ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလၽွာ႔ခ်ေရးသုေတသီမ်ား ရရွိသြားသည့္ ၂၀၁၉ စီးပြားေရးႏိုဘယ္လ္ဆု

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာႏိုဘယ္လ္ဆုကို အေမရိကန္ မန္ဆာခ်ဳးဆက္နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡဇနီးေမာင္ႏွံျဖစ္ၾကသည့္ အဘီဂ်ီဘန္နဂ်ီႏွင့္ အက္စ္သာဒူဖလိုတို႔ႏွစ္ဦးႏွင့္ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္မွ မိုက္ကယ္ခရမ္မာတို႔ ရရွိသြားခဲ့သည္။ ကမၻာ့ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာသုံးသပ္မႈအသစ္မ်ား ထြက္ေပၚလာေစရန္ စီးပြားေရးသုေတသနမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။

ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလၽွာ႔ခ်ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တို႔၏ လက္ေတြ႕အေျချပဳခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ႏိုဘယ္လ္ဆုကို ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆုရရွိသူ သုံးဦးတြင္ အသက္ ၄၆ ႏွစ္အ႐ြယ္ရွိ အက္စ္သာဒူဖလိုမွာ စီးပြားေရးႏိုဘယ္လ္ဆုရသူမ်ားထဲတြင္ အသက္အငယ္ဆုံးျဖစ္သလို၊ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္အတြင္း စီးပြားေရးႏိုဘယ္လ္ဆုရခဲ့သည့္ ဒုတိယေျမာက္ အမ်ိဳးသမီးလည္းျဖစ္သည္။

၎တို႔ ေလ့လာသုေတသနျပဳသည့္ ျပႆနာမ်ားမွာ ပညာေရးအရည္အေသြးခ်ိဳ႕တဲ့မႈ၊ ကေလးက်န္းမာေရးစသည့္ ျပႆနာမ်ားပါဝင္ၿပီး ယင္းျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွာေဖြျခင္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာကုသ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ေတြ႕ေျဖရွင္းနည္းမ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

“ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စုေလာက္အတြင္းမွာ ၎တို႔ရဲ႕ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္မႈအေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္႐ြက္မႈေတြဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဘာဂေဗဒဘာသာရပ္ကို ေျပာင္းလဲသြားေစပါတယ္။ ဒီဘာသာရပ္ဟာ အခုဆိုရင္ အသီးအပြင့္ေတြေဝဆာေနတဲ့ နယ္ပယ္ျဖစ္ေနပါၿပီ” ဟု ေတာ္ဝင္ဆြီဒင္အကယ္ဒမီက ႏိုဘယ္လ္ဆုအတြက္ ေၾကညာစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎တို႔ သုေတသနေလ့လာခ်က္တစ္ခု၏ အက်ိဳးေက်းဇူးအရ ကေလးမ်ား၏ အားနည္းခ်က္အေပၚအေျခခံ၍ ထိေရာက္ေသာ သင္ၾကားမႈပုံစံေၾကာင့္ အိႏၵိယရွိ ကေလးငယ္ ငါးသန္းခန္႔ကို အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ၎တို႔ အျခားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကာကြယ္ကုသေရးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈက႑တြင္ အစိုးရပိုင္း၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုစိတ္ကို ႏႈိးဆြေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏိုဘယ္လ္ဆုဆိုသည္မွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ သီ၀ရီပိုင္းအသစ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မႈအတြက္ ေပးေသာဆုျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ဆုကိုမူ ထူးထူးျခားျခား လက္ေတြ႕စမ္းသပ္မႈအတြက္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ဤသို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ဆုေပးခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဘာဂေဗဒနယ္ပယ္တစ္ခုလုံးအတြက္ ျပႆနာမ်ားကို မတူသည့္ပုံစံျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ိဳးကို ျဖစ္ေစသလို ၎တို႔သုံးဦးက အေျပာင္းအလဲတစ္ခုခုကို ေဆာင္ၾကဥ္းရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္က စီးပြားေရးသီ၀ရီမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးျပႆနာမ်ားကိုသာ အာ႐ုံစိုက္မႈမ်ားခဲ့ေၾကာင္း မန္ဆာခ်ဳးဆက္နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ စီးပြားေရးပညာရွင္ျဖစ္သည့္ ဘင္ဂ်မင္ အိုလ္ကန္က ေျပာၾကားသည္။ ယခုႏွစ္ ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္သုံးဦးမွာ အဆိုပါျပႆနာႀကီးမ်ားကို လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ႏိုင္ေသာ လူအုပ္စုႀကီးအျဖစ္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာခဲ့သလို၊ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္မႈမ်ိဳကဲ့သို႔ သုေတသနျပဳလုပ္ႏ္ိုင္ခဲ့သည္။

“အဲဒီ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ိဳးက ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဘာဂေဗဒနယ္ပယ္ကို ျပန္လည္ပုံေဖာ္ရာမွာ အလြန္ႀကီးမားတဲ့လႊမ္းမိုးမႈ ရွိပါတယ္” ဟု မန္ဆာခ်ဳးဆက္နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ စီးပြားေရးပညာရွင္ျဖစ္သည့္ ဘင္ဂ်မင္အိုလ္ကန္က ေျပာၾကားသည္။

ႏိုဘယ္လ္ဆုေ႐ြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီက ေဒါက္တာခရင္မာ၏ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္လယ္ပိုင္းက ကင္ညာစာသင္ေက်ာင္းအုပ္စုမ်ားတြင္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္သုေတသေနျပဳခ်က္တစ္ခုကို အေလးထားေျပာဆိုခဲ့သည္။ ယင္းေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ အရ ျပ႒ာန္းစာအုပ္အပိုမ်ားရရွိ႐ုံျဖင့္ ေက်ာင္းသားအမ်ားစု၏ ရလဒ္ကို တိုးတက္မႈမရွိေစႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ယင္းသုေတသနအရ အရင္းအျမစ္မ်ားမရွိျခင္းသည္ ေလ့လာသင္ယူမႈကို အတားအဆီးျဖစ္ေစေသာ အဓိကအေၾကာင္းရင္း မဟုတ္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။

ယခုႏွစ္ ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ ေနာက္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာ အဘီဂ်ီဘန္နဂ်ီႏွင့္ ပူးတြဲသုေတသနျပဳတို႔၏ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ေလ့လာမႈအရ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈကို အမွန္တကယ္ တားဆီးပိတ္ပင္ေနသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းမွာ သင္ၾကားနည္းစနစ္ပင္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသား၏လိုအပ္ခ်က္ကို လုံေလာက္ေအာင္ ျဖည့္ဆည္းမေပးႏိုင္ေသာ သင္ၾကားနည္းစနစ္မ်ားျဖစ္သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ညံ့ဖ်င္းေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို သင္ၾကားသည့္ ဆရာမ်ားမွာ သိသိသာသာ ေအာင္ျမင္မႈ တိုးတက္လာသကဲ့သို႔၊ ေရရွည္ေအာင္ျမင္မႈရွိသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။

၎တို႔၏ သုေတသနျပဳနည္းမ်ားကို အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ လက္ခံသူနည္းပါးၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ေလ့လာသုေတသနျပဳခ်က္မ်ားမွာ အ႐ြယ္အစားအရ ေသးငယ္လြန္းသလို၊ ေနရာေနေဒသအားျဖင့္လည္း အားလုံးကို ကိုယ္စားမျပဳဘဲ ေဒသတစ္ခုခ်င္းကိုသာ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္အတန္ၾကာအၿပီး သုေတသနရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့အၿပီးတြင္မူ က်ပန္းနည္းျဖင့္ အကန္႔အသတ္ထား၍ စမ္းသပ္ေလ့လာမႈမ်ိဳးမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသုေတသနအတြက္ အဓိကက်ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း လက္ခံလာၾကသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္း ဒုတိယေျမာက္ အမ်ိဳးသမီးစီးပြာေရး ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာ ဒူဖလိုက ယခုဆုရရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဘာဂေဗဒကို လူပိုသိေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သလို၊ တစ္ခါတစ္ရံ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္စြမ္းေလၽွာခ်ခံေနရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ယင္းဘာသာရပ္နယ္ပယ္သို႔ ဝင္ေရာက္လာေစရန္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ 

စာၫႊန္း။ ။ Nobel Economic Prize Goes to Pioneers in Reducing Poverty

ဉာဏေက်ာ္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *