၂၁ ရာစုအတြက္ သင္ခန္းစာ ၂၁ ခု

ကမၻာေက်ာ္စာေရးဆရာ Yuval Noah Harari ၏အေရာင္းရဆုံးစာအုပ္စာရင္းဝင္ 21 Lessons for the  21st  Century စာအုပ္ကို ဘာသာျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။

 သင္ခန္းစာ (၉)လူဝင္မႈ (Immigration) (အပိုင္း ၁)

အခ်ိဳ႕ယဥ္ေက်းမႈေတြက အခ်ိဳ႕ထက္သာႏိုင္တယ္

ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းေၾကာင့္ ၿဂိဳလ္ကမၻာတစ္လႊား  လူ႕ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးတမ္း တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မတူျခားနားျခင္းမ်ား  ေလ်ာ့ပါးလာသည္ကေတာ့မွန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ သူစိမ္းမ်ားကိုေတြ႕ၿပီး သူတို႔၏ တစ္မူကြဲျပားမႈကို သေဘာမက်၊ မေက်မနပ္ျဖစ္ရန္လည္းမ်ားစြာ ပိုလြယ္ကူလာသည္။ အဂၤလိုဆက္ဇြန္ေခတ္ အဂၤလန္ႏွင့္ အိႏၵိယပါလ အင္ပါယာအၾကား မတူကြဲျပားမႈမွာ ယေန႔ေခတ္ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အိႏၵိယအၾကား မတူကြဲျပားမႈထက္ မ်ားစြာႀကီးမားသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအယ္လ္ဖရတ္ဘုရင္ႀကီးလက္ထက္က ေဒလီႏွင့္လန္ဒန္အၾကား ၿဗိတိသၽွေလေၾကာင္းက တိုက္႐ိုက္ ပ်ံသန္းေျပးဆြဲေနသည့္  ေလယာဥ္မရွိေပ။

လူအမ်ားမွာ တစ္ႏိုင္ငံမွတစ္ႏိုင္ငံ ကူးသန္းျဖတ္ေက်ာ္ကာ အလုပ္အကိုင္၊ ဘ၀လုံၿခဳံမႈႏွင့္ ပိုေကာင္းေသာ အနာဂတ္ကို ရွာေဖြလာၾကသည္။ သို႔ႏွင့္အမၽွ လူစိမ္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ဆက္ဆံရန္၊ လူစိမ္းမ်ားကို  ရွိရင္းစြဲ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းထဲသို႔ ေပါင္းစည္းရန္၊ သို႔မဟုတ္ ႏွင္ထုတ္ရန္ ကိစၥမ်ားက ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ား၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ ဘုံသ႐ုပ္လကၡဏာမ်ားကို  မ်ားစြာဝန္ပိလာေစပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အဆိုပါစနစ္မ်ား၊ သ႐ုပ္လကၡဏာမ်ားမွာ ယခုကဲ့သို႔ လူအမ်ား အလြယ္တကူ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ေသာေခတ္တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေျပာင္းရျပင္ရခက္ေသာေခတ္မ်ားက ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာစနစ္မ်ား၊ သ႐ုပ္လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၎ျပႆနာမွာ ဥေရာပတြင္ ဒရာမာဆန္ဆန္  ေပၚေပါက္လာေတာ့သည္။ ဥေရာပသမဂၢကို တည္ေထာင္ရာတြင္ ျပင္သစ္မ်ား၊ ဂ်ာမန္မ်ား၊ စပိန္မ်ား၊ ဂရိမ်ားစသည့္ ယဥ္ေက်းမႈကြဲျပားခ်က္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားကာ တည္ေထာင္မည္ဆိုသည့္ ကတိကဝတ္ျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုမူ ဥေရာပသမဂၢမွာ ဥေရာပသားမ်ားႏွင့္ အာဖရိက၊  အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတို႔မွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားအၾကား ယဥ္ေက်းမႈကြဲျပားခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္  ၿပိဳကြဲသြားသည့္အျဖစ္ ေရာက္ေကာင္းေရာက္ရႏိုင္သည္။ ငိုအားထက္  ရယ္အားသန္ရသည့္အျဖစ္မွာ ဥေရာပကသာယာ၀ေျပာေသာ ယဥ္ေက်းမႈဗဟုစုံစနစ္တစ္ရပ္ ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ပင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူ အမ်ားအျပားဝင္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံသားမ်ားမွာ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်၊ အီရန္၊ ႐ုရွား သို႔မဟုတ္ ဂ်ပန္သို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္လိုျခင္းမရွိဘဲ ဂ်ာမနီသို႔သာ လာေရာက္လိုျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ လာေရာက္လိုျခင္းမွာ ဂ်ာမနီက က်န္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလို႔ရသည့္  ေနရာမ်ားထက္ ပိုခ်မ္းသာ၍၊ ပိုနီး၍ မဟုတ္ေခ်။ အေၾကာင္းမွာ ဂ်ာမနီက ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ေနထိုင္သူမ်ားကို ႀကိဳဆိုလက္ခံရာတြင္ က်န္ေနရာမ်ားထက္ ပိုသာေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား မ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ ဥေရာပသားမ်ားအၾကား ဝိဝါဒ ကြဲျပားလာသည္။ ဥေရာပသားဆိုတာ ဘယ္လိုျဖစ္သင့္သည္၊ ဥေရာပ၏ အနာဂတ္ဘယ္လိုျဖစ္သင့္သည္  ဆိုသည္ကို အေခ်အတင္စကားမ်ားလာၾကေတာ့သည္။ အခ်ိဳ႕ ဥေရာပသားမ်ားက ဥေရာပ၏ တံခါးကို က်ပ္က်ပ္ပိတ္ထားရမည္ဟု ေတာင္းဆိုၾကသည္။ ထိုသို႔ေတာင္းဆိုလို႔ သူတို႔ကို ဥေရာပ၏ ဗဟုစုံစံတန္ဖိုးမ်ား  (multicultural ideals) ႏွင့္ သည္းခံလက္ခံႏိုင္ေသာ စံတန္ဖိုးမ်ားကို ပစ္ပယ္သူမ်ား၊ တန္ဖိုးမထားသူမ်ားဟု ေခၚရမည္ေလာ။ သို႔မဟုတ္ သူတို႔ေတာင္းဆိုမႈသည္ အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္ျဖစ္ကာ မျဖစ္သင့္တာ မျဖစ္ရေအာင္ ကာကြယ္ျခင္းလို႔ ေခၚရမည္ေလာ။ အခ်ိဳ႕ ဥေရာပသားမ်ားက ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားကို လက္ကမ္းႀကိဳရမည္၊ တံခါးကို ပိုေတာင္က်ယ္က်ယ္ဖြင့္ေပးရမည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ထိုသို႔ဆိုသူေတြကို ဥေရာပ၏ အႏွစ္သားစံတန္ဖိုးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းသူေတြဟု ေခၚဆိုမည္ေလာ။ သို႔မဟုတ္ ဥေရာပတည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းကို မျဖစ္ႏိုင္ေသာ၊ လက္ေတြ႕မက်ေသာ စိတ္ကူးယဥ္မႈမ်ားျဖင့္ ဖ်က္ဆီး သူမ်ားဟု ေခၚရမည္ေလာ။ လူဝင္မႈကိစၥကို ျငင္းရင္းျငင္းရင္း အမ်ားအားျဖင့္ ေအာ္ဟစ္ျငင္းခုံသည့္ အျဖစ္ေရာက္ကာ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ဘာေျပာေနတာကို မၾကားႏိုင္၊ နားမေထာင္ႏိုင္ ျဖစ္လာၾကသည္။ ယင္း ကိစၥကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ လူဝင္မႈကိစၥကို အေျခခံစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ အေျခအေနသုံးရပ္ ျပည့္စုံသေဘာ တူညီရန္ လိုအပ္သည့္ကိစၥဟု ယူဆေဆြးေႏြးၾကည့္ပါမည္။

အေျခခံစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ (၁) ။    ။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ေနထိုင္သူမ်ားကို အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ ျပဳလိုက္သည္။

အေျခခံစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ (၂) ။      ။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားက အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ၏ အဓိကစံတန္ဖိုးမ်ား၊  စံႏႈန္းထားမ်ားကို အနည္းဆုံးအားျဖင့္ လက္ခံက်င့္သုံးရမည္။ ၎တို႔၏ ႐ိုးရာဓေလ့ထုံးစံ၊ စံတန္ဖိုးအခ်ိဳ႕ကို လိုအပ္လာလၽွင္ စြန္႔လႊတ္ေပးရမည္။

အေျခခံစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ (၃) ။      ။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ေနထိုင္သူမ်ားက အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေပါင္းစည္းျခင္းရွိပါက အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမၽွ ၎တို႔မွာ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ၏ တန္းတူညီမၽွရွိေသာ၊ တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္လာသည္။ “သူတို႔”   ကေန “ငါတို႔” ျဖစ္လာမည္။

ယင္းအေျခခံစည္းကမ္းသုံးခ်က္ျဖင့္ စဥ္းစားပါက စည္းကမ္းတစ္ခုခ်င္းစီကို ဘယ္လိုတိတိက်က် အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမည္ဆိုသည္ကို ေဆြးေႏြးျငင္းခုံလို႔ ရပါသည္။ ေလးခုေျမာက္ ေဆြးေႏြးစရာမွာ အဆိုပါ  စည္းကမ္းသုံးခုကို တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ဘယ္လိုျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္မလဲဆိုသည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ လူအမ်ားမွာ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးကိစၥကို  ျငင္းခုံၾကေသာအခါ အမ်ားအားျဖင့္ ယင္းေဆြးေႏြးစရာ အခ်က္ေလးခ်က္ကို တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ေရာေထြးၿပီး ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ထိုသို႔ေရာေထြးၿပီး ေျပာၾကျခင္းေၾကာင့္ ဘာကိုျငင္းလို႔ျငင္းေနမွန္း ဘယ္သူမွ မသိဆိုတာမ်ိဳး ျဖစ္လာသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ယင္းေဆြးေႏြးစရာ အခ်က္ေလးခ်က္ကို တစ္ခုစီ ခြဲေျပာတာက အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးျငင္းခုံစရာ (၁) ။     ။ လူဝင္မႈကိစၥ၏ ပထမသတ္မွတ္ခ်က္မွာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ား ဝင္ေရာက္လာသည္ကို  အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံက လက္ခံျခင္းဆိုသည့္ကိစၥ ႐ိုး႐ိုးေလးပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းသို႔  လက္ခံျခင္းကိစၥမွာ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံက လက္ခံရမည့္ဝတၱရား (Duty) အေနႏွင့္ ယူဆမည္ေလာ၊ သို႔မဟုတ္ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံက ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ေနထိုင္ သူမ်ားကို အခြင့္အေရးေပးျခင္း (Favour) အေနႏွင့္ စဥ္းစားမည္ေလာ။ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ သူ႕တံခါးမ်ားကို လူတိုင္းအတြက္ဖြင့္ေပးရန္ တာဝန္ဝတၱရားရွိသည္ေလာ။ သို႔မဟုတ္ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံတြင္ ဘယ္သူေတြကိုေတာ့ လက္ခံမည္၊ လက္မခံဟုေ႐ြးခ်ယ္ရန္ အခြင့္အေရးရွိသည္ေလာ။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္ခြင့္ လုံး၀မေပးရန္ အခြင့္အေရး  ရွိသည္ေလာ။ လူဝင္မႈကို ခြင့္ျပဳေပးရမည္ဟု ယူဆသူမ်ားက ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ က်င့္ဝတ္ဝတၱရားအားျဖင့္ လူဝင္မႈကိစၥကို ခြင့္ျပဳကိုျပဳေပးရမည္ဟု  ယူဆၾကပုံရသည္။ ထိုသို႔ ခြင့္ျပဳရာတြင္လည္း ဒုကၡသည္မ်ားသာမက ဆင္းရဲမြဲေတေသာႏိုင္ငံမ်ားမွ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရွာသူမ်ားႏွင့္ ပိုေကာင္းေသာ ဘ၀အနာဂတ္ကိုရွာရန္ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာထြက္လာသူမ်ားကိုပါ ခြင့္ျပဳေပးရမည္ဟု ယူဆၾကသည္။ တစ္ကမၻာလုံး အျပန္အလွန္  ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ေခတ္ႀကီးတြင္ လူသားအားလုံးအေနႏွင့္ အျခားလူသားမ်ားကို ကူညီကို ကူညီရမည္ဟူေသာ ကိုယ္က်င့္တာဝန္ ရွိေနသည္ဟု သူတို႔က ဆိုၾကသည္။ ယင္းဝတၱရားကို မလိုက္နာသူမ်ားကို  အတၱစြဲႀကီးသူမ်ား ျဖစ္သည္၊ သို႔မဟုတ္ လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားသူမ်ားျဖစ္သည္ ဟူ၍ပင္စြပ္စြဲၾကသည္။

ထို႔အျပင္ လူဝင္မႈကို ခြင့္ျပဳရမည္ဆိုသူ အမ်ားစုက အေလးေပးဆိုေလ့ရွိသည္မွာ လူဝင္မႈကို လုံး၀ဥႆုံ ရပ္တန္႔တားဆီးဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ တံတိုင္းေတြ ဘယ္ေလာက္ကာကာ၊ ၿခံစည္းရိုးေတြ ဘယ္ေလာက္  ခတ္ခတ္၊ ထြက္ေပါက္မဲ့ ႀကံရာမရျဖစ္ေနသူမ်ားမွာ မရရေအာင္ နည္းရွာၿပီး ဝင္လာမည္သာျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုၾကသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ လူဝင္မႈကိစၥကို ဥပေဒျဖင့္ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းရင္ဆိုင္သည္က လူကုန္ကူးမႈ ကိစၥ၊ တရားမဝင္ အလုပ္သမားကိစၥ၊ ေမြးစာရင္း မရွိ ကေလးသူငယ္မ်ားကိစၥ  စသည့္ေမွာင္ခိုကိစၥမ်ား ဖန္တီးရင္ဆိုင္မည့္အစား ပိုေကာင္းမည္ဟုဆိုၾကသည္။

လူဝင္မႈကိစၥကို ဆန္႔က်င္သူမ်ားက တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ လုံလုံေလာက္ေလာက္ ကိုင္တြယ္ပါက လူဝင္မႈကို လုံး၀ရပ္တန္႔တားဆီးရန္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတစ္ခုခုက ရက္ရက္စက္စက္  ႏွိပ္ကြပ္သတ္ျဖတ္ေနသျဖင့္ ထြက္ေျပးလာရသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားမွအပ က်န္သူမ်ားကို ကိုယ့္ႏိုင္ငံတံခါး ဖြင့္ေပးရန္တာဝန္ လုံး၀မရွိဟု ဆိုၾကသည္။ တူရကီႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ကူကယ္ရာမဲ့ ဆီးရီးယားဒုကၡသည္မ်ားကို သူ႕ႏိုင္ငံထဲသို႔ ဝင္ခြင့္ျပဳရန္ ကိုယ္က်င့္တရားအရ တာဝန္ရွိေကာင္းရွိမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းဒုကၡသည္မ်ားမွာ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံသို႔ ဆက္လာခ်င္သည္ဆိုပါက ဆြီဒင္ႏိုင္ငံႏွင့္ လက္ခံစရာအေၾကာင္းမရွိေပ။ အလုပ္ရွာသူမ်ားႏွင့္ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာ ေျပာင္းခ်င္သူမ်ားအတြက္မူကား လက္သင့္ခံမခံ ဆိုသည့္ကိစၥႏွင့္ ဘယ္အခ်က္ေတြႏွင့္ ျပည့္စုံရမည္ဆိုတာ သတ္မွတ္သည့္ကိစၥမွာ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ စိတ္ႀကိဳက္ဆုံးျဖတ္လို႔ရသည့္ ကိစၥဟုဆိုၾကသည္။

လူဝင္မႈကိစၥကို ဆန္႔က်င္သူမ်ားက အေလးေပးဆိုေလ့ရွိသည္မွာ လူအုပ္စုတစ္စုခ်င္းစီ၏ အေျခခံအခြင့္အေရးတစ္ရပ္မွာ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာျခင္းကို တားဆီးပိုင္ခြင့္ပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ စစ္တပ္အေနႏွင့္ပဲ ဝင္လာလာ၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားအေနႏွင့္ပဲ ဝင္လာလာ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ဆြီဒင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားမွာ ရိုးသားႀကိဳးစားၿပီး သူတို႔ႏိုင္ငံကို ႂကြယ္၀သည့္ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံႀကီးအျဖစ္တည္ေဆာက္ရန္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံမႈမ်ား လုပ္ထားရသည္ျဖစ္ရာ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံသားမ်ားက အလားတူမလုပ္ႏိုင္လို႔ ဘ၀ေတြ ပ်က္ေနရပါသည္ဆိုပါက ဆြီဒင္ႏိုင္ငံသားေတြအဖို႔ အေနသာႀကီးျဖစ္သည္ဟု ဆိုေလသည္။  ဆြီဒင္မဲဆႏၵရွင္မ်ားမွာ ဘယ္လိုအေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဆီးရီးယားေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားကို လက္သင့္မခံလိုပါက သူတို႔အေနႏွင့္  ျငင္းပယ္ခြင့္ရွိေလသည္။ ထို႔အျပင္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္သူအခ်ိဳ႕ကို လက္သင့္ခံလိုက္ပါကလည္း ယင္းသို႔ လက္သင့္ခံျခင္းမွာ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားကို အခြင့္အေရးေပးသည္၊ ေက်းဇူးတင္ရမည့္ကိစၥဟု ယူဆရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူ႕အေနႏွင့္ ျဖည့္ကိုျဖည့္ဆည္း ရမည့္ တာဝန္အျဖစ္ ယူဆ၍မရေၾကာင္း ဆိုေလသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ရသည့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ေနထိုင္သူမ်ားအေနႏွင့္ သူတို႔ရသမၽွႏွင့္ေက်နပ္ကာ ေက်းဇူးတင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆြီဒင္ ႏိုင္ငံကို  သူ႕အေဖႏိုင္ငံလိုမွတ္ၿပီး အခြင့္အေရးေတြ ေတာင္းဆိုေနလို႔ မရေၾကာင္း လူဝင္မႈကိစၥကို ဆန္႔က်င္သူမ်ားက ဆိုေလသည္။

ထို႔အျပင္ လူဝင္မႈကိစၥကို ဆန္႔က်င္သူမ်ားကဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ဘယ္လို လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမူဝါဒကို ခ်ခ်၊ သူ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္လိုသူမ်ား၏ ရာဇဝတ္မႈရာဇဝင္ႏွင့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အရည္အခ်င္းမ်ားမကလို႔ ဘာသာေရးၾကည့္ၿပီး ဝင္ခြင့္ျပဳ မျပဳ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းလုပ္လုပ္ သူ႕အခြင့္အေရးသာျဖစ္သည္ဟု ဆိုေလသည္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ ဒုကၡသည္မ်ားကို လက္ခံရာတြင္ အစၥေရးႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ဂ်ဴးမ်ားသာလက္ခံၿပီး၊ ပိုလန္လို ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ခရစ္ယာန္မ်ားသာ လက္သင့္ခံမည္ဆိုပါက ပုံမလာဘူးဟု ထင္စရာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အစၥေရးႏွင့္ ပိုလန္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနႏွင့္မူ သူတို႔သင့္ေတာ္သလို ေဆာင္႐ြက္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ဆိုေလသည္။

ဇာတ္လမ္းကို ပို႐ႈပ္ေစသည့္ကိစၥမွာ မ်ားစြာေသာအေျခအေနတြင္ လူအမ်ားမွာ စားကလည္းစားခ်င္၊ ကုန္လည္း မကုန္ခ်င္ (စားမွေတာ့ ကုန္မွာေပါ့) ဆိုတာမ်ိဳး ျဖစ္ခ်င္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံမ်ားစြာမွာ တရားမဝင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္းကို မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေပးထားၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားဆို ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ားကို ယာယီအလုပ္လုပ္ခြင့္ဆိုၿပီး ထုတ္ေတာင္ေပးထားလိုက္ေသးသည္။ အေၾကာင္းမွာ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ား၏လုပ္အား၊ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ေဈးသက္သက္သာသာ ခိုင္းလို႔ရျခင္းအေပၚ  အျမတ္ထုတ္လိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ရသေလာက္ အျမတ္ထုတ္ၿပီးမွ ယင္းအလုပ္သမားမ်ားကို  တရားဝင္ခြင့္ျပဳမေပးဘဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္က သူတို႔အဖို႔ လူဝင္မႈကိစၥကို လက္သင့္ခံလို႔မရ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ သည္လိုလုပ္ျခင္းမွာ ေရရွည္တြင္မူ အဆင့္အတန္းကြာျခားေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ ေပၚေပါက္လာေစမည္ျဖစ္သည္။ အေပၚတြင္ ႏိုင္ငံသား တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ရသည့္ အထက္တန္းလႊာ လူတန္းစားတစ္ရပ္ရွိၿပီး ယင္းလူတန္းစားက ေအာက္ကကူရာကယ္ရာမဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားလူတန္းစားကို  ေခါင္းပုံျဖတ္ အျမတ္ထုတ္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္လာေစမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ေသာ အေျခအေနကို လက္ရွိပင္လယ္ေကြ႕ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားႏွင့္ ကာတာႏိုင္ငံတို႔တြင္ ေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္သည္။

ဤေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈ အေျဖမထြက္သေ႐ြ႕ လူဝင္မႈကိစၥ အျခားေနာက္ဆက္တြဲ ေဆြးေႏြးစရာမ်ားကို ဆက္ေျပာဖို႔ သိပ္ခက္ပါသည္။ လူဝင္မႈကိစၥကို သေဘာတူသူမ်ားက လူမ်ားမွာ တစ္ေနရာမွတစ္ေနရာသို႔  ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလိုပါက ေ႐ႊ႕ေျပာင္းပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ သူတို႔ကို လက္သင့္ခံကိုခံရမည့္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ယူဆသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ လူမ်ား၏ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ခြင့္ကို တားျမစ္ကန္႔သတ္ခံရ၊ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံမ်ားက ၎တို႔ လက္သင့္ခံရမည့္တာဝန္ကို ေက်ပြန္ျခင္းမရွိျဖစ္ပါက လူဝင္မႈကိစၥကို ေထာက္ခံသူမ်ားက ကိုယ္က်င့္တရားေခါင္းပါးသူမ်ား ဘာညာဆိုၿပီး ေဒါသတႀကီး တုံ႔ျပန္ေတာ့သည္။ တစ္ဖက္က လူဝင္မႈကိစၥကိုဆန္႔က်င္သူမ်ားက ထိုသို႔အျမင္မ်ိဳးကို အံ့အားသင့္ၾကသည္။ သူတို႔က  ယူဆသည္မွာ လူဝင္မႈကိစၥမွာ အထူးအခြင့္အေရးတစ္ရပ္အေနႏွင့္ ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံက လက္သင့္ခံေပးျခင္းမွာ ေက်းဇူးတင္ရမည့္  ကိစၥအျဖစ္ယူဆသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ကိုယ့္ႏိုင္ငံထဲ အဝင္မခံႏိုင္ ေျပာ႐ုံႏွင့္ ဘာျဖစ္လို႔မ်ားလူေတြကို လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားသူမ်ား၊ ဖက္ဆစ္မ်ားဆိုၿပီး သမုတ္ေနရပါသလဲဟု ေမးခြန္းထုတ္ေတာ့သည္။ 

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားကို ခြင့္ျပဳျခင္းမွာ လုပ္ကိုလုပ္ေပးရမည့္  တာဝန္ဝတၱရားမဟုတ္ဘဲ ေက်းဇူးတင္ရမည့္ ကိစၥျဖစ္ေစဦးေတာ့၊  ေ႐ႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာသူမ်ားမွာ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ သည္ႏွင့္အမၽွ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ယင္းအေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ လုပ္ေပးရမည့္ တာဝန္ႏွင့္ဝတၱရားမ်ား ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ စာဖတ္သူအေနႏွင့္  ဂ်ဴးမုန္းတီးေရးဝါဒ (anti –semitism ) ကို မွန္ပါသည္လုပ္လို႔မရေပ။  “မင္းဘိုးေဘးေတြကို ၁၉၁၀ တုန္းက ငါတို႔ကသနားလို႔ ဝင္ခြင့္ေပးထားတာ။ ေက်းဇူးတင္ရမွာ။ အဲဒီေတာ့ အခုမင္းကို ငါတို႔က ႀကိဳက္သလို ဆက္ဆံလို႔ရတယ္” ဆိုၿပီး လုပ္လို႔မရေပ။     

 

သီဟဝင့္ေအာင္

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *