၂၁ ရာစုအတြက္ သင္ခန္းစာ ၂၁ ခု သင္ခန္းစာ (၉)

(ကမာၻေက်ာ္စာေရးဆရာ Yuval Noah Harari ၏ အေရာင္းရဆုံးစာအုပ္စာရင္းဝင္ 21 Lessons for the 21st Century စာအုပ္ကို ဘာသာျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။)

လူဝင္မႈ (immigration) (အပိုင္း-၃)

အခ်ိဳ႕ယဥ္ေက်းမႈေတြက အခ်ိဳ႕ထက္ သာႏိုင္တယ္

ေဆြးေႏြးျငင္းခုံစရာ (၄) ။      ။ လူဝင္မႈကိစၥ ႏွစ္ဖက္လိုက္နာရမည့္ သေဘာတူညီခ်က္စည္းကမ္းမ်ားကို တိက်စြာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဖာ္ျပပါသေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လာလၽွင္  ေနာက္ဆုံးႏွင့္ အေရးအႀကီးဆုံး ေမးခြန္းမွာ ဤသေဘာတူညီခ်က္ စည္းကမ္းေတြက တကယ္ေရာ အလုပ္ျဖစ္ရဲ႕လားဆိုသည့္ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။  ႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ လိုက္နာရမည္ဆိုမည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို  အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံေတြေရာ၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္သူေတြပါ လိုက္နာမႈရွိပါရဲ႕လားဆိုသည့္ေမးခြန္းက ေနာက္ထပ္ျငင္းခုံေဆြးေႏြးစရာ ျဖစ္လာပါသည္။

လူဝင္မႈကိစၥကို ဆန္႔က်င္သူမ်ားက ဆိုေလ့ရွိသည္မွာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားအေနႏွင့္ အေျခခံစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ (၂) ကို လိုက္နာမႈမရွိဟု ဆိုေလ့ရွိၾကသည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ားမွာ အိမ္ရွင္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေစရန္ ေပါင္းစည္းမႈမရွိ၊ ေပါင္းစည္းရန္  စိတ္ပါလက္ပါ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ မရွိ၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာသူ အမ်ားအျပားမွာ သူတို႔၏ သည္းခံမႈမရွိေသာ တစ္ယူသန္ဝါဒအျမင္မ်ားကို ဆက္လက္ကိုင္စြဲထားသည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံကလည္း သူ႕ဘက္က လိုက္နာရမည့္ အေျခခံစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ (၃) ကို လိုက္နာစရာမလို (ဆိုလိုသည္မွာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ားကို ပထမတန္းစား ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ဆက္ဆံစရာမလို)ဟုဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ သတ္မွတ္ခ်က္  (၁) (ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားကို ဝင္ခြင့္ေပးရန္) ကိစၥကို သင့္ေတာ္၊ မေတာ္ ျပန္သုံးသပ္ဖို႔ အေၾကာင္းရင္း ခိုင္ခိုင္လုံလုံရွိသည္ဟုဆိုသည္။ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ (ထိုယဥ္ေက်းမႈမွ ေနာက္ တစ္ေနရာသို႔ ေျပာင္းလာေသာ) လူမ်ားကို ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ခြင့္ေပးရန္  မသင့္ေတာ္ေၾကာင္း ထပ္တလဲလဲေတြ႕ရၿပီး သူတို႔အေနႏွင့္ အေျခခံ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာမႈမရွိပါက ယင္းယဥ္ေက်းမႈက လူမ်ားကို ထပ္ဝင္ခြင့္ေပးစရာမရွိ၊ ျပႆနာကို ပိုဆိုးေအာင္ လုပ္စရာအေၾကာင္းမရွိဟု လူဝင္မႈကိစၥကို ဆန္႔က်င္သူမ်ားက ဆိုသည္။

လူဝင္မႈကိစၥကို ေထာက္ခံသူမ်ားကမူ အေျခခံစည္းကမ္း သေဘာတူညီခ်က္ကို လိုက္နာျခင္းမရွိသည္မွာ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္သူ အမ်ားစုက ႀကိဳးစားပမ္းစား စိတ္ရင္းမွန္ျဖင့္  အိမ္ရွင္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ဆီေလ်ာ္အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနထိုင္ေသာ္လည္း အိမ္ရွင္မ်ားက (သူတို႔) ေနလို႔ ခက္ခဲေအာင္ လုပ္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ ပိုဆိုးသည္မွာ ေအာင္ျမင္စြာ ေပါင္းစည္း ဝင္ေရာက္သြားသည့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္၍  ဒုတိယတန္းစားႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ဆက္ဆံေနဆဲဟု ဆိုသည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား၏ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္၊ တတိယမ်ိဳးဆက္အထိ ထိုသို႔ ဆက္ဆံခံေနရဆဲျဖစ္သည္။ သည္လိုမ်ိဳးအေျခအေနေရာက္ဖို႔ဆိုလၽွင္ ျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ အိမ္ရွင္ေရာ၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားပါ ႏွစ္ဖက္စလုံးက အေျခခံစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အျပည့္အဝလိုက္နာမႈ မရွိျခင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ သံသယပိုႀကီးမားလာကာ အဆိုးသံသရာလည္၍ ပိုပို မေက်မနပ္ ျဖစ္လာတာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ဤစတုတၳေဆြးေႏြးျငင္းခုံစရာမွာ ေဖာ္ျပပါ အေျခခံစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ သုံးခုကို တိတိက်က် အဓိပၸာယ္ မဖြင့္ဆိုႏိုင္ေသးသေ႐ြ႕  ေျပလည္မည္ မဟုတ္ပါ။ လူဝင္မႈကိစၥကို ခြင့္ျပဳျခင္းမွာ တာဝန္လား သို႔မဟုတ္  အခြင့္အေရး ေပးျခင္းလား၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားဘက္က မည္သို႔ေသာအဆင့္ထိ ေပါင္းစည္းရန္ လိုအပ္သည္၊ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံမ်ားအေန ႏွင့္ သူတို႔ကို တန္းတူရည္တူ ႏိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ မည္မၽွ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ခြင့္ျပဳရမည္ စသည့္ေမးခြန္းမ်ား အေျဖမထြက္သေ႐ြ႕ ႏွစ္ဖက္ သူတို႔လိုက္နာရမည့္ တာဝန္မ်ားကို လိုက္နာျခင္း ရွိ၊ မရွိ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ မည္ မဟုတ္ပါ။ ေနာက္ထပ္ထပ္ေဆာင္း ျပႆနာတစ္ခုမွာ မည္သို႔ မည္ပုံ တြက္ခ်က္သလဲဆိုသည့္ ကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။ လူဝင္မႈကိစၥတြင္ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျခင္း ရွိ မရွိ ဆန္းစစ္ရာတြင္ ႏွစ္ဖက္စလုံးက လိုက္နာမႈထက္ ပ်က္ကြက္မႈကိစၥကို ပိုေဇာင္းေပးေလ့ ရွိပါသည္။ တစ္သန္းေသာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားမွာ ဥပေဒလိုက္နာေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ေနသည့္တိုင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူ လူတစ္ရာက အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ထဲဝင္ကာ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံကို တိုက္ခိုက္လိုက္သည္ဆိုပါက ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္သူ အားလုံးကို စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သူမ်ားဟု ယူဆမည္လား၊ သို႔မဟုတ္ လိုက္နာသူမ်ားဟု ယူဆမည္လားဆိုသည့္ကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ား၏ တတိယမ်ိဳးဆက္တစ္ဦးက လမ္းေပၚမွာ အႀကိမ္ ၁၀၀၀ ေလၽွာက္လို႔ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ အေစာ္ကားခံရျခင္း မရွိသည့္တိုင္ တစ္ႀကိမ္ေလာက္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားသူတစ္ဦးက ေအာ္ဟစ္ဆဲဆိုတာခံလိုက္ရသည္ ဆိုပါက အိမ္ရွင္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းက ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားကို ႏွင္ထုတ္ေနသည္ဟု ယူဆမည္လား သို႔မဟုတ္ လက္ခံသည္ဟု ယူဆမည္လား ဆိုသည့္ကိစၥက စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ပါသည္။

ေဖာ္ျပပါ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံစရာမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ပိုၿပီး အေျခခံက်သည့္ေမးခြန္းတစ္ခု ရွိေနပါေသးသည္။ ယင္းမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူသားယဥ္ေက်းမႈအေပၚ နားလည္ပုံႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။ လူဝင္မႈကိစၥကို ေဆြးေႏြးျငင္းခုံသည့္ ေနရာမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈထုံးဓေလ့ (culture)  အားလုံးကို ပင္ကိုအားျဖင့္ အတူတူပဲဟု ယူဆပါသလား၊ သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕ယဥ္ေက်းမႈမ်ားမွာ အခ်ိဳ႕ထက္သာႏိုင္သည္ဟု ယူဆပါသလား ဆိုသည့္ ေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္။ ဆီးရီးယား ဒုကၡသည္မ်ားကို လက္ခံ၊ မခံ ဂ်ာမန္မ်ား ေဆြးေႏြးျငင္းခုံၾကသည့္အခါ ဂ်ာမန္ယဥ္ေက်းမႈမွာ ဆီးရီးယားယဥ္ေက်းမႈထက္ တစ္နည္းတစ္ဖုံသာသည္ဟု ယူဆလၽွင္ တရားနည္းလမ္းက်ပါသလားဆိုသည့္ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။

လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားသည့္ဝါဒ (Kacism) မွ ဓေလ့ဝါဒ (Culturism) သို႔

လြန္ခဲ့သည့္ ရာစုႏွစ္တစ္ခုက ဥေရာပသားမ်ားမွာ အခ်ိဳ႕လူမ်ိဳးမ်ား (အထူးသျဖင့္ လူျဖဴမ်ား) က ပင္ကိုမူရင္းအားျဖင့္ အခ်ိဳ႕ လူမ်ိဳးေတြထက္သာသည္မွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာမလိုသည့္ အမွန္တရားဟု ယူဆခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၄၅ ၿပီးေနာက္တြင္မူ ထိုသို႔ေသာ အျမင္မ်ိဳးမွာ ႐ြံမုန္းစက္ဆုပ္စရာအျဖစ္ ပိုပိုၿပီး သတ္မွတ္လာၾကသည္။ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားသည့္ဝါဒ (racism) မွာ ကိုယ္က်င့္သီလအားျဖင့္ ဆိုးယုတ္႐ုံတင္မက သိပၸံနည္းအားျဖင့္လည္း လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ျပစရာမရွိသည့္ ဝါဒ ဟု ႐ႈျမင္လာသည္။ အသက္ဇီ၀ဆိုင္ရာ သိပၸံပညာရွင္မ်ား (အထူးအားျဖင့္ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇပညာရွင္မ်ား) က ဥေရာပသားမ်ား၊ အာဖရိသားမ်ား၊  တ႐ုတ္မ်ား၊ ဌာေန အေမရိကန္တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား ဇီ၀ေဗဒအရ ကြာျခားခ်က္မွာ ေျပာပစရာမရွိဟု အလြန္ခိုင္မာေသာ သိပၸံနည္းက် သက္ေသျပလာသည္။

သို႔ေသာ္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ မႏုႆေဗဒပညာရွင္မ်ား၊ လူမႈသိပၸံပညာရွင္မ်ား၊ သမိုင္းပညာရွင္မ်ား၊ အျပဳအမူဆိုင္ရာ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္မ်ား (behavioural economists) ႏွင့္  ဦးေႏွာက္သိပၸံပညာရွင္မ်ားက လူသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈထုံးဓေလ့မ်ားမွာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု သိသာထင္ရွားေသာ ကြာျခားခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ား အေျမာက္အျမား စုေဆာင္းရရွိလာသည္။ တကယ္တမ္းဆိုၾကေၾကးဆိုလၽွင္ လူသားယဥ္ေက်းမႈ ထုံးဓေလ့မ်ားအားလုံးမွာ အကုန္လုံးနီးပါး အတူတူဟုဆိုလၽွင္ မႏုႆေဗဒပညာရွင္မ်ား၊ သမိုင္းပညာရွင္မ်ားပင္ လိုေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။ ေသးႏုပ္ေသာ ကြာျခားခ်က္ေလးမ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာဖို႔ အရင္းအျမစ္မ်ား သုံးစြဲေနစရာ မလိုေပ။  အနည္းဆုံး ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားသည့္ မႏုႆေဗဒကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ား လုပ္ေနစရာ မလိုေတာ့ေပ။ ေတာင္ပစိဖိတ္ႏွင့္ ကာလဟာရီ သဲကႏၲသို႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ား သြားေနစရာ မလိုေတာ့ေပ။ ေအာက္စဖို႔ဒ္ႏွင့္ ေဘာ့စတြန္ရွိလူမ်ားကို ေလ့လာ႐ုံႏွင့္ ေက်နပ္လို႔ ရရမည္ျဖစ္သည္။  ယဥ္ေက်းမႈထုံးဓေလ့ဆိုင္ရာ ကြာျခားခ်က္မ်ားမွာ မေျပာပေလာက္ဆိုလၽွင္  ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္  ကာလဟာရီ အမဲလိုက္မုဆိုးမ်ား (hunter-gatherers) ကို ေလ့လာ ေတြ႕ရွိခ်က္က အတူတူပဲျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။

ျပန္လည္သုံးသပ္ၾကည့္ပါက လူသားယဥ္ေက်းမႈမ်ားအၾကား စြဲၿမဲ ေနေသာ အာဝါဟ ဝိဝါဟ အေလ့အက်င့္ ထုံးဓေလ့မ်ားမွအစ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ပုံလုပ္နည္းမ်ားအထိ စသည့္ကိစၥမ်ားတြင္ အနည္းဆုံး သိသာထင္ရွားသည့္ ကြာျခားခ်က္အခ်ိဳ႕ရွိသည္ကို လူမ်ားစုက လက္ခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္ ထိုကြာျခားခ်က္မ်ားကို မည္သို႔ ႐ႈျမင္လက္ခံသင့္ပါသနည္း။ ယဥ္ေက်းမႈ ႏႈိင္းရဝါဒီမ်ား (cultural relativists) က ဆိုသည္မွာ ထိုသို႔ယဥ္ေက်းမႈကြာဟ႐ုံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုက အျခားယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုကို လႊမ္းမိုးခြင့္ရွိသည္ဟု ဆိုလို႔ မရေၾကာင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုက အျခားယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုထက္ ပိုသာသည္ဟု ဆိုလို႔မရေၾကာင္း ဆိုေလသည္။ လူသားမ်ားမွာ  စဥ္းစားပုံ၊ ျပဳမူေျပာဆိုပုံ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္  ဤကြာၾကားခ်က္မ်ားကို မတူကြဲျပားမႈအျဖစ္ လက္ခံဝမ္းေျမာက္ရမည္  ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယုံၾကည္မႈအားလုံးႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းအားလုံးကို တန္ဖိုးအတူတူထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုေလသည္။ ကံဆိုးသည္မွာ ဤသို႔ေသာ အျမင္က်ယ္က်ယ္ထားသည့္ သေဘာထားမွာ လက္ေတြ႕တြင္ အလုပ္မျဖစ္ေခ်။ လူသားမ်ား၏ မတူကြဲျပားမႈမွာ ဟင္းလ်ာႏွင့္ ကဗ်ာ ဂီတတြင္ ေကာင္းမြန္ေကာင္း ေကာင္းမြန္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ စုန္းဟုစြပ္စြဲၿပီး မီး႐ႈိ႕သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ေမြးကင္းစကေလးကို သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ကၽြန္ျပဳျခင္းမ်ားကို လူသားမ်ား၏ တစ္မူထူးျခားသည့္ ဓေလ့မ်ားဟုဆိုကာ ကမာၻ႕အရင္းရွင္စနစ္ႀကီး (global capitalism) ႏွင့္ ကိုကာကိုလိုနီယယ္လစ္ဇင္ အေမရိကန္ယဥ္ေက်းမႈ လႊမ္းမိုးျခင္း (Coca-colonialism) တို႔မွ ကာကြယ္ထားရမည္ဟု ယူဆသူ မရွိသေလာက္ ျဖစ္သည္။

သို႔မဟုတ္ မတူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားက လူစိမ္းမ်ား၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ားကို ဆက္ဆံပုံကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ယဥ္ေက်းမႈအားလုံးမွာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား၊ လူစိမ္းမ်ားကို လက္ခံတတ္မႈ တူညီၾကသည္ မဟုတ္ေခ်။ ၂၁ ရာစုအေစာပိုင္း ဂ်ာမန္ ယဥ္ေက်းမႈမွာ ေဆာ္ဒီအာေရဗ် ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ယွဥ္လၽွင္ လူစိမ္းမ်ားကို ပိုမိုသည္းခံႏိုင္ၿပီး ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳေလ့သည္။ မြတ္ဆလင္တစ္ေယာက္ ဂ်ာမနီျပည္ကို ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ဖို႔မွာ  ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်သို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ဖို႔ထက္ မ်ားစြာပိုလြယ္ေလသည္။ တကယ္တမ္းေျပာရလၽွင္ ဆီးရီးယားမွ  မြတ္ဆလင္ဒုကၡသည္တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ထက္ ဂ်ာမနီသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ဖို႔က ပိုလြယ္ေကာင္း လြယ္မည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစၿပီး ဂ်ာမနီႏိုင္ငံက ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ထက္ ဆီးရီးယား ဒုကၡသည္မ်ားစြာ ပိုမိုလက္ခံၿပီး ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူပင္ ၂၁ ရာစု အေစာပိုင္း ကယ္လီဖိုးနီးယားယဥ္ေက်းမႈက ဂ်ပန္ယဥ္ေက်းမႈထက္ မ်ားစြာပိုၿပီး ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားကို လက္ခံမႈရွိေလသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ စာဖတ္သူက လူစိမ္းမ်ားကို သည္းခံတတ္ျခင္းႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားကို ႀကိဳဆိုလက္ခံျခင္းက ေကာင္းသည္ဟု ယူဆသည္ဆိုပါက ဂ်ာမန္ယဥ္ေက်းမႈမွာ အနည္းဆုံးဤကိစၥတြင္ ေဆာ္ဒီယဥ္ေက်းမႈထက္ ပိုသာသည္ဟု မယူဆင့္ပါသေလာ၊ ကယ္လီဖိုးနီးယား ယဥ္ေက်းမႈမွာ ဂ်ပန္ယဥ္ေက်းမႈထက္ ပိုသာသည္ဟု မယူဆသင့္ပါသေလာ။

ထို႔အျပင္ ယဥ္ေက်းမႈႏွစ္ခုမွ စံဓေလ့တန္ဖိုးမ်ားမွာ သီအိုရီအားျဖင့္ တန္းတူျဖစ္ေစဦးေတာ့၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ျခင္းကိစၥတြင္ လက္ေတြ႕ေျပာရလၽွင္မူ အိမ္ရွင္ယဥ္ေက်းမႈက ပိုသာသည္ဟု သတ္မွတ္ရန္ တရားနည္း က်ေကာင္းက်ေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ ဆီေလ်ာ္ေသာ စံဓေလ့မ်ား၊ တန္ဖိုးမ်ားမွာ အေျခအေနအခ်ိန္အခါ ေျပာင္းသြားပါက အလုပ္ေကာင္းေကာင္း မျဖစ္ေတာ့ေပ။ ခိုင္လုံေသာ ဥပမာတစ္ခု  တင္ျပပါမည္။ ရွိေနႏွင့္ၿပီးသား အစြဲအလမ္းမ်ား၊ ခြဲျခားမႈမ်ားေနာက္ ပါမသြားေစရန္ စိတ္ကူးယဥ္ႏိုင္ငံႏွစ္ခုျဖင့္ တင္ျပပါမည္။ ေအးစက္တိုင္းျပည္ႏွင့္ ေႏြးေထြးတိုင္းျပည္တို႔ ဆိုၾကပါစို႔။ ႏိုင္ငံႏွစ္ခုလုံးမွာ ယဥ္ေက်းမႈအရ မတူျခားနားမႈမ်ား မ်ားစြာရွိသည္ ဆိုပါစို႔။ အထူး သျဖင့္ လူသားဆက္ဆံေရးႏွင့္ လူအခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံရာတြင္ ရွိသည့္  ပဋိပကၡအေပၚ ႐ႈျမင္သည့္ သေဘာထားျခင္း ကြာသည္ဆိုၾကပါစို႔။ ေအးစက္တိုင္းျပည္မွ လူမ်ားမွာ ေမြးကင္းစကတည္းက အသင္ခံထားရသည္မွာ ေက်ာင္းတြင္၊ အလုပ္တြင္ သို႔မဟုတ္ မိသားစုထဲတြင္ေတာင္မွ တစ္ေယာက္ေယာက္ႏွင့္ ရန္ျဖစ္လၽွင္ လုပ္ရမည္မွာ ၿမိဳသိပ္ခ်ိဳးႏွိမ္ထားဖို႔  ျဖစ္သည္ဆိုၿပီး အသင္ခံထားရသည္။ သူ႕အေနႏွင့္ ေအာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္လုပ္တာမ်ိဳးကို ေရွာင္ရမည္၊ ေဒါသထြက္ျပတာမ်ိဳး ေရွာင္ရမည္၊ တစ္ဖက္  လူကို စိန္ေခၚတာမ်ိဳး ေရွာင္ရမည္ဆိုၿပီး အသင္ခံထားရသည္။ ေဒါသထြက္ပါက ျပႆနာပိုဆိုးေစသည္ဆိုၿပီး သူ႕အေနႏွင့္ နားလည္ထားသည္။  ျပႆနာမ်ား ေအးေဆးျဖစ္သည္အထိ ကိုယ့္စိတ္ကိုယ္ ႏိုင္ေအာင္ ထိန္းသည္က ပိုေကာင္းသည္ဆိုၿပီး အသင္ခံထားရသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကိုယ္ႏွင့္ ျပႆနာျဖစ္ထားသည့္ သူႏွင့္ တတ္ႏိုင္သမၽွ ေရွာင္ရမည္၊ ေရွာင္လို႔မရပါက ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းဆက္ဆံ၊ သို႔ေသာ္ စကားမ်ားမ်ားမေျပာႏွင့္။ ျပႆနာတက္ႏိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားကို ေရွာင္ရမည္ ဆိုၿပီး သူ႕ကို သင္ထားေလသည္။

တစ္ဖက္တြင္ ေႏြးေထြးတိုင္းျပည္မွ လူမ်ားမွာမူ ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်းကစၿပီး ႀကဳံလာသည့္ ပဋိပကၡမ်ားကို ရင္ထဲကရွင္းထုတ္ဖို႔ အသင္ခံထားရသည္။ သူ႕အေနႏွင့္ ျပႆနာတက္ပါက တႏုံ႔ႏုံ႔ မေက်မလည္ ျဖစ္ေနတာမ်ိဳး မျဖစ္ရ၊ ခ်ိဳးႏွိမ္ၿပီးေနတာမ်ိဳး မလုပ္ရဆိုၿပီး အသင္ခံ ထားရသည္။ အခြင့္အေရးရသည္ႏွင့္ ကိုယ့္၏ မေက်နပ္မႈမ်ား၊ ခံစား ခ်က္မ်ားကို ဖြင့္ခ်ရမည္။ စိတ္ဆိုးလို႔၊ ေအာ္ဟစ္လို႔ ရသည္။ တျခား လူေတြကို ကိုယ့္စိတ္ထဲ ဘယ္လိုရွိတယ္ဆိုတာ ေျပာလို႔ရသည္ဆိုၿပီး  ငယ္ငယ္ကတည္းက အသင္ခံထားရသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာၿပီး  ျပည္တည္ေနမည့္ ပဋိပကၡတစ္ခုကို တစ္ခါေလာက္ ေအာ္ဟစ္ရန္ျဖစ္လိုက္႐ုံႏွင့္ ေျပလည္သြားႏိုင္ပါသည္။ ေခါင္းခ်င္းဆိုင္ရန္ျဖစ္တာက မေကာင္းဘူးဆိုေပမယ့္ ထိုသို႔ ရန္ျဖစ္ၿပီးပါက စိတ္ထဲေပါ့သြားမည္ ျဖစ္သည္။

နည္းလမ္းႏွစ္ခုလုံးမွာ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ကိုယ္စီ ရွိပါသည္။ တစ္နည္းမွာ အျခားတစ္နည္းထက္ အၿမဲသာသည္ေျပာဖို႔  ခက္ပါသည္။ ေႏြးေထြးတိုင္းျပည္တစ္ခုမွ လူတစ္ဦးက ေအးစက္တိုင္းျပည္သို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာၿပီး ေအးစက္တိုင္းျပည္က ကုမၸဏီတစ္ခုမွာ အလုပ္ ရသည္ ဆိုၾကပါစို႔။

အဆိုပါေႏြးေထြးတိုင္းျပည္မွ လူမွာ ကုမၸဏီက လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ တစ္ဦးဦးႏွင့္ ျပႆနာတက္သည္ႏွင့္ စားပြဲခုံထုၿပီး အသံကုန္ေအာ္ဟစ္ ရန္လုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ျခင္းျဖင့္ ျပႆနာကို ပိုဂ႐ုစိုက္ခံရကာ  အျမန္ေျပလည္မည္ဟုလည္း သူက ယူဆမည္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာၿပီးေနာက္ အလုပ္တြင္ အထက္ရာထူးတစ္ေနရာ လြတ္သြားသည္။  ေႏြးေထြးတိုင္းျပည္မွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာသူမွာ လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္း အားလုံးရွိေသာ္လည္း သူေဌးက ေအးစက္တိုင္းျပည္မွ သူတစ္ဦးဦးကိုသာ ရာထူးတိုးေပးဖို႔ လိုလားမည္ျဖစ္သည္။ ဘာလို႔ ေႏြးေထြးတိုင္းျပည္က ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာသူကို ရာထူးတိုးမေပးဘဲ ေအးစက္တိုင္းျပည္က သူကိုသာ ရာထူးေပးလိုက္သလဲလို႔ ေမးလၽွင္ သူက ဒီလို ျပန္ေျဖမည္ျဖစ္သည္ – “ဟုတ္တယ္။ ေႏြးေထြးတိုင္းျပည္က လာတဲ့လူမွာ အရည္အခ်င္းေတြ ရွိတယ္ဆိုတာေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူက သူမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့ ေနရာမွာ ျပႆနာအႀကီးႀကီး ရွိေနတယ္။ စိတ္တိုလြယ္တယ္။ သူ႕ေဘးမွာ မလိုအပ္ဘဲ တင္းမာေနတတ္တယ္။ ကၽြန္မတို႔ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းခြင္ကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္တယ္” ဆိုၿပီး ျပန္ေျဖမည္ ျဖစ္သည္။ ေအးစက္တိုင္းျပည္သို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာသည့္ ေႏြးေထြးတိုင္းျပည္မွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအေနႏွင့္ အလားတူ ကံၾကမၼာမ်ိဳး ႀကဳံရမည္ျဖစ္သည္။ သူတို႔အမ်ားစုမွာ အငယ္တန္းရာထူးတြင္သာ ေနရာရမည္ျဖစ္သည္၊ သို႔မဟုတ္ လုံးလုံးကို အလုပ္ရွာမရတာမ်ိဳး ႀကဳံရႏိုင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ မန္ေနဂ်ာမ်ားက ေႏြးေထြးတိုင္းျပည္ကလူဆိုလၽွင္ စိတ္တိုလြယ္သည့္ ျပႆနာေကာင္ေတြဆိုၿပီး ယူဆထားတာမ်ိဳး ျဖစ္ေနႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေႏြးေထြးတိုင္းျပည္မွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားမွာ အထက္ စီနီယာ ရာထူးမ်ား ဘယ္ေတာ့မွ မရေသာေၾကာင့္ သူတို႔အေနႏွင့္ ေအးစက္တိုင္းျပည္မွ လုပ္ငန္းခြင္ ယဥ္ေက်းမႈထုံးဓေလ့ကိုလည္း ေျပာင္းဖို႔ အလြန္ခက္မည္ ျဖစ္သည္။

ေႏြးေထြးတိုင္းျပည္သို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာသည့္ ေအးစက္တိုင္းျပည္မွ  ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားလည္း အလားတူအျဖစ္မ်ိဳး ႀကဳံရမည္ျဖစ္သည္။ ေႏြးေထြးတိုင္းျပည္မွ ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ အလုပ္ဝင္သည့္   ေအးစက္တိုင္းျပည္မွ သူတစ္ဦးအေနႏွင့္လည္း အလုပ္တြင္လည္း မာနႀကီးတစ္ခြဲသားႏွင့္ ေနသူ၊ ေအးစက္စက္ႏိုင္သူဆိုၿပီး အေျပာခံရမည္ျဖစ္သည္။ သူ႕တြင္ သူငယ္ခ်င္းလည္း မရွိသေလာက္ျဖစ္မည္  ျဖစ္သည္။ လူမ်ားက သူ႕ကို စိတ္ရင္းျဖင့္ မဆက္ဆံေသာသူ၊ အေျခခံ လူမႈဆက္ဆံေရးမတတ္သူဟု ယူဆမည္ျဖစ္သည္။ သူ႕အေနႏွင့္လည္း  အထက္စီနီယာရာထူးမ်ားကို ရရွိမည္ မဟုတ္ေခ်။ သို႔ျဖစ္ရာ လုပ္ငန္းခြင္ယဥ္ေက်းမႈထုံးဓေလ့ကိုလည္း သူ ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ေႏြးေထြးတိုင္းျပည္မွ မန္ေနဂ်ာမ်ားက ေကာက္ခ်က္ခ်မည္မွာ ေအးစက္တိုင္းျပည္က အလုပ္သမားမ်ားမွာ လူမႈဆက္ဆံေရး မေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ အရွက္အေၾကာက္ႀကီးသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရမည့္ ရာထူးမ်ားတြင္ ခန္႔အပ္ရန္၊ အျခား အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္  နီးကပ္စြာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရသည့္ အလုပ္မ်ားတြင္ ခန္႔အပ္ရန္ မသင့္ေတာ္ဆိုၿပီး ေကာက္ခ်က္ခ်မည္ျဖစ္သည္။

ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုစလုံးမွာ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈပဲဆိုၿပီး အပိုင္ေကာက္ခ်က္ခ်ဖြယ္ ထင္စရာရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ သူတို႔မွာ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားျခင္း (racist) မဟုတ္ေခ်။ သူတို႔မွာ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့  ခြဲျခားသူ (culturalist) မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ လူမ်ားက အစဥ္အဆက္ရွိခဲ့သည့္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈကို တိုက္ဖ်က္ရန္ သူရဲေကာင္းဆန္ဆန္ ဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္လ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္မ်က္ႏွာျပင္မွာ ပုံစံေျပာင္းသြားၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အစဥ္အဆက္ရွိခဲ့သည့္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈမွာ တျဖည္းျဖည္း ပေပ်ာက္လာေသာ္လည္း ကမာၻႀကီးမွာ ယခုအခါ ယဥ္ေက်းမႈ ခြဲျခားသူမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနပါသည္။  

သီဟဝင့္ေအာင္

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။)

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *