ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္ေတြ႕ႏွင့္ ေနာက္ကြယ္

ယခုေဆာင္းပါးကို ဖတ္ေနရခ်ိန္တြင္ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔က ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ NCA ေလးႏွစ္ျပည့္လုၿပီ။ ၂၀၁၁ က စတင္ခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သစ္မွာမူ ရွစ္ႏွစ္ၾကာၿပီ။

လတ္တေလာကာလမ်ားတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ AA ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား စိပ္လာၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားသည္။ မၾကာေသးမီအခ်ိန္က ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ တပ္မေတာ္နည္းပညာတကၠသိုလ္ သို႔ပင္ TNLA အဖြဲ႕၏ လက္နက္ႀကီးမ်ား က်ေရာက္ေပါက္ကြဲသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ဗုံးေပါက္ကြဲႏိုင္သည့္အတြက္ သတိထားသြားလာၾကရန္ သူ႕ႏိုင္ငံသားမ်ားအား အေမရိကန္သံ႐ုံးက သတိေပးစာ ထုတ္ျပန္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ပ်က္သြားႏိုင္သည္ဟု ေလ့လာသုံးသပ္သူအခ်ိဳ႕က ျမင္ၾကသည္။ ကံမေကာင္းလၽွင္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ႀကီးအမ်ားအျပားကို စီးမိသြားသည့္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္က အေျခအေနကို ျပန္ေရာက္ႏိုင္သည္ဟု စိုးရိမ္သူမ်ားရွိသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္သစ္ က်ဆုံးေနၿပီလား။ NCA အထိနာေနၿပီလား။

အစိုးရမ်ား ကိုယ္တိုင္ကမူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေလးထားၾကပုံေပၚသည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေတာ္ဦးစားေပးခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အစိုးရသည္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးစားေပးအျဖစ္ ထိပ္ဆုံးသို႔ တင္ထားခဲ့သည္။ ထိုအတိုင္းဆိုလၽွင္ အစိုးရမ်ား၏ ဦးစားေပးႏွင့္မဆိုင္ဘဲ NCA ကိုယ္တိုင္က ခၽြတ္ယြင္းခ်က္မ်ား ရွိေနသလား။ NCA ထိုးၿပီးေနာက္တြင္ NCA ထိုးထားေသာ၊ NCA မထိုးထားေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕သည္ လူအင္အား ဆယ္ဆခန္႔တိုးသြားသည္ဟု ေဝဖန္မႈမ်ားရွိသည္။ NCA မထိုးေသးေသာအဖြဲ႕မ်ားတြင္ KIO၊ ‘၀’ တို႔ကဲ့သို႔ အင္အားေကာင္းေသာ အဖြဲ႕ႀကီးမ်ား ပါေနသျဖင့္ NCA သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိေရာက္စြာမပံ့ပိုးႏိုင္ဟု ျမင္ေနၾက သည္တို႔လည္း ရွိသည္။

NCA အေျခခံၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္က ေဆြးေႏြးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ကြာျခားမႈရွိသည္။ ယခင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ ေအာင္ျမင္သင့္သေလာက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ္လည္း အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးတြင္သာ ရပ္တန္႔သြားသည္။ ယခု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္က ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအထိသြားသည္။ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးသို႔ ဦးတည္သည္။

NCA သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မူေဘာင္ႏွင့္ သြားသည္။ စင္စစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ေရာ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႀကီးပြားေရးအတြက္ပါ အေျခခံမူေဘာင္ႀကီး ႏွစ္ခုႏွင့္သြားသည့္ ကာလမ်ားမ်ား မရွိခဲ့ပါ။၂၀၁၁ မွသည္ ယခုထိ ကာလသည္ ထိုသို႔မူေဘာင္ႀကီးႏွစ္ခုႏွင့္ သြားေသာကာလျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံ့အေရးမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လည္ပတ္ေနသည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒသည္ အေျခခံဥပေဒမရွိျခင္းႏွင့္စာလၽွင္ ပိုေကာင္းၿပီး ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္ကို လည္ပတ္ခဲ့ေသာ ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒထက္လည္း ဒီမိုကေရစီဆန္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္မူ NCA မူေဘာင္ ရွိေနသည္။ ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈမ်ား နည္းပါးသြားေအာင္ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕သည္။ စစ္သားမဟုတ္ေသာ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္သူမ်ား (အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ ပညာရွင္ စသည္)တို႔ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခြင့္ရလာသျဖင့္ စစ္သားမ်ားအတြက္ခ်ည္းသာမကေတာ့ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဓိပၸာယ္ ပိုက်ယ္လာသည္။ လူပိုမ်ား၊ အဖြဲ႕မ်ားလာသျဖင့္ လိုရင္းမေရာက္ အခ်ိန္ကုန္သည္ဟု ေဝဖန္သည္ကိုလည္း ခံရသည္။

ႏွစ္ေတြ တိုးလာသေလာက္ ရလဒ္မထြက္ဟု ထင္စရာရွိသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေလးႏွစ္၊ ရွစ္ႏွစ္ အတိုင္းအတာသည္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူ ေမြးဖြားလာေသာ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ ယွဥ္လၽွင္မူ အစြန္းထြက္သာ ရွိေနသည္။

အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားဟူေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ အဓိက သုံးဦး သုံးဖလွယ္တြင္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ဆိုင္ရာ မတူညီခ်က္မ်ားေရာ တူညီခ်က္မ်ားပါရွိသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အစိုးရသို႔အကူးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ NCA ကို အေျခခံဆက္သြားေနေသာ္လည္း ‘အစိုးရ’ မွာမူ ေျပာင္းသြားသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရဆက္ဆံေရး ေျပာင္းသြားသည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ တပ္မေတာ္အစိုးရမွ ေနာက္တစ္ဆင့္ေျပာင္းေသာ အရပ္သားဒီမိုကေရစီအစိုးရ ျဖစ္သျဖင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရသည္ ေနာက္ခံခ်င္း၊ လာရာအရပ္ခ်င္း တူသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အစိုးရလက္ထက္တြင္မူ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရဟု ႏွစ္ခုကြဲသြားသည္။

ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္ ‘မတည့္ အတူေန’ ဟု အမ်ားအျမင္ခံရသည့္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ေရာ ‘မတည့္အတူေန’ လား။ အစိုးရ၏ စဥ္းစားပုံႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ စဥ္းစားပုံ ကြာဟေနသလား၊ ထပ္တူက်သလား။ ျပည္ေထာင္စုဟူေသာ ဗဟိုအစိုးရ႐ႈေထာင့္မွ ျမင္ပုံခ်င္းတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရသည္ ထပ္တူက်သေလာက္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တပ္မေတာ္အစိုးရမ်ား ရွည္ၾကာစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ စဥ္းစားပုံသည္ ဗဟိုအစိုးရ႐ႈေထာင့္မွ ျဖစ္သည္။ တို႔တာဝန္အေရးသုံးပါးကို႐ႈ။ NLD သည္ အတိုက္အခံဘ၀က ႐ႈေထာင့္စုံခဲ့ႏိုင္ေသာ္လည္း အစိုးရျဖစ္လာေသာအခါ ဗဟိုအစိုးရ႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္လာပုံရသည္။

တစ္ဖက္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ တိုက္လာသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုံဘာသာစကားရွိၿပီး ေႁမြေႁမြခ်င္း ေျချမင္ၾကသည္။ စစ္သားျဖစ္ၾကသည္လည္း တူသည္။ တပ္မေတာ္ေရာ၊ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားေရာ ျပည္လုံးကၽြတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ တက္လာျခင္းမဟုတ္။ ျပည္လုံးကၽြတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားအၿပီးတြင္ အစိုးရသာ ေျပာင္းခ်င္ ေျပာင္းသြားမည္၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ဆက္ရွိေနမည္။

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား (ျပည္သူ႕ စစ္မ်ားမပါ) ဟု သိမ္းက်ဳံးေခၚေဝၚၾကသျဖင့္ အတူတူထင္ၾကရေသာ္လည္း တကယ္တမ္းတြင္ ႏွစ္မ်ိဳးကြဲေနသည္။ NCA ကို အေျခခံခြဲလၽွင္ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အဖြဲ႕ ၁၀ ဖြဲ႕ႏွင့္ NCA မထိုးရေသးေသာ အဖြဲ႕မ်ား။

NCA ကို KNU၊ RCSS၊ CNF၊ ABSDF စေသာ အဖြဲ႕ရွစ္ဖြဲ႕က ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ ကနဦးလက္မွတ္ေရးထိုးသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္ထက္တြင္ ႏွစ္ဖြဲ႕ထပ္တိုးလာသျဖင့္ NCA ထိုးထားေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၁၀ ဖြဲ႕ ျဖစ္လာသည္။ NCA မထိုးေသာ အဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ ၀ အဖြဲ႕၊ KIO အဖြဲ႕၊ မိုင္းလားအဖြဲ႕၊ TNLA၊ AA စသည္တို႔ က်န္ေနသည္။ NCA ထိုးေသာအဖြဲ႕တြင္ KNU အဖြဲ႕၊ RCSS တို႔သာ အင္အားရွိၿပီး လက္မွတ္မထိုးေသာအဖြဲ႕မ်ားတြင္ အဖြဲ႕ႀကီးမ်ားက်န္ေနသျဖင့္ NCA အလုပ္မျဖစ္ဟု ေျပာေနသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။

NCA ထိုးသည့္ဘက္တြင္ အဖြဲ႕ႀကီးမ်ား၊ အဖြဲ႕ေလးမ်ား စုံသလို NCA မထိုးသည့္ဘက္တြင္လည္း အဖြဲ႕ႀကီး၊ အဖြဲ႕ေလးမ်ား စုံသည္။ ထိုသို႔ဆိုလၽွင္ လက္မွတ္ထိုးသည့္အဖြဲ႕၊ မထိုးသည့္အဖြဲ႕ဟူ၍ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား ဘာေၾကာင့္ ကြဲသြားရသလဲ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေလာက၊ သတင္းမီဒီယာေလာကတြင္ တြင္ေနသည့္ နာမည္မ်ားကပင္ သူတို႔ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား ကြဲရျခင္းအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေနသည္။ NCA မထိုးေသာအဖြဲ႕မ်ားကို ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕မ်ားဟု ေခၚၾကသည္။ ပထဝီဝင္႐ႈေထာင့္မွ ခြဲၾကျခင္း။

ပထဝီဝင္ျဖင့္ ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္လၽွင္ ႏိုင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ အိမ္နီးခ်င္း႐ႈေထာင့္သို႔ ေရာက္လာသည္။ ေျမာက္ပိုင္းသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္နီးသည္။ ေတာင္ပိုင္းသည္ ထိုင္းႏွင့္နီးသည္။ ေတာင္ပိုင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ ထိုင္းနယ္စပ္ကို အေျချပဳရသည္။ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ကို အားယူရသည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔၏ ျမန္မာအေပၚ သေဘာထားေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ႏွစ္မ်ိဳး၊ ႏွစ္စား ကြဲသြားရသည္ဟု စဥ္းစားၾကသူမ်ား မနည္းပါ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ ႏိုင္ငံတကာကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကရမည္ဟု ထင္ရွားေသာ ႏိုင္ငံေရးသုေတသီႏွင့္ စာေရးဆရာ ဦးေက်ာ္ဝင္းက ဆိုသည္။

“ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥကို ဘာနဲ႔ သြားရမလဲဆိုေတာ့ Diplomacy နဲ႔ပါ သြားရမယ့္သေဘာရွိတယ္။ ဒီေနရာမွာ ဆက္စပ္ၿပီး တစ္ခုေျပာခ်င္တာက ၁၉၆၃ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲအပ်က္မွာ (ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္) ဦးဗေဆြ ေျပာခဲ့တဲ့စကား။

ဦးဗေဆြက အဲဒီတုန္းက ဘာေျပာလဲဆိုေတာ့ “ျမန္မာျပည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္။ တကယ္လို႔ အေနာက္အုပ္စု ေပၚလစီ မေျပာင္းသေ႐ြ႕ လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ မလြယ္ဘူး။ အလားတူပဲ အေရွ႕အုပ္စု ေပၚလစီမေျပာင္းသေ႐ြ႕ ကြန္ျမဴနစ္သူပုန္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔မလြယ္ဘူး” သူေျပာတာေတာ့ စစ္ေအးေခတ္က။ အခုစစ္ေအးေခတ္ေတာ့ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့ Great Power ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ (အင္အား ႀကီးႏိုင္ငံမ်ား ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ) ကေတာ့ ရွိေနေသးတယ္။ အထူးသျဖင့္ Great Power ယွဥ္ၿပိဳင္မႈက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္နဲ႔လည္း ဆက္စပ္ေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီတုန္းက ဦးဗေဆြေျပာခဲ့တဲ့စကားက ဒီေန႔အထိ အက်ဳံးဝင္ေကာင္း ဝင္လိမ့္မယ္” (၂၀၁၆ မတ္လတြင္ Myanmar Peace Center က ထုတ္ေဝသည့္ ‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီး ေလးႏွစ္တာကာလကို ျပန္ေမၽွာ္ၾကည့္ျခင္း’ စာအုပ္၊ ႏိုင္ငံေရးသုေတသီစာေရးဆရာ ဦးေက်ာ္ဝင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္းမွ ေကာက္ႏုတ္ ခ်က္)။

တ႐ုတ္၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ဩဇာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယ္ပယ္အမ်ားအျပားတြင္ ႀကီးမားေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ ဩဇာသည္ ယခုႏွစ္ပိုင္းမ်ားတြင္ တစ္ေန႔တျခား ပိုႀကီးလာသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဘက္သို႔ အကူအညီမ်ားစြာေပးခဲ့ေသာ ဥေရာပႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔ထက္ တ႐ုတ္ဩဇာ တက္လာသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ကုန္းလမ္း၊ ေရလမ္းျဖင့္ ကမၻာႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္မည့္ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမဟုေခၚေသာ Belt-and-Road Initiative (BRI) ျမန္မာဘက္သို႔ ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ စီမံခ်က္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ တ႐ုတ္ဩဇာ တက္လာျခင္းတို႔သည္လည္း တိုက္ဆိုင္ေနသည္။ ယခုအစိုးရတက္ခါစတြင္ပင္ တ႐ုတ္ပိုးလမ္းမသစ္စီမံကိန္းကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း တ႐ုတ္နယ္စပ္ ပန္ဆန္းတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး၌ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဖိတ္ၾကားရန္ပင္ တ႐ုတ္ကို အကူအညီေတာင္းလာရသည္။ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္မ်ားဟု ဆိုေသာ္လည္း ေျမာက္ပိုင္းတစ္ဖြဲ႕ခ်င္း အေပၚ တ႐ုတ္၏ သေဘာထားမွာ မတူဟု အေမရိကန္အေျခစိုက္ တ႐ုတ္ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး ေလ့လာသူပညာရွင္ Yun Sun က ဆိုသည္။ KIO ေပၚ တ႐ုတ္အျမင္ႏွင့္ ‘၀’ အေပၚ တ႐ုတ္အျမင္ မတူဟု Yun Sun က ျမင္သည္။

ျမန္မာသည္ ၂၀၁၁ တံခါးျပန္အဖြင့္တြင္ အေနာက္ဘက္သို႔ ယိမ္းသြားျခင္း၊ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကို တ႐ုတ္အား အသိမေပးဘဲ ရပ္တန္႔လိုက္ျခင္းတို႔သည္ တ႐ုတ္က ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာမူဝါဒကို ေျပာင္းလဲလာကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ တ႐ုတ္ဩဇာတက္လာျခင္းတို႔၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားဟု ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသုံးသပ္သူ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားေရာ ျမန္မာတို႔ကပါ ျမင္ၾကသည္။

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ တ႐ုတ္ဩဇာတက္လာျခင္းသည္ တ႐ုတ္နယ္စပ္တြင္ တည္ရွိေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားေၾကာင့္ခ်ည္းလည္း မဟုတ္ပါ။ ရခိုင္အေရးေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ား ျမင့္မားလာခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္သည္ ႏိုင္ငံတကာ စင္ျမင့္တြင္ ျမန္မာဘက္မွ ကာကြယ္ေပးသည့္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရကိုေရာ တပ္မေတာ္ကိုပါ ေက်းဇူးျပဳေပးသည္မ်ား မ်ားလာျခင္းျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ TNLA၊ AA တို႔ကို နဂိုက ထည့္သြင္းမေဆြးေႏြးလိုေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးရန္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လက္ခံလာပုံရသည္။ AA ႏွင့္ TNLA သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈ အမ်ားဆုံးေသာအဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္သည္။ AA ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ပင္ ထိုသေဘာထား ေျပာင္းပုံမရ။ တပ္မေတာ္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ စစ္တိုင္း ငါးတိုင္းတြင္ ေလးလသက္တမ္းရွိ တစ္ဖက္သတ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ၂၀၁၈ ႏွစ္ကုန္ခါနီးတြင္ ေၾကညာခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ၂၁ရက္ေန႔အထိ အႀကိမ္ႀကိမ္သက္တမ္းတိုးခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ သက္တမ္းဆက္မတိုးေတာ့။

အစိုးရသည္ ထိုင္းမႈိင္းေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို လႈပ္ႏႈိးရန္အတြက္ NCA ထိုးထားသူမ်ားေရာ မထိုးထားသူမ်ားႏွင့္ပါ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေတာက္ေလွ်ာက္က်င္းပေနသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ အခ်ိန္ နီးကပ္လာသည့္အတြက္ အဓိကပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အာ႐ုံသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဘက္သို႔ ေ႐ြ႕သြားမည္ဟု စိုးရိမ္ခ်က္မ်ား ရွိသည္။ အစိုးရပိုင္းမွ ထိပ္ပိုင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို စိတ္ပ်က္သြားၿပီဟု ၾကားေနရသည္မွာ ယခုမွမဟုတ္။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ ျပန္လည္က်င္းပမည္ဟု ၾကားသိရသည့္အတြက္ ထိုညီလာခံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ေနာက္ဆုံးေမၽွာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ၂၀၂၀ မတ္လတြင္မွ ပင္လုံညီလာခံမက်င္းပႏိုင္လၽွင္မူ သႀကၤန္ႏွင့္ပါ ဆက္သြားၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ကပ္သြားမည္။ က်င္းပျဖစ္ရန္ပင္ မေသခ်ာေတာ့။

၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ

ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က စတင္ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လက္ထက္တြင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအခ်ိဳ႕ ေျပာင္းလဲသည္မွအပ ဆက္လက္ လက္ခံခဲ့သည္။ NCA အေျခခံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေၾကာင္း တစ္ႀကိမ္သက္ေသျပခဲ့ၿပီ။ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကေရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ မည္သို႔သက္ေရာက္မည္နည္း။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေပၚ မူတည္သည္ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေလ့လာသုံးသပ္သူ အမ်ားအျပားက ဆိုၾကသည္။

၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမက်င္းပမီျဖစ္ေစ၊ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပအၿပီးတြင္ျဖစ္ေစ တက္လာသူမ်ားသာ ေျပာင္းသြားမည္ ျမန္မာအစိုးရကား ယႏၲရားတစ္ရပ္အျဖစ္ ဆက္ရွိေနဦးမည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို အေျခမခံေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕၊ တပ္မေတာ္တို႔ကဲ့သို႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ကား အဖြဲ႕အစည္းသာမဟုတ္၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားပါ ဆက္လက္က်န္ရွိေကာင္း က်န္ရွိမည္။ ျမန္မာအစိုးရအပါအဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအနက္မွ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းသည္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ အေရးႀကီးဆုံးနည္း။

တစ္ဦးတည္းေသာ အဆုံးအျဖတ္ေပးသူ

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အဆုံးအျဖတ္ေပးႏိုင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးတည္းေသာသူဆိုလၽွင္ မည္သူျဖစ္မည္နည္းဟူေသာ The Voice Journal ၏ ေမးခြန္းကို ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ထဲထဲဝင္ဝင္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက ယခုကဲ့သို႔ ေျဖသည္။

“NCA ထိုးထားတဲ့ ၁၀ ဖြဲ႕အတြက္ ဆို ‘ရွမ္းနဲ႔ ကရင္’။ NCA မထိုးရေသးတဲ့ ခုနစ္ဖြဲ႕အတြက္ဆို ‘တ႐ုတ္’ ပါ” သူေျပာသည့္ ရွမ္းဆိုသည္မွာ RCSS၊ ကရင္ဆိုသည္မွာ KNU။

သူ႕စကားကို ၾကည့္ပါမည္။ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္က လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအားလုံး NCA ထိုးေစခ်င္ၾကသည္။ NCA မထိုးရေသးသူမ်ား ထိုးရန္အတြက္ တ႐ုတ္ကအေရးႀကီးသည္ဆိုလၽွင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တစ္ခုလုံးအတြက္ အေရးႀကီးဆုံး Player မွာ တ႐ုတ္ဟု ဆိုလိုေနသည္မဟုတ္လား။

အထက္ပါ စာပိုဒ္တြင္ ေရးထားသည့္အတိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပုဂၢိဳလ္ကို ေနာက္ဆက္တြဲ ေမးျမန္းသည့္အခါ သူက သေဘာတူသည္။

“ဟုတ္ပါတယ္။ ဒီလိုေျပာရင္ေတာ့ ‘တ႐ုတ္’ က ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေရးအႀကီးဆုံးပါ” 

TVJ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *