမရိကန္တြင္ ေငြေခ်းၿပီး အိမ္ဝယ္၊ အရစ္က် ျပန္ေပးဆပ္သည့္စနစ္ အသားက်ေနျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သာမန္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္  ခ်ိတ္ဆက္မႈနည္းေသာ္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွာမူ ပတ္သက္ၾကရသည္။ ဘဏ္မ်ားမွ ေငြေခ်းၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ရာတြင္ အေပါင္ပစၥည္းကို အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမျဖင့္သာ ထားၾကရသည္။ ျပန္ဆပ္ႏိုင္မည့္အေနအထားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ ေငြလည္ပတ္မႈ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ အေျခအေနတို႔ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စိစစ္ျခင္း နည္းပါးခဲ့သည္။ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမတန္ဖိုးကို  ျဖတ္ရာတြင္လည္း အားနည္းျခင္းမ်ား အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ရွိႏိုင္သည္။ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေဈးကြက္တြင္ ေဈးက်လၽွင္ အေပါင္ပစၥည္းတန္ဖိုးသည္ ေဈးက်မည္။ အကယ္၍ အေပါင္ထားၿပီး ေငြေခ်းယူထားသူ၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ေငြဝင္နည္းလာသည္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္လၽွင္ ေငြေခ်းယူထားသူသည္  သူအေပါင္ထားသည့္ပစၥည္း၏ လက္ရွိကာလတန္ဖိုးကို ျပန္ၾကည့္မည္။ ေပးရမည့္ အတိုးႏွင့္ အေပါင္ခံ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ၏ ကာလေပါက္ေဈး၊ ခ်ေရာင္းလၽွင္ ျပန္ထြက္မည့္ကာလတို႔ကို တြက္ၾကည့္ၿပီး အဆုံးခံေကာင္းခံမည္။  ထိုနည္းျဖင့္ ဘဏ္တြင္ အေပါင္ဆုံးပစၥည္းမ်ား စုပုံလာလၽွင္ ဘဏ္လည္း မ်က္ခုံးလႈပ္မည္။ ဗဟိုဘဏ္ကလည္း ဘဏ္မ်ား ခိုင္မာေတာင့္တင္းေအာင္၊ ဘဏ္စနစ္သန္မာေအာင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ၾကပ္မတ္လာသည္မွာ ၂ ႏွစ္ေလာက္ရွိၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘဏ္မ်ားသည္ အေျခအေနမေကာင္းသည့္ ေခ်းေငြမ်ားကို ရွင္းလင္းရန္ ဖိအားမ်ားလာသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးငယ္တို႔ အသံထြက္လာျခင္းသည္ ယင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

စင္စစ္ ဗဟိုဘဏ္က တင္းလိုက္ၿပီးမွ ျပန္သံပတ္ေလၽွာ႔ေပးလိုက္သည္မ်ားပင္ ရွိသည္။

လက္ရွိ အိမ္၊ ၿခံ၊ေျမေဈးက်သည္ကို ဘဏ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ဘဏ္ခြဲမ်ားသည့္ ဘဏ္ႀကီးမ်ားက ႀကိဳက္လွမည္ မဟုတ္။ အေပါင္ခံ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမမ်ား တန္ဖိုးက်သြားျခင္းေၾကာင့္သာမကပါ။ သူတို႔ပိုင္ ဘဏ္မ်ား၏ တန္ဖိုးသည္လည္း က်သြားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္။ ဘဏ္ခြဲ အႀကီးအေသး၊ ရန္ကုန္၊ နယ္ကြဲသည္ တစ္ပိုင္းထားၿပီး ပ်မ္းမၽွဘဏ္ခြဲ တစ္ခြဲ ယခင္က ေဒၚလာတစ္သန္းတန္သည္၊ ဘဏ္ခြဲ တစ္ရာရွိသည္ ဆိုလၽွင္ အိမ္၊ ၿခံ၊ေျမတန္ဖိုးခ်ည္း သန္းတစ္ရာတန္မည္။ အိမ္၊ ၿခံ၊ေျမ ေဈး ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းက်သြားလၽွင္ ထိုဘဏ္၏ အိမ္၊ ၿခံ၊ေျမတန္ဖိုးသည္ ထက္ဝက္ေလ်ာ့ၿပီး သန္း၅၀သာ တန္ေတာ့မည္။

ျမန္မာ့ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမက႑တြင္ တိုးတက္ေခတ္မီလာသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။ အိမ္၊ ၿခံ၊ေျမကို အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူေပးေခ်သည့္စနစ္ စထားၿပီ။ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမကို ဝယ္ယူရာတြင္ ေငြလက္ငင္းေပးဝယ္ႏိုင္သူ  တစ္ေယာက္ရွိလၽွင္ အရစ္က်ျဖင့္ ဆယ္ႏွစ္၊ ဆယ့္ငါးႏွစ္ေပးျဖင့္ ဝယ္ရမည္ဆိုလၽွင္ ဝယ္ႏိုင္သူ ဆယ္ဦး၊ ဆယ့္ငါးဦး ရွိလာႏိုင္သည္။ ကုမၸဏီဥပေဒ သစ္အရ ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ဆိုင္မႈ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္အထိ ႏိုင္ငံသားပိုင္လုပ္ငန္းသာျဖစ္ဦးမည့္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအခ်ိဳ႕ ထပ္ဝင္လာဖြယ္ ရွိသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဝင္လာလၽွင္  စီးပြားေရးေကာင္းလာမည္၊ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕လၽွင္ ေျမ၊ တိုက္ခန္း၊ ဂိုေဒါင္လိုမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ အိမ္၊ၿခံ၊ ေျမက႑ကို အျပဳသေဘာသက္ေရာက္မည္။  လက္ရွိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အလားအလာကိုမူ တြက္ဆရမည္။ ရခိုင္ကိစၥ အရိပ္ရွိသည္။ တ႐ုတ္-အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲအရွိန္ကို ေရွာင္ခ်င္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာဘက္သို႔ ဝင္လာေျခရွိသည္။  ထိုစစ္ပြဲေရွာင္ ကုမၸဏီမ်ားကို ေျချမန္လက္ျမန္ ဆြဲေခၚထားႏိုင္လၽွင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေျခအေနတိုးတက္လာမည္။

ေငြလည္ဖို႔ အေရးႀကီးသည္။ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေဈးက်သည္ထက္ အဝယ္အေရာင္းေႏွးေကြးေနျခင္းက စိုးရိမ္စရာ ေကာင္းသည္။ အဝယ္ အေရာင္းေႏွးေသာေၾကာင့္ ေငြပိုသူလက္ထဲမွ ေငြလိုသူလက္ထဲ ေငြအေရာက္  ေႏွးသည္၊ ေငြေၾကးလည္ပတ္စီးဆင္းမႈ အားနည္းသည္။ ယခင္ မတန္တဆျဖစ္ဖူးေသာ ေဈးမ်ားကို စိတ္ကူးမယဥ္ေတာ့ဘဲ လက္ရွိကာလေပါက္ေဈးျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္လၽွင္ ေငြေဖာ္ခ်င္သူတို႔ ေငြေပၚမည္၊  လုပ္ငန္းထဲ ေငြထည့္ခ်င္သူ ထည့္ႏိုင္မည္။ အိမ္၊ ၿခံ၊ေျမေဈးကြက္ ျပန္လည္ပတ္လာမည္။ လုပ္ငန္းမ်ားထဲ ေငြထည့္ႏိုင္၊ လူအမ်ားလက္ထဲ ေငြျပန္ေရာက္လၽွင္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးလည္း ပိုလည္ပတ္မည္။ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး လည္ပတ္လွ်င္ ေျမေဈးကို ေဈးႀကီးမိၿပီး ယခုေပါက္ေဈးျဖင့္ ျပန္ေရာင္းထားသူမ်ားထံသို႔ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ေငြျပန္ဝင္လာမည္။ သက္ဆိုင္သူ  အားလုံးေကာင္းသြားႏိုင္သည္။

ျမန္မာတို႔သည္ အပိတ္စီးပြားေရးႏွင့္သာ ရင္းႏွီးခဲ့သျဖင့္ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္ႏိုင္ေသာ ေျမကဲ့သို႔ ဥစၥာဓနကို အယုံအၾကည္မ်ားသည္။  ရန္ကုန္ကဲ့သို႔ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေနထိုင္သူႏွင့္ အိမ္ရာပိုင္ဆိုင္သူ  အခ်ိဳး မမၽွတေသးသျဖင့္ တကယ့္ဝယ္လိုအားႏွင့္ ကိုက္သည့္ ေရာင္းလိုအား ေဖာ္ႏိုင္လၽွင္ ေဈးကြက္သြက္မည္။

ျမန္မာ့ေျမ၊ ဘဏ္ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားတို႔၏ သုံးပြင့္ဆိုင္ သေဘာတရားတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနသလို အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ သုံးတတ္ရန္သာ။

ေဇယ်သူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *