လူႀကီးစကား

ႏိုင္ငံ့တာဝန္ႀကီးႀကီးယူထားရေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ ႏႈတ္ထြက္စကားသည္ ႏိုင္ငံအေပၚေကာင္းက်ိဳးဆိုးျပစ္ သက္ေရာက္မႈႀကီးမားသျဖင့္ စကားေျပာဆိုရာတြင္ အေလးအနက္ျဖင့္ သတိထားေျပာဆိုသင့္သည္။

လူႀကီးစကားသည္ သက္ေရာက္မႈျပင္းသည္။ ႏႈတ္မိန္႔ျဖင့္သြားေလ့ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူႀကီးစကားသည္ မူဝါဒျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ မူဝါဒမ်ားကို သက္ေရာက္မည္။ ဩဇာေရာ အာဏာပါရွိသူဆိုလၽွင္ သာမန္ျပည္သူမ်ားပါ လိုက္ပါက်င့္သုံးၾကမည္။

လူႀကီးစကားသည္ သက္ေရာက္မႈႀကီးသျဖင့္ လူႀကီးစကားမွားသြားလၽွင္ အႏၲရာယ္အလြန္မ်ားသည္။ လူႀကီးစကားသည္ မူဝါဒဟုယူဆေသာ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားက လိုက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကမည္။ သာမန္ျပည္သူမ်ားက အဟုတ္ထင္ကာ လူႀကီးစကားအတိုင္း က်င့္သုံးၾကမည္။

စကားမမွားေအာင္ ေျပာဆိုရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာလူႀကီး၏ စိတ္အခံ အေရးႀကီးသလို လက္ရွိႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ကမၻာ့အေျခအေန၊ ျမန္မာ့အေျခအေနတို႔ကို နားလည္သေဘာေပါက္ထားမွသာ ဘယ္စကားေျပာလၽွင္ ဘယ္ေရာက္မည္ကို သတိထားႏိုင္မည္။ လူႀကီး၏ ဝမ္းစာနည္းလၽွင္ သူ႕ကိုအနီးကပ္အႀကံေပးမည့္သူ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕ခန္႔ထားၿပီး အႀကံေပးရန္လိုသည္။

လူႀကီးစကားအမွားကို အခ်ိန္မီမအုပ္မိလၽွင္ လူႀကီး၏ ရာထူး၊ အဖြဲ႕အစည္းေပၚမူတည္ၿပီး တစ္နယ္မွသည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ထိခိုက္ႏိုင္သည္။ သတင္းမီဒီယာအားေကာင္းသည့္ ယေန႔ေခတ္တြင္ လူႀကီးစကားသည္ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း တစ္ႏိုင္ငံလုံး ေရာက္သြားႏိုင္သည့္အတြက္ လူႀကီးစကားမွားသြားလၽွင္ လူသိရွင္ၾကား ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေတာင္းပန္သင့္သည္။ ေတာင္းပန္ရာတြင္လည္း ေတာင္းပန္ခ်င္ေသာစိတ္ေစတနာ ေပၚလြင္မည့္ အသုံးအႏႈန္းမ်ိဳးျဖင့္ ေတာင္းပန္ရမည္။

လူႀကီးစကားသည္ အာစက္လၽွာစက္ျပင္းသျဖင့္ မိမိတို႔စကား ဘယ္အထိ သြားႏိုင္သည္၊ ျပည္သူျပည္သားတို႔က မည္သို႔ ေကာက္ယူႏိုင္သည္ကို ဘက္ေပါင္းစုံမွ ဆင္ျခင္ၿပီးမွသာ ေျပာဆိုသင့္ေၾကာင္း သတိေပးလိုပါသည္။ 

အယ္ဒီတာ
၁၇.၁၀.၂၀၁၉

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *