ရတက္ေပြ ပိတ္ရက္ရွည္

အစိုးရေၾကညာခ်က္တစ္ခုေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေခါင္းခဲသြားရသည္။ အမ်ားျပည္သူ အလုပ္ပိတ္ရက္ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ပင္။ ယင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အခက္အခဲမ်ား ေတြ႕ႀကဳံရမည္ေလာ။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ သီတင္းကၽြတ္႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားကို ႐ုတ္တရက္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္စာကုန္ထုတ္လုပ္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရသည့္လုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္ကာ ကုန္ထုတ္စရိတ္မ်ား ပိုမိုကုန္က်ႏိုင္ျခင္းလည္းရွိေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ညည္းတြားၾကသည္။

သို႔ေသာ္ အမ်ားျပည္သူ အလုပ္ပိတ္ရက္ အစားထိုးေပးျခင္းေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားက ေပ်ာ္႐ႊင္ၾကသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ထုတ္လုပ္မႈေလ်ာ့က်သည့္ျပႆနာမ်ားလည္း ရွိသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနႏွင့္ မူဝါဒတစ္ခုေျပာင္းလဲရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ အားလုံးပါဝင္ေဆြးေႏြးၿပီးမွသာ မူဝါဒခ်သင့္သည္ဟု သက္ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက အႀကံေပးသည္။

လက္ရွိတြင္အစိုးရသတ္မွတ္လိုက္သည့္ ပိတ္ရက္မ်ားေၾကာင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားထိခိုက္မႈနည္းေစရန္ ရရွိသည့္အခ်ိန္တိုအတြင္း သင့္ေလ်ာ္သလို အစီအမံမ်ား ျပဳလုပ္ရေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုသည္။

အစိုးရအဆက္ဆက္ ေျပာင္းလဲပိတ္ရက္

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပကၡဒိန္ရွိ အစိုးရ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားကို ႐ုတ္ခ်ည္းဆိုသလို ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လိုက္သည္။ အမ်ားျပည္သူ အလုပ္ပိတ္ရက္ျဖစ္သည့္ သီတင္းကၽြတ္႐ုံးပိတ္ရက္ ႏွစ္ရက္ႏွင့္ တန္ေဆာင္တိုင္႐ုံးပိတ္ရက္ တစ္ရက္သည္ ရက္သတၱ ပတ္ပိတ္ရက္ (စေန၊ တနဂၤေႏြ)မ်ားသို႔ က်ေရာက္ေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အစိုးရက အစားထိုးပိတ္ရက္မ်ား တိုးေပးလိုက္ေၾကာင္း ဩဂုတ္ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာလိုက္သည္။

အစိုးရ႐ုံးပိတ္ရက္အျဖစ္ သီတင္းကၽြတ္ငါးရက္ႏွင့္ တန္ေဆာင္တိုင္တြင္ သုံးရက္ရွိသည္။

ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ အစိုးရအဆက္ဆက္တြင္ အမ်ားျပည္သူပိတ္ရက္မ်ားသည္ ရက္သတၱပတ္ပိတ္ရက္ျဖင့္ တိုက္ဆိုင္ပါက အစားထိုးပိတ္ရက္ေပးျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။

လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ ပိတ္ရက္မ်ား အစားထိုးပိတ္လိုပါက လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းသင့္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီးမွ သတ္မွတ္သင့္ေၾကာင္း၊ လိုအပ္သည့္ဥပေဒမ်ားျပင္ကာ နည္းလမ္းတက်လုပ္သင့္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈကုမဏီမ်ား၏ ဥပေဒအႀကံေပး ဦးမ်ိဳးသန္႔ေဆြက အႀကံေပးသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အစိုးရတက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား စတင္ရာတြင္ အစိုးရ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ေျပာင္းလဲမည့္ အစိုးရ႐ုံးပိတ္ရက္အေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

မဟာသႀကၤန္အႀကိဳေန႔မတိုင္မီ တစ္ရက္မွစ၍ ၁၀ ရက္တိတိသတ္မွတ္ျခင္းေၾကာင့္ ရက္ရွည္ကာလ႐ုံးပိတ္ရက္ႏွင့္ ဘဏ္ပိတ္ရက္ရွည္ျဖစ္ေပၚသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ႐ုံးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္းမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ား ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲလိုက္သည္။

သႀကၤန္အႀကိဳေန႔မွ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ထိ ငါးရက္ေျပာင္းလိုက္သည္။ က်န္ရွိေနသည့္ရက္ ငါးရက္ကို သီတင္းကၽြတ္တြင္ ႏွစ္ရက္၊ တန္ေဆာင္တိုင္တြင္ႏွစ္ရက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွစ္သစ္ကူးပိတ္ရက္တြင္ တစ္ရက္ျဖည့္သြင္းလိုက္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ အစိုးရ႐ုံးပိတ္ရက္ မ်ားသတ္မွတ္ရာတြင္ တစ္ႏွစ္ႀကိဳတင္ေၾကညာေလ့ရွိသျဖင့္ ကုန္ထုတ္စီးပြားေရးလည္ပတ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္မႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ခ်ိန္ရွိခဲ့သည္။

“ အစိုးရကေန ႐ုတ္တရက္ေၾကညာလိုက္တဲ့အခါက်ေတာ့ အစိုးရမွာလုပ္ပိုင္ခြင့္ မရွိဘူးလားဆိုေတာ့လည္း ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဥပေဒဆိုင္ရာမွာ အျငင္းအခုန္ ျဖစ္တယ္” ဟု ဦးမ်ိဳးသန္႔ေဆြက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရက ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕သစ္ႀကီးတည္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕လိုက္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အစိုးရဌာနအားလုံး ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕႐ုံးထိုင္ၾကေသာ္လည္း ရန္ကုန္တြင္ အေျခခ်ေနသည့္ ဝန္ထမ္းမိသားစုဝင္မ်ားမွာ ရန္ကုန္က်န္ရစ္ခဲ့ၾကသည္က မ်ားသည္။

ေနျပည္ေတာ္သို႔ေျပာင္ေ႐ႊ႕ၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ကူးသႀကၤန္ကာလ ငါးရက္ပိတ္ရာမွ ေနာက္ထပ္ ၅ ရက္တိုးလိုက္ကာ အစိုးရရံးပိတ္ရက္ ၁၀ ရက္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးေရးေကာင္စီအစိုးရလက္ထက္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္ ၁၆ ရက္ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁/၂၀၀၇ ျဖင့္ အစိုးရ႐ုံးပိတ္ရက္ ၁၀ ရက္အျဖစ္ ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအစဥ္အလာအတိုင္း အစိုးရ႐ုံးပိတ္မ်ားရရွိလာသည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ကူးေျပာင္းခ်ိန္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ သႀကၤန္အစိုး႐ုံး ပိတ္ရက္မ်ားျဖင့္ ပတ္သက္ကာ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္လာသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ လသာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားေဟာင္း ဦးႀကီးျမင့္ (ကြယ္လြန္) သည္ မဟာသႀကၤန္ အစိုးရ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားေၾကာင့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားမ်ား ပိုမိုတိုးထုတ္ႏိုင္ရန္၊ ပိတ္ရက္ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းတြင္က်ယ္မႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ဆယ္ရက္အစား ငါးရက္သာ ျပန္လည္သတ္မွတ္ေပးရန္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းဖူးသည္။

သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာနက မူလအတိုင္း႐ုံးပိတ္ရက္ ဆယ္ရက္အျဖစ္သာ ထားရွိရန္ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။ တရားဝင္သတ္မွတ္ထားသည့္ အစိုးရ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားကို ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပကာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အစိုးရလက္ထက္တြင္မူ ေၾကညာထုတ္၍ အမ်ားျပည္သူ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားကို ရက္အစားထိုးေပးျခင္းျဖင့္ အေျပာင္းအလဲလုပ္သည္။

ဥပေဒတြင္မည္သို႔ဆို

၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ခြင့္ရက္ႏွင့္အလုပ္ပိတ္ရက္ဥပေဒတြင္ အမ်ားျပည္သူအလုပ္ပိတ္ရက္သည္ ရက္သတၱပတ္ အလုပ္ပိတ္ရက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားပိတ္ရက္ေသာ္လည္းေကာင္း တိုက္ဆိုင္ေနလၽွင္ အျခားေန႔တစ္ေန႔ကို အမ်ားျပည္သူ အလုပ္ပိတ္ရက္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ၍ ခြင့္မျပဳရဟုပါရွိသည္။

ထိုသို႔တိုက္ဆိုင္ေနပါက အလုပ္ပိတ္ရက္ကို အမ်ားျပည္သူအလုပ္ပိတ္ရက္အျဖစ္ ယူဆရမည္ဟု ပါဝင္သည္။

ထိုဥပေဒကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ထပ္မံျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းအခ်က္ကို ျပင္ဆင္ထားျခင္းမရွိေပ။

“ ဒီဥပေဒမွာက ေရွ႕ဥပေဒကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ေပမယ့္ ေနာက္ျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ ဥပေဒနဲ႔ မဆန္႔က်င္ရင္လို႔ ပါခဲ့ရင္ လုံးလုံးပယ္ဖ်က္သြားတာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ တခ်ိဳ႕ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြက ေနာက္ျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ ဥပေဒနဲ႔ မဆန္႔က်င္သမၽွ သုံးလို႔ ရတယ္” ဟု ဥပေဒအႀကံေပး ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ က ဆိုသည္။

၂၀၁၄တြင္ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ခြင့္ရက္ႏွင့္အလုပ္ပိတ္ရက္ဥပေဒမွာ ပင္မဥပေဒျဖစ္ကာ ၁၉၅၁ တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဥပေဒမွာ တြဲဖက္အသုံးျပဳရ ဥပေဒျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ဥပေဒေရးဆြဲသည့္ အဖြဲ႕မ်ားကိုယ္တိုင္ ဥပေဒလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္ျပည့္စုံစုံလုပ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ရွိေသာ္လည္း အခ်ိန္မေပးႏိုင္သည္မ်ားရွိေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနႏွင့္ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ကာ လုပ္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း တစ္ဖက္တြင္ အစားထိုးပိတ္ရက္ဥပေဒမရွိေခ်။

မည္သို႔အခက္ႀကဳံ

ယခင္က အစိုးရက တစ္ႏွစ္ႀကိဳတင္ ေၾကညာသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ယင္းပိတ္ရက္မ်ားကိုၾကည့္ကာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေနာက္တစ္ႏွစ္အတြက္ အခ်ိန္ဇယားဆြဲၾကသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တစ္ႏွစ္တြင္ သုံးလတစ္ျဖတ္၊ ေျခာက္တစ္ျဖတ္ျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ၾကသည္။

ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား (အစားအေသာက္၊ အခ်ိဳရည္၊ ေရသန္႔) အစရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျပည္တြင္းေဈးကြက္ျပည့္မီေအာင္ ကုန္ထုတ္လုပ္ရသည္။

ေဈးကြက္အေျခခံကာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္ပိတ္ရက္ႀကိဳတင္မသိရျခင္းေၾကာင့္ ေဈးကြက္ခ်ိန္ဆမႈတြင္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေပၚရသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္းေျပာင္းလဲလိုက္သည့္ အစိုးရ႐ုံးပိတ္ရက္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လုပ္သားအမ်ားဆုံး အသုံးျပဳရသည့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး (အခ်ိဳရည္၊ စားေသာက္ကုန္) လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အခက္ေတြ႕ရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ပိတ္ရက္ေတာ့ ရွိေတာ့ရွိတာေပါ့။ တအားမ်ားသြားရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီတစ္႐ုံထဲမဟုတ္ဘူး။ ႐ုံတိုင္း၊ ႐ုံတိုင္း အခက္အခဲေတာ့ ရွိၾကတယ္။ အဲဒီေတာ့ ပိတ္ရက္က တအားမ်ားရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အခက္အခဲေတာ့ရွိႏိုင္တယ္ ” ဟု Grand Sport International အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္ဝင္းက ဆိုသည္။

အစိုးရ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံတိုင္း အမွာစာ (ေအာ္ဒါ)ေလၽွာ႔လက္ခံရသည့္နည္းလမ္း သုံးရေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ ငါးရက္ဆိုတဲ့အခ်ိန္က နည္းနည္းေနာေနာမဟုတ္ဘူးေပါ့ဗ်ာ” ဟု အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ ဦးေအာင္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းတြင္ ပိတ္ရက္မ်ားလာပါက ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ ထုတ္လုပ္မႈကြင္းဆက္တစ္ခုလုံး ထိခိုက္နစ္နာသည္။

“ လူအင္အား၊ အခ်ိန္အင္အား အကန္႔အသတ္ရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီသေဘၤာနဲ႔တင္ရတဲ့ေနရာမွာ ေလယာဥ္နဲ႔ တင္ရတဲ့အထိျဖစ္ေတာ့ ဆုံး႐ႈံးမႈျဖစ္လို႔ ေအာ္ဒါကိုေလၽွာ႔ၿပီးလက္ခံရတယ္”ဟု ဦးေအာင္ဝင္းက ဆိုသည္။

ကုန္ထုတ္မႈတြင္ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ ၿပီးခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ သေဘၤာျဖင့္ ပုံမွန္ပို႔ေဆာင္ေနရာမွ ေလယာဥ္ျဖင့္ ကုန္တင္ပို႔ရသည္အထိ ျဖစ္ရေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမွ တင္ပို႔မႈတြင္ ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံမ်ား၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံတို႔သို႔ တင္ပို႔မႈမ်ားသည္။

ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံကို၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားသည္။ ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူ မ်ားလာသည္။

ယခုလိုအစိုးရ႐ုံးပိတ္ရက္ ႐ုတ္တရက္ေျပာင္းလဲလိုက္သည့္အတြက္ ပိတ္ရက္အတြင္း လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္နားထားရျခင္းေၾကာင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အမွာစာမ်ား ေျပာင္းလဲေရာက္ရွိသြားေၾကာင္း ဦးေအာင္ဝင္းက ဆိုသည္။

“အဲဒီေတာ့ ကိုယ့္ေအာ္ဒါေတြက သူမ်ားႏိုင္ငံေတြခ်ည္း ေရာက္ကုန္ႏိုင္တယ္။ အဲဒါေတြရွိတယ္” ဟု၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံအေရအတြက္ ၂၀၀ နီးပါးရွိကာ အမ်ားစုက ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးက႑တြင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမွာ ျပည္ပပို႔ကုန္စုစုေပါင္း၏ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အဓိကလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာမွ လုပ္ငန္းအမွာကို အဓိကမွီခိုအားထားရျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္မီ လုပ္ငန္းၿပီးစီးရန္လိုအပ္ေပသည္။

အမ်ားျပည္သူ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရပါက ပုံမွန္အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း အလုပ္လုပ္ရေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အေျခခံလုပ္ခလစာ၏ ႏွစ္ဆကို ပုံမွန္အတိုင္းရရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္မီအလုပ္ၿပီးစီးရန္ အခ်ိန္ပိုေခၚပါကလည္း ကုန္က်စရိတ္ ပိုတက္လာမည္ျဖစ္သည္။

“ဒါကေျပာရရင္ ပိတ္ရက္မ်ားရင္ မလိုအပ္တဲ့ OT အိုဗာတိုင္ေတြေခၚေနရတာေပါ့။ အဲဒီလိုေခၚရလို႔ စရိတ္စကတက္တယ္” အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္ဝင္းက ဆိုသည္။ “OT လုပ္ရင္လည္း အဆင္မေျပဘူး။ ရက္က ၾကာၾကာပိတ္ေတာ့ ကုန္က်စရိတ္မ်ားတယ္”

အစိုးရပိတ္ရက္ေၾကာင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္း ထုတ္လုပ္မႈေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းမရွိေစရန္ အခ်ိန္ပိုအလုပ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ထိုသို႔လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနထံ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရသည္။

ယင္းအျပင္ အလုပ္အခ်ိန္ပိုေခၚမည္ဆိုပါက အလုပ္သမားမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္သာ ေခၚခြင့္ရွိသည္။

အမ်ားျပည္သူ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ အထည္ခ်ဳပ္ဝန္ထမ္းမ်ားကလည္း အလုပ္အခ်ိန္ပိုမဆင္းလိုၾကေပ။ အစိုးရ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားေၾကာင့္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံအလုပ္သမားမ်ားလည္း ပိတ္ရက္ရကာ အနားယူခြင့္ရသည္။

“ ဝန္ထမ္းေတြက တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး အလုပ္လုပ္ေနရတဲ့အတြက္၊ အထည္ခ်ဳပ္ဆိုလည္းသိတဲ့အတိုင္း တစ္ေနကုန္ ထိုင္ေနရတာ။ သူ႕ပိတ္ရက္ကလြဲရင္ ၾကားထဲလည္း လုံး၀ပ်က္လို႔မရဘူးေလ” ဟု အထည္ခ်ဳပ္ဝန္ထမ္း မျမင့္မာလာ က ဆိုသည္။

ပုံမွန္အလုပ္ရက္မ်ားတြင္ တစ္ေန႔လၽွင္ အနည္းဆုံး ရွစ္နာရီအလုပ္လုပ္ရသည္။ အခ်ိန္ပိုဆင္းပါက ႏွစ္နာရီၾကာမည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ အလုပ္ခ်ိန္မွာ ဆယ္နာရီခန္႔ရွိသည္။ အေျခခံလုပ္ခလစာမွာ တစ္ရက္ က်ပ္ ၄၈၀၀ ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ပိုခရသည့္ က်ပ္ေငြ ၂၄၀၀ ေက်ာ္ကို အထည္ခ်ဳပ္ဝန္ထမ္းအမ်ားစုမွာ မမက္ေမာေတာ့ေပ။

“ ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားတာကို သေဘာက်တယ္။ အဲဒီက်မွ မိသားစုနဲ႔ သြားၾကလာၾက။ အတူတူေနရတယ္ ” ဟုအထည္ခ်ဳပ္ဝန္ထမ္း မျမင့္မာလာ က ဆိုသည္။

ႀကိဳတင္ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ ၂၀၂၀ ပိတ္ရက္

လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အတြက္ အမ်ားျပည္သူ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။

၂၀၂၀တြင္လည္း ယခုလိုပင္ ရက္သတၱပိတ္ရက္မ်ားတြင္ အခါႀကီးေန႔ႀကီးမ်ားက်ေရာက္ေန၍ အစားထိုးပိတ္ရက္မ်ား ျပန္လည္ေပးထားသည္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ ႐ုံးမ်ား၏ ပိတ္ရက္ႏွင့္ လႊဲေျပာင္းႏိုင္သည့္စာခ်ဳပ္ စာတမ္းမ်ားအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၂၅ အရ ရွစ္ရက္အစားထိုးျဖည့္စြက္ကာ အမ်ားျပည္သူမ်ား အလုပ္ပိတ္ရက္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

ထိုသို႔ဆို ရက္ေပါင္း ၃၆၅ ရက္တြင္ ရက္သတၱပိတ္ (စေန၊တနဂၤေႏြ) ပိတ္ရက္ ေပါင္း ၁၀၄ ရက္၊ အခါႀကီး ရက္ႀကီးႏွင့္ ထပ္တိုးေပးသည့္ပိတ္ရက္ေပါင္း ၂၄ ရက္ရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အစိုးရ႐ုံးပိတ္ရက္ေပါင္း ၁၂၈ ရက္ရွိသည္။

အဆိုပါ အစိုးရ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ား ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္လၽွင္ ၁၂ လ ရွိရာ ႐ုံးပိတ္ရက္ ေရတြက္လၽွင္ ေလးလစာခန္႔ရွိသည့္အတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ပတ္သက္သည့္ ကြင္းဆက္တစ္ခုလုံး အခက္ႀကဳံႏိုင္မည္ေလာ။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ထိခိုက္ႏိုင္သလား

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တံခါးဖြင့္ေဈးကြက္ စီးပြားစနစ္ကိုက်င့္သုံးကာ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္သည့္အျပင္ အၿမဲတမ္းရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားဝင္လာရန္လည္း ဖိတ္ေခၚၿမဲပင္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဖြံၿဖိဳးမႈ အနိမ့္က်ဆုံးႏိုင္ငံ (LDC) ျဖစ္ျခင္း၊ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံသို႔ အေကာင္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရျခင္း၊ အလုပ္သမားခ ေဈးခ်ိဳျခင္းမ်ားမွာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အားသာခ်က္ျဖစ္သည္။

ဖြံၿဖိဳးမႈနည္းသည့္ ျမန္မာတြင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ အလုပ္အပ္ျခင္းေၾကာင့္ လူမႈအက်ိဳးျပဳပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ၏ ပုံရိပ္တက္ျခင္းမ်ား ရွိသည္။

အေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားပိုင္းခ်ိဳ႕တဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံၾကရာတြင္ အထက္ပါအခ်က္မ်ားေၾကာင့္လည္း အပါအဝင္ေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အမ်ားဆုံးဝင္ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမွာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ အစိုးရက မူဝါဒအမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို အနည္းငယ္ ထိခိုက္နစ္နာေစသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီအမ်ားအျပားမွာ ယခုကဲ့သို႔ အလုပ္ပိတ္ရက္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လိုက္ျခင္းအေပၚ ဥပေဒရွိသလားဟု ေမးခြန္းထုတ္ၾကေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီမ်ား၏ ဥပေဒအႀကံေပး ဦးမ်ိဳးသန္႔ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

“ ဒီႏိုင္ငံက ဒီလိုပဲႀကဳံသလိုလုပ္ေနသလားဆိုတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္သြားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ မေကာင္းဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အလုပ္တစ္ခုကို တိတိက်က်သြားရမယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားေစရန္အတြက္ တည္ၿငိမ္သည့္မူဝါဒမ်ား လိုအပ္သည္။ ေရရွည္စီးပြားေရးခိုင္မာရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ေဒါက္တိုင္လည္း ျဖစ္သည္။

ယင္းေၾကာင့္ အစိုးရအေနႏွင့္ မူဝါဒမ်ား ႐ုတ္တရက္ေျပာင္းလဲကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အခက္ေတြ႕ေစမည့္ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲမ်ား မလုပ္သင့္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီမ်ား၏ ဥပေဒအႀကံေပး ဦးမ်ိဳးသန္႔ေဆြ က ေျပာၾကားသည္။

“အခုလို ႐ုတ္တရက္ အစိုးရရဲ႕ ေပၚလစီေျပာင္းလဲတာေၾကာင့္ Impact ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ မူဝါဒေတြကို ေရွ႕ေနာက္မၾကည့္လုပ္တာက ေကာင္းတဲ့အစဥ္အလာ မဟုတ္ဘူး ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ အမ်ားျပည္သူအလုပ္ပိတ္ရက္ ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ အားလပ္ရက္ရကာ ခရီးထြက္သူမ်ား၊ မိသားစုအတူ ေလၽွာက္လည္ၾကသူမ်ား၊ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ အခ်ိန္ပိုအလုပ္ဆင္းရသူမ်ား ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ 

ဥမၼာလြင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *