ႏိုင္ငံေရး အဆင့္အတန္း

ႏိုင္ငံေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ (Political Development) ဆိုသည္မွာ က်ယ္ျပန္႔ေသာအဓိပၸာယ္ရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ‘ႏိုင္ငံေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ’ ကို ‘ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ (State Development) ႏွင့္ မွားယြင္းတတ္ၾကသည္။ ဆက္စပ္မႈရွိသည့္တိုင္ သေဘာသဘာ၀အားျဖင့္မူ မတူညီပါ။ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဟူေသာ ေခါင္းစဥ္မွာ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အဓိကဦးတည္ေသာ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုသည္မွာ ထိုႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးပုံသဏၭာန္ပိုင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ (Political Development) ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ….

၁။ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ (Political Culture)
၂။ ႏိုင္ငံေရး ဒႆန (Political Philosophy)
၃။ ႏိုင္ငံေရး စိတ္ပညာ (Political Psychology)
၄။ ႏိုင္ငံေရး လူမႈေဗဒ (Political Sociology)
၅။ ႏိုင္ငံေရး အမူအက်င့္ (Political Behavior) အစရွိသည္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာပုံသဏၭာန္ပိုင္းကို ေလ့လာရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ (Political Development) ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျဖန္႔ခြဲ၍ ေလ့လာၾကသည္။ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး ဓေလ့စ႐ိုက္၊ ႏိုင္ငံေရးအေပၚ ေတြးေခၚ႐ႈျမင္ပုံ၊ လူမႈဆက္ဆံေရးပုံစံႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီး ထိုႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအဆင့္အတန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရွိ မရွိကို တိုင္းတာသတ္မွတ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ဆိုရလၽွင္ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိစၥမွာ ႏိုင္ငံေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈပုံသဏၭာန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရွိလာေအာင္လုပ္ရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္အခ်ိဳ႕က ဆိုခဲ့သည္။ သို႔ဆိုလၽွင္ ႏိုင္ငံေရးကို အဆင့္ျမႇင့္ (Upgrade) ရမည့္ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ ‘ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္တည့္မတ္မႈ’ (Political Correctness) ကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဆိုခဲ့ပါအခ်က္မ်ားကို သုေတသနျပဳလုပ္ၿပီးလိုအပ္သလို ျပဳျပင္ေဆာင္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဆိုခဲ့ပါအခ်က္မ်ားထဲမွ ‘ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာအမူအက်င့္’ (Political Behavior) အေၾကာင္းကို ယခုစာစုတြင္ တင္ျပလိုပါသည္။ Oxford တကၠသိုလ္၏ ႏိုင္ငံေရးအဘိဓာန္တြင္ ‘ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အမူအက်င့္’ ဆိုသည္မွာ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ အာဏာရွိ/ အာဏာမဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအားလုံးတို႔၏ အျပဳအမူ အေတြးအေခၚႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကိုဆိုလိုသည္ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ပါသည္။ ၁၉၅၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားဆီမွစ၍ ယင္း ‘ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာအမူအက်င့္’ မ်ား ကို လူမႈေဗဒပညာရွင္မ်ားက အဓိကထားၿပီး ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာအမူအက်င့္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးဒႆန ဘာသာရပ္၊ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ပညာဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လာၾကသည္။

ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဘာသာရပ္တြင္ ‘လူ႕အျပဳအမူ သီအိုရီ’ (Behaviorism Theory) ဟူ၍ ထင္ထင္ရွားရွားေပၚေပါက္လာခဲ့ပါသည္။ ‘အျပဳအမူအဓိကဝါဒသည္ ပင္ကိုအားျဖင့္ လူမႈစိတ္ပညာတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေလ့လာၾကသည့္အခါ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံနယ္ပယ္မွာ ေခတ္စားလာခဲ့သည္။ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ား၏ အေစာပိုင္းကာလထိ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးအက်ယ္ လႊမ္းမိုးထားႏိုင္ခဲ့ေသာ ယင္းသီအိုရီမွာ ယေန႔ထက္ထိဩဇာႀကီးမားဆဲ ျဖစ္သည္။ ‘အျပဳအမူဝါဒီ’ (Behaviorist) မ်ားသည္ အခ်က္အလက္အေျခခံၿပီး သုံးသပ္သူမ်ားျဖစ္သည္။ စိတ္ခံစားမႈ (Emotion) ထက္ သုေတသနျပဳမႈ (Research) ကို ဦးစားေပးသည္။ ၎တို႔အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ မ်ား၏ စဥ္းစားေတြးေခၚပုံႏွင့္ လုပ္ရပ္မ်ား၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ အႀကိဳက္ႏွင့္ စရိုက္လကၡဏာမ်ားကို အထူးျပဳေလ့လာသလို သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေရးအစဥ္အလာ အျပဳအမူမ်ားကိုလည္း ေလ့လာၾကသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ႏိုင္ငံေရးအဆင့္အတန္းကို သတ္မွတ္ၾကေလ့ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေလ့လာရာတြင္ သုေတသနပညာရွင္မ်ား တိုင္းတာေသာ စံအခ်ိဳ႕ကို ဆက္လက္တင္ျပပါမည္။

ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ႏိုင္ငံေရးပုံပန္းသဏၭာန္ကို ေလ့လာလၽွင္ ထိုႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအဆင့္အတန္းကို သိႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံေရးပုံပန္းသဏၭာန္ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား စသည္တို႔၏ ႏိုင္ငံေရးအမူအက်င့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚမ်ား ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္းတာသတ္မွတ္ေသာ အခ်က္အလက္စံႏႈန္းအခ်ိဳ႕မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

‘တရားနည္းလမ္းက်ေသာႏိုင္ငံေရးအျပဳအမူ’ (Legitimate Political Behavior) ႏွင့္ ‘တရားနည္းလမ္းမက်ေသာ ႏိုင္ငံေရးအျပဳအမူ’ (Illegitimate Political Behavior) ဟူေသာ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းကို ႏႈိင္းယွဥ္ ခြဲျခားျပပါသည္။

၁။ တရားနည္းလမ္းက်ေသာႏိုင္ငံေရးအျပဳအမူမ်ား၊
၂။တရားနည္းလမ္းမက်ေသာ ႏိုင္ငံေရးအျပဳအမူမ်ား
===============================

၁။ သေဘာတူညီမႈမ်ားရရွိဖို႔ႏွင့္ ေအာင္ျမင္စြာ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ မိမိတို႔၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ဘက္ေပါင္းစုံကေန ဆင္ျခင္သုံးသပ္ၿပီး လိုအပ္သလို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္ၾကသည္။
၂။ လက္ေတြ႕ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိသည့္အျပင္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ယုတၱိေဗဒဆိုင္ရာအားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနသည့္တိုင္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္သေဘာထားအျမင္မ်ားကို မလြတ္တမ္းဆုပ္ကိုင္ထားတတ္ၾကသည္။

၁။ ႏိုင္ငံေရးတြင္ လူနည္းစုက လူမ်ားစု၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေလ့ရွိၿပီး လူမ်ားစုကလည္း လူနည္းစု၏ သေဘာထားဆႏၵမ်ားကို ေလးစားၾကသည္။ လူနည္းစု၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေဖးမကူညီေပးႏိုင္ေသာမူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ေလ့ရွိၾကသည္။

၂။ အမ်ားစု၏ဆႏၵကို အနည္းစုက ဆန္႔က်င္ၿပီး မူဝါဒဆိုင္ရာခုခံမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ အမ်ားစုကလည္း အနည္းစုအေပၚ တိုက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝႈိက္၍ အႏိုင္က်င့္ၾကသည္။

၁။ ဆန္႔က်င္ဘက္အရာမ်ားအေပၚ စနစ္တက် ေဝဖန္ဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္သည္။
၂။ မတူညီေသာအျမင္သေဘာထားမ်ားကို လက္မခံ၊ အျပစ္ဖို႔ကဲ့ရဲ႕သည္။
၁။ မိမိတို႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ေထာက္ခံသူမ်ားအေပၚ ေလးစားမႈရွိၿပီး မတူညီမႈမ်ားကို စနစ္တက် တုံ႔ျပန္တတ္သည္။
၂။ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားအေပၚ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆန္ဆန္ ေအာက္တန္းက်စြာ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္သည္။

၁။ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဆန္းစစ္သည့္အခါ ရႈေထာင့္ေပါင္းစုံ အျမင္ေပါင္းစုံမွ ရႈျမင္သုံးသပ္သည္။
၂။ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားျဖင့္ ေထာက္တည္ထားေသာ ကိုယ္ပိုင္ရႈေထာင့္တစ္ခုတည္းမွ အထိုင္ခ်၍ ရပ္ခံရႈျမင္တတ္ၾကသည္။

၁။ လူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အျပည့္အဝ အကာအကြယ္ေပးထားသည္။
၂။ လူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို လ်စ္လ်ဴâျခင္း၊ ကတိ ဖ်က္ျခင္း၊ အေလးအနက္မထားျခင္းမ်ား ရွိေနသည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာ ပင္ လူမ်ားစု၏အာဏာကို ခိုင္မာေတာင့္တင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေလ့ ရွိၾကသည္။

၁။ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ၾကသည္။ ေခတ္မီေသာႏိုင္ငံေရးအသိႏွင့္ ေခတ္သစ္အေတြးအေခၚမ်ားကို ျပည္သူလူထုထံသို႔ အေရာက္ပို႔ေဆာင္သည္။ အဆိုပါကိစၥမ်ားကို ေရရွည္ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အေသအခ်ာ အာ႐ုံစိုက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။
၂။ မိမိတို႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေရတိုအစီအမံမ်ားကိုသာ အာ႐ုံစိုက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္သည္။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလုံး၏ က်န္းမာေပ်ာ္႐ႊင္ေသာ ဘ၀ေနထိုင္မႈႏွင့္ လူမႈဘ၀အေျခအေနမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈေလ့ရွိၾကသည္။

အထက္ပါအခ်က္မ်ားမွာ တရားနည္းလမ္းက်ေသာ ႏိုင္ငံေရးအျပဳအမူမ်ားႏွင့္ တရားနည္းလမ္းမက်ေသာ ႏိုင္ငံေရးအျပဳအမူမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ခြဲျခားျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ပညာႏွင့္ လူမႈေဗဒပညာရွင္မ်ား၏ အဆိုအရ ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ တရားနည္းလမ္းက်ေသာ ႏိုင္ငံေရးအျပဳအမူမ်ား အားေကာင္းေနပါက ႏိုင္ငံေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျမင့္မားသည္ဟုဆိုႏိုင္ၿပီး တရားနည္းလမ္းမက်ေသာ ႏိုင္ငံေရးအျပဳအမူမ်ား အားေကာင္းေနပါက ႏိုင္ငံေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်သည္ဟု သတ္မွတ္ၾကပါသည္။

ဤမၽွဆိုလၽွင္ ႏိုင္ငံတခု၏ ႏိုင္ငံေရးပုံပန္းသဏၭာန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအဆင့္အတန္းကို အတန္အသင့္မၽွ ဆဝါးႏိုင္လိမ့္မည္ ထင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပကတိအရွိတရားကို တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးၾကည့္လၽွင္ ႏိုင္ငံေရးအဆင့္အတန္း မည္မၽွရွိေနသနည္းဆိုသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ေပသည္။ ႏိုင္ငံေရးအဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာဖို႔ဆိုလၽွင္ အဓိကအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အသိဗဟုသုတ၊ ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံေရးပုံသဏၭာန္တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ ပကတိလိုအပ္ခ်က္ကို တိတိက်က်သိျမင္နားလည္ၿပီး လက္ေတြ႕က်ေသာ စိတ္ကူးအိုင္ဒီယာမ်ား ရွိၾကဖို႔လိုအပ္သည္။ ရွင္းေအာင္ဆိုရလၽွင္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ဦးေႏွာက္အဆင့္ျမႇင့္ဖို႔ (Brain Upgrade) လိုအပ္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူလူထု၏ ႏိုင္ငံေရးအိုင္ဒီေယာ္ေလာ္ဂ်ီကို ထပ္မံအဆင့္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္တစ္ခုေတာ့ ၾကာပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးအဆင့္အတန္း ျမင့္မားေစရန္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာ မွန္သမၽွကိုေတာ့ လုပ္ရေပလိမ့္မည္။ 

 

ဝင္းကို

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *