ျမန္မာ့သေဘာထား ၂၀၁၉

ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔၏ အျမင္မ်ား၊ ခံစားခ်က္မ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအႏွံ႔တြင္ အေမရိကန္အေျခစိုက္ International  Republican Institute IRI က ေကာက္ယူၿပီး public opinion survey အျဖစ္ စစ္တမ္းထုတ္ေဝသည္။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အထက္  လူ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ထံမွ ေကာက္ယူခဲ့သည့္ ထိုစစ္တမ္းမွ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာအခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ေကာက္ႏုတ္ေရးသားလိုက္ပါသည္။ ထို စစ္တမ္းထုတ္ေဝသည့္ ပြဲတြင္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ပါဝင္သည့္ စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ထိုစကားဝိုင္းတြင္ moderator ထိန္းၫွိေဆြးေႏြးသူအျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္အတြက္ ထိုစစ္တမ္းကို ဖတ္႐ႈ သုံးသပ္ခ်ိန္ရခဲ့သည္။

ဘယ္ဘက္ကို သြားေနလဲ

‘သင့္အျမင္တြင္ ႏိုင္ငံသည္  မွန္သည့္ ဘက္သို႔ သြားေနသလား၊ မွားသည့္ ဘက္သို႔ သြားေနသလား’ သည္ ပထမဆုံးေမးခြန္း။ မွန္သည့္ ဘက္သို႔ သြားေနသည္ဟု ျမင္သူမ်ားက ၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္း။ မွားသည့္ဘက္သို႔  သြားေနသည္ဟု ျမင္သူမ်ားက ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္း။ IRI ၏ ၂၀၁၄ မွစတင္ခဲ့သည့္ စစ္တမ္း သုံးႀကိမ္ကို ယွဥ္ျပသည့္အခါ ပိုစိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းလာသည္။ မွန္သည့္ ဘက္သို႔ ႏိုင္ငံသြားေနသည္ဟု ျမင္သူမ်ားသည္ ၂၀၁၄  IRI စစ္တမ္းတြင္ ၈၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၇ တြင္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၉ တြင္ ၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္း။ မွားသည့္ ဘက္သို႔ ႏိုင္ငံသြားေနသည္ဟု ျမင္သူမ်ားသည္ ၂၀၁၄ စစ္တမ္းတြင္ ၇ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာမွ ၂၀၁၇ တြင္ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၉ တြင္ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။ မွန္သည့္ဘက္သို႔ သြားေနသည္ဟု ထင္သူေလ်ာ့လာၿပီး မွားသည့္ဘက္သို႔ သြားေနသည္ဟု ျမင္သူမ်ားလာသည္။ မွန္သည့္ဘက္သို႔ သြားေနသည္ဟု ျမင္သူက အမ်ားစုျဖစ္ေနဆဲ။  သို႔ေသာ္ ပုံဆြဲၾကည့္လိုက္လၽွင္ မွန္သည့္ ဘက္သို႔သြားေနသည္ဟု ျမင္သူႏွင့္ မွားသည့္ဘက္သို႔သြားသူဟု ျမင္သူတို႔အၾကား ကြာဟခ်က္နည္းလာသည္။ ၂၀၁၅ တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္အတြက္ ၂၀၁၄သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ အျခမ္း၊ ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၉ အျခမ္းသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အလြန္အျခမ္းဟုလည္း စဥ္းစားႏိုင္သည္။

စီးပြားေရးသည္ ပထမ

‘မွန္သည့္ဘက္သို႔ သြားေနသည္ဟု အဘယ္ေၾကာင့္ထင္သလဲ’ ဟူေသာ ေမးခြန္းတြင္ ‘လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္’ ေၾကာင့္ဟု ေျဖသူက ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အမ်ားဆုံး။ ‘စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ား တိုးတက္လာေသာေၾကာင့္’ ဟူေသာအေျဖက ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္  ဒုတိယလိုက္သည္။ ‘အလုပ္မ်ား ပိုေပါလာေသာေၾကာင့္’ ဟူေသာအေျဖက ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း။ စီးပြားေရးေၾကာင့္ဟု ေျဖေသာအေျဖမ်ား မ်ားေနသည္။  လမ္း၊ တံတားမ်ားသည္ အေျခခံအေဆာက္အဦျဖစ္ရာ စီးပြားေရးဟု  ေျပာႏိုင္သည္။ စီးပြားေရး တိုးတက္လာေသာေၾကာင့္ဟူေသာ အေျဖမွာမူ တိုက္႐ိုက္။ အလုပ္အကိုင္ပိုေပါလာသည္ဆိုျခင္းကလည္း စီးပြားေရးပင္။ မွန္သည့္ဘက္သို႔ သြားေနသည္ဟု ျမင္ၾကျခင္းမွာ စီးပြားေရးေၾကာင့္ဟု ေျပာေနသလိုျဖစ္သည္။

‘မွားသည့္ဘက္သို႔ သြားေနသည္ဟု အဘယ္ေၾကာင့္ထင္သလဲ’ ေမးခြန္းကို ၾကည့္ျပန္လၽွင္ ပိုစိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းသြားသည္။ မွားသည့္ ဘက္သို႔ သြားေနသည္ဟု ထင္သူမ်ားအနက္မွ ‘စီးပြားေရးအေျခအေန ညံ့ဖ်င္းေသာေၾကာင့္’ ဟု ေျပာသူမွာ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အမ်ားဆုံး။

‘ကုန္ေဈးႏႈန္းမ်ား တက္လာေသာေၾကာင့္’ ဟူေသာအေျဖက ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္ျဖင့္ ကပ္လိုက္ေနသည္။ ‘အလုပ္မ်ား ေလ်ာ့သြားေသာေၾကာင့္’ ဟု ေျဖသူမွာ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။

မွန္သည့္ဘက္သို႔ သြားေနသူဟု ထင္သူမ်ားက စီးပြားေရးေၾကာင့္ဟု ျမင္ၾကၿပီး မွားသည့္ဘက္သို႔ သြားေနသည္ဟု ျမင္သူမ်ားကလည္း စီးပြားေရးေၾကာင့္ဟု ထင္သည္။ ျမန္မာေတြ ေဝခြဲမရျဖစ္ေနၿပီလား။ ဘယ္သူ မွန္သလဲ။

စီးပြားေရးအတြက္ ေမးခြန္းသပ္သပ္ထည့္ထားသည္။ ‘ႏိုင္ငံတြင္း လက္ရွိစီးပြားေရးအေျခအေနကို ဘယ္လိုျမင္သလဲ’။ ေကာင္းသည္ဟု ျမင္ေသာသူမ်ားသည္ ၆၁ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ညံ့သည္ဟု ျမင္သူမ်ားက ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္း။ ၂၀၁၄၊ ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၉  စစ္တမ္းသုံးႀကိမ္ ယွဥ္ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ စိတ္ဝင္စားစရာျမင္ကြင္းတစ္ခု ထပ္ထြက္လာျပန္သည္။ စီးပြားေရးေကာင္းသည္ဟု ျမင္သူမ်ားသည္ ၂၀၁၄ တြင္ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာမွ ၂၀၁၇ တြင္ ၆၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၉ ယခုႏွစ္တြင္ ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေရာက္သြားသည္။  စီးပြားေရးညံ့သည္ဟု ျမင္သူမ်ားသည္ ၂၀၁၄ တြင္ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာမွ  ၂၀၁၇ တြင္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၉ တြင္ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္လာသည္။  ေဆာင္းပါးအစက ေျပာခဲ့သလိုပင္ စီးပြားေရးေမးခြန္းတြင္လည္း ၂၀၁၄ အေျဖသည္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီကာလကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး က်န္အေျဖႏွစ္ခုသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအလြန္ကာလကို ကိုယ္စားျပဳသည္။

စီးပြားေရးသည္ ျမန္မာတို႔၏ စိတ္ထဲတြင္ ေသခ်ာေပါက္ေရာက္ေနပုံ ရသည္။

‘ႏိုင္ငံ ယေန႔ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အႀကီးဆုံးေသာ ျပႆနာ’ ဟူေသာ ေမးခြန္းကို ၾကည့္ပါ။ ထိုေမးခြန္းတြင္လည္း စီးပြားေရးက ဗိုလ္စြဲသည္။ စီးပြားေရး (ကုန္ေဈးႏႈန္း ႀကီးမားျခင္း၊ ေနထိုင္မႈစရိတ္ျမင့္မားျခင္း) က ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ နံပါတ္တစ္။ စီးပြားေရး ( အလုပ္လက္မဲ့မ်ားျခင္း)  က ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ဒုတိယ။ စီးပြားေရး( အျခား၊ အေထြေထြ) က  ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္း။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီးပြားေရးေခါင္းစဥ္မ်ားက အေျဖမ်ားတြင္  ႀကီးစိုးထားသည္။

အဂတိ

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေခတ္စားလာခ်ိန္တြင္ အဂတိအေပၚ ျမန္မာတို႔၏သေဘာထားမွာ ထူးျခားသည္။ ‘အဂတိလိုက္စား ျခင္းေၾကာင့္ သင့္ကို ဘယ္ေလာက္ထိခိုက္သလဲ’ ဟူေသာေမးခြန္းကို လူေလးေယာက္လၽွင္ သုံးေယာက္ (၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္း) က ‘အနည္းအက်ဥ္းသာ ထိခိုက္သည္’ ဟု ေျဖသည္။ ‘လြန္ခဲ့ေသာတစ္ႏွစ္အတြင္းတြင္ လက္ေဆာင္ သို႔မဟုတ္ လာဘ္ထိုးခဲ့ရသလား၊ ဘယ္ႏွႀကိမ္ေလာက္လဲ’  ေမးခြန္းတြင္ ‘လုံး၀မေပးရ’ ဟု ေျဖသူမွာ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။ ထို အေျဖႏွစ္ခုသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကိုက္ညီေနရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အဂတိလိုက္စားမႈအလြန္နည္း သို႔မဟုတ္ ျပည္သူအေပၚ မထိခိုက္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳး။ ျမန္မာသည္ အဂတိကင္းစင္သည့္ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနၿပီလား။

သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ႀကီးမားေသာ ျပႆနာမ်ားကို  ေမးျမန္းထားရာတြင္မူ အဂတိလိုက္စားျခင္းကို ၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္းဟု လက္ၫႈိးထိုးထားၾကသည္။

ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ ေရွ႕ေနာက္မညီ ျဖစ္ေနၾကသည့္သေဘာ။ အဂတိလိုက္စားျခင္းကဲ့သို႔ စိတ္မသက္သာဖြယ္ ေမးခြန္းမ်ိဳးကို ေျဖရသည့္အခါတြင္ ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ အားနာပါးနာ ေျဖဆိုတတ္သည္ဟု  သုေတသနပညာရွင္မ်ားက ေျပာလိုက္သည္ကို ၾကားရသည္။

ႏိုင္ငံေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနီးလာၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးေပၚ သေဘာထားဘက္သို႔ လွည့္ၾကရေအာင္။ ‘ဒီမိုကေရစီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာ အစိုးရစနစ္’ ဟု ေျဖဆိုသူ ေလးေယာက္လၽွင္ သုံးေယာက္ (၇၆ ရာခိုင္ႏႈန္း) က လက္ခံၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီကဲ့သို႔  ႏိုင္ငံအတြက္ ေကာင္းသည့္ အျခားစနစ္မ်ားရွိသည္ဟု ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းက  ျမင္သည္။

‘ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခုကို ေထာက္ခံသူလား’ ဟူေသာေမးခြန္းတြင္ ျမန္မာတို႔သည္ အတိအက်ႏွစ္ျခမ္းကြဲသည္။ ၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ( ႏွစ္ေယာက္လၽွင္ တစ္ေယာက္) က No ဟု ေျဖသည္။ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္း (က်န္တစ္ေယာက္) က Yes ။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေမးခြန္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္တိုင္းမ်ားအၾကား အာဏာခြဲေဝက်င့္သုံးေရး ဖက္ဒရယ္ေမးခြန္းမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။ ‘တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို  ကိုယ္တိုင္ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခ်င္သလား၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ခန္႔အပ္ေစခ်င္သလား’ ဟူေသာ ေမးခြန္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ခန္႔အပ္ေစခ်င္သူမွာ ၅၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားက ေ႐ြးေကာက္ေစခ်င္သူမွာ ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။

ထိုေမးခြန္းကိုပင္ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ ျပန္ခြဲၾကည့္ၾကပါက တနသၤာရီတိုင္းမွ လြဲလၽွင္ ေနျပည္ေတာ္ အပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီးအားလုံးက သူတို႔၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ျပည္ေထာင္စုက ခန္႔ေစခ်င္သည္။ မြန္ျပည္နယ္၊  ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ျပည္နယ္ သုံးျပည္နယ္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ျပည္ေထာင္စုက ခန္႔ေစခ်င္သည္။ က်န္ျပည္နယ္ေလးခုတြင္မူ သူတို႔၏  ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို သူတို႔ကသာ ေ႐ြးေကာက္ေစခ်င္သည့္ဘက္က မ်ားသည္။  ျပည္နယ္၊ တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခန္႔အပ္၊ ေ႐ြးေကာက္ျခင္းဆိုင္ရာ အေျဖရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားကို ‘ဟုတ္ပါ့မလား’ ဟူေသာ အသံမ်ားလည္း ပရိသတ္ထံမွ ၾကားရသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ကိုယ့္ဘာသာ တိုက္႐ိုက္ေ႐ြးေကာက္မည္ဟု ျပည္နယ္အားလုံး တစ္သံတည္း မထြက္သည့္အေပၚ ဘဝင္မက်ျဖစ္ေနၾကပုံ ရသည္။ 

အသုံးခ်

၂၀၁၉ ျမန္မာ့သေဘာထားကို သိရၿပီ။ လူ ၄၀၀၀ ဆိုသည့္ အေရအတြက္မွာ သုေတသနစစ္တမ္းတစ္ခုအတြက္ မနည္းပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္သည္။ public opinion survey ဆိုသည့္အတိုင္း ေျဖဆိုသူတို႔၏ အျမင္၊ ခံစားခ်က္သာျဖစ္ၿပီး ေျမျပင္တြင္ တိုင္းထြာရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကြာဟႏိုင္သည္။ မည္သို႔ျဖစ္ေစ ယခုစစ္တမ္းမွ ေတြ႕ရွိခ်က္ျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႕သေဘာထားမ်ားသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ ပါတီမ်ားအေနႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံ၏ ေကာင္းက်ိဳးကိုေဆာင္ရမည့္  အစိုးရအေနႏွင့္လည္းေကာင္း၊ အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ လည္းေကာင္း အသုံးက်မည္ျဖစ္သည္။      

ေဇယ်သူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *