ပညာသင္ဆု စကားဝိုင္း – ၄

ယခုတစ္ပတ္ ပညာသင္ဆုစကားဝိုင္းေဆာင္းပါးတြင္ ေဆြးေႏြးလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမွာ အရည္အေသြးကိစၥျဖစ္သည္။ ပညာသင္ဆုေလၽွာက္ထားသူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သူတို႔ယူရမည့္ ဘာသာရပ္၊ တက္ရမည့္ေက်ာင္း၊ သြားေရာက္ရမည့္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မၾကာခဏ စိတ္႐ႈပ္ေထြးတတ္ၾကသည္။ ဒီဘာသာကိုယူရရင္ ေကာင္းမလား၊ ဒီေက်ာင္း (တကၠသိုလ္) တက္ရရင္ ေကာင္းမလား၊ ဒီႏိုင္ငံနဲ႔ ဟိုႏိုင္ငံ ဘယ္ဟာကေကာင္းသလဲ စသျဖင့္ ေတြေဝတတ္ၾကသည္။ ပညာေရးဆိုသည္မွာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္။ ေက်ာင္းၿပီးလၽွင္ အလုပ္လုပ္ၾကမည္သာျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ကိုယ္ယူမည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို မေ႐ြးခ်ယ္မီကပင္ ေသခ်ာစြာစဥ္းစားၾကရန္ လိုသည္။ ကိုယ္အမွန္တကယ္ စိတ္ဝင္စားသည့္ ဘာသာရပ္ ျဖစ္သလား၊ ကိုယ့္အနာဂတ္အလုပ္ရည္မွန္းခ်က္က ဘာလဲ၊ ဘယ္နယ္ပယ္မွာ ျမႇဳပ္ႏွံခ်င္တာလဲ၊ ပညာေရးကို ဘယ္ေလာက္အထိ သြားခ်င္တာလဲ၊ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ျပန္လည္အေမးထုတ္ၿပီး ေသခ်ာစြာဆုံးျဖတ္ႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

စာေရးသူ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ပညာသင္ဆုမေလၽွာက္မီ စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ပညာသင္ဆု ေလၽွာက္ထားရရွိရန္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ တစ္ဖက္ ပညာသင္ဆုေပးအပ္မည့္ အဖြဲ႕အစည္းက စာေရးသူ၏ အခ်က္ အလက္မ်ားကို သေဘာက်ၿပီး ပညာသင္ဆု ေလၽွာက္လႊာတင္ရန္ အခ်က္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။ စာေရးသူမေလၽွာက္ထားမီ အိမ္တြင္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္ေနသည့္ Charles W. L. Hill ေရးသားသည့္ International Business စာအုပ္ကို ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ မ်ားစြာ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းပါသည္။ စာမ်က္ႏွာ ၆၀၀ ေက်ာ္ ပါရွိၿပီး ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဂလိုလ္ဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း စသည္တို႔ကို စိတ္ဝင္စားဖြယ္ တင္ျပထားပါသည္။ စာေရးသူသည္ ထိုစဥ္က ဘဏ္တြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး စီးပြားေရးဒီပလိုမာတစ္ခုလည္း ရယူထားသည္ျဖစ္ရာ ေလၽွာက္ထားပါက မ်ားစြာနီးစပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ စာေရးသူ စီးပြားေရးဘာသာရပ္ကို စိတ္မဝင္စားလွပါ။ မဟာဘြဲ႕ယူရန္၊ မဟာဘြဲ႕ရၿပီးပါက စီးပြာေရးပညာဘာသာရပ္ျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းရန္ စိတ္မပါလွပါ။ သို႔ေသာ္ ရခဲလွေသာအခြင့္အလမ္းကိုလည္း လက္မလႊတ္ခ်င္ခဲ့ရာ မ်ားစြာစိတ္႐ႈပ္ေထြးခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆုံး ကိုယ္အားသန္ရာ ႏိုင္ငံေရးဘာသာရပ္ကိုသာ အာ႐ုံစူးစိုက္ေလ့လာမည္ဟု စိတ္ပိုင္းျဖတ္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ စာေရးသူ ႀကဳံဖူးပါသည္။ အခ်ိဳ႕ စီးပြားေရးျဖင့္ ဘြဲ႕ရၾကသည္။ သို႔ေသာ္ စီးပြားေရးထက္ ႏိုင္ငံေရး စိတ္ဝင္စားၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ ဆရာဝန္၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႔အလုပ္မ်ားထက္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးကို စိတ္ဝင္စားၾကသည္။

စာေရးသူသည္ ႐ိုး႐ိုးဘြဲ႕ ရယူခဲ့စဥ္က ဘာသာရပ္အေ႐ြးမွား၊ တကၠသိုလ္အေ႐ြးမွားခဲ့သျဖင့္ အဆင္မေျပမႈမ်ား ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည္ျဖစ္ရာ ယခုကဲ့သို႔ ပညာေရး ေနာက္တစ္ဆင့္ ပညာသင္ဆု အခြင့္အလမ္းမွတစ္ဆင့္ မဟာဘြဲ႕သို႔ တက္လွမ္းရာတြင္ အမွားတစ္ခုကို မက်ဴးလြန္ခ်င္ေတာ့ေပ။ သို႔ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေရး၊ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ ဘာသာရပ္မဟုတ္ပါက မည္မၽွအခြင့္အလမ္းရွိေစကာမူ ထပ္မံမေလၽွာက္ထားေတာ့ဟု ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ယခု တင္ျပေနျခင္းမွာ ေဆာင္းပါးလိုရင္းျဖစ္ေသာ အရည္အေသြးႏွင့္ မသက္ဆိုင္လွပါ။ သို႔ေသာ္ ဘာသာရပ္ေ႐ြးခ်ယ္မႈ မမွားယြင္းေစဖို႔ ျဖစ္သည္။ စာေရးသူထံ မည္သည့္ဘာသာ ေ႐ြးခ်ယ္သင့္သနည္း၊ အဆိုပါဘာသာရပ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါက အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား မည္သို႔ရွိမည္နည္း ေမးျမန္းၾကပါသည္။ ကိုယ္ဝါသနာပါတာ ေ႐ြးခ်ယ္ၾကဖို႔သာ ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းဆိုသည္မွာ ကိုယ္ဘယ္မွာ လုပ္ခ်င္သလဲဆိုသည့္အေပၚ မူတည္ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခား ပညာသင္ဆု ရထားၿပီဆိုမွ၊ ႏိုင္ငံျခားတြင္ မဟာဘြဲ႕ျဖင့္ ေက်ာင္းၿပီးသည္ဆိုက ကိုယ့္အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေဈးကြက္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသာမက တစ္ကမၻာလုံးသို႔ ျဖန္႔ၾကက္ေလၽွာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

တကယ္တမ္း ႏိုင္ငံတကာအလုပ္အကိုင္ေဈးကြက္ထဲ ဝင္တိုးလၽွင္ အရည္အေသြးက အေရးႀကီးပါသည္။ ေယဘုယ်ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံျခားဘြဲ႕ရၿပီး ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အလုပ္မရသူ မ်ားစြာရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕ လည္း ျပည္တြင္းဘြဲ႕သာရသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အလုပ္ရၾကပါသည္။ သူ႕အလုပ္ကံႏွင့္လည္း ဆိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အထက္လူႀကီး ေ႐ြးခ်ယ္သူမ်ားသည္ အရည္အေသြးဆိုသည္ထက္ သူတို႔ႏွင့္ အဆင္ေျပႏိုင္မည့္သူမ်ားကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္ပါသည္။ သူတို႔ကို မလွန္မည့္သူမ်ား၊ သူတို႔အရည္အခ်င္းႏွင့္ မ်ားစြာကြာဟသူမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါသည္။ လူ႕သဘာ၀ပင္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားျပန္အမ်ားစုမွာ ပညာမာနႀကီးမားတတ္ေလရာ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မၾကာခဏ အခက္အခဲေတြ႕တတ္ၾကပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္သည္ တစ္ခါတစ္ရံ သူတို႔ အထင္ႏွင့္ လုံးလုံးလြဲေနေလသည္။ သူတို႔သင္ခဲ့သည္မ်ားကို လက္ေတြ႕အသုံးခ်၍ မရတတ္။ စာေရးသူတို႔ ယခင္ တပ္မေတာ္အစိုးရ (စစ္အစိုးရ) ကို မႀကိဳက္ၾကပါ။ စာေရးသူ ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ဝန္ထမ္းလုပ္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ႀကိဳးစားသည့္သူမ်ားကို အသိအမွတ္မျပဳ၊ နီးစပ္သည့္သူမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ အေပၚႏွင့္ေအာက္ အျပန္အလွန္နားလည္မႈျဖင့္ အလုပ္လုပ္ၾကရင္း ဆရာေမြး၊ တပည့္ေမြး တစ္တြဲႀကီးျဖစ္ေလရာ ခပ္မွန္မွန္ေနတတ္သူ၊ ကိုယ့္အရည္အခ်င္းႏွင့္ကိုယ္ ေနတတ္သူ စာေရးသူအဖို႔ အခ်ိဳ႕အစိုးရ႐ုံးတြင္းဆက္ဆံေရးမ်ားကို အထူး႐ြံ႕ရွာခဲ့ပါသည္။ ေနာက္အစိုးရဌာနမွ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံ ကူးေျပာင္းၿပီး လုပ္သက္ရလာေသာအခါ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း ႐ုံးတြင္းဆက္ဆံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ပုံမ်ားမွာ စာေရးသူ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ဖူးေသာ ယခင္စစ္အစိုးရနည္းနာမ်ားႏွင့္ အေတာ္ပင္ တူလွပါသည္။ ျမင္ေအာင္ေျပာရလၽွင္ ယခင္ စစ္အစိုးရမွာ စစ္သားျဖစ္သျဖင့္ ႐ိုင္းစိုင္းၾကမ္းၾကဳတ္ ေျပာင္လုပ္သည္မ်ား ရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာမူ အခ်ိဳ႕ေသာအႀကီးအကဲမ်ားသည္ ကမၻာပတ္ အလုပ္လုပ္လာေသာ ပညာတတ္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ပါးပါးနပ္နပ္ လုပ္ခ်င္ရာ၊ ျဖစ္ခ်င္ရာမ်ားကို စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားအား လက္တစ္လုံးျခား အသုံးျပဳ၍ လူမုန္းရင္ မူသုံး၊ လူခင္ရင္ မူျပင္ လုပ္ၾကပါသည္။

အရည္အေသြးဘက္ကို ျပန္ဆက္ရလၽွင္ ဆိုခဲ့သလို ပညာေရး၊ အလုပ္အကိုင္တို႔တြင္ တက္ခဲ့သည့္ေက်ာင္း၊ ႏိုင္ငံတို႔သည္ အေရးႀကီးပါသည္။ ကိုယ္တက္ခဲ့သည့္ေက်ာင္းက ကမၻာ့ထိပ္တန္း နာမည္ႀကီးေက်ာင္းျဖစ္လၽွင္ ပိုေကာင္းပါသည္။ နာမည္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား စာရင္းသိခ်င္လၽွင္ World University Ranking တြင္ သြားေရာက္ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ တစ္ႏိုင္ငံခ်င္း ေက်ာင္းအဆင့္အတန္းမ်ား သိလိုလၽွင္ အင္တာနက္တြင္ ဝင္ေရာက္ရွာ ေဖြႏိုင္ပါသည္။ ေယဘုယ် အာရွတိုက္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပစ္မွတ္သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ပန္ကဲ့သို႔ တိုးတက္ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပင္လၽွင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေနာက္ဆုံးပညာေရးပစ္မွတ္သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ အဂၤလိပ္စကားေျပာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္း၊ ဩစေၾတးလ်၊ ကေနဒါတို႔သည္လည္း လူႀကိဳက္မ်ားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပညာသင္ဆုေလၽွာက္ထားသူမ်ားသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ တစ္ႏိုင္ငံတည္းကိုသာ ပစ္မွတ္ထား ေလၽွာက္ထားေနလၽွင္ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးပါလိမ့္မည္။ အမွန္တကယ္ ပညာသင္ဆုအျပည့္အဝရပါက၊ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သင္ယူရမည္ဆိုပါက ရသည့္အခြင့္အလမ္းကို မလြတ္တမ္းဆုပ္ကိုင္ၾကေစလိုပါသည္။ အခ်ိဳ႕ ရွိသည္။ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္တာေတာင္မွ UN (ကမၻာ့ကုလသမဂၢ) အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လုပ္ခ်င္သည္ဆိုတာမ်ိဳးရွိသည္။ သံ႐ုံးမ်ားတြင္ လုပ္လၽွင္လည္း အေမရိကန္သံ႐ုံးမွ၊ အီးယူသံ႐ုံးမွ၊ ဂ်ပန္သံ႐ုံးမွ စသျဖင့္ရွိသည္။ အစိုးရအလုပ္ဆိုလၽွင္လည္း အေကာက္ခြန္မွ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဆိုတာမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဒီလို ျမင့္ျမင့္မားမား မွန္းတာေကာင္းပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူဆိုသည္မွာ ေတာ္တိုင္း မေအာင္ျမင္ပါ၊ အရည္အခ်င္းရွိတိုင္း အဆင္မေျပပါ၊ ႀကိဳးစားတိုင္း ျဖစ္မလာပါ။ တစ္ခါတေလ ေရာက္သည့္ေနရာ၊ ရသည့္ေနရာႏွင့္ ေက်နပ္ရသည္မ်ား ရွိပါသည္။

အခ်ိဳ႕ စာေရးသူထံ သူတို႔တက္မည့္ ေက်ာင္းအမည္မ်ား ေပးပို႔လ်က္ အစစ္အမွန္ ဟုတ္၊ မဟုတ္ ေမးျမန္းၾကပါသည္။ စာေရးသူလည္း မသိပါေပ။ အခ်ိဳ႕နာမည္မ်ားက အင္မတန္ ကိန္းခန္းႀကီးသည္။ ေအာက္စဖို႔ဒ္လို၊ ကင္းဘရစ္လို၊ ဟားဗတ္လို နာမည္ခပ္ဆင္ဆင္ေတြႏွင့္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားတြင္ သူတို႔အစိုးရ၊ ဝန္ႀကီးဌာနမွ အသိအမွတ္မျပဳေသာ ေက်ာင္း၊ ေကာလိပ္၊ တကၠသိုလ္မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ျမန္မာတို႔သည္ ႏိုင္ငံျခားဆို အထင္ႀကီးတတ္ေလရာ အေမရိကန္၊ အဂၤလန္ဆိုသည္ႏွင့္ အထင္ႀကီးေနႏွင့္ၿပီး ျဖစ္ေလသည္။ ေသခ်ာသည္မွာ တကယ့္နာမည္ႀကီး ေက်ာင္းမ်ားသည္ ကိုယ့္ဆီမလာပါ။ ကိုယ္ကသာ သြားရပါသည္။ ကိုယ္ကသာ စတင္ဆက္သြယ္ရပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားေက်ာင္းဆိုတိုင္း အထင္ ႀကီးဖို႔မဟုတ္ပါ။ တစ္ခါတေလ ေအာက္စဖို႔ဒ္ေက်ာင္းဆိုၿပီး ရွိသည္။ တစ္ခါတေလ ကင္းဘရစ္ေက်ာင္းဆိုၿပီး အမည္ေပးသည္။ ေအာက္စဖို႔ဒ္ဆိုတာ ၿမိဳ႕နာမည္ျဖစ္သည္။ ကင္းဘရစ္ဆိုတာ ၿမိဳ႕နာမည္ျဖစ္သည္။ ဒီလို ၿမိဳ႕နာမည္ေတြက အေမရိကန္မွာလည္း ရွိသည္။ အဂၤလန္မွာလည္းရွိသည္။ ဩစေၾတးလၽွမွာလည္း ရွိသည္။ သူတို႔မွာ သူတို႔ၿမိဳ႕အမည္ကို အစြဲျပဳေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ အမွန္ေတာ့ မလုပ္သင့္ေပ။ အေနာက္ႏိုင္ငံပညာေရးကို အာသာငမ္းငမ္းရွိလွေသာ အာရွေက်ာင္းသားမ်ားကို မသိမသာ အခ်ဥ္ဖမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ အာရွေက်ာင္းသား အခ်ိဳ႕ကလည္း ေက်ာင္းနာမည္တြင္ ေအာက္စဖို႔ဒ္၊ ကင္းဘရစ္ခ္်၊ ဟားဗတ္ စသျဖင့္ပါသည္ႏွင့္ တစ္ဝက္ေလာက္က ေႂကြႏွင့္ေနၿပီ ျဖစ္ေလသည္။ ဒါမ်ိဳးက ေက်ာင္းသားမ်ားတင္ မဟုတ္။ အစိုးရဌာနမ်ားပင္ တစ္ခါတေလ အငိုက္မိတတ္သည္။

တစ္ခါ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံျခားအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုႏွင့္ အလုပ္လုပ္သည္။ အဖြဲ႕အစည္းနာမည္က နာမည္ႀကီး ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းႀကီးတစ္ခု၏ နာမည္တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို အသုံးျပဳထားသည္။ ေနာက္ေတာ့ အဲဒီအဖြဲ႕အစည္းက သူတို႔သိထားသည့္ နာမည္ႀကီး ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းႀကီးႏွင့္ မည္သို႔မၽွမဆိုင္ေၾကာင္း သိၾကရသည္။ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားေနသည္ဟု ေျပာဆိုေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ နာမည္ဆိုသည္မွာ လူတိုင္းအသုံးျပဳခြင့္ ရွိပါသည္။ ကိုယ့္ဘက္ကသာ ေသခ်ာစြာ စိစစ္ဖို႔ လိုသည္။ မဟုတ္လၽွင္ ေက်ာင္းအတု၊ ဘြဲ႕အတုမ်ား၊ ေက်ာင္းအတု၊ ဘြဲ႕အတုမဟုတ္သည့္တိုင္ နာမည္မရွိသည့္ေက်ာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက တရားဝင္အသိအမွတ္မျပဳသည့္ ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ပါက တစ္သက္လုံး မလုံမလဲ ေနာင္တရေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေပးခ်င္သည့္ မက္ေဆ့ခ္်မွာ ႏိုင္ငံတကာပညာသင္ဆု ေလၽွာက္သည္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ မိမိပိုက္ဆံႏွင့္ ေက်ာင္းသြားတက္သည္ပဲျဖစ္ျဖစ္ မေလၽွာက္ခင္၊ မတက္ခင္ ေသခ်ာစြာ စူးစမ္းေလ့လာဖို႔လိုသည္။ ႏိုင္ငံျခားတြင္ ေက်ာင္းတက္သည္ဆိုျခင္းမွာ ကိုယ့္အရည္အခ်င္း တိုးတက္ျမင့္မားေစဖို႔ ျဖစ္သည္။ ကိုယ့္အရည္အခ်င္းကို ျမင့္မားေစမည့္ ေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္သည္လည္း အရည္အေသြးမွန္ကန္ဖို႔ လိုပါသည္။ ပညာသင္ဆုရရွိျခင္းဆိုသည္မွာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအတြက္သာမဟုတ္ဘဲ ဘ၀တစ္ခုလုံးအတြက္ျဖစ္သည္။ ပညာသင္ဆုရယူၿပီးဆိုကတည္းက စည္းေႏွာင္မထားေသာ္လည္း လူသားမ်ားအက်ိဳးအတြက္၊ ေဒသၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္၊ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ပါမည္ဟူေသာ ကတိကဝတ္ ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားမွ ဘြဲ႕ရလၽွင္ၿပီးေရာဆိုတာမ်ိဳး အလ်င္စလို မဆုံးျဖတ္ဖို႔ ျဖစ္သည္။ စနစ္တက် ေလ့လာျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္သည္။ ပညာသင္ဆုေပးသည္ဆိုတိုင္း အထင္မႀကီးဘဲ ပညာသင္ဆုေပးအပ္သည့္အဖြဲ႕အစည္း၊ ကိုယ္တက္ရမည့္ ေက်ာင္း စသည္တို႔ကို ေသခ်ာစြာေလ့လာရန္ လိုသည္။ အခ်ိဳ႕ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားထံမွ အႀကံဉာဏ္ယူၾကသည္။ သိကၽြမ္းသည့္ မိတ္ေဆြ၊ ဆရာသမားမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ၾကသည္။ အေတြ႕အႀကဳံရွိသူမ်ားထံ ခ်ဥ္းကပ္သည္ဆိုျခင္းမွာ ေကာင္းပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေျပာသမၽွ လိုက္မလုပ္ပါႏွင့္။ တကယ္ရင္ဆိုင္ရမွာက က္ိုယ္ကိုယ္တိုင္ ျဖစ္သည္။ 

 

(ဆက္လက္ ေဖာ္ျပပါမည္)
ခင္မင္စြာျဖင့္
ေအာင္ေအာင္ (IR)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *