သမိုင္းထဲက ‘ဖဆပလ’ ေခတ္ၿပိဳင္ႏိုင္ငံေရးမွ ‘NLD’ ႏႈိ္င္းယွဥ္ေလ့လာခ်က္

သမိုင္းထဲက ‘ဖဆပလ’

‘ဖဆပလ’ အဖြဲ႕ႀကီး၏သမိုင္းကို ကာလအပိုင္းအျခားသုံးရပ္ခြဲ၍ ေလ့လာလိုသည္။ ပထမကာလကို စတင္ထူေထာင္စဥ္မွ ပထမအႀကိမ္ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ညီလာခံက်င္းပသည့္ကာလဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ (၁၉၄၄ – ၁၉၄၆)။ ဒုတိယကာလကို ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကြဲစဥ္ကာလမွ အာဏာရဆိုရွယ္လစ္ပါတီမွ အလုပ္သမား လယ္သမားပါတီ (ဆိုရွယ္နီ) ခြဲထြက္သည္အထိဟု သတ္မွတ္ပါမည္။ (၁၉၄၆ – ၁၉၅၀)။ တတိယကာလကိုကား တပ္ေပါင္းစုဘ၀မွ ပါတီဘ၀သို႔ ေလၽွာက်ၿပီး ေနာက္ဆုံး သန္႔ရွင္းတည္ၿမဲ ကြဲသည္မွ ဖ်က္သိမ္းခံရသည္အထိ သတ္မွတ္လိုသည္။ (၁၉၅၀ – ၁၉၆၄)။

– ပထမကာလ (၁၉၄၄ – ၁၉၄၆)

ေနာင္တြင္ ဖဆပလျဖစ္လာမည့္ ‘ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕’ ကို ၁၉၄၄ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္ ၇ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ျပည္သူ႕အေရးေတာ္ပုံပါတီႏွင့္ ဗမာ့မ်ိဳးခ်စ္တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္ ‘တပ္ေပါင္းစု’ (Front/League) သေဘာ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕မွ ပုဂၢိဳလ္သုံးဦးစီႏွင့္ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕ကို လူကိုးဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ျပည္သူ႕အေရးေတာ္ပုံပါတီကို ‘ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဦး’ အမည္ျဖင့္ စုစည္းကာ ‘Fraternal unity’ သေဘာအထိ အဆင့္ျမင့္တိုးခ်ဲ႕ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ရွိခဲ့သည္။ (သို႔ေသာ္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ)

စစ္ႀကီးအၿပီး ၁၉၄၅ တြင္ တစ္သီးပုဂၢလ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုပါ စုစည္းၿပီး ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕ကို ၁၆ ဦးျဖင့္ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ၁၉၄၆ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္မွ ၂၃ ရက္ထိ က်င္းပေသာ ပထမအႀကိမ္ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ညီလာခံက်င္းပခ်ိန္တြင္မူ ပါတီအဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၁၅ ဖြဲ႕ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ထိုအထဲတြင္ လူမ်ိဳးစုအဖြဲ႕အစည္းေလးခုလည္း ပါဝင္သည္။ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕မွာလည္း ၃၆ ဦးအထိ ရွိလာသည္။

ဤကာလအတြင္း ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို အႏိုင္တိုက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၅ ဩဂုတ္ ၁၉ ရက္က အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ဖတပလဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒ (ယာယီ) တြင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရည္႐ြယ္ခ်က္က်ပ္ တိုင္းရင္းသားအေရးကို ယခုလို အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ “ဗမာျပည္ကို ဗမာျပည္ရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး အသီးသီးတို႔အားလုံး သေဘာတူလြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ တိုင္းျပည္ႀကီး ထူေထာင္ရန္။ ဤသို႔ တည္ေထာင္ရာ၌ ပါဝင္ေသာ လူမ်ိဳးအသီးသီးအား မိမိတို႔ကံၾကမၼာကို မိမိတို႔ဘာသာ ဖန္တီးႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးေပးထားရန္။” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားစည္းလုံး ညီၫြတ္ေရး အခိုင္မာဆုံးတည္ေဆာက္ႏိုင္သည့္ကာလဟု ဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ဆန္းသည္လည္း လူထုေခါင္းေဆာင္အျဖစ္မွ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္အျဖစ္သို႔ တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့သည့္ ကာလပိုင္းအျခား ျဖစ္ပါသည္။

– ဒုတိယကာလ (၁၉၄၆ – ၁၉၅၀)

တည္ေဆာက္ထားေသာ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရး တျဖည္းျဖည္းၿပိဳကြဲလာရာမွ ေနာက္ဆုံး ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ ဇာတ္ကြက္ျဖစ္ပါသည္။

ပထမဆုံး ၿပိဳကြဲသြားသည္မွာ ဖဆပလ၏ မ႑ိဳင္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၆ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ တြင္ သခင္စိုးဦးေဆာင္ၿပီး အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ခြဲထြက္သြားသည္။ ၁၉၄၆ ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္တြင္ ဖဆပလဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒ (ယာယီ)၊ ပုဒ္မ ၆ အရ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ဖဆပလမွ ထုတ္ပစ္လိုက္သည္။ ဤတြင္ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္အဖြဲ႕မွ ကြန္ျမဴနစ္လိုလားေသာ ‘တပ္နီ’ မ်ားက ဖဆပလမွထြက္ၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္ ေပါင္းသြားၾကသည္။ ၁၉၄၇ ဧၿပီ ၉ ရက္တြင္ ‘တိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ဖဆပလက ျပည္မအမတ္ ၁၈၂ ေနရာအနက္ ၁၇၁ ေနရာ ရသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ၂၂ ေနရာဝင္ၿပိဳင္ရာ ခုနစ္ေနရာ ရသည္။

လြတ္လပ္ေရးမရမီကပင္ အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွာ ‘သပိတ္စုံ သူပုန္ထ’ လမ္းစဥ္ျဖင့္ ‘ၿမိဳ႕ခို’ ေနခဲ့သည္။ အလံနီဩဇာလႊမ္းေသာ ရခိုင္တြင္မူ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား စတင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ၁၉၄၈ မတ္လ ၂၇ ရက္ညတြင္ အာဏာရ ဖဆပလမွ ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးခဲ့ရာ မတ္လ ၂၈ ရက္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေတာခိုသြားသည္။ ၁၉၄၈ ေမ ၂၅ ရက္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု၏ ‘လက္ဝဲညီၫြတ္ေရးမူ ၁၅ ခ်က္’ (ႏု-မူ) ထြက္ေပၚလာသည္။ ႏုမူကို လက္မခံ ေသာ ရဲေဘာ္ျဖဴမ်ားက ‘ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္ပါတီ’ (PCP) ထူေထာင္ၿပီး ေတာခိုသြားသည္။ ႏုမူကိုလက္ခံေသာ ရဲေဘာ္ဝါမ်ားကမူ ဖဆပလတြင္ က်န္ရစ္သည္။ ဆက္တိုက္ဆိုသလိုပင္ ကရင္အမ်ိဳးသားလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ မြန္အမ်ိဳးသားလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ပအို႔ဝ္အမ်ိဳးသားလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေပၚလာသည္။ ေနာက္ဆုံး အာဏာရဆိုရွယ္လစ္ပါတီမွ ဆိုရွယ္နီမ်ား ကြဲထြက္သြားေတာ့သည္။

ဤကာလ၏ ကနဦးပိုင္းမွာပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က်ဆုံးခဲ့ရသည္။ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီၫြတ္မႈ ၿပိဳကြဲမႈ၏ ရလဒ္ျဖစ္ပါသည္။

– တတိယကာလ (၁၉၅၀ – ၁၉၆၄)

ဤကာလ စသည္ဆိုသည္ႏွင့္ ဖဆပလအဖြဲ႕ႀကီးမွာ ‘တပ္ေပါင္းစု’ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ပါတီ (ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ) ႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလအခ်ိဳ႕သာ က်န္ရစ္ေတာ့သည္။ ေနာက္ဆုံး သန္႔ရွင္းတည္ၿမဲကြဲသြားၿပီး ၁၉၆၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ အႏိုင္ရလိုက္ေသာ သန္႔ရွင္းဖဆပလက ‘ျပည္ေထာင္စုပါတီ’ (ပထစ) အျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ၁၉၆၄ မတ္လ ၂၈ ရက္တြင္ ‘အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရး ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒ’ ထြက္ေပၚလာရာ ပါတီအားလုံး ဖ်က္သိမ္းခံလိုက္ရသည္။

ဖဆပလအဖြဲ႕ႀကီးက ေပးခဲ့ေသာ သမိုင္းသင္ခန္းစာကို ယခုလို ခ်ဳံ႕ယူႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံလို ဒီမိုကေရစီ မရင့္က်က္ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မည္သည့္ပါတီကမွ ျပည္ေထာင္စုႀကီးတစ္ခုလုံးကို ဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမရွိပါ။ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား အပါအဝင္ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံကို စုစည္းထားႏိုင္သည့္ ‘တပ္ေပါင္းစု’ ကသာလၽွင္ ဤတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
၂။ တပ္ေပါင္းစုႏိုင္ငံေရး အားေကာင္းေနသည္ႏွင့္အမၽွ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရး ခိုင္မာေနပါလိမ့္မည္။ တပ္ေပါင္းစုႏိုင္ငံေရး ၿပိဳကြဲလာလၽွင္မူ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရး ၿပိဳကြဲၿပီးသကာလ ေနာက္ဆုံး ျပည္တြင္းစစ္အႏၲရာယ္ႏွင့္ပင္ တိုးႏိုင္ပါသည္။
၃။ တပ္ေပါင္းစုႏိုင္ငံေရး ေပ်ာက္ဆုံးၿပီး သူ႕ပါတီ၊ ကိုယ့္ပါတီ မညီမၫြတ္ျဖစ္ေနၾကလၽွင္ ျပည္တြင္းစစ္ တာရွည္လာသည္ႏွင့္အမၽွ အားေကာင္းေမာင္းသန္ျဖစ္လာေသာ ‘စစ္ေဘာင္’ ၏ လႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ပင္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္စရာ ရွိသည္။

ေခတ္ၿပိဳင္ႏိုင္ငံေရးမွ ‘NLD’

NLD သည္ လူထုတိုက္ပြဲ (ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံ) မွ ထြက္ေပၚလာသည္ျဖစ္ရာ လူထုအတြက္ ‘လာျခင္းေကာင္းေသာ NLD’ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို႔ထက္ NLD ကို အဓိကဦးေဆာင္သူမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျဖစ္ရာ ဖခင္ ေအာင္ဆန္း၏ မၿပီးျပတ္ေသးေသာ ‘တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရး’ (Nation Building) ကို သမီးေအာင္ဆန္းက ဆက္လက္တာဝန္ယူလိမ့္မည္ဟုလည္း ေမၽွာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုခ်ိန္ထိ NLD ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာခရီးကို ကာလႏွစ္ခု ပိုင္းျခားေဖာ္ျပလိုသည္။ ‘အတိုက္အခံ ဘ၀’ (၁၉၈၈ – ၂၀၁၅) ႏွင့္ ‘အာဏာရပါတီဘ၀’ (၂၀၁၆ မွ ယေန႔ထိ) တို႔ ျဖစ္သည္။

– အတိုက္အခံဘ၀ (၁၉၈၈ – ၂၀၁၅)

စတင္ေပၚထြက္လာစဥ္က NLD မွာ ‘တပ္ေပါင္းစုအသြင္’ ႏွင့္ ျဖစ္သည္။ ဦးေအာင္ႀကီး၊ ဦးတင္ဦး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ကို ဗဟိုျပဳၿပီး တစ္ဖြဲ႕လၽွင္ ေလးဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၂ ဦးျဖင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕ခဲ့ၾကသည္။ ‘ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ဦးစီးအဖြဲ႕’ ကိုလည္း တစ္ဖြဲ႕လၽွင္ ၁၀ ဦးစီ၊ စုစုေပါင္း ၃၀ ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ သမိုင္းထဲသို႔ တိုးဝင္ေပ်ာက္ကြယ္သြားေသာ ဖဆပလ၏ေနရာ အစားဝင္မည့္ တပ္ေပါင္းစုႀကီးအျဖစ္ လူထုက ေမၽွာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။

ပထမဆုံး ပဲ့ထြက္သြားသည္မွာ ဦးေအာင္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လူထုက စိတ္မပ်က္။ ဦးတင္ဦးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဆက္လက္ဝန္းရံခဲ့ၾကသည္။ ဤအခ်ိန္မွာပင္ တိုင္းရင္းသားပါတီ ၂၁ ဖြဲ႕ စုစည္းၿပီး ‘ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္’ (UNLD) ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။ NLD ႏွင့္ UNLD တို႔ ပူးတြဲၿပီး ‘ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း ပူးတြဲေၾကညာခ်က္’ ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ က်ယ္ျပန္႔ေသာ တပ္ေပါင္းစုႀကီးျဖစ္ေတာ့မည္ဆိုေသာအေတြးျဖင့္ လူထုမွာ အားတက္ဝမ္းသာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ သို႔တိုင္ ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ နီးလာသည္အထိ ‘တပ္ေပါင္းစု ဖြဲ႕စည္းေရး’ ကို ပီပီသသ မၾကားရေသး။ ထိုစဥ္က အစိုးရေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေစာေမာင္က “ပါတီက ၂၀၀ ေက်ာ္၊ ကၽြန္ေတာ္က တစ္ေယာက္ထဲ။ ဘယ္လိုေတြ႕မလဲဗ်ာ” ဟု ဆိုေသာအခါ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအပါအဝင္ ပါတီအားလုံးနီးပါးက ‘ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သူတို႔အားလုံး၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္’ တစ္ခဲနက္ ရပ္ခံခဲ့ၾကသည္။

၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ ႏိုင္သည္။ သို႔တေစ ထိုစဥ္က အစိုးရက ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အသိအမွတ္မျပဳ။ သို႔ျဖင့္ NLD ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွာ ရွည္ၾကာခက္ခဲေသာ ခရီးရွည္ခရီးၾကမ္းႀကီးကို ျဖတ္ခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၀ ေရာက္ေတာ့မွ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျဖင့္ ေနာက္ထပ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပေပးခဲ့သည္။ NLD ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီအခ်ိဳ႕ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားပါတီေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ပြဲေရာက္ေတာ့မွ NLD ျပန္ဝင္သည္။ သပိတ္ေမွာက္ထားေသာ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားလည္း မွတ္ပုံျပန္တင္ၾကသည္။

သည္လိုႏွင့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသို႔ ေရာက္လာသည္။ မဲ မကြဲေစခ်င္ေသာဆႏၵျဖင့္ လူထုက NLD ကို ပုံေအာမဲေပးခဲ့ရာ NLD ပင္ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ ႏိုင္သည္။ လူမ်ိဳးစုေဒသ ျပည္နယ္မ်ားမွာဆိုလၽွင္ ၎တို႔သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားပါတီကိုေက်ာ္ၿပီး NLD ကို မဲေပးၾကသည္မ်ားပင္ ရွိသည္။ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကား ကမၻာကပင္ ‘အသံတိတ္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈႀကီး’ အျဖစ္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳခဲ့ရေသာ အေရးေတာ္ပုံႀကီးဟု ဆိုႏိုင္သည္။

NLD ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာလည္း တာဝန္ေက်ပြန္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာသည္။ ‘လူထုေခါင္းေဆာင္’ ဆိုေသာ ျပည္သူလူထု အပ္ႏွင္းသည့္ဘြဲ႕ကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ရခဲ့သည္။ သို႔တိုင္ တပ္ေပါင္းစုႏိုင္ငံေရးကား ေပ်ာက္ျခင္းမလွ ေပ်ာက္ေနဆဲ ….။

– အာဏာရပါတီဘ၀ (၂၀၁၆ – )

NLD ပါတီ အာဏာရလာခဲ့သည္မွာ ေလးႏွစ္နီးပါးၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထု၏ လိုအင္ဆႏၵကို အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေသးသည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေတြ ေမၽွာ္လင့္ခဲ့ၾကေသာ ‘တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရး’ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ားမွာ ယခုခ်ိန္ထိ အေဟာသိကံ ျဖစ္ေနရဆဲပင္။ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ NLD ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းေသာ ေကာ္မတီတြင္ ပုဒ္မ ၂၆၁ အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားေရးရာမ်ား မပါသေလာက္ ျဖစ္ေနသည္။ လက္ေတြ႕ေျမျပင္တြင္ကား တံတားကိစၥ၊ ႐ုပ္တုကိစၥမ်ားျဖင့္ မလိုလားအပ္ေသာ အဓိက႐ုဏ္းမ်ားကို ႀကဳံေနရသည္။

NLD အေနႏွင့္ ဖဆပလ အဖြဲ႕ႀကီးက ေပးခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာကို ဆင္ျခင္ေစခ်င္သည္။ မူလရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ တပ္ေပါင္းစုႏိုင္ငံေရးကို အသက္သြင္းေစခ်င္သည္။ NLD ေခါင္းေဆာင္ကိုလည္း လူထုေခါင္းေဆာင္ထက္ ပိုျမင့္ေသာ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္အထိ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ထားလိုသည္။ အခ်ိန္ရွိပါေသးသည္။ NLD ေအာင္ျမင္ပါေစ …. 

ေက်ာ္ဝင္း
၁၅ ေအာက္တိုဘာ၊ ၁၉

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *