ေဟာင္ေကာင္ဆႏၵျပသူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားမွာ လက္ေတြ႔မက်ဟု စင္ကာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာ

Forbes Global CEO Conference တြင္စကားေျပာဆိုေနသည့္ စင္ကာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္း

စင္ကာပူ၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၇

ေလးလၾကာဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ရိွေသာ ေဟာင္ေကာင္တြင္ ဆႏၵျပသူမ်ား၏ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားမွာ လက္ေတြ႕က်မႈမရိွဟု စင္ကာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္းက ေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း Bloomberg သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

“ အဲဒီေတာင္းဆိုခ်က္ေတြဟာ ေဟာင္ေကာင္ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးမယ့္ အစီအစဥ္ေတြမဟုတ္ပါဘူူး။ ဒီေတာင္းဆိုခ်က္ေတြဟာ အရွက္ခြဲဖို႔နဲ႔ အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ဖို႔ရည္ရြယ္တာပါ။ အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ၿပီး ဘာဆက္လက္မွာလဲ”ဟု ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္ေန႔က စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ Forbes Global CEO Conference တြင္ စင္ကာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေဟာင္ေကာင္ဆႏၵျပသူမ်ားက ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳးခြင္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးရန္၊ ဆႏၵျပမႈအတြင္း ဖမ္းဆီးတရားစြဲထားသူမ်ားကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးရန္၊ ဆႏၵျပသူမ်ားကို ဆူပူအုံၾကြသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းကို တရားဝင္ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးကို ေဟာင္ေကာင္ျပည္သူမ်ားက အမည္စာရင္းတင္သြင္းၿပီး၊ ၎တို႔က ေရြးေကာက္တင္ေျမွက္ခြင့္ရရိွရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

စင္ကာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္းက ေဟာင္ေကာင္ျပႆနာမ်ားကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္းေျဖရွင္းေရးႏွင့္ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ႏွစ္မ်ိဳးကို ေလးစားရန္လည္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ေဟာင္ေကာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ကယ္ရီလမ္၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ ေနထိုင္စားေသာက္မႈစားရိတ္မ်ားေလ်ာ့ခ်ေစမည့္ အစီအမံမ်ား၊ ယခုကဲ့သို႔ မေက်နပ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားေစသည့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးေရး၊ ဝင္ေငြနိမ့္မိသားစုမ်ားအတြက္ ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားတိုးေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ေဟာင္ေကာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ကယ္ရီလမ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အာရွ၏ ဘ႑ာေရးဗဟိုခ်က္ျဖစ္ေသာ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္ေသာ စင္ကာပူႏုိင္ငံမွာ အစိုးရဆန္႔က်င္သူမ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ကို ဖိႏွိပ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႔မ်ား၏ ေဝဖန္မႈကိုခံေနရေသာႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *