အခြန္ႏႈန္းသစ္ႏွင့္ လႈပ္လႈပ္ခတ္ခတ္ ကားေဈးကြက္

အခြန္ႏႈန္းထားသစ္က ၿငိမ္သက္ေနေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေဈးကြက္ကို လႈပ္ႏႈိးလိုက္သည္။

ဝင္ေငြရလမ္း မေဖာ္ျပႏိုင္ေသာေငြ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေငြျဖဴမျပႏိုင္ေသာေငြျဖင့္ အေျခပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ဝယ္ယူရာတြင္ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံေသာ အခြန္ႏႈန္း ေလၽွာ႔ခ်လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ေဈးကြက္ ျပန္လည္လႈပ္ခတ္လာျခင္းျဖစ္သည္။

စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ဝင္ေငြခြန္ဟု တရားဝင္ေခၚဆိုသည့္ အဆိုပါအခြန္ႏႈန္းထားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒတြင္ ယခင္ႏွစ္က သတ္မွတ္သည့္ အခြန္ႏႈန္းထက္ ရာခိုင္ႏႈန္း မ်ားစြာေလၽွာ႔ခ်ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွစတင္၍ အဆိုပါ အခြန္ႏႈန္းသစ္ အသက္ဝင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ေလၽွာ႔ခ်ျခင္းသည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေဈးကြက္အေပၚ မည္မၽွသက္ေရာက္မႈရွိမည္နည္း။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ဝယ္ယူစီးနင္ရာတြင္ ဝယ္ယူသူသည္ အခြန္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေပးေဆာင္ရသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၏ အင္ဂ်င္ပါဝါ (ျမင္းေကာင္ေရအား)၊ ေမာ္ဒယ္လ္ႏွစ္ သတ္မွတ္ခ်က္ (ထုတ္လုပ္သည့္ခုႏွစ္) ႏွင့္ ယာဥ္အမ်ိဳးအစားအလိုက္ မူရင္းေပးေဆာင္ရသည့္ ေဈးႏႈန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၿပီး ယင္းေဈးအေပၚတြင္ မူတည္ကာ အခြန္အရပ္ရပ္ ေပးေဆာင္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ပမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီး တင္သြင္းရာတြင္ အေကာက္ခြန္၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊ ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ ကုန္လမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (က.ည.န) မွတ္ပုံတင္ခ စသည္ျဖင့္ အသီးသီး ေကာက္ခံၿပီး အင္ဂ်င္ပါဝါ ၁၅၀၁ စီစီ အထက္ယာဥ္မ်ား တင္သြင္းလၽွင္ အထူးကုန္စည္ခြန္ ေပးေဆာင္ရသည္။

ျပည္တြင္း၌ SKD (Semi Knock Down) စနစ္ျဖင့္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ဝယ္ယူရာတြင္လည္း သတ္မွတ္အခြန္အခမ်ား ေပးေဆာင္ရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ေပးေဆာင္ရသည့္ အခြန္၊ အခ အသီးသီးအနက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ဝင္ေငြခြန္ႏႈန္းထားကို ေလၽွာ႔ခ်လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဝင္ေငြခြန္ႏႈန္းထား ေလၽွာ႔ခ်လိုက္တဲ့အေပၚမွာ ကားဝယ္တဲ့ Customer ေတြကေတာ့ ဝင္ေငြခြန္ေဆာင္ရတဲ့ႏႈန္းထား နည္းသြားတဲ့အတြက္ ပိုၿပီးေတာ့ စိတ္ဝင္စားမႈ မ်ားလာတာေတြ႕ရတယ္” ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးရန္မ်ိဳးေအာင္က ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာႏွစ္က ဝင္ေငြရလမ္းမေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ဝင္ေငြခြန္ကို က်ပ္သိန္းသုံးရာအထိ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္းသုံးရာမွ တစ္ေထာင္အထိ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္အထက္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စတင္ကာ သိန္းတစ္ေထာင္အထိ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္အထက္မွ က်ပ္သိန္းသုံးေထာင္အထိ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္းသုံးေထာင္အထက္မွ သိန္းတစ္ေသာင္းအထိ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းအထက္မွ က်ပ္သိန္းသုံးေသာင္းအထိ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္းသုံးေသာင္းအထက္ကို ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အသီးသီးေလၽွာ႔ခ် ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါအခြန္မ်ားသည္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စသည္တို႔ ဝယ္ယူရာတြင္ ဝင္ေငြရလမ္းမျပႏိုင္ပါက ေပးေဆာင္ရသည့္ႏႈန္းထားျဖစ္သည္။ ယင္းဝင္ေငြခြန္ ႏႈန္းထားေလၽွာ႔ခ်ရန္ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္မ်ားကတည္းက ေဆာင္႐ြက္ေသာ္ခဲ့လည္း အထမေျမာက္ခဲ့ေပ။ ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဝင္ေငြခြန္ႏႈန္းေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေမၽွာ္လင့္ခ်က္တို႔ ျပည့္၀ခဲ့သည္။

ဝင္ေငြခြန္ႏႈန္းေလ်ာ့သျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီးဝယ္ယူရာတြင္ စုစုေပါင္း က်သင့္ေဈးႏႈန္းလည္းေလ်ာ့ကာ အေရာင္းအဝယ္ ျပန္ေကာင္းလာေၾကာင္း ဦးရန္မ်ိဳးေအာင္က ဆိုသည္။ ယခင္က က်ပ္သိန္း ၃၀၀ ေဈးရွိသည့္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္တစ္စီးလၽွင္ ဝင္ေငြခြန္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ယခင္က်ပ္သိန္းရာ တန္ယာဥ္တစ္စီးလၽွင္ ဝင္ေငြခြန္ ၄၅ သိန္း ေပးေဆာင္ရာမွ ကိုးသိန္းသာအခြန္ေဆာင္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တန္ဖိုးအေပၚမူတည္ကာ ယခင္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေပးေဆာင္ခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၁၀ ရာခိုင္းႏႈန္း၊ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီးေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ရာ ေဈးႏႈန္းမ်ား ေလ်ာ့က်လာမည္ျဖစ္သည္။

“ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ကားေရာင္းသူေရာ၊ ဝယ္သူေရာ အဆင္ေျပတယ္” ဟု ဦးရန္မ်ိဳးေအာင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ တန္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို လူအမ်ားစုက ဝယ္ယူစီးနင္းျခင္းေၾကာင့္ ယခင္ ၄၅ သိန္းက်ပ္ ေပးေဆာင္ခဲ့ရသည့္ ဝင္ေငြခြန္ ဝန္ထုပ္မွာ ကိုးသိန္းသို႔ ေလ်ာ့ေပါ့သြားေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေဈးကြက္တြင္ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ျပည္ပမွသြင္းသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ျပည္တြင္း၌ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္သည့္ ယာဥ္ေဈးကြက္ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားရွိသည္။ ျပည္ပမွ တင္သြင္းရာတြင္ ယခင္က ေဈးကြက္တြင္ လူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ညာေမာင္း၊ ဂ်ပန္တစ္ပတ္ရစ္ယာဥ္ ေဈးကြက္လည္း ရွိသည္။ ယခုအခါ ဘယ္ေမာင္းယာဥ္မ်ားကိုသာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳထားသျဖင့္ ဂ်ပန္တစ္ပတ္ရစ္ညာေမာင္းယာဥ္မ်ား ထပ္မံတင္သြင္းမရေတာ့ေပ။

ေလၽွာ႔ခ်လိုက္သည့္ ဝင္ေငြခြန္ႏႈန္းထားသည္ အဆိုပါေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေဈးကြက္အလိုက္ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္း၌ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္သည့္ Brand New ယာဥ္မ်ား ပိုမိုအေရာင္းအဝယ္သြက္ေၾကာင္း Myanmar Theingi ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေရာင္းဝယ္ေရးကုမၸဏီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာ ၿဖိဳးေဇဦးက ေျပာၾကားသည္။

“Brand New ကားေတြမွာ ေဈးကြက္က ဝယ္လိုအားက ပိုမ်ားလာတာေပါ့။ ပိုၿပီးေတာ့ေရာင္းေကာင္းလာတယ္။ ဒီလေတြမွာ Used Car (တစ္ပတ္ရစ္ကား) ေတြက အေျပာင္းအလဲေတာ့ မရွိေလာက္ပါဘူး။ တင္သြင္းခြင့္က ဘယ္ေမာင္းနဲ႔ ထိန္းထားတာဆိုေတာ့” ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကစတင္ၿပီး ဘယ္ေမာင္းယာဥ္မ်ားသာ တင္သြင္းသည့္မူဝါဒ စတင္ခဲ့သည့္ေနာက္ပိုင္း ညာေမာင္းတစ္ပတ္ရစ္ ဂ်ပန္ယာဥ္မ်ား ထပ္မံတင္သြင္းခြင့္မရေတာ့ေပ။ ထိုအခ်ိန္မွစတင္ကာ ျပည္တြင္း၌ SKD စနစ္ျဖင့္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ေဈးကြက္ေဝစု ပိုရလာေၾကာင္း ေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါယာဥ္မ်ားမွာလည္း ေဈးႏႈန္းႀကီးျမင့္သျဖင့္ သိန္းႏွစ္ရာဝန္းက်င္ ဆူဇူကီးယာဥ္မ်ားကိုသာ ဝယ္ယူစီးနင္းသူ မ်ားျပားေနေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ SKD စနစ္ျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ထုတ္လုပ္ျခင္းကို KIA ၊ Ford ၊ Suzuki ၊ Nissan စသည့္ကုမၸဏီမ်ားက ထုတ္လုပ္ေနၿပီး တိုယိုတာကုမၸဏီလည္း ယခုႏွစ္တြင္ ဝင္ေရာက္လာသည္။

နာမည္ႀကီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ တိုယိုတာေမာ္ေတာ္ေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၂ ဒသမ ၆ သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံကာ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ စက္႐ုံတည္ေထာင္ၿပီး SKD (Semi Knock Down) စနစ္ျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္သည္။

တိုယိုတာေမာ္ေတာ္ေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ရန္ တိုယိုတာျမန္မာကုမၸဏီလီမိတက္ကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ၿပီး ၂၀၂၁ ခုႏွစ္မွစတင္၍ တစ္ႏွစ္လၽွင္ Toyota Hilux ယာဥ္အစီးေရ ၂၅၀၀ ကို SKD စနစ္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါကုမၸဏီထံမွသိရသည္။

“Brand New ဝယ္လိုအားတက္သြားတယ္ဆိုတာ အရင္ကတည္း ကားဝယ္ဖို႔ ေစာင့္ေနတဲ့သူေတြ၊ Brand New ကို ဝယ္ခ်င္တဲ့သူေတြ၊ အေစာႀကီးကတည္းက စဥ္းစားထားတဲ့သူေတြအတြက္ အခြန္က ေလ်ာ့သြားတယ္ဆိုၿပီး တြန္းအားျဖစ္ၿပီး ခ်က္ခ်င္းလာဝယ္တယ္။ ဒီလို Demand တစ္ခု ပိုမ်ားလာတာေပါ့” ဦးၿဖိဳးေဇဦးက ဆိုသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မတိုင္ခင္ ႏွစ္ပတ္ခန္႔တြင္ ယာဥ္အေရာင္းအဝယ္ ရပ္တန္႔သြားၿပီး ဝင္ေငြခြန္ေလၽွာ႔ခ်မႈ အက်ိဳးခံစားရမည့္ ၂၀၁၉ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္လႈပ္ခတ္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကား သည္။ Brand New ေဈးကြက္တြင္ ဆူဇူကီးသည္ ေဈးကြက္ေဝစု အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ဆူဇူကီး Ciaz ႏွင့္ Ertiga ယာဥ္မ်ား အေရာင္းသြက္ေနသည္။

ျပည္တြင္းေဈးကြက္တြင္ တင္သြင္းထားၿပီးသား ဂ်ပန္တစ္ပတ္ရစ္ယာဥ္မ်ား ထပ္မံတင္သြင္းခြင့္မရွိသကဲ့သို႔ ရွိၿပီးသားယာဥ္မ်ားမွာလည္း သတ္မွတ္အခြန္အရပ္ရပ္ ေပးေဆာင္ၿပီးျဖစ္သျဖင့္ အေျပာင္းအလဲနည္းေၾကာင္း ဦးၿဖိဳးေဇဦး က သုံးသပ္သည္။

သို႔ေသာ္ ဂ်ပန္တစ္ပတ္ရစ္ယာဥ္ကို စြဲၿမဲစြာဝယ္ယူအသုံးျပဳေနသူမ်ားရွိသျဖင့္ အဆိုပါေဈးကြက္သီးသန္႔ရွိေနၿပီး ယာဥ္ေဈးမွာလည္း အတက္၊ အက်မရွိေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

“ရာသီကလည္း ကားအေရာင္းအဝယ္ ျပန္သြက္တဲ့ကာလေပါ့။ သီတင္းကၽြတ္ဆိုရင္ ကားအရာင္းအဝယ္က ျပန္ေကာင္းတယ္။ ဝင္ေငြခြန္ႏႈန္းထား ေလ်ာ့သြားတဲ့အတြက္ ကားအသစ္ေတြက ေရာင္းအားပိုေကာင္းတယ္။ ကားအေဟာင္းေတြကေတာ့ သက္ေရာက္မႈသိပ္မရွိဘူး” ဟု ျမန္မာ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္တြင္းေဈးကြက္တြင္ ဂ်ပန္တစ္ပတ္ရစ္ယာဥ္ကို လက္လႊဲလက္ေျပာင္းေရာင္းခ်ရာတြင္ ယခင္ႏွစ္မ်ားက ဝင္ေငြခြန္ႏႈန္းထား ျမင့္မားသျဖင့္ အမည္ေပါက္ မေျပာင္းလဲသူ မ်ားစြာရွိေနေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။ လက္ရွိတြင္ ဝင္ေငြခြန္ႏႈန္းထားေလၽွာ႔လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ အမည္ေပါက္ေျပာင္းလဲသူမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အမည္ေပါက္ေျပာင္းလဲသူ နည္းပါးေၾကာင္း ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ေျပာၾကားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပဲခူးလိုင္စင္ကို ရန္ကုန္လိုင္စင္ကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲ၍မရျခင္းေၾကာင့္ အမည္ေပါက္ေျပာင္းလဲရန္ စိတ္ဝင္စားသူ နည္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ဝင္ေငြခြန္ေလ်ာ့က်လာမႈႏွင့္အတူ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေဈးကြက္မွာ ျပန္လည္လႈပ္ရွားလာၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရး တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမၽွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသစ္ဝယ္လိုအား တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုယိုတာ ေမာ္ေတာ္ေကာ္ပိုေရးရွင္းက ခန္႔မွန္းထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္က ယာဥ္အစီးေရ ၁၈,၀၀၀ ဝယ္ယူမႈရွိခဲ့ၿပီး ယင္းပမာဏသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မတိုင္ခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ႏွစ္ဆေက်ာ္ျမင့္တက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တိုယိုတာက ခန္႔မွန္းသည္။

ေဈးကြက္ကို ပိုမိုအရွိန္ျမႇင့္ေစမည့္ ေနာက္ထပ္မူဝါဒတစ္ရပ္ကို အစပ်ိဳးေပးရန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေမၽွာ္လင့္ေနၾကသည္။ ထိုမူဝါဒက ရန္ကုန္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လိုင္စင္ခြင့္ျပဳရန္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း စတင္တာဝန္ယူခ်ိန္မွ စတင္၍ ရန္ကုန္လိုင္စင္ကို ပိတ္ပင္ထားခဲ့ၿပီး ယေန႔တိုင္ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳျခင္းမရွိေသးေပ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကတည္းက COE (Certificate of Entitlement) စနစ္ ျဖင့္ခြင့္ျပဳရန္ ေလသံပစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔တိုင္ အေကာင္အထည္ မေပၚေသးေပ။

COE စနစ္ဆိုသည္မွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစီးေရ တိုးပြားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ေသာစနစ္ျဖစ္သည္။ ယာဥ္မွတ္ပုံတင္ရန္ အစိုးရက အကန္႔အသတ္ျဖင့္ေရာင္းခ်ေသာ ယာဥ္လိုင္စင္နံပါတ္ကို ေဈးၿပိဳင္ဝယ္ယူကာ မွတ္ပုံတင္ရေသာစနစ္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ Brand New ယာဥ္မ်ား ရန္ကုန္လိုင္စင္ရရန္ က်ပ္သိန္းတစ္ရာ တန္ဖိုးရွိသည့္ ယာဥ္အိုေဟာင္းစလစ္ကပ္၍ မွတ္ပုံတင္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။

ဝင္ေငြခြန္ ေလၽွာ႔ခ်လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေဈးကြက္အခင္းအက်င္းတြင္ ရန္ကုန္လိုင္စင္ခြင့္ျပဳမႈ ထပ္မံျဖည့္စြက္ပါက ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေဈးကြက္ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ယခုကဲ့သို႔ဆိုသည္။

“ရန္ကုန္လိုင္စင္ခြင့္ျပဳမယ္၊ ခြင့္ျပဳမယ္ဆိုၿပီး ဆိုင္းငံ့ထားတာ အစိုးရသစ္တက္ကတည္းကဆိုေတာ့ သုံးႏွစ္ေက်ာ္ရွိသြားၿပီးေပါ့။ ဒါေလးကို ျပန္ခြင့္ျပဳရင္ေတာ့ အလုံးစုံျပည့္စုံသြားမယ့္ အေနအထားရွိတယ္” ဟု ဦးရန္မ်ိဳးေအာင္က ဆိုသည္။ 

ႏိုင္လင္းေအာင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *