လာမည့္ႏွစ္ ျမန္မာ့စီးပြား တိုးတက္မႈႏႈန္း ၆ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိမည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္ခန္႔မွန္း

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၀

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိလာမည္ဟု ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ကမၻာ့ဘဏ္၏ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ စီးပြားေရးအေျခအေနစစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ ၂၀၁၉ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ၆ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိမည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ရန္အတြက္ အေျခခံအေဆာက္ဦတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္ ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္က အႀကံျပဳသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ က်ဆင္းသြားသည္ဟု အဆိုပါစစ္တမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ရျခင္းသည္ ဝန္ေဆာင္မႈက႑က်ဆင္းလာရျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းျမင့္မားလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္က ေထာက္ျပထားသည္။

လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ၆ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနသည္ဟု အဆိုပါစစ္တမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး႐ႈေမၽွာ္ခ်က္တြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္၊ မေသခ်ာမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနသည့္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္ေရးမူဝါဒႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈက်ဆင္းျခင္းတို႔သည္ ျမန္မာအေပၚ ႐ိုက္ႏွက္မႈရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ျပင္ပသက္ေရာက္မႈမ်ားအျဖစ္ ကမၻာ့လုံးဆိုင္ရာ မေရရာမႈျဖင့္ရွိေနသည့္ ကုန္သြယ္ေရးမူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆုံးကုန္သြယ္ဖက္အျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ဟု အဆိုပါစစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္တြင္းသက္ေရာက္မႈအျဖစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ မၿငိမ္သက္ေသာ အေျခအေနမ်ားက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကဲ့သို႔ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ၿပီး ဥေရာပေဈးကြက္႐ုပ္သိမ္းခံႏိုင္ေျခရွိသည့္ အေျခ အေနမ်ားကလည္း သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ေၾကာင္း အဆိုပါစစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ကို ထင္သာျမင္သာေသာ ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားရွိေနၿပီး ဝယ္လိုအား အတက္အက်ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *