ေက်ာက္အုတ္တို႔ ၿပိဳေလရာ (၁၀) (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္အႀကိဳေဆာင္းပါး)

နိဂုံး

ေမၽွာ္မွန္းခ်က္

“ကၽြန္မတို႔ကေလးဘ၀၊ ေက်ာင္းေနတဲ့ အခ်ိန္ကစၿပီးေတာ့ တကၠသိုလ္ေရာက္တဲ့အခ်ိန္ထိ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဟာ ကမၻာေပၚမွာ အေကာင္းဆုံးတကၠသိုလ္တစ္ခုလို႔ အားလုံးက ယုံၾကည္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အင္မတန္မွလည္း ဂုဏ္ယူခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီလိုပဲ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဟာ ဒီေန႔အခ်ိန္အခါမွာ ကမၻာေပၚမွာ အေကာင္းဆုံးတကၠသိုလ္တစ္ခု ျပန္လည္ျဖစ္ႏိုင္ဖို႔ကို ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ ေမၽွာ္မွန္းပါတယ္။”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

အေျပာင္းအလဲ

ႏွစ္ဆယ္ရာစုအဆုံး၊ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစု အစပိုင္းေလာက္ကပင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးတြင္ ႀကီးစြာေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္အတူ ပညာေရးေလာကတြင္လည္း အေရးႀကီးေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္ဟု ထင္ပါသည္။ ဤသည္တို႔ကို ခ်ဳပ္လိုက္လၽွင္

၁။ အိုင္တီေတာ္လွန္ေရးႀကီးႏွင့္အတူ ပညာေပါက္ကြဲမႈမ်ား လၽွံက်လာျခင္း၊
၂။ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း သိသိသာသာ အရွိန္ျမင့္လာျခင္း၊
၃။ ပညာႏွင့္ အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီ အခ်ိတ္အဆက္ ျပဳတ္ထြက္သြားျခင္း

ဆိုေသာ အခ်က္သုံးခ်က္ ရပါလိမ့္မည္။ ထိုစဥ္က အိုင္တီေတာ္လွန္ေရးႀကီးကို တတိယစက္မႈေတာ္လွန္ေရးဟုလည္း ေခၚၾကသည္။ ယခုအခါ စတုတၳစက္မႈေတာ္လွန္ေရးသို႔ပင္ ေရာက္ေနေခ်ၿပီ။ ထိုစဥ္က ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းကိုလည္း တတိယအဆင့္ဟု သတ္မွတ္ၾကသည္မ်ားရွိသည္။ ယခု စတုတၳအဆင့္ ေရာက္ေနေပၿပီ။ ယခင္က ‘ဒီမိုကေရစီပညာေရး’၊ ‘ဆိုရွယ္လစ္ပညာေရး’ စသျဖင့္ ပညာကို အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္စဥ္းစားၾကေသာ္လည္း ယခုအခါ ဤစဥ္းစား နည္းမ်ိဳးေခတ္ မရွိေတာ့ပါေခ်။

အဂၤလိပ္ပညာေရးအပါအဝင္ အေနာက္တိုင္းပညာေရးစနစ္မွာ ၁၉ ရာစု ဉာဏ္အလင္းေခတ္ ဂ်ာမန္ပညာေရးဒႆနကို အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဂ်ာမန္ပညာေရးဒႆနမွာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကို အားျပဳသည္။ (တစ္နည္းဆိုရလၽွင္ – စစ္ဆန္သည္။) သင္ၾကားေရးကို မ႑ိဳင္ျပဳသည္။ ‘အထူးျပဳေလ့လာေရး’ (Specialization) ကို ဆုံခ်က္ထားသည္။ ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား၏ေအာက္တြင္ ဆိုခဲ့ပါအျခင္းအရာအားလုံးကို ျပန္လည္ေမးခြန္းထုတ္ရေတာ့မလို ျဖစ္လာသည္။

ဂ်ာမန္ပညာေရးဒႆန၏ ရည္မွန္းခ်က္က ‘အမွီခိုမကင္းရာမွ အမွီခိုကင္းေရးသို႔’ (From Dependence to Independence) ဟု ဖြင့္ဆိုသည္။ လူသည္ ေမြးဖြားစဥ္မွ ကေလးဘ၀အထိ အမွီခိုမကင္း။ ပထမ မိဘ၊ ေနာက္ ဆရာ အဆင့္ဆင့္မွီခိုရသည္။ ဘ၀ကို အမွီခိုကင္းကင္း ေလၽွာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ‘ပညာေရး’ က တာဝန္ယူရသည္။ သို႔တိုင္ အထူးျပဳဘာသာတစ္ခုတည္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္တစ္ခုတည္းျဖင့္ ျပႆနာမေျဖရွင္းႏိုင္ေတာ့ေသာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္အတြက္ ‘အျပန္အလွန္ အမွီသဟဲျပဳရမႈ’ (Interdependence) ဆိုသည္ကို ေရွာင္လို႔မရေတာ့ပါ။ သို႔ႏွင့္အမၽွ ပညာေရးရည္မွန္းခ်က္မွာ ‘အမွီခိုမကင္းရာမွ အမွီခိုကင္းရာသို႔၊ ထိုမွတစ္ဖန္ အျပန္အလွန္ အမွီသဟဲျပဳရမႈသို႔’ ျဖစ္လာသည္။

ပညာပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ပတ္သက္လၽွင္လည္း စနစ္ႀကီးေသာ ဂ်ာမန္ပညာေရးဒႆနက ‘စည္းကမ္း’ ျဖင့္ ေဘာင္ခတ္ထားေလ့ရွိသည္။ ျမန္မာစာသင္ခန္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရေလ့ရွိေသာ ‘အမ်ိဳးသား စည္းကမ္းအစ၊ စာသင္ခန္းက’ ဆိုသည္မွာ ဤသေဘာပင္ျဖစ္သည္။ ယခုမလုံေလာက္ေတာ့ပါ။ ယခုထက္ က်ယ္ျပန္႔လြတ္လပ္ဖို႔ လိုပါသည္။

အဂၤလိပ္အကၡရာ ‘F’ သုံးလုံးျဖင့္ ေျပာင္းလဲဖြင့္ဆိုလာၾကသည္။ Free, Float ႏွင့္ Forward တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ လြတ္လပ္ပါမွ၊ စီးေမ်ာႏိုင္ပါမွ၊ အနာဂတ္အျမင္အားေကာင္းမွ ဉာဏ္ပညာကြန္႔ျမဴးရွင္သန္ႏိုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ဆိုပါသည္။

ဆိုခဲ့ပါ အေျပာင္းအလဲမ်ားေအာက္တြင္ ‘ပညာေရး’ ဆိုသည္၏ အဓိပၸာယ္ကိုပင္ အသစ္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ဖြင့္ဆိုလာၾကသည္။ ယခုလို … ‘ပညာေရးဆိုသည္မွာ အျပဳအမူအေျပာင္းအလဲကို ဦးတည္ေစေသာ အသစ္ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရသည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည္’ (Education is process to discover, leading to behavioral changes) ဤဖြင့္ဆိုခ်က္အရ ပညာေရးတြင္ ေဆာင္တာႏွစ္ရပ္ရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ပထမေဆာင္တာမွာ ‘အသစ္ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္’ (to discover) ဖို႔ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယေဆာင္တာမွာ ‘အျပဳအမူေျပာင္းလဲ’ (to behavioral changes) ဖို႔ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ ၂၀ ရာစုေခတ္ဦး (၁၉၂၀) တြင္ ေပၚထြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ ေခတ္သစ္အေျပာင္းအလဲမ်ား၏ အားေကာင္းခ်က္မ်ားကို အံ့ဩဖြယ္ရာ ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ ဤသည္ကိုပင္ ‘တကၠသိုလ္ဝိညာဥ္’ ဟု ဆိုခ်င္သည္။

ဝိညာဥ္

၁။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ စတင္ခါစကပင္ ‘သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ႏိုင္ခြင့္’ (Autonomy) ကို အထူးအေလးထားဟန္ ရွိပါသည္။
၂။ သို႔ႏွင့္တိုင္ ႏိုင္ငံတကာထိပ္တန္းတကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားလို သီးျခားရန္ပုံေငြႏွင့္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ရပ္တည္ႏိုင္သည္ေတာ့မဟုတ္ပါ။ အစိုးရအေထာက္အပံ့ယူေနရပါသည္။ ဤတြင္ တကၠသိုလ္ပညာေရးကို အစိုးရအာဏာစက္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ေစရန္၊ တကၠသိုလ္အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ကို ‘ေကာင္စီ’ ႏွင့္ ‘ဆီနိတ္’ ဟူ၍ သီးျခားခြဲထားပါသည္။
၃။ ေကာင္စီတြင္ ပညာေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား ပါဝင္သည္။ တကၠသိုလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ေကာင္စီက တာဝန္ယူသည္။ (အဆိုပါေကာင္စီမွာပင္ သမဂၢကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဆရာကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ခြင့္ျပဳထားသည္။ (၁၉၃၉ ျပင္ဆင္ခ်က္အရ))
၄။ ဆီနိတ္တြင္ တကၠသိုလ္မွ မဟာဌာနမႉးမ်ားသာ အဓိက ပါဝင္ပါသည္။ ပညာေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥအားလုံးကို ဆီနိတ္က တာဝန္ယူသည္။
၅။ တကၠသိုလ္သည္ ‘အသစ္ရွာေဖြေတြ႕ရွိေရး’ (တစ္နည္း- သုေတသန) ကို အေလးထားသည္။ ဤအတြက္ ထင္ရွားေသာ သာဓကမွာ ‘ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဘာဂေဗဒ’ စတင္ထူေထာင္သူမ်ားထဲတြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေဘာဂေဗဒဌာနမႉး ေဒါက္တာလွျမင့္ ပါဝင္ေနျခင္းဟု ဆိုရပါလိမ့္မည္။
၆။ တကၠသိုလ္အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ အမွီသဟဲျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။
၇။ အမွီခိုကင္းကင္း ရပ္တည္ႏိုင္မႈ၊ သုေတသနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မႈမွာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၏ အားေကာင္းခ်က္မ်ားဟု ထင္ပါသည္။

မွီျငမ္းကိုးကားေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား

စာအုပ္မ်ား
1. Kaung, U History of Education in Burma
Before the British Conquest and After (1929)
2. Ba, Vivian The Beginning of Western Education in Burma 1964
3. TAW SEIN KO Burmese Sketches. 1913
4. BA, DR, U University of Rangoon, The Beginnings 1963

5. အံ့ေက်ာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာင္းသားမ်ားလႈပ္ရွားမႈသမိုင္း (၁၉၄၅-၅၈) ၂၀၁၂
6. ေအာင္ထြန္း ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈသမိုင္း (၁၉၀၃-၆၂) ၂၀၁၂
7. ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ အမ်ိဳးသားေန႔ႏွင့္ အမ်ိဳးသားပညာေရး လမ္းစဥ္ပါတီလႈပ္ရွားမႈသမိုင္း၊ ၁၉၇၀
8. ဦးတင္ ျမန္မာမင္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ စာတမ္း၊ ၁၉၃၃

စာတမ္းမ်ား
၁။ ေဂ်အက္စ္၊ ဖာနီဗယ္၊ ပါေမာကၡ ဂ်ီအိပ္ခ္်လုစ္၊
(႐ႈမ၀၊ ဩဂုတ္၊ ၁၉၆၀)
၂။ ေျမအုတ္တို႔ၿပိဳေလရာ၊ ေက်ာက္အုတ္တို႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ၾကေလာ့
(ဖာနီဗယ္/ေမာင္သာမည) ၁၉၂၈
၃။ Report of Vernacular and Vocational Education Reorganization Committee (REC) 1936
၄။ Report on the Progress of Education in India (PEI) 1907-12
၅။ Report of the Burma Educational Syndicate (BES) 1913-14
၆။ Report on the Administration of Burma for the Year 1920-21 (RAB) 1921

သတင္းစာမ်ား
၁။ သူရိယသတင္းစာ (၄-၈-၂၀)
၂။ New Burma (၂၄-၇-၂၀)

 

ေက်ာ္ဝင္း
၂၉ ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၉

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *