နည္းပညာအစိုးရ အလိုရွိသည္

ယေန႔ေလာကသည္ နည္းပညာေလာကျဖစ္လာၿပီး စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအရာရာတို႔သည္ နည္းပညာႏွင့္ ပတ္သက္ေရာယွက္လာသည့္အတြက္ အစိုးရမ်ားအတြက္လည္း နည္းပညာကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေရးသည္ နံပါတ္တစ္ ျဖစ္လာၿပီ။ အခ်က္ သုံးခ်က္ ေျပာလိုသည္။

(၁) နည္းပညာသည္ အေျပာင္းအလဲ အလြန္ျမန္သည့္အတြက္ သမား႐ိုးက်နည္းျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲရန္ အလြန္ခက္သည္။ ဥပေဒမ်ားဆိုလၽွင္ နဂိုကတည္းက  အသစ္ထြက္ရန္ အခ်ိန္ၾကာသည္ျဖစ္ရာ နည္းပညာႏွင့္ဆိုလၽွင္ ေနာက္မွ အၿမဲလိုက္ေနရသည္။ နည္းပညာသစ္ထြက္တိုင္း၊ နည္းပညာသစ္ေၾကာင့္ လူ႕ေလာက ေျပာင္းသြားတိုင္း ထိုနည္းပညာကို၊ ေျပာင္းသြားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စီမံခန္႔ ခြဲရန္ ဥပေဒသစ္ေစာင့္ေနရလၽွင္ ကေမာက္ကမျဖစ္က်န္ရစ္မည္။ နည္းပညာသစ္မ်ား၊ နည္းပညာသစ္မ်ား၏ ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားကို ျမန္မာ့ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေအာင္  စီမံခန္႔ခြဲရန္ မူေဘာင္တစ္ခုခ်မွတ္ထားၿပီး နည္းပညာႏွင့္ မူဝါဒအဆက္အစပ္ကို သေဘာေပါက္သူမ်ားကို ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးထားလိုက္လၽွင္ ပိုထိေရာက္မည္။

(၂) နည္းပညာကိစၥရပ္မ်ားကိုေျဖရွင္းရာတြင္ နည္းပညာေၾကာင့္လား  လူေၾကာင့္လား ခြဲျခားသိရန္လိုသည္။ နည္းပညာသည္ လူတို႔သုံးရန္ လူတို႔က  တီထြင္ထားသည္။ မီးကဲ့သို႔ပင္ နည္းပညာသည္ သုံးတတ္လၽွင္ေဆး၊ မသုံး တတ္လၽွင္ေဘးျဖစ္သည္။ နည္းပညာသည္ သုံးစြဲသူေပၚမူတည္၍ အက်ိဳးေပးႏိုင္သလို အဆိုးလည္းေပးႏိုင္သည္။ ဥပမာ – e-Government  စနစ္ သြက္သြက္လက္လက္ေပၚေပါက္ရန္ ၾကန္႔ၾကာေနျခင္းမ်ိဳးသည္ ‘နည္းပညာ’ ေၾကာင့္ထက္ ‘လူ’ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ e-Government  နည္းပညာကို အလြယ္တကူ ဝယ္ယူရႏိုင္သည္။ ၾကန္႔ၾကာေနျခင္းမွာ အစိုးရဌာနမ်ားအခ်င္းခ်င္းပင္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ေဝမၽွမသုံးလိုျခင္း၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ အခ်ိန္ၾကာျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျမန္မာ့ e-Government  သည္  မၾကာသင့္ဘဲ ၾကာေနရျခင္းျဖစ္သည္။

(၃) ကမၻာကို ပုံေဖာ္မည့္ နည္းပညာမ်ားကို ျမန္မာတို႔ အမီလိုက္ရမည္။ အနာဂတ္ကမၻာကို ပုံေဖာ္မည့္ နည္းပညာမ်ားသည္ Info-tech  သတင္းနည္းပညာႏွင့္ Biotech  ဇီ၀နည္းပညာျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ထိပ္တန္းႏိုင္ငံမ်ားသည္  ထိုနည္းပညာနယ္ပယ္ႏွစ္ရပ္တြင္ ဦးေဆာင္ႏိုင္ရန္ အၿပိဳင္အဆိုင္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္။ ထိုနယ္ပယ္ႏွစ္ရပ္တြင္ ေရွ႕ေရာက္သူမ်ားသည္ အနာဂတ္ကမၻာကို ပိုင္စိုးသူမ်ားျဖစ္မည္။  Info-tech ႏွင့္ Biotech  တို႔တြင္ ျမန္မာတို႔ ေရွ႕မေရာက္လၽွင္ပင္  ေနာက္မက်န္ခဲ့ရေလေအာင္ အစိုးရသည္ မူဝါဒခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လိုမည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ႀကီးပြားတိုးတက္ေအာင္ နည္းပညာကို နားလည္ေသာ၊  မေၾကာက္ေသာ၊ အရဲမကိုးလြန္းေသာ ‘နည္းပညာအစိုးရ’ ကို အလိုရွိသည္။

 

အယ္ဒီတာ

၃.၁၀.၂၀၁၉

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *