အႏၲရာယ္တိုးလာေသာ ထိုင္းျပည္ေျပးမ်ား

ယခင္ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ကာလႏွင့္ ယခုစစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ေပါင္းစပ္ထားသည့္ မ်ိဳးစပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီးကာလမ်ား၌ ျပည္ပတြင္ေနထိုင္ေနၾကသည့္ ထိုင္းတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားမွာ အႏၲရာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ တိုး၍ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းအၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္းရွိ တက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ အႏၲရာယ္ပို၍ က်ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ တကယ္တမ္းဆိုရပါလၽွင္ ထိုင္းႏ္ိုင္ငံတြင္ ဘုရင္စနစ္ကို ေမးခြန္းထုတ္ေလ့ရွိၾကသည့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား အႏၲရာယ္မ်ိဳးစုံႀကဳံေနရသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းအေတာ္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔အတြင္း အဆိုပါအႏၲရာယ္မ်ိဳးမွာ ပို၍ အလွမ္းက်ယ္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာလတြင္ လာအိုႏိုင္ငံ၌ ေနထိုင္ၾကသည့္ ထိုင္းဘုရင္စနစ္ႏွင့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆန္႔က်င္သူ ျပည္ေျပးႏွစ္ဦး အလြန္ထူးဆန္းသည့္အေျခအေနမ်ိဳးျဖင့္ ေသဆုံးသြားခဲ့ေလသည္။ ၎တို႔၏ ႐ုပ္အေလာင္းကို မဲေခါင္ျမစ္အတြင္းမွ ဆယ္ယူရရွိခဲ့ရာတြင္ လက္ထိပ္ခတ္ခံထားသည္ကို ေတြ႕ရသလို၊ အစာအိမ္အတြင္း ကြန္ကရစ္မ်ားျဖင့္ အျပည့္ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ဆိုရပါလၽွင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တို႔တြင္ လာအိုႏိုင္ငံ၌ ေနထိုင္ေနၾကသည့္ ထိုင္းဘုရင္စနစ္ ဆန္႔က်င္သူမ်ားအစ ေပ်ာက္ေပ်ာက္သြားပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသားသုံးဦး ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ သြားေရာက္စဥ္ေပ်ာက္ျခင္းမလွ ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့သည္။ လူ႕အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ အျခားေသာ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕မ်ားက ဗီယက္နမ္တြင္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားေသာ ဘုရင္စနစ္ ဆန္႔က်င္သူမ်ားမွာ ထိုင္းအစိုးရက အစေဖ်ာက္လိုက္သူမ်ားျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မ်ားတြင္လည္း ဘုရင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္သည့္ ထိုင္းတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား လာအိုႏိုင္ငံတြင္ အစေပ်ာက္သြားခဲ့ဖူးသည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ခိုလႈံခြင့္ေတာင္းခံခဲ့သည့္ ဘုရင္စနစ္ဆန္႔က်င္သူ ထိုင္းႏိုင္ငံသားတစ္ဦးမွာလည္း ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းက ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ အတင္းအက်ပ္ လႊဲေျပာင္းခံခဲ့ရသည္။ ထိုအမ်ိဳးသမီးမွာ ႀကီးေလးေသာျပစ္မႈျဖင့္ ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိသည္။

ထိုင္းစစ္တပ္ႏွင့္ ဘုရင္စနစ္ကို ေဝဖန္ေသာ ထိုင္းျပည္ေျပးမ်ား၏ အေျခအေနမွာ အႏၲရာယ္မ်ိဳးစုံႏွင့္ တိုး၍ ႀကဳံလာရသည္။ ယခုႏွစ္ဇူလိုင္လတြင္ ထိုင္းဘုရင္စနစ္ႏွင့္ စစ္တပ္ကို ဆန္႔က်င္သူထင္ရွားသည့္ ပညာရွင္လည္း ျဖစ္၊ စာေရးဆရာလည္း ျဖစ္ေသာ ပါဗင္ခ်ာခ်ာဝယ္ေပါင္ပန္မွာ အႏၲရာယ္ႀကဳံေနရသည့္ ထိုင္းျပည္ေျပးမ်ားအတြက္ သာဓကတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ိဳၿမိဳ႕၌ ညအခ်ိန္ သူ၏ အိပ္ခန္းအတြင္း ၎၏ အေဖာ္ႏွင့္အတူ ရွိေနစဥ္ တစ္စုံတစ္ေယာက္အိမ္ထဲသို႔ ဝင္၍ ဓာတ္ေငြတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ၎တို႔ ႏွစ္ဦးစလုံးကို ပက္ျဖန္းခဲ့ေၾကာင္း ကာယကံရွင္ကပါဗင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပါဗင္၏ အေဖာ္ျဖစ္သူမွာ တစ္ခါတစ္ရံ ၎ႏွင့္ တြဲဖက္စာေရးသားေလ့ရွိသူျဖစ္ၿပီး ထိုင္းစစ္တပ္ႏွင့္ ဘုရင္စနစ္ကို ေဝဖန္မႈေၾကာင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္ကတည္းက ထိုင္းႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကို ဖ်က္သိမ္းခံထားရသူျဖစ္သည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဗင္တို႔ႏွစ္ဦးမွာ ဓာတုေဆးျဖင့္ ပက္ျဖန္းခဲ့သူကို လိုက္လံဖမ္းဆီးခဲ့ေသာ္လည္း အေရျပားေလာင္ကၽြမ္းသည္ကို ခံစားမိသျဖင့္ ေဒသခံေဆး႐ုံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ရဲႏွင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ ေဆး႐ုံ၏ စစ္ေဆးခ်က္အရ ပက္ျဖန္းခံခဲ့ရသည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားမွာ အသက္အႏၲရာယ္မရွိဘဲ င႐ုတ္သီးရည္ကဲ့သို႔ေသာ အရည္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးသာျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ ယခုလို တိုက္ခိုက္မခံရခင္ကတည္းက ၎ ေနထိုင္ရာေနရာအနီးတြင္ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ခံရသည္ဟု ခံစားရေၾကာင္း ပါဗင္က ဆိုသည္။ ယင္းတိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုက်ိဳရဲတပ္ဖြဲ႕က စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ ပါဗင္တို႔ႏွစ္ဦးတိုက္ခိုက္ခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္စုံတစ္ရာပါဝင္ပတ္သက္မႈ မရွိေၾကာင္း ထိုင္းအစိုးရက ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ျပည္ပတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ဆန္႔က်င္သူမ်ားအတြက္ ဖိအားမ်ားတိုးလာသည့္ ပုံစံမ်ားမွာမူ ပို၍ ပို၍ အေျခအေနဆိုးလာၿပီျဖစ္ေပေတာ့သည္။

စာၫႊန္း။       ။ Pressure Increases on Thai Activists Abroad

ဉာဏေက်ာ္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *