ကမၻာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေကာင္းဆုံးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဗီယက္နမ္ အဆင့္ရွစ္ေနရာ ရပ္တည္

ဟႏြိဳင္း၊ စင္တင္ဘာ ၁၉

ကမၻာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေကာင္းဆုံးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံက စင္ကာပူ စသည့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကို ေက်ာ္တက္၍ အဆင့္ ၈ ေနရာတြင္ ရပ္တည္ခဲ့ေၾကာင္း Vietnam News သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အေမရိကန္သတင္းမီဒီယာတစ္ခုျဖစ္သည့္ US News and World Report ၏ မၾကာေသးခင္က ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေကာင္းဆုံး ၂၉ ႏိုင္ငံတြင္ အဆင့္ ၈ ေနရာ ရရွိခဲ့ၿပီး မေလးရွားက အဆင့္ ၁၃၊ စင္ကာပူက အဆင့္ ၁၄ ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားက အဆင့္ ၁၈ ေနရာတြင္ ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဗီယက္နမ္မွာ ယမန္ႏွစ္က ကမၻာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေကာင္းဆုံးအဆင့္တြင္ အဆင့္ ၂၃ ရွိရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ အဆင့္ ၈ ေနရာသို႔ ျမင့္တက္သြားျခင္းျဖစ္သည္။

US News and World Report သည္ အေမရိကန္မီဒီယာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယင္းမီဒီယာက သတင္းမ်ား၊ ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္မ်ား၊ စားသုံးသူအႀကံေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိသည္။

ယခုကမၻာ့ေကာင္ဆုံး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ကို ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ လူ ၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္က ပါဝင္ေျဖဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုစစ္တမ္းကို ေျဖဆိုသူမ်ားတြင္ ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနသူ ၇,၀၀၀ ပါဝင္ၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ လာဘ္စားမႈ၊ စီးပြားေရးအရ တက္ႂကြမႈရွိျခင္း၊ စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္မႈ၊ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း၊ သင္တင့္မၽွတေသာ အခြန္ဆိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနရွိမႈ၊ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရွိမႈ၊ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားရွိျခင္းႏွင့္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားရွိျခင္းဟူေသာ အခ်က္ရွစ္ခ်က္ျဖင့္ တိုင္းတာျခင္းျဖစ္သည္။

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွာ ယခုႏွစ္ ဩဂုတ္လအထိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၂၉,၅၃၀ ရွိခဲ့ၿပီး တန္ဖိုးအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၅၃ ဒသမ ၇ ဘီလီယံထိရွိသည္။

ယခုႏွစ္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အေကာင္းဆုံးငါးႏိုင္ငံမွာ ဥ႐ုေဂြးႏိုင္ငံက ပထမ၊ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားက ဒုတိယ၊ လူဇင္ဘတ္ႏ္ိုင္ငံက တတိယ၊ အိႏၵိယက စတုတၳႏွင့္ ပိုလန္ႏိုင္ငံက အဆင့္ငါးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း အဆိုပါ သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *