သက္ေသမျပႏိုင္ေသးသေ႐ြ႕ တရားခံမဟုတ္

အျပစ္ရွိေၾကာင္း သက္ေသမျပႏိုင္ေသးသေ႐ြ႕ အျပစ္ကင္းသည္။ တရားခံမဟုတ္။ Innocent until proven guilty ။

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု တရားစြဲခံရေသာ္လည္း အျပစ္ရွိေၾကာင္း တရား႐ုံးတြင္ သက္ေသျပႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသေ႐ြ႕ အျပစ္ကင္းသည္။ အခ်ဳပ္ခံထားရၿပီး အခ်ဳပ္တြင္းမွ တရားရင္ဆိုင္ရေသာ္လည္း အျပစ္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိၿပီး အမိန္႔အခ်မခံရေသးသေ႐ြ႕ အျပစ္မရွိ။ ထိုသူကို တရားခံဟု မသုံးႏႈန္းသင့္၊ တရားခံသဖြယ္ မေျပာသင့္။

Innocent until proven guilty သည္ တရား႐ုံးမ်ားတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ မၽွမၽွတတ တရားစီရင္ျခင္း Fair Trial အတြက္ အသက္ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္လၽွင္ အာဏာမဲ့သူမ်ားကို အာဏာရွိသူမ်ားက ၾကက္ကေလး၊ ငွက္ကေလးကဲ့သို႔ အလြယ္တကူဖမ္းခ်ဳပ္ ေထာင္ထဲထည့္ၾကမည္။

Innocent until proven guilty သည္ တရား႐ုံးမ်ားတြင္ တရားစီရင္ျခင္းအတြက္သာမဟုတ္။ the court of public opinion ေခၚ ‘အမ်ားသေဘာထား တရား႐ုံး’ တြင္ စီရင္ျခင္းအတြက္ပါ အေရးႀကီးသည္။ လူသည္ တစ္ဦးတည္းမေန၊ အမ်ားႏွင့္ ေနသည္ျဖစ္ရာ အမ်ားသေဘာထားသည္ လူတို႔ဘ၀အတြက္ အေရးႀကီးသည္။ သူခိုးဟု အမ်ားကျမင္ၿပီး ေဝးေဝး ကေရွာင္ၾကပါက သူခိုးဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ သူခိုးအျဖစ္ အျပစ္ဒဏ္ခ်ခံရျခင္းပင္။ ထို႔ေၾကာင့္ တရားခံဟု အလြယ္တကူ မစြပ္စြဲမိေစရန္ အမ်ားသေဘာထားတရား႐ုံးတြင္ အသံက်ယ္ဆုံးသူမ်ားျဖစ္သည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူမ်ား၊ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ဩဇာရွိသူမ်ားသည္ အထူးသတိျပဳသင့္သည္။

႐ိုး႐ိုးတရား႐ုံးႏွင့္ အမ်ားသေဘာထား တရား႐ုံးသည္ အၿမဲတမ္း စင္ၿပိဳင္တည္ရွိသည္။ အမ်ားသေဘာထား တရား႐ုံးက ခ်မွတ္ေသာ အျပစ္ဒဏ္သည္ ႐ိုး႐ိုးတရား႐ုံးကဲ့သို႔ ႀကီးႏိုင္သည္။ ႐ိုး႐ိုးတရား႐ုံးက ေထာင္ဒဏ္သုံးႏွစ္ခ်ေသာ္လည္း အမ်ားသေဘာထားတရား႐ုံးက တစ္သက္လုံးအျပစ္ ဒဏ္ပင္ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ အမ်ားသေဘာထားတရား႐ုံးသည္ ႐ိုး႐ိုးတရား႐ုံးမ်ားေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္းလည္းရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မၽွတစြာတရားစီရင္ျခင္း Fair Trial အတြက္ အေရးႀကီးေသာ Innocent until proven guilty အယူအဆသည္ ႐ိုး႐ိုးတရား႐ုံးႏွင့္သာမက အမ်ားသေဘာထားတရား႐ုံးႏွင့္ပါ ဆိုင္သည္။

အစြပ္စြဲခံရသူ၊ အဖမ္းခံရသူတို႔ကို သက္ေသမျပႏိုင္ေသးဘဲႏွင့္ တရားခံ၊ အျပစ္က်ဴးလြန္သူဟု အလိုအေလ်ာက္သတ္မွတ္လိုက္ပါက မဟုတ္ခဲ့လၽွင္ အစြပ္စြဲခံရသူ အလြန္နစ္နာမည္။ လူမႈကြန္ရက္ Facebook ေခတ္ႀကီးတြင္ ပိုၿပီးပင္နစ္နာမည္။ လူမႈကြန္ရက္ေခတ္မတိုင္မီက အမ်ားသေဘာထားသည္ နယ္ပယ္က်ဥ္းေသာ္လည္း ယေန႔တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး၊ တစ္ကမၻာလုံး ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႐ိုး႐ိုးတရား႐ုံးတြင္ျဖစ္ေစ၊ အမ်ားသေဘာထားတရား႐ုံးတြင္ျဖစ္ေစ၊ ထိုတရား႐ုံးႏွစ္ခုလုံးတြင္ျဖစ္ေစ ရင္ဆိုင္ေနရသူသည္ သူ႕ကို အျပစ္ရွိေၾကာင္း သက္ေသမျပႏိုင္သေ႐ြ႕ တရားခံမျဖစ္ေသးေၾကာင္း သိေစလိုသည္။

 

အယ္ဒီတာ
၁၀.၁၀.၂၀၁၉

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *