သမၼတ႐ုံးသတင္းလုံၿခဳံေရးႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရး မဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးသတိေပးခ်က္

မၾကာေသးခင္ရက္ပိုင္းတြင္ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဌာနႀကီးမွ သတင္းလုံၿခဳံေရးအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ လၽွိဳ႕ဝွက္အဆင့္ရွိေသာစာတစ္ေစာင္လူမႈကြန္ရက္မ်ားေပၚတြင္ ေပါက္ၾကားခဲ့သည္။ ထိုစာအရ AA၊ KIA၊ KNU ႏွင့္ CNF အဖြဲ႕ဝင္ ၂၀ ဦးခန္႔သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္ တစ္ေနရာတြင္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုအစည္းအေဝးတြင္ ေနျပည္ေတာ္ေကာ္စီနယ္ေျမတြင္ ေဖာက္ခြဲမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ စက္တင္ဘာလ ၂၆၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ သို႔မဟုတ္ ၂၆ ရက္ေန႔တို႔တြင္ ေဖာက္ခြဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းတိုက္ပြဲမ်ားကို အာရုံလႊဲရန္ႏွင့္ ဖိအားေလ်ာ့နည္းေစရန္ ရည္႐ြယ္ေၾကာင္းႏွင့္ လုံၿခဳံေရးသတိရွိၾကရန္ လမ္းၫႊန္ခ်က္အရ အေၾကာင္းၾကားရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ပါရွိပါသည္။

ယင္းစာေပါက္ၾကားမႈျဖစ္အၿပီး ေနာက္ထပ္ေလးရက္ခန္႔အၾကာ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ မ်က္ႏွာေပၚသို႔ ေလဆာမီးျဖင့္ခ်ိန္ထိုးမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ေနာက္ရက္တြင္ေတာ့ အေမရိကန္သံ႐ုံးမွ လုံၿခဳံေရးသတိေပးခ်က္ တစ္ခုထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ရွိေနေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအား လုံၿခဳံေရးသတိရွိၾကရန္ သတိေပးခဲ့ပါသည္။ ရက္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ဩစေၾတးလ်သံ႐ုံးမွလည္း အလားတူလုံၿခဳံေရးသတိေပးခ်က္တစ္ခုကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနထိုင္ေနၾကေသာ ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားမ်ားထံ Email ေပးပို႔သတိေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၿဗိတိသၽွသံ႐ုံးႏွင့္ ကေနဒါသံ႐ုံးတို႔တြင္လည္းအလားတူ လုံၿခဳံေရးသတိေပးမႈမ်ား ဆက္တိုက္ဆိုသလို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ယင္းသို႔ ျပည္သူလူထုအေနႏွင့္ အစိုးရက တရားဝင္ေျပာၾကားျခင္းမရွိဘဲ အျခားနည္းျဖင့္သာ လုံၿခဳံေရးသတိေပးမႈကို သိရွိရျခင္းေၾကာင့္ ပိုမိုကာ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ျဖစ္ၾကရသည္။ ႏိုင္ငံေလးႏိုင္ငံ၏ လုံၿခဳံေရးသတိေပးခ်က္ႏွင့္ မီဒီယာမ်ား၏ ေရးသားခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာကလည္းသိရွိကာ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚပါ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ႀကီးစြာရွိခဲ့သည္။

သတင္းလုံၿခဳံေရး (Information Security)

ေပါက္ၾကားခဲ့ေသာစာတြင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဌာနမွရည္ၫြန္းစာ နံပါတ္ကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္ျဖစ္ရာ ယင္းစာမွာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးရွိ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဌာနႀကီးသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ထိုဌာနမွတစ္ဆင့္ ေပါက္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆရသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွလၽွိဳ႕ဝွက္အဆင့္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားမွာ လုံၿခဳံေရးအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ ျပန္လည္ေလၽွာ႔ခ်ျပင္ဆင္ျခင္း (Declassify) မျပဳလုပ္ရေသးမခ်င္း ျပင္ပသို႔ ေပါက္ၾကားခြင့္မရွိသည္ျဖစ္ရာ ယခုကဲ့သို႔ စာထုတ္ၿပီး ေလးရက္အတြင္း လၽွင္ျမန္စြာ ဓာတ္ပုံျဖင့္ မူရင္းစာ႐ြက္အတိုင္း ေပါက္ၾကားခဲ့ရျခင္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႕အစည္းယႏၲရားမ်ားအတြင္း (ယခုအျဖစ္အပ်က္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ႐ုံးတြင္း) သတင္းလုံၿခဳံမႈစည္း ယိုယြင္းက်ိဳးေပါက္ေနေၾကာင္းကိုျပျခင္းျဖစ္သည္။

သတင္းအခ်က္လက္ (Intelligence)

မိမိႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္တိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲတိုင္းအတြက္ အေရးပါသည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္မ်ားအေနႏွင့္ မိမိႏွင့္ ရန္လိုမုန္းတီးေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသာမက မိမိႏွင့္အဆင္ေျပေသာ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း တိုက္ရိုက္ေရာ၊ လၽွိဳ႕ဝွက္ပါ သတင္းရယူၾကရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အသက္တမၽွအေရးႀကီးေသာ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ သတင္းမ်ား ရယူၾကျခင္း (Intelligence Collection) အလုပ္ မည္မၽွအေရးႀကီးေၾကာင္းႏွင့္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္က်ဆုံးရပါက ျပန္လည္ေပးဆပ္ရသည့္ လုံၿခဳံေရးစရိတ္စက ႀကီးမားေၾကာင္းကို လူတိုင္းသိရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာအေရးကိစၥမ်ားတြင္ တစ္ဖက္လူအေၾကာင္း ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းမ်ား ရယူျခင္းအလုပ္ (Intelligence Collection) အေရးပါသကဲ့သို႔ မိမိသတင္းမ်ား ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္း (ရန္သူ ျဖစ္ေစ၊ မိတ္ေဆြျဖစ္ေစ) မ်ားထံသို႔ ေရာက္ရွိေပါက္ၾကားျခင္းမရွိေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္မ်ားက လုပ္ရေသာ Counter Intelligence မွာလည္း လြန္စြာအေရးပါပါသည္။

Counter Intelligence

Counter Intelligence ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရးဟု ဘာသာျပန္ေဖာ္ျပေလ့ရွိၾကသည္။ တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရးဟူေသာစကားမွာ Counter Intelligence ၏အမွန္တကယ္အႏွစ္သာရကို ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးကာလတြင္လည္း Counter Intelligence ျဖစ္သည့္ ေထာက္လွမ္းေရး (၃) မွာ နာမည္ႀကီးသည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ပိုရၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္႔၏ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းကို ခံရသည္ဟုဆိုပါသည္။ ထိုေခတ္က တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရးမွာ မိမိအဖြဲ႕အစည္းတြင္း ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိမ်ား အခ်င္းခ်င္း၏ မဟုတ္တာလုပ္မႈမွန္သမၽွႏွင့္ မေကာင္းသတင္းကို လူႀကီးသို႔ တင္ျပရသည့္အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နာမည္ႀကီးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထိုစဥ္က ေထာက္လွမ္းေရးတပ္မႉး၊ ဗိုလ္မႉးႀကီးသက္ထြဋ္ (ၿငိမ္း) ၏ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ဖတ္လိုက္ရပါသည္။ ဤသည္ကပင္ တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရးမွာ စကားလုံးအႏွစ္သာရတြင္သာမကဘဲ တကယ့္ေျမျပင္လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းတြင္ပါ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ လြဲမွားေနေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ (အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူမႈ ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ လြဲမွားေနျခင္းမဟုတ္ပါက ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိအမ်ားစုမွာ တစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံသို႔ သတင္းေပးကာ စီးပြားဖက္ မိတ္ေဆြရင္းခ်ာမ်ားပမာ ေနထိုင္ေနၾကေသာေၾကာင့္ လူႀကီးသို႔ တိုင္ၾကားရျခင္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္)

Counter Intelligence ဆိုသည္မွာ တစ္ခြန္းထဲႏွင့္ေျပာရလၽွင္ မိမိသတင္း သူတစ္ပါးထံမေရာက္ႏိုင္ေအာင္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံသုံးကာ ပိတ္ဆို႔တားဆီးၾကရျခင္းလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေပါက္ၾကားမႈမ်ားမျဖစ္ရန္ႏွင့္ မိမိအစိုးရအဖြဲ႕ ယႏၲရားမ်ားအတြင္းသို႔ အဖ်က္အေမွာက္လုပ္မည့္သူမ်ား ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရသည့္ အလုပ္ျဖစ္ရာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း အေရးပါအရာေရာက္ေသာ ဌာနတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္မွ လၽွိဳ႕ဝွက္အဆင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ေပါက္ၾကားမႈမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ သတင္းလုံၿခဳံမႈ တစ္နည္းအားျဖင့္ Counter Intelligence ပိုင္းတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

သတင္းလုံၿခဳံေရးဆိုသည္မွာ ေျပာရတာလြယ္သေလာက္ အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရခက္ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မည္သည့္သတင္းကို မည္သူက သိခြင့္ရွိသည္ကို ဆုံးျဖတ္ရခက္ေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လုံၿခဳံေရးအရ အေရးႀကီးသည့္သတင္းတစ္ခုကို လူအနည္းငယ္ (ဥပမာ – သမၼတတစ္ဦးတည္း) ကိုသာ သိရွိ ခြင့္ေပးၿပီး အျခား သိသင့္သိထိုက္ေသာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားကို ခ်န္ထားခဲ့ပါက ထိုသတင္းအခ်က္အလက္ကို ႀကိဳတင္မရရွိထားေသာေၾကာင့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာႀကီးႀကီးမားမား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ ဌာနတိုင္းကို အသိေပးမည္ဆိုပါက သတင္းေပါက္ၾကားႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားမည္ျဖစ္သည္။ ယခုအျဖစ္အပ်က္တြင္ ရရွိထားေသာ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းအခ်က္အလက္က ေနျပည္ေတာ္ေကာ္စီဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ ယင္းသတင္းကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဌာနဆိုင္ရာအားလုံးကို ျဖန္႔ေဝရမည္ျဖစ္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္လုံၿခဳံေရးမွာ ပိုမိုထိန္းသိမ္းရ ခက္သြားႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုသတင္းေပါက္ၾကားမႈမွာ ဌာနဆိုင္ရာ အားလုံးထံ ျဖန္႔ေဝၿပီးမွ ေပါက္ၾကားျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ ပထမဦးဆုံး သတင္းရရွိခဲ့ေသာေနရာမွ ေပါက္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေပါက္ၾကားရာတြင္လည္း သတင္းသက္သက္ ေပါက္ၾကားျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ မူရင္းစာ႐ြက္ဓာတ္ပုံပါ ေပါက္ၾကားခဲ့ျခင္းမွာ ဌာနတြင္းဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

သတင္းလုံၿခဳံေရးအစီအမံမ်ား
Classification (သတင္းလုံၿခဳံေရး အဆင့္သတ္မွတ္မႈ)

သတင္းေပါက္ၾကားမႈမ်ားမွာ အစိုးရဌာနတြင္းသို႔ ျပည္ပဩဇာခံ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္မႈေလာက္ ႀကီးမားေသာျပႆနာ မဟုတ္ေသာ္လည္းႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏လုံၿခဳံေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈအေပၚ မ်ားစြာအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသာ ကိစၥျဖစ္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္လုံၿခဳံေရးတြင္ ႏိုင္ငံတိုင္း၏အားနည္းခ်က္မွာ မိမိဝန္ထမ္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ကို သိသင့္သူမ်ားကိုေပးမသိဘဲထားပါက လုံၿခဳံေရးျပႆနာ ႀကီးႀကီးမားမား ေပၚလာႏိုင္သကဲ့သို႔ လူအမ်ားကို ေပးသိပါကလည္း သတင္းေပါက္ၾကားမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခပိုမ်ားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သတင္းေပါက္ၾကားမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ အစိုးရအေနႏွင့္ ကိုင္တြယ္ေနရေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လုံၿခဳံေရးပညာျဖင့္ စီမံၾကရသည္။ ယင္းသို႔ စီမံရာတြင္ ဝင္စာ၊ ထြက္စာမ်ားကို လုံၿခဳံေရးအဆင့္ သတ္မွတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ဌာနတြင္းဝန္ထမ္းမ်ား၏ ရာထူးေပၚမူတည္ကာ မည္သည့္အဆင့္သတ္မွတ္ထားေသာ ဝင္စာထြက္စာမ်ားကိုသာ လက္လွမ္းမီ သိရွိခြင့္ရမည္ဟု ကန္႔သတ္ၾကရသည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္ကို Classification and Compartment လုပ္ျခင္းဟု ေခၚသည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္တိုင္း သတင္းအခ်က္အလက္အားလုံး သိရွိခြင့္ကို ေပးမည္မဟုတ္ဘဲ လိုအပ္သလို ကန္႔သတ္ထားရျခင္းျဖစ္သည္။ အလြန္အေရးႀကီးၿပီး လၽွိဳ႕ဝွက္ရေသာကိစၥမ်ားတြင္ Paper Work ကို တတ္ႏိုင္သမၽွ ေလၽွာ႔ခ်ၿပီး လူနည္းနည္းႏွင့္ အစည္းအေဝးေခၚကာ ဆုံးျဖတ္လုပ္ကိုင္ၾကျခင္းမ်ိဳးလည္း ရွိသည္။ ဤသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ စာ႐ြက္စာတမ္းတစ္ခုလုံး ေပါက္ၾကားျခင္းကို ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Security Vetting (လုံၿခဳံေရးစစ္ေဆးခ်က္)

လုံၿခဳံေရးကိစၥမ်ားအတြက္ အဓိက တာဝန္ရွိေသာဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ရာတြင္ လုံၿခဳံေရးေထာက္ခံခ်က္ ရယူေစျခင္းျဖင့္ ဝန္ထမ္းျဖစ္ၿပီးေနာက္ လၽွိဳ႕ဝွက္သတင္းမ်ားျဖန္႔ေဝမႈအႏၲရာယ္မွ ေလၽွာ႔ခ်ဖို႔လုပ္ၾကသည္။ ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ လုံၿခဳံေရးစစ္ေဆးခ်က္ (Vetting Process) ကို ေနာက္ေၾကာင္းစစ္ေဆးမႈ ျဖစ္စဥ္ရွည္ႀကီးျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ၿပီး ဩစေၾတးလ်အစိုးရ လုံၿခဳံေရးစစ္ေဆးမႈေအဂ်င္စီက စီမံခန္႔ခြဲကာ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းအလုပ္လာေလၽွာက္သူတိုင္းအတြက္ မယူမေနရျဖစ္သည္။ ယင္းစစ္ေဆးမႈတြင္ အဆင့္ေလးမ်ိဳးရွိၿပီး ပထမအဆင့္စစ္ေဆးမႈျဖစ္သည့္ Baseline Vetting ေအာင္ျမင္ပါက လုံၿခဳံေရးအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ပါရွိေသာ အေျခခံစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ကန္႔သတ္ထုတ္ေဝမႈမ်ားကို လက္လွမ္းမီ သိရွိခြင့္ရွိသည္။ ဒုတိယအဆင့္စစ္ေဆးမႈ ေအာင္ျမင္သူမ်ားက လၽွိဳ႕ဝွက္အဆင့္ (Secret) ထိ သတင္းမ်ားသိရွိခြင့္ရွိၿပီး တတိယအဆင့္ေအာင္ျမင္ပါက ထိပ္တန္းလၽွိဳ႕ဝွက္ခ်က္ (Top Secret) အဆင့္ထိ သိရွိခြင့္ရွိသည္။ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ေအာင္ျမင္ပါက အစိုးရ၏မည္သည့္လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းကိုမဆို သိရွိခြင့္ရွိသည္။ မိမိေလၽွာက္ထားေသာ ရာထူးအလ္ိုက္ လုံၿခဳံေရးေနာက္ခံစစ္ေဆးမႈကို ခံယူၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ ေထာက္လွမ္ေရးေအဂ်င္စီမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ ဩစေၾတးလ်အစိုးရလုံၿခဳံေရးစစ္ေဆးမႈေအဂ်င္စီက စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ျခင္းမရွိဘဲ သက္ဆိုင္ရာေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားက ဌာနတြင္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ လုံၿခဳံေရးစစ္ေဆးမႈ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုမွာ လႏွင့္ခ်ီ၍ ၾကာတတ္ၿပီး မိမိ၏ငယ္ဘ၀ ျဖတ္သန္းမႈ၊ ပါဝင္ခဲ့ဖူးေသာ ဆႏၵျပပြဲမ်ား၊ သုံးခဲ့ဖူးေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားမွအစ ထားခဲ့ဖူးေသာ ရည္စားမ်ားအေၾကာင္းထိ ေမးျမန္စုံစမ္းေလ့ရွိသည္။ ထိုေမးျမန္းမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ထိုဝန္ထမ္းေလာင္း၏ ႐ိုးသားမႈႏွင့္ စိတ္တိမ္းၫြတ္မႈမ်ားကို သိရွိရၿပီး အစိုးရအေနႏွင့္ မည္မၽွယုံၾကည္စိတ္ခ်ရႏိုင္မည္ကို သိရွိႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္ေလၽွာက္ပါက ရပ္ကြက္တြင္ေနထိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ နီးစပ္ရာရဲစခန္းမွ ဘယ္တုန္းကမွ ကိုယ့္ကိုမသိခဲ့ေသာ ရဲအရာရွိက ျပစ္မႈကင္းရွင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံလိုက္သည္ႏွင့္ လြယ္ကူစြာအလုပ္ေလၽွာက္ႏိုင္ေနသည္ျဖစ္ရာ အစိုးရအေနႏွင့္ အေရးႀကီးေသာ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ရည္႐ြယ္ေသာ သီးျခား Vetting Process တစ္ခု ရွိသင့္ပါသည္။ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ ႀကီးက်ယ္ေသာစစ္ေဆးမႈမ်ိဳး လုပ္ႏိုင္ရန္မလိုအပ္ဘဲ Psycho Test ေလာက္ႏွင့္ စိတ္တိမ္းၫြန္႔မႈကို အနည္းဆုံးတိုင္းတာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ (တပ္မေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္ေဆးတကၠသိုလ္၊ စစ္တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္လိုသူမ်ားကို စရဖႏွင့္ SB က အိမ္ထိသြားၾကည့္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ တိမ္းၫြတ္ခ်က္မ်ား ေလ့လာစုံစမ္းေလ့ရွိသည္။ ယင္းမွာလည္း ၿပီးျပည့္စုံသည့္ လုံၿခဳံေရးစစ္ခ်က္ေတာ့မဟုတ္ပါ)

Security Marking (လုံၿခဳံေရးအမွတ္အသားျပဳျခင္း)

လုံၿခဳံေရးအရ အေရးႀကီးလြန္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သီးျခားအမွတ္အသားမ်ားျဖင့္ သိမ္းဆည္းျဖန္႔ေဝေလ့ရွိသည္။ ယင္းသို႔ သိမ္းဆည္းျဖန္႔ေဝရာတြင္ Soft Copy ႏွင့္ Hard Copy ႏွစ္မ်ိဳးလုံးတြင္ အမွတ္အသား ျပဳရသည္။ ဥပမာ – မိမိထံေရာက္လာေသာ Email တစ္ခုတြင္ သို႔မဟုတ္ စာ႐ြက္စာတမ္းတစ္ခု၌ ORCON ဟူေသာ အမွတ္အသားပါဝင္က Originator Controlled ဟု အဓိပၸာယ္ရၿပီး ယင္း Email သို႔မဟုတ္ စာ႐ြက္ကို စတင္ထုတ္ေဝသူကသာ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရွိသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝင္လာေသာစာတြင္ ORCON ဟု အမွတ္အသားျပဳထားပါက မိမိအေနႏွင့္ ယင္းသတင္းအခ်က္အလက္ကို လက္ခံသိရွိခြင့္သာရွိၿပီး မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမၽွ ျပသျခင္း၊ ျဖန္႔ေဝျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိေပ။ ယင္းသို႔ ျပဳလုပ္လိုပါက Originator ျဖစ္ေသာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွ ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ ဖိုင္ကူးျခင္းမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ဒါကို ခ်ိဳးေဖာက္ပါက ႏိုင္ငံေတာ္ရွိ တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ အေရးယူခံရမည္ျဖစ္သည္။

ေပါက္ၾကားခဲ့ေသာ ယင္းစာအရဆိုလၽွင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနႏွင့္ ၎တို႔ရရွိထားေသာ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႕အား အခ်ိန္မီတင္ျပေပးေနေၾကာင္းကို ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။ ယင္းမွာ ေကာင္းမြန္ေသာလကၡဏာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သမၼတ႐ုံး၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဌာနမွ လၽွိဳ႕ဝွက္အဆင့္ရွိေသာ စာေပါက္ၾကားမႈႏွင့္ ေရွ႕တြင္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ဖူးေသာ ေပါက္ၾကားမႈမ်ားက အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းယႏၲရားမ်ားအတြင္း သတင္းအခ်က္အလက္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ အထက္ပါအစီအမံမ်ားအားနည္းမႈကို ေဖာ္ျပသည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ားမျဖစ္ေပၚေစရန္ သတင္းအခ်က္အလက္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ား တိုးျမႇင့္သင့္ပါသည္။ ယင္းစာေပါက္ၾကားမႈႏွင့္အတူ အေမရိကန္၊ ဩစေၾတးလ်၊ ကေနဒါႏွင့္ ၿဗိတိသၽွသံ႐ုံးတို႔ကလည္း လုံၿခဳံေရးသတိေပးမႈမ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ထုတ္ျပန္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံအားလုံးမွာ ေထာက္လွမ္းေရးမဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ေနသည္မွာ စာေရးသူအတြက္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာကိစၥျဖစ္ေနသည္။ လုံၿခဳံေရးသတိေပးခ်က္မ်ားကို အစိုးရ၏သတင္းေပးမႈအရ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျခင္းဆိုသည္ထက္ ၎တို႔ ကိုယ္ပိုင္ရရွိထားေသာ ေထာက္လွမ္းေရး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားလည္း ရွိေနႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ ထိုတိုက္ခိုက္မႈ အစီအစဥ္မွာ အမွန္တကယ္ ရွိေကာင္းရွိႏိုင္သည့္ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္သည္။ Threat ရွိေနသည္မွာ ေသခ်ာသည္ျဖစ္ရာ အစိုးရတို႔၏တာဝန္မွာ ထိုအႏၲရာယ္မ်ား အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ျခင္း မရွိေစရန္ လုံၿခဳံေရးအစီအမံမ်ား လိုအပ္သလိုအေကာင္အထည္ေဖာ္သြားႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သုံးသပ္တင္ျပလိုက္ရပါသည္။ 

 

ေက်ာ္ေစာဟန္ (ျမန္မာျပည္ဖြားေဂၚရခါး)

(စာေရးသူသည္ ဩစေၾတးလ် အမ်ိဳးသားတကၠသိုလ္တြင္ National Security Policy မဟာဘြဲ႕တက္ေရာက္သင္ယူေနသူျဖစ္ၿပီး လုံၿခဳံေရးနယ္ပယ္တြင္ ငါးႏွစ္ၾကာလုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ သုေတသီ ျဖစ္သည္။)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *