သည္လိုပုံႏွင့္ မိုးႀကီးခ်ဳပ္လၽွင္ …

စကားဦး

စာေရးသူ မ်က္စိမခြဲခင္ ဩဂုတ္လမတိုင္မီက NLD အစိုးရ၏ လႊတ္ေတာ္တြင္း ‘ေျခ – ဥ’ ျပင္ဆင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကို ၿမိဳ႕ႀကီး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ တစ္ခဲနက္ ေထာက္ခံေနခ်ိန္။ ၄၅ ဦး ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ၿပီးခ်ိန္ေရာက္မွ ျပန္အရွိန္က်သြားသည္။ ထို႔ေနာက္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ဒီဘိတ္မွာ ေခါင္းစဥ္ေျပာင္းသြားသည္။ ‘ေျခ – ဥ’ မွ ‘ကာလုံ’ ျဖစ္သြားသည္။ ဤအခ်ိန္အတြင္း ရခိုင္တြင္ကား ေသနတ္သံ ညံဆဲ …။ ေနာက္ ယမ္းေငြ႕ႏွင့္ ေသနတ္သံမွာ အစဥ္အလာ တပ္ၿမိဳ႕ဟုဆိုႏိုင္ေသာ ျပင္ဦးလြင္ထိ ေရာက္သြားသည္။ ေနာက္ဆုံး အေမရိကန္ သံ႐ုံး၏ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ႏိုင္မႈ သတိေပးသံ …။

စာေရးသူကေတာ့ မူလတန္းတုန္းက သင္ခဲ့ဖူးေသာ စာတစ္ပုဒ္ကိုသာ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ႐ြတ္ေနမိသည္။ ‘သည္လိုပုံႏွင့္ မိုးႀကီးခ်ဳပ္လၽွင္’ ….။

ပဋိပကၡႏွစ္ရပ္ ေျဖရွင္းနည္းႏွစ္ခု

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ေရးရကတည္းက ယခုထက္တိုင္ မေျဖရွင္းႏ္ိုင္ေသးေသာ ပဋိပကၡႏွစ္ရပ္ ရွိသည္။ ပထမပဋိပကၡမွာ ယခုအခါ ၇၁ ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ေသာ ‘ျပည္တြင္းစစ္’ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ျပည္တြင္းစစ္မွာ ဇာစ္ျမစ္ႏွစ္ရပ္ (အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီဇာစ္ျမစ္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဇာစ္ျမစ္) ေၾကာင့္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဖက္ဒရယ္ဇာစ္ျမစ္ကို ယခုထက္တိုင္ မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးေခ်။ ယေန႔ က်င္းပေနဆဲျဖစ္ေသာ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ အပါအဝင္ အစိုးရအဆက္ဆက္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားမွာ ဤျပႆနာ ေျဖရွင္းေရးအတြက္ပင္ ျဖစ္သည္။

ဒုတိယပဋိပကၡမွာ ပထမပဋိပကၡ၏ အက်ိဳးဆက္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ၁၉၆၂ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ပီျပင္လာေသာ အရပ္ဘက္ – စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး ယိုယြင္းမႈပင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ တြင္ တပ္မေတာ္အစိုးရက ဒီမိုကေရစီသို႔ ျပန္လည္ဦးလွည့္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ေျခ-ဥမွာ ဒီမိုကရက္တိုင္ေဇးရွင္း၏ ‘အဖြင့္က်ားကြက္’ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဤဥပေဒႏွင့္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔မလြယ္သလို ဒီမိုကေရစီအျပည့္အဝရဖို႔လည္း ခက္ပါသည္။ သို႔ျဖင့္ ‘၂၀၀၈ ေျခ-ဥ ျပင္ဆင္ေရး’ မွာလည္း မလြဲမေရွာင္သာ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္လာရသည္။

NLD အစိုးရမွာ အတိုက္အခံ ဘ၀တစ္ေလၽွာက္လုံး ‘ေျခ-ဥ ျပင္ဆင္ေရး’ ကိုသာ ဦးစားေပးခဲ့သည္။ အာဏာရၿပီးေတာ့မွ ‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္’ ကို ပထမဦးစားေပးလာသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရလဒ္အေပၚမူတည္ၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းကာ ၂၀၀၈ ေျခ-ဥ ကို တျဖည္းျဖည္း ျပင္ဆင္သြားမည့္ပုံရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ အာဏာရၿပီး ေလးႏွစ္အၾကာတြင္မူ ‘လႊတ္ေတာ္လမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ ေျခ-ဥ ျပင္ဆင္ေရး’ သို႔ ျပန္ေရာက္သြားျပန္သည္။

လမ္းေၾကာင္းသုံးသြယ္

အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လမ္းေၾကာင္းသုံးသြယ္ရွိလိမ့္မည္ဟု ေယဘုယ် ခန္႔မွန္းရသည္။ ဤသည္တို႔မွာ –

၁။ လႊတ္ေတာ္လမ္းေၾကာင္းမွ ျပင္ဆင္ေရး၊
၂။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ (တစ္နည္း) ၂၁ ရာစုပင္လုံမွတစ္ဆင့္ ျပင္ဆင္ေရး၊
၃။ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ၊ လူထုအားျဖင့္ ျပင္ဆင္ေရးတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

နံပါတ္တစ္ ‘လႊတ္ေတာ္လမ္းေၾကာင္းမွ ျပင္ဆင္ေရး’ ၏ အဓိက အားနည္းခ်က္မွာ အေရးႀကီးေသာ အင္အားစုတစ္ခုျဖစ္သည့္ ‘လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား’ (EAO) မပါျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္အပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္တြင္း အင္အားစုမ်ား သေဘာထားႀကီးႀကီးျဖင့္ ၫွိႏႈိင္းႏိုင္ပါမွ အေျဖရႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ေတာ့ မလြယ္ဟု ထင္သည္။ ပုဒ္မအခ်ိဳ႕ ျပင္ေကာင္းျပင္ႏိုင္ေသာ္လည္း အေရးႀကီးေသာပုဒ္မမ်ားကား ရဖို႔မလြယ္လွပါေခ်။ နံပါတ္ သုံး၊ ‘လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ လူထုအားျဖင့္ ျပင္ဆင္ေရး’ မွာ အေကာင္းဘက္သို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္သလို အဆိုးဆုံးလည္း ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ ျပည္တြင္းစစ္ တာရွည္ေစမည့္ ‘ရယ္ဒီကယ္အႏၲရာယ္’ ကို အထူးသတိျပဳဖို႔ လိုပါလိမ့္မည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခအရွိဆုံးကား နံပါတ္ႏွစ္ ‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ (တစ္နည္း) ၂၁ ရာစု ပင္လုံမွတစ္ဆင့္ ျပင္ဆင္ေရး’ ဟု ယူဆရပါသည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ ဤနည္းတြင္လည္း ‘နည္းနာဆိုင္ရာ ျပႆနာအခ်ိဳ႕’ ရွိသည္။ ယခုသြားေနေသာ ‘ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူမ်ား ရရွိေရး’ ဆိုသည္ထက္ ပုဒ္မတစ္ခုခ်င္း ျပင္သြားသည္က ပိုမိုလြယ္ကူ ျမန္ဆန္မည္လား စဥ္းစားဖို႔ရွိသည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ပုံသဏၭာန္သာမက အႏွစ္သာရပါ ဖက္ဒရယ္ျဖစ္သြားေစရန္ (၁ – အမ်ိဳးသားတန္းတူေရး၊ ၂ – ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ၃ – ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္) တို႔ႏွင့္ ဆိုင္ေသာပုဒ္မမ်ား ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္သြားၾကဖို႔ ျဖစ္သည္။ (ဤအေၾကာင္းကို စာေရးသူ ေရးၿပီးပါၿပီ။ ‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ နည္းနာဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား’၊ ‘ခုနစ္ဆယ္မွ ခုနစ္ဆယ္တစ္သို႔’ စာအုပ္တြင္ ၾကည့္ရန္)

ျပန္လည္စဥ္းစားေစခ်င္သည့္အခ်က္မ်ား

USDP အစိုးရ၊ NLD အစိုးရ အစိုးရႏွစ္ခုလက္ထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားမွ ျပန္လည္စဥ္းစားေစခ်င္သည့္ အခ်က္မ်ားကို ဉာဏ္မီသမၽွ တင္ျပအပ္ပါသည္။

၁။ ‘လူတိုင္းပါဝင္ႏိုင္ေရး’ (All-inclusive) ဆိုသည္ကို ျပန္လည္စဥ္းစားေစခ်င္သည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူတိုင္းပါဝင္ဖို႔ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလွေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ ဤအတိုင္းျဖစ္ဖို႔ ခက္ခဲလိမ့္မည္ထင္သည္။
၂။ သို႔အတြက္ NCA လက္မွတ္ထိုးၿပီး EAO မ်ားႏွင့္ အေက်အလည္ေဆြးေႏြးၿပီး ရႏိုင္သမၽွ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ေျခ – ဥ ကိုပါ တစ္ၿပိဳင္တည္း ျပင္ဆင္ေစခ်င္သည္။
၃။ သို႔မွသာ ‘ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ေၾကာင္း’ လူထုကိုပါမက လက္မွတ္မထိုးရေသးေသာ EAO မ်ားအတြက္ပါ စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းရာ ေရာက္ပါလိမ့္မည္။
၄။ EAO ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ အေျခခံႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားရၿပီးမွ လုံၿခဳံေရးကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးလၽွင္ ပို၍ အေျဖရဖို႔ နီးစပ္လိမ့္မည္ထင္သည္။
၅။ နဗဥ အားလုံး ၾဃဗ လက္မွတ္ထိုးၿပီးမွ အားလုံးႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ရၿပီးမွ တပ္ပါဝင္မႈကို ေလၽွာ႔မည္ ဆိုေသာ စဥ္းစားခ်က္ကို ျပန္လည္သုံးသပ္ေစခ်င္သည္။
၆။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို အေျခခံၿပီး တပ္ပါဝင္မႈကို တျဖည္းျဖည္းေလၽွာ႔ခ်ေရးလမ္းေၾကာင္းက ပို၍ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားေလမလား စဥ္းစားေစခ်င္သည္။
၇။ EAO အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအရယူၿပီးမွ က်န္အဖြဲ႕မ်ားသို႔ တျဖည္းျဖည္း တိုးခ်ဲ႕သြားေရးလမ္းေၾကာင္းကို စဥ္းစားေစခ်င္သည္။ တစ္ႀကိမ္တည္းျဖင့္ EAO အားလုံးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ လြယ္မည္မထင္။
၈။ လက္ရွိအေျခအေန ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အေနႏွင့္ ‘ေရွ႕မတိုး၊ ေနာက္မဆုတ္ ‘အီ’ ခံေနသည့္ အေျခအေန’ (Frozen Transition) ျဖစ္ေနသည္ဟု ယူဆရသည္။ ဤကာလ ၾကာသြားလၽွင္ တစ္မ်ိဳးတစ္မည္ ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ ေျဖရွင္းရ ပိုခက္သြားႏိုင္သည္။
၉။ ယခုလက္ရွိအေျခအေနထိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏိုင္လၽွင္ တိုင္းရင္းသားအမ်ားစု ေက်နပ္ႏိုင္စရာရွိပါလိမ့္မည္။ ဤသည္ကို အခ်ိန္မဆြဲဘဲ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေစခ်င္သည္။
၁၀။ ဤသို႔မဟုတ္ဘဲ မလိုအပ္ဘဲ အခ်ိန္ဆြဲေနလၽွင္ ‘ဖက္ဒေရးရွင္း’ ကိုေက်ာ္ၿပီး ‘ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္း’ ေတြ၊ ‘ခြဲထြက္ေရးေတြ ေတာင္းလာႏိုင္စရာရွိသည္။ ဤသို႔ျဖစ္လာလၽွင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ ‘ေ႐ႊျပည္ေတာ္ ေမၽွာ္တိုင္းေဝး’ ျဖစ္သြားလိမ့္မည္ … သတိ။ 

ေက်ာ္ဝင္း
၁ ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၉

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *