၂၁ ရာစုအတြက္ သင္ခန္းစာ ၂၁ ခု

(ကမာၻေက်ာ္စာေရးဆရာ Yuval Noah Harari အေရာင္းရဆုံးစာအုပ္စာရင္းဝင္ 21 Lessons for the  21st  Century စာအုပ္ကို ဘာသာျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။)

သင္ခန္းစာ ()

လူဝင္မႈ (immigration) (အပိုင္း)

တခ်ိဳ႕ယဥ္ေက်းမႈေတြက တခ်ိဳ႕ထက္ သာႏိုင္တယ္

ေဆြးေႏြးျငင္းခုံစရာ ()       ေရွ႕တစ္ပတ္က တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ လူဝင္မႈဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္၏ ဒုတိယေျမာက္ အေျခခံစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မွာ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳလိုက္သည့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ေနထိုင္သူမ်ားအေနႏွင့္ ေဒသခံယဥ္ေက်းမႈကို လက္ခံၿပီး  အံဝင္ခြင္က်သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ေနဖို႔လိုသည္ဆိုသည့္ အခ်က္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ လက္သင့္ခံၿပီး အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ဖို႔ရန္မွာ  ဘယ္ေလာက္ အတိုင္းအတာအထိျဖစ္ဖို႔ လိုပါသနည္း။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားမွာ ဖခင္ႀကီးစိုးေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း (Patriachal  society) မွ လစ္ဘရယ္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း (liberal society) သို႔  ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထိုင္လၽွင္ သူတို႔အေနႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးဝါဒီ (feminist) မ်ား ျဖစ္ကို ျဖစ္လာရမည္လား။ ဘာသာတရားအထူးကိုင္း႐ႈိင္းေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထိုင္လၽွင္ ဘာသာေရးႏွင့္ ေလာကီေရး မေရာယွက္ေသာ ကမာၻ႕အျမင္မ်ိဳးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္ဖို႔ လိုပါသည္ေလာ။ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထိုင္သူမ်ားအေနႏွင့္ သူတို႔၏ ဘာသာေရးဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား၊ အစားအေသာက္ေရွာင္ၾကဥ္မႈမ်ားကို စြန္႔လိုက္ၾကရမည္လား။  လူဝင္မႈကို ဆန္႔က်င္သူမ်ားက ဘယ္လိုမွ လက္သင့္ခံသင့္သည္ဆိုသည့္ စံမ်ားကို ျမႇင့္တင္ထားတတ္ၿပီး လူဝင္မႈကို ေထာက္ခံသူမ်ားကမူ စံမ်ားကို မ်ားစြာ ျမႇင့္တင္ထားေလ့မရွိၾကေခ်။

လူဝင္မႈကို ေထာက္ခံသူမ်ားက ဥေရာပတိုက္သည္ပင္ မတူကြဲျပားမႈ  အထူးမ်ားျပားစုံလင္ေသာ ေနရာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသခံျပည္သူလူထုအေနႏွင့္လည္း ကြဲျပားစုံလင္ေသာ အျမင္မ်ား၊ အေလ့အက်င့္မ်ား၊  စံတန္ဖိုးမ်ားရွိေၾကာင္း ဆိုေလ့ရွိသည္။ ထိုသို႔ရွိေနျခင္းကပင္ ဥေရာပကို ျမဴးႂကြအားေကာင္းေစသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ သူတို႔က ေမးခြန္းထုတ္သည္မွာ ဥေရာပသားမ်ားပင္ ျပည့္မီမည္ မဟုတ္သည့္ စိတ္ကူးယဥ္ ဥေရာပစံ သ႐ုပ္လကၡဏာကို အဘယ့္ေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားက အျပည့္အဝ လိုက္နာေနထိုင္ရမည္ဟု ဖိအားေပးရပါသနည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္ၾကသည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသားအမ်ားအျပားပင္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း မသြားသေလာက္ျဖစ္ေနသည့္ ေခတ္ႀကီးတြင္  ၿဗိတိန္သို႔ ေျပာင္းလာသည့္ မြတ္ဆလင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားကို ခရစ္ယာန္ဘာသာေျပာင္းဖို႔ ဖိအားေပးခ်င္ပါသေလာ။ ပန္ဂ်ပ္မွ လာသည့္  ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားကို ကာရီဟင္းႏွင့္ မဆလာကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး  ေယာ့ခ္႐ႈိင္းယားပူတင္းႏွင့္ ငါးအာလူးေၾကာ္စားရမည္ဟု ေတာင္းဆိုမည္ေလာ။ ဥေရာပတြင္ တကယ့္စစ္မွန္ေသာ ပင္ရင္းစံတန္ဖိုးမ်ား ရွိသည္ဆိုပါက သည္းခံျခင္း (tolerance) ႏွင့္ လြတ္လပ္ျခင္းတည္းဟူေသာ လစ္ဘရယ္စံတန္ဖိုးမ်ားပင္ ျဖစ္ေပမည္။ ဆိုလိုသည့္ သေဘာမွာ ဥေရာပသားမ်ားအေနႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားကိုလည္း သည္းခံရမည္ျဖစ္သလို အျခားသူမ်ား၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ အခြင့္အေရး၊ ပိုင္ခြင့္မ်ားကို မထိခိုက္သေ႐ြ႕ သူတို႔၏ ႐ိုးရာဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကို က်င့္သုံးႏိုင္သည့္  လြတ္လပ္မႈကိုလည္း တတ္ႏိုင္သမၽွ ခြင့္ျပဳေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

လူဝင္မႈကို ဆန္႔က်င္သူမ်ားက သည္းခံမႈႏွင့္ လြတ္လပ္မႈမွာ အေရးအႀကီးဆုံး ဥေရာပစံတန္ဖိုးမ်ား ျဖစ္သည္ဆိုတာကို သေဘာတူပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔က ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္ေသာ အုပ္စုအမ်ားအျပား (အထူးသျဖင့္ မြတ္ဆလင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ား) ကို သည္းခံမႈမရွိသူမ်ား၊ မိန္းမမုန္းတီးေရးဝါဒီမ်ား၊ ေဂးမုန္းတီးေရးဝါဒီမ်ား၊  ဂ်ဴးမုန္းတီးေရးဝါဒီမ်ားျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲၾကသည္။ ဥေရာပက သည္းခံနားလည္မႈ စံတန္ဖိုးကို အေလးေပးတန္ဖိုးထားျခင္းေၾကာင့္ပင္လၽွင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ သည္းမခံႏိုင္သည့္ မုန္းတီးေရးလက္ကိုင္ထားသူမ်ား အမ်ားအျပားကို လက္သင့္မခံ၊ အဝင္မခံႏိုင္ဟုဆိုေလသည္။ သည္းခံတတ္ေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအေနႏွင့္ လစ္ဘရယ္မဟုတ္သည့္ လူနည္းစုအနည္းငယ္ကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေသာ္လည္း လက္သင့္ခံႏိုင္သည့္ ပမာဏထက္ေက်ာ္လာၿပီး ထိုသို႔ အစြန္းေရာက္မ်ား မ်ားလာပါက လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလုံး၏ သေဘာသဘာ၀ပ်က္စီးေျပာင္းလဲသြားမည္ဟု  ဆိုသည္။ ဥေရာပအေနႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူ အမ်ားအျပားကို လက္သင့္ခံလိုက္ပါက ဥေရာပမွာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းလို ျဖစ္သြားမည္ဟု လူဝင္မႈဆန္႔က်င္သူမ်ားက ဆိုသည္။

အျခား လူဝင္မႈဆန္႔က်င္သူမ်ားက သည္ေလာက္ႏွင့္ မရပ္ၾကေပ။ တိုင္းျပည္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း (national community) တစ္ခုမွာ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ သည္းခံေသာ လူအုပ္စုတစ္စုဆိုတာမ်ိဳးထက္ အမ်ားႀကီး ေက်ာ္လြန္သည္ဟု သူတို႔က ေထာက္ျပၾကသည္။ ယင္းေၾကာင့္ပင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားအေနႏွင့္ ဥေရာပ၏ သည္းခံတတ္ေသာ စံတန္ဖိုးမ်ားကို လိုက္နာ႐ုံႏွင့္ မလုံေလာက္ေသး။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ားအေနႏွင့္ ၿဗိတိန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ဆြီဒင္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၏ တစ္မူထူးျခားေသာ သ႐ုပ္လကၡဏာမ်ား (ဒါေတြက ဘာေတြပဲ ျဖစ္ေနေန) ကို လိုက္နာက်င့္သုံးရမည္ဟု ဆိုသည္။ ေဒသခံယဥ္ေက်းမႈအေနႏွင့္ လူဝင္မႈခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖင့္ စြန္႔စားမႈအႀကီးႀကီး လုပ္လိုက္ရၿပီး ေပးရမည့္ တန္ဖိုးကလည္းမ်ားေလရာ ေဒသခံယဥ္ေက်းမႈကို ဖ်က္ဆီးခြင့္ျပဳစရာအေၾကာင္းမရွိဟု ဆိုေလသည္။ အဆုံးတြင္ တန္းတူညီမၽွအခြင့္အေရး (equality) အျပည့္အဝေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ရာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားသည္လည္း ေဒသခံယဥ္ေက်းမႈထဲသို႔ အျပည့္အဝေပါင္းစည္းလက္သင့္ခံရမည္ (assimilation) ဟု ေတာင္းဆိုေလသည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားအေနႏွင့္ ၿဗိတိန္၊ ဂ်ာမနီ၊ သို႔မဟုတ္ ဆြီဒင္ယဥ္ေက်းမႈ၏  တစ္မူထူးသည့္ လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ျပႆနာရွိေနသည္၊  မေက်နပ္ဆိုပါက  ေမာင္ရင္တို႔ တျခားသြားလိုရာ သြားလို႔ရသည္ဟု လူဝင္မႈဆန္႔က်င္သူမ်ားက ဆိုေလသည္။

ဤေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈ၏ အဓိကကိစၥႏွစ္ရပ္မွာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ား၏ သည္းမခံႏိုင္မႈကိစၥအေပၚ သေဘာကြဲလြဲမႈတစ္ရပ္ႏွင့္ ဥေရာပသားဆိုသည့္ သ႐ုပ္လကၡဏာအေပၚ သေဘာကြဲလြဲမႈတစ္ရပ္၊ စုစုေပါင္း ကိစၥႏွစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားအေနႏွင့္ အမွန္တကယ္ပင္ ဘယ္လိုမွ ျပဳျပင္လို႔ မရႏိုင္သည့္ သည္းမခံတတ္မႈ  (intolerance) အျပစ္ရွိသည္ဆိုပါက လူဝင္မႈကို ေထာက္ခံသည့္ လက္ရွိ ဥေရာပ လစ္ဘရယ္မ်ားပင္ အေႏွးႏွင့္ အျမန္ဆိုသလို လူဝင္မႈကို ခါးသီးစြာ ဆန္႔က်င္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ေျပာင္းျပန္အားျဖင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္သူ အမ်ားစုမွာ ဘာသာေရး၊ ဂ်န္ဒါႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားတြင္  စိတ္သေဘာထားႀကီးၿပီး လစ္ဘရယ္ျဖစ္ႏိုင္သည္ဆိုပါက လူဝင္မႈကို  ဆန္႔က်င္သူမ်ား အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ထိေရာက္စြာ ျငင္းခ်က္ထုတ္ဖို႔ ခက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ (ပထမကိစၥ အေျဖထြက္ရင္ေတာင္မွ) ဥေရာပ၏ တစ္မူထူးျခားေသာ အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းရွိေသးသည္။ သည္းခံတတ္မႈမွာ အားလုံးက်င့္သုံးႏိုင္ေသာ စံတန္ဖိုးတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ သို႔ႏွစ္တိုင္ ျပင္သစ္ကို ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ား  လက္သင့္ခံက်င့္သုံးရမည့္ ျပင္သစ္စံ၊ ျပင္သစ္တန္ဖိုးဆိုၿပီး သပ္သပ္ ရွိပါသေလာ။ ဒိန္းမတ္ကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထိုင္မည့္သူမ်ား လက္ခံက်င့္သုံးရမည့္ ဒိန္းမတ္စံ၊ ဒိန္းမတ္တန္ဖိုးဆိုၿပီး သပ္သပ္ရွိပါသေလာ။ ဥေရာပသားမ်ား ဤေမးခြန္းအေပၚ ခါးသီးစြာ သေဘာထားကြဲလြဲေနသေ႐ြ႕ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး မူဝါဒတစ္ရပ္ ရွင္းလင္းစြာခ်ႏိုင္ဖို႔ ခက္ခဲမည္ျဖစ္သည္။  တစ္နည္းအားျဖင့္လည္း ဥေရာပသားမ်ားမွာ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ဘယ္လို လူမ်ိဳးျဖစ္သည္ဆိုတာကို သိသြားၿပီဆိုပါက သန္း ၅၀၀ ေသာ ဥေရာပသားမ်ားအေနႏွင့္ ဒုကၡသည္တစ္သန္းကို လက္ခံရန္ သို႔မဟုတ္ ႏွင္ထုတ္ရန္ ခက္ခဲစရာ ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ေခ်။

ေဆြးေႏြးျငင္းခုံစရာ (၃) ။      ။ လူဝင္မႈကိစၥ၏ တတိယအေျခခံ  စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မွာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားက  အမွန္တကယ္ အိမ္ရွင္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ေပါင္းစည္းႏိုင္ရန္ စိတ္ေရာ ကိုယ္ပါ ႀကိဳးစားအားထုတ္သည္ဆိုပါက (အထူးသျဖင့္ သည္းခံတတ္မႈ စံတန္ဖိုးကို လက္သင့္ခံက်င့္သုံးသည္ဆိုပါက) အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ သူတို႔ကို ပထမတန္းစား ႏိုင္ငံသားအတိုင္း ဆက္ဆံရန္တာဝန္ရွိသည္ ဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေမးခြန္းထုတ္စရာမွာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားသည္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္လာရန္အတြက္ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ ၾကာမည္နည္းဆိုသည့္ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားမွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာသည့္ ပထမမ်ိဳးဆက္အေနႏွင့္ ျပင္သစ္တြင္ ႏွစ္ ၂၀ ၾကာ ေနၿပီးသည့္တိုင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသား အျပည့္အဝ မျဖစ္ေသးလၽွင္ မေက်မနပ္ ျဖစ္သင့္ပါသည္ေလာ။ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားက ျပင္သစ္သို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာသည့္ သူမ်ား၏ တတိယမ်ိဳးဆက္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူ ေျမးျမစ္မ်ားအေနႏွင့္ေရာ  ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသား အျပည့္အဝ ျဖစ္သင့္ၿပီေလာ။

လူဝင္မႈကို ေထာက္ခံသူမ်ားက လၽွင္ျမန္စြာလက္သင့္ခံၿပီး အျပည့္အဝႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ဆက္ဆံေရး ေတာင္းဆိုၾကသည္။ လူဝင္မႈကို ဆန္႔က်င္သူမ်ားကမူ အခ်ိန္ၾကာရွည္ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးမွ ေပးအပ္ရမည္ဟု  ျငင္းခ်က္ထုတ္ၾကသည္။ လူဝင္မႈကို ေထာက္ခံသူမ်ားက ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္သူမ်ား၏ တတိယမ်ိဳးဆက္ ေျမးျမစ္မ်ားအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္  အျပည့္အဝမခံစားရပါက အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံမွာ သူ႕တာဝန္မေက်ပြန္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ တင္းမာမႈမ်ား၊ ရန္လိုမႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေပၚေပါက္လာပါက အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံက အျပစ္တင္လို႔ မရဘဲ  မိမိဘာသာ တစ္ယူသန္အျမင္က်ဥ္းမႈကိုသာ အျပစ္တင္ရမည္ဟု ဆိုေလသည္။ လူဝင္မႈကို ဆန္႔က်င္သူမ်ားအတြက္မူ ဤကဲ့သို႔ေသာ မဟားတရားေတာင္းဆိုမႈကိုက ျပႆနာဟု ယူဆၾကသည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာသူမ်ားအေနႏွင့္ စိတ္ရွည္ရမည္ဟု သူတို႔က ဆိုသည္။ အဘိုးအဘြားမ်ားက လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေလးဆယ္ေလာက္ကမွ တိုင္းျပည္ထဲကို ဝင္လာၿပီး အခု ေျမးေတြ လက္ထက္မွာ ေဒသခံေတြလို အျပည့္အဝခံစားခြင့္မရလို႔ လမ္းေပၚ ထြက္ ဆူပူေနသည္ဆိုလၽွင္ေတာ့ မင္းတို႔ စာေမးပြဲက်ၿပီဟု လူဝင္မႈဆန္႔က်င္သူမ်ားက ဆိုၾကသည္။

သည္ကိစၥတြင္မူ ျပႆနာ၏ အရင္းအျမစ္မွာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အခ်ိန္ကို ႐ႈျမင္ပုံႏွင့္ လူအုပ္စုလိုက္၏ အခ်ိန္ကို ႐ႈျမင္ပုံ မတူသည့္ကိစၥ ျဖစ္သည္။ လူသားအုပ္စုႀကီးအေနႏွင့္ ၾကည့္ပါက ႏွစ္ေလးဆယ္မွာ  ဘာမွ မရွိသည့္ တိုေတာင္းေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု အေနႏွင့္ ဆယ္စုႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားသားအုပ္စုမ်ားကို  အျပည့္အဝလက္သင့္ခံႏိုင္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ထားဖို႔ ခက္ခဲမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို လက္သင့္ခံၿပီး ေပါင္းစည္းခြင့္ျပဳကာ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္  အျပည့္အဝ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ေရွးကေရာမအင္ပါယာ၊ မြတ္ဆလင္ ကာလိဖိတ္၊ တ႐ုတ္အင္ပါယာမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔ ကဲ့သို႔ေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ အားလုံး ရာစုႏွစ္မ်ားစြာ အခ်ိန္ယူရသည္။ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ေျပာင္းလဲသြားၿပီး လက္သင့္ခံ ေပါင္စည္းလိုက္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ေခ်။

သို႔ေသာ္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းအတြက္မူ ႏွစ္ေလးဆယ္မွာ ‘တစ္သက္လုံးပါပဲ’ ဆိုေသာ အခ်ိန္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ အဘိုးအဘြားမ်ား လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေလးဆယ္က ျပင္သစ္ကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕လာၿပီး အခု ျပင္သစ္တြင္ ေမြး၊ ျပင္သစ္တြင္ ႀကီးလာသည့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္တစ္ေယာက္အတြက္မူ အယ္လ္ဂ်ီးယားမွ မာေဆးလ္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ဖို႔ ထြက္လာသည့္ ခရီးဆိုသည္မွာ အတိတ္ ဟိုးေရွးေရွးက သမိုင္းျဖစ္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။ သူ႕ကို ဒီမွာပဲ ေမြးသည္၊ သူ႕သူငယ္ခ်င္းေတြ အားလုံးလည္း ဒီမွာပဲ ေမြးသည္၊ သူလည္း အာရဗီစကားမတတ္၊ ျပင္သစ္စကားပဲ တတ္သည္၊  အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားလည္း တစ္ခါမွ မေရာက္ဖူးဆိုတာမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ သူ႕အဖို႔မွာ  ျပင္သစ္သည္ အမိေျမျဖစ္သည္၊ သူ႕အိမ္သူ႕ယာ ျဖစ္သည္။ အခုက်ေတာ့ လူေတြက ျပင္သစ္က သူ႕အိမ္ မဟုတ္၊ သူက ဧည့္သည္ ျဖစ္သည္။ သူ တစ္ခါမၽွ မေရာက္ဖူး၊ မေနဖူးသည့္ ေနရာကို ျပန္သြားရမည္ဟု လူေတြက ေျပာလာလၽွင္ သူ႕အေနႏွင့္ ဘာလုပ္ရမည္နည္း။

ဥပမာဆိုရမည္ဆိုလၽွင္ ဤအျဖစ္မွာ ဩစေၾတးလ်မွ ယူကလစ္ပင္မ်ိဳးေစ့တစ္ေစ့ကို ယူလာၿပီး ျပင္သစ္တြင္ စိုက္လိုက္သလိုပင္။ ေဂဟစနစ္႐ႈေထာင့္မွၾကည့္ပါက အဆိုပါ ယူကလစ္ပင္သည္ က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္လာသည့္ မ်ိဳးစိတ္ျဖစ္သည္။ ႐ုကၡေဗဒပညာရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ယူကလစ္ပင္ကို ဥေရာပအပင္မ်ိဳးစိတ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ရန္ မ်ိဳးဆက္ေပါင္း မ်ားစြာ အခ်ိန္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အပင္တစ္ပင္ခ်င္း ႐ႈေထာင့္ကေန ၾကည့္လၽွင္မူ သူ႕အေနႏွင့္ ျပင္သစ္က အပင္ ျဖစ္သည္။ ျပင္သစ္ေရကို  မေလာင္းလၽွင္ သူေျခာက္ေသြ႕ေသဆုံးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ စာဖတ္သူအေနႏွင့္ သူ႕ကို ဆြဲႏုတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားပါက ယင္းအပင္သည္လည္း ေဒသခံ ဝက္သစ္ခ်ပင္ႏွင့္ ထင္း႐ႉးပင္မ်ားႏွင့္မျခား ျပင္သစ္ေျမတြင္ အျမစ္ တြယ္ေနၿပီဆိုသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ 

သီဟဝင့္ေအာင္

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *