၂၀၂၀ ႏွင့္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္

၂၀၂၀သည္ မၾကာမီလာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္သည္။ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္သူမ်ား၊ ပါတီမ်ားသည္ ယခုကတည္းက ႀကိဳျပင္ေနၿပီ။ လူေ႐ြးေနၾကၿပီ။ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ရန္ ႀကံေနၾကၿပီ။ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေနဆဲျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ၂၀၂၀ သည္ တည္ၿငိမ္ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲတစ္ခုထက္မူ ပိုလြန္ေနသည္။

၂၀၂၀ သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးစတင္သည့္အခ်ိန္မွ ဆယ္စုႏွစ္တစ္စုအတြင္း၊ လက္ရွိဒီမိုကေရစီ အရပ္သားအစိုးရတက္သည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံ ဘယ္မၽွခရီးေပါက္၊ ဒီမိုကေရစီ ဘယ္မၽွခရီးေပါက္သည္ကို တိုင္းတာမည့္ မွတ္ေက်ာက္လည္း ျဖစ္သည္။

‘ႏိုင္ငံေရးသမားသည္ လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ၾကည့္သည္။ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္သည္ လာမည့္မ်ိဳးဆက္ကို ၾကည့္သည္။’ ဟူေသာ နာမည္ေက်ာ္စကားရွိသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပန္အေ႐ြးခံရေရး သို႔မဟုတ္ အေ႐ြးခံရေရးကိုသာ အာ႐ုံထား လုံးပန္းေနလၽွင္ သာမန္ႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္ၿပီး မ်ိဳးဆက္သစ္ေကာင္းစားေရး၊ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးကို ရည္မွန္းခ်က္ထားမွ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ ပုဂၢိဳလ္အဆင့္သို႔ ေရာက္မည္ဟု ေျပာလိုရင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၂၀ ကို ႀကိဳျပင္ေျခေသြးေနၾကသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးကို အဓိကထားမွသာ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္မည္။

အာဏာရႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား သို႔မဟုတ္ အစိုးရေနရာတြင္ ေရာက္ေနသူမ်ား၊ အစိုးရကိုခန္႔အပ္ထားသူမ်ားအတြက္ ၂၀၂၀ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ သူတို႔ဆက္ခံစဥ္ကထက္ ကိန္းဂဏန္းအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသြင္အျပင္အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အႏွစ္သာရေသာ္လည္းေကာင္း တိုးတက္သြားမွသာ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္ ဂုဏ္ယူႏိုင္မည္။

၂၀၂၀ တြင္ အေ႐ြးခံလိုသည့္၊ ေလာေလာဆယ္တြင္ အာဏာမဲ့ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားမွာမူ အာဏာရအစိုးရ၏ တာဝန္ယူတာဝန္ခံမႈ ပိုအားေကာင္းလာေအာင္ အတိုက္အခံအေနႏွင့္ ပဲ့ျပင္လမ္းေၾကာင္းေပးျခင္းျဖင့္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပႏိုင္မည္။

၂၀၂၀ သည္ ပန္းတိုင္သာမက ခရီးလမ္းလည္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၂၀ ေရာက္မွ ႏိုင္ငံေဆာက္ရမည္မဟုတ္။ ၂၀၂၀ သို႔ သြားရာလမ္းတြင္လည္း ႏိုင္ငံကို ေဆာက္ရန္လိုသည္။ ႏိုင္ငံေဆာက္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သာမန္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို မလိုအပ္ပါ။ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုသာ လိုအပ္သည္။ 

 

အယ္ဒီတာ
၂၄.၁၀.၂၀၁၉

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *