ျမန္မာေလွျမဳပ္လၽွင္ အားလုံးပါသြားမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ညီၫြတ္မႈကို ခက္ခက္ခဲခဲ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေနရေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သျဖင့္ ကိုယ္ႏွင့္မတည့္သည့္အဖြဲ႕မ်ား၊ လူမ်ားထိခိုက္လၽွင္ ဝမ္းသာတတ္ၾကျခင္းသည္ သဘာ၀က်ေသာ္လည္း တစ္ေျမတည္းေန တစ္ေရတည္း ေသာက္ အနီးကပ္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသျဖင့္ ထိခိုက္မႈမ်ားသည္ ထိုလူမ်ား ပုဂၢိဳလ္မ်ား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံတြင္သာ ရပ္ေနမည္မဟုတ္ဘဲ ကိုယ့္ထံသို႔ပါ အေႏွးႏွင့္အျမန္ေရာက္လာႏိုင္သည္ကို သတိျပဳသင့္သည္။

ကမၻာ့တစ္ဖက္ျခမ္းတြင္ လိပ္ျပာေတာင္ပံခတ္ခ်က္ တစ္ခ်က္ေၾကာင့္ ကမၻာ့အျခားတစ္ဖက္ျခမ္းတြင္ မုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚသြားႏိုင္သည္ဟူေသာ နာမည္ေက်ာ္ Chaos Theory သေဘာတရားကို ၾကည့္လ်င္ အရာရာသည္ သူ႕ဘာသာသူ သီးသန္႔မရွိဘဲ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္ေနၾကေၾကာင္း၊ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု သီးျခားဟုထင္ရေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားပင္လ်င္ နီးကပ္စြာခ်ိတ္ဆက္ေနသျဖင့္ အျပန္အလွန္ ျပင္းထန္စြာ ႐ိုက္ခတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျမင္ႏိုင္သည္။ ျမန္မာတို႔ သုံးေနက်စကားျဖင့္ ေျပာရလၽွင္ ‘ေညာင္ဦးက ကမ္းပါးၿပိဳ၊ စမၺာနဂိုရ္က ႏြားမေပါင္က်ိဳး’ ျခင္း။

ျမန္မာသည္ ႏိုင္ငံငယ္ျဖစ္သလို ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံ၊ ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံျဖစ္သျဖင့္ ထိပ္သီးပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ နီးကပ္စြာ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသည္။ ႏိုင္ငံသည္ ရခိုင္အေရးကဲ့သို႔ တစ္ကမၻာလုံး က လက္ၫႈိးထိုး ဖိအားေပးေနေသာ မဟာႏိုင္ငံတကာအေရးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသျဖင့္ ထိလြယ္နာလြယ္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္။ ဖိအားသည္ တစ္ေန႔တျခား တိုးလာၿပီး ယခုထက္ထိလည္း တိုးေနဆဲပင္ရွိသည္။ ယခုကဲ့သို႔ စိုးရိမ္ဖြယ္ အေျခအေနတြင္ ဘယ္သူထိလၽွင္ ေပ်ာ္၊ ဘယ္သူထိလၽွင္ ငိုဟု ေ႐ြးထုတ္မရႏိုင္ပါ။ ေခါင္ထိလၽွင္ အကုန္ပါမည္သာ။ အစိုးရထိလၽွင္ ေပ်ာ္မရ၊ တပ္မေတာ္ထိလၽွင္ ေပ်ာ္မရ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ထိလၽွင္ ေပ်ာ္မရ၊ ျပည္နယ္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ထိလၽွင္ ေပ်ာ္မရ။ ထိုအဖြဲ႕အစည္းႀကီးမ်ားအားလုံးသည္ အစိုးရအဖြဲ႕တည္းဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္။ တစ္ဖန္ အစိုးရအဖြဲ႕ဆိုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကိုယ္စားျပဳေနသည့္အတြက္ တစ္ေယာက္ေယာက္၊ တစ္ဖြဲ႕ဖြဲ႕ ထိခိုက္လၽွင္ ထိခိုက္မႈဒဏ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားအားလုံးထံသို႔ က်ေရာက္သည္သာ။

ဦးေႏွာက္က ၫႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း ေျခလက္မ်ားက မလိုက္နာ မလႈပ္ရွားပါက အဆိုပါ ေျခလက္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ပစ္ရန္၊ ေျခတု လက္တုျဖင့္ အစားထိုးပစ္ရန္ ဆရာဝန္မ်ား လြယ္လြယ္အႀကံမေပးၾကပါ။ ေျခအစစ္ လက္အစစ္ကို ျပန္ေကာင္းလာေစမည့္၊ ေကာင္းစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ေစစားႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ႀကံစည္ကုစားၾကသည္သာ။

ေလွဝမ္းေပါက္သည့္အခါ သူ႕ဘက္ျခမ္းက ေပါက္သည္ျဖစ္ျဖစ္၊ ကိုယ့္ဘက္ျခမ္းကေပါက္သည္ျဖစ္ျဖစ္ အေရးမႀကီး၊ ေလွျမဳပ္လၽွင္ အားလုံးပါသြား မည္ျဖစ္သည္။ ဘက္ေ႐ြးရမည့္ အခ်ိန္မဟုတ္ပါ။

ျမန္မာေလွျမဳပ္လၽွင္ အားလုံးပါသြားမည္။

အယ္ဒီတာ
၂၆.၉ .၂၀၁၉

(၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လက ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ Editorial ကို အနည္းငယ္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံၿပီး ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *