ရပ္ေက်းအဆင့္တြင္ NLD အစိုးရ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရး ဦးစားေပးလုပ္သင့္ဟု PRLM စစ္တမ္းေဖာ္ျပ

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၀

NLD အစိုးရလက္ထက္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးကို ရပ္ေက်းအဆင့္တြင္ ဦးစားေပးလုပ္သင့္ေၾကာင္း Corruption and Access to Justice Survey စစ္တမ္းအရ သိရသည္။

အဆိုပါစစ္တမ္းကို USAID အစီအစဥ္ျဖင့္ Promoting the Rule of Law in Myanmar (PRLM) အဖြဲ႕က ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး စစ္တမ္းရလဒ္မ်ားကို ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Kempinski Hotel ၌ မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

PRLM အဖြဲ႕သည္ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၄ ခုတြင္ က်ား၊ မ အခ်ိဳးအစားခြဲ၍ လူဦးေရ ၃၀၉၆ ဦးအား ေမးခြန္း ၉၉ ခုေမးကာ ေကာက္ယူထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါစစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

စစ္တမ္းေျဖဆိုထားသူမ်ားအနက္ ၿမိဳ႕ျပေနေျဖဆိုသူ ၅၆ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေန ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔က NLD အစိုးရသည္ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ရပ္ေက်းအဆင့္တြင္ ဦးစားေပးလုပ္သင့္ေၾကာင္း ေျဖဆိုၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရး ဦးစားေပးလုပ္သင့္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပေန ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေန ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔က ေျဖဆိုၾကသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးဦးစားေပးလုပ္သင့္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပေန ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေန ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔က ေျဖဆိုၾကသည္။

ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္အဆင့္တြင္ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရး ဦးစားေပးလုပ္သင့္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပေန ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေန ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔က ေျဖဆိုၾကေၾကာင္း အဆိုပါစစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အဂတိလိုက္စားမႈ ေလ်ာ့က်လာေၾကာင္း ရပ္႐ြာအတြင္း ထင္ျမင္သူသည္ လူတစ္ရာလၽွင္ ၃၈ ဦး (၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္း)သာရွိသည္။ ၁၅ ဦးကမူ အဂတိလိုက္စားမႈတိုးလာသည္ဟု ေျဖဆိုၾကၿပီး ၃၉ ဦးကမူ ယခင္အေျခအေနအတိုင္းရွိသည္ဟုသာ ေျဖဆိုထားေၾကာင္း အဆိုပါစစ္တမ္းအရ သိရသည္။

NLD အစိုးရက လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္မ်ားသည္ အဂတိလိုက္စားမႈ က်ဆင္းလာျခင္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ရပ္႐ြာအတြင္းရွိ လူတစ္ရာလၽွင္ ၈၂ ဦး (၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္း)က ေျဖဆိုသည္ဟု Corruption and Access to Justice Survey စစ္တမ္းအရ သိရသည္။

စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္ျဖစ္ေသာ ‘ျပည္သူမ်ား၏ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္တစ္ခုမွာ အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ားအၾကား ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေသးစားအဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို ဦးစားေပးတိုက္ဖ်က္ရန္’ ဟူေသာအခ်က္ကို လက္ခံေၾကာင္း အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္ကဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ယခုစစ္တမ္းသည္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အတြက္ အသုံးဝင္မည့္ စစ္တမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ားကိုလည္း အဂတိလိုက္စားမႈဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူျခင္းမ်ားရွိသည္။

International Transparency အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္သည့္ အဂတိလိုက္စားမႈအဆင့္ (Corruption Perceptions Index-CPI)တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အဆင့္ ၁၃၀ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အဆင့္ ၁၃၂ သို႔ က်ဆင္းသြားသည္။ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *