ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေဈးကြက္ ဘာအခ်ိဳး ခ်ိဳးေနလဲ

၂၀၁၁ တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမစမီက ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ လူအမ်ားစုသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ State ၏ အခန္းက႑ကို ေလၽွာ႔ခ်လိုၾကၿပီး ေဈးကြက္ Market ကို အသားေပးလိုၾကသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ခုနစ္ႏွစ္ ရွစ္ႏွစ္ထဲ ဝင္လာေသာအခါ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခန္းက႑ကို ျပန္ၿပီးအသားေပးလိုသူမ်ားကို အစိုးရပိုင္းတြင္ေရာ သာမန္ျပည္သူမ်ားတြင္ပါ မၾကာခဏ ေတြ႕လာရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခန္းက႑ကို ျပန္အသားေပးလိုလာၾကျခင္းသည္ ေဈးကြက္သို႔ သြားေနေသာ လက္ရွိလမ္းေၾကာင္းတြင္ အသီးအပြင့္မ်ား ျဖစ္ထြန္းမႈကို အားမရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သလို တ႐ုတ္၊ ဗီယက္နမ္ စေသာ တစ္ပါတီစနစ္ႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို အားက်ေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အသားေပးလာသူမ်ား ျပန္မ်ားလာျခင္းသည္ တကယ္ေတာ့ မဆန္း။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ အစိုးရမ်ားသည္လည္း ထိုသူမ်ားနည္းတူ စဥ္းစားခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၄၈ မွ ၂၀၁၁ အထိ ေခတ္ႀကီးသုံးေခတ္စလုံးတြင္ စီးပြားေရးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခန္းက႑သည္ ႀကီးမားခဲ့သည္သာ။ သူတို႔သုံးခု ျပန္ယွဥ္လၽွင္သာ ႀကီးစဥ္ငယ္လိုက္ ကြာသြားသည္။ တစ္ပါတီဆိုရွယ္လစ္စနစ္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္က အႀကီးဆုံး၊ ထို႔ေနာက္ တပ္မေတာ္အစိုးရေခတ္၊ ထို႔ေနာက္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္။ စီးပြားေရးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ေနရာကို ေလၽွာ႔ခ်သည္ကို ၂၀၁၁ ေနာက္ပိုင္းမွသာ သိသိသာသာ ျမင္လာရသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေဈးကြက္အခ်ိဳးသည္ ၂၀၁၁ ေနာက္ပိုင္းမွသာ မူဝါဒအရေရာ လက္ေတြ႕ပါ ေျပာင္းလာျခင္း။

စင္စစ္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားအားလုံးနီးနီးသည္ State ေခၚ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ Market ေခၚ ေဈးကြက္တို႔ကို ေပါင္းစပ္က်င့္သုံးၾကသည္ခ်ည္း ျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ State ေခၚ အစိုးရခ်ည္းသက္သက္က စီးပြားေရးကို အစစအရာရာခ်ဳပ္ကိုင္သည့္စနစ္သည္ ဆိုရွယ္လစ္အုပ္စုႏွင့္အတူ နိဂုံးခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီ။ ယခုအခ်ိန္တြင္ State ခ်ည္းသက္သက္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ႏိုင္ငံဟု ကင္ပြန္းတပ္ေလာက္စရာ ေျမာက္ကိုရီးယားေလာက္သာ က်န္ေပေတာ့မည္။ တ႐ုတ္၊ ဗီယက္နမ္တို႔သည္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေဈးကြက္စီးပြားေရးႏိုင္ငံမ်ားထက္ပင္ ေဈးကြက္ကို အသားေပးေသးသည္။ က်ဴးဘားပင္ ေျပာင္းလဲေနၿပီ။ တစ္ဖက္စြန္းသို႔ ၾကည့္ျပန္လၽွင္ ေဈးကြက္ကို သူ႕ခ်ည္းလႊတ္ထားလိုက္၊ အားလုံးအဆင္ေျပသြားမည္ဟူေသာ အယူအဆမ်ိဳးကို က်င့္သုံးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ိဳးလည္း မရွိပါ။ အေမရိကန္ကဲ့သို႔ Free Market အယူအဆကို ေဈးကြက္တင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ိဳးပင္ ၂၀၀၈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရ၏ေနရာ ျပန္ႀကီးထြားလာခဲ့သည့္အတြက္ အခ်ိဳ႕က ‘We are all socialists now’ ဟုပင္ တင္စားခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံမ်ားအားလုံးလိုလို State ႏွင့္ Market ကို ပူးတြဲက်င့္သုံးၾကေသာ္လည္း အခ်ိဳးအစားက စကားေျပာသည္။

State ႏွင့္ Market အခ်ိဳးမွန္ကန္ (Right Mix) မွသာ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးေအာင္ျမင္မည္။ အလုပ္ျဖစ္သည့္ အခ်ိဳးအဆ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံမတူပါ။ သူ႕ႏိုင္ငံသူ႕လူမ်ိဳး သူ႕အစိုးရ၏ အေျခအေနေပၚတည္သည္။ မည္သည့္အခ်ိဳးအဆသည္ အေကာင္းဆုံးဟု မရွိ၊ မည္သည့္အခ်ိဳးအဆသည္ အေရွာင္သင့္ဆုံးဆိုသည္လည္း မရွိ။ စင္ကာပူ၏ State Market အခ်ိဳးအဆႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား၏ အခ်ိဳးအဆမတူႏိုင္။ စင္ကာပူ႕အခ်ိဳးက စင္ကာပူႏွင့္ ကိုက္ရမည္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၏ အခ်ိဳးက ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ အံဝင္ရမည္။ တစ္ႏိုင္ငံတည္းတြင္ပင္ အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္အခါကိုလိုက္ၿပီး အခ်ိဳးမတူႏိုင္ပါ။ ၂၀၀၈ မတိုင္မီ အေမရိကႏွင့္ ၂၀၀၈ အၿပီး အေမရိကတို႔ State ႏွင့္ Market အခ်ိဳး မတူပါ။

စီးပြားေရးမူဝါဒတြင္ State က ဘယ္ေနရာအထိပါမည္၊ Marekt ကို ဘယ္ေလာက္လႊတ္ထားမည္ဟူေသာ State Market အခ်ိဳး အေရးႀကီးသည္။ State Market အခ်ိဳးသည္ စီးပြားေရးမူဝါဒ၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းျဖစ္ရာ ယင္းစည္းမ်ဥ္း မျပတ္လၽွင္ လက္ေတြ႕မူဝါဒခ်မွတ္ အဆုံးအျဖတ္ေပးရမည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ေဝဝါးမည္၊ မဆုံးျဖတ္ရဲသျဖင့္ အဆုံးအျဖတ္မ်ား အခ်ိန္ၾကာမည္။ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ေသြဖည္ၿပီး ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္ ဆုံးျဖတ္ကုန္ၾကမည္။ ကိုယ္မလုပ္ခ်င္လၽွင္ ေဈးကြက္စီးပြားေရး Market သေဘာအရဟု ေခါင္းေရွာင္ၾကၿပီး ကိုယ့္ဌာနလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ခ်ဲ႕ခ်င္လၽွင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး ကိုယ့္ဌာနေအာက္သို႔ ဆြဲသြင္းၾကသည့္ အေနအထားမ်ားကို ရံဖန္ရံခါ ျမင္ေနရသည္။

State Dominance ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးစိုးျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေဈးကြက္စီးပြားေရးကိုက်င့္သုံးေၾကာင္း အေျခခံဥပေဒတြင္ ေရးသားထားၿပီးျဖစ္ရာ ယင္းလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း သြားေနသည္။ တစ္ဆက္တည္းပင္ လြတ္လပ္ေရးရအၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးသမိုင္းတြင္ State ၏ အခန္းက႑သည္ အစဥ္တစိုက္ႀကီးမားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ အက်င့္ပါခဲ့သည့္အတြက္ Market ဘက္သို႔ သြားေနေသာ္လည္း State ဘက္သို႔ ျပန္ဆြဲခ်င္ေနသည္မ်ားရွိသည္။ ကိုယ့္အခန္းက႑ေပ်ာက္မည္စိုးေသာေၾကာင့္၊ ကိုယ့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပ်ာက္မည္စိုးေသာေၾကာင့္ State Player အခ်ိဳ႕က State ၏ ေနရာကို ေလွ်ာ့မေပးခ်င္သည္မ်ားရွိသည္မွာ နားလည္၍ရသည္။ သို႔ေသာ္ Market Player မ်ားထဲတြင္ပင္ State ေနရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆန္႔က်င္ဘက္ အယူအဆမ်ားရွိသည္။ State က လြန္လြန္ကဲကဲ ပါလြန္းသည္ဟု ညည္းသည္မ်ားရွိသလို State က လက္ပိုက္ၾကည့္ေနသည္ဟု ထို Market Player မ်ားကပင္ လက္ၫႈိးထိုးသည္မ်ားလည္း ရွိျပန္သည္။ State ၏ ေနရာအေပၚအျမင္သည္ တစ္သမတ္တည္းမရွိဘဲ လိုတစ္မ်ိဳး မလိုတစ္မ်ိဳးဟု ေျပာရမည္။

တစ္ဖန္ ျမန္မာ့ေဈးကြက္သည္ အားယူေနရဆဲျဖစ္သည္။ လူအမ်ား၏ အေတြးအေခၚမွာလည္း ‘ေႂကြးတင္ရွင္ဘုရင္ဆပ္’ ဆိုသကဲ့သို႔ State ကိုသာ အားကိုးလိုသည္မ်ား အနည္းအမ်ားရွိသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ နီးစပ္စြာပတ္သက္ေနသည့္ Political Economy လည္း ျဖစ္သည္။ အစိုးရသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အဓိကဝယ္ယူသူျဖစ္သည္။ အစိုးရပိုင္ အစိုးရတစ္ဝက္တစ္ပ်က္ပိုင္လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား အမ်ားအျပားရွိရာ အစိုးရသည္ ဒိုင္လူႀကီးျဖစ္သလို ကစားသမားလည္းျဖစ္သည္။ ယေန႔ႀကီးပြားေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီး အမ်ားအျပားသည္ အစိုးရကိုေရာင္းၿပီး ႀကီးပြားလာသူမ်ား၊ အစိုးရက ခ်ေပးေသာ လိုင္စင္မ်ားျဖင့္ ႀကီးပြားလာသူ အမ်ားစုျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ State အေပၚ အျမင္မွာ သူတို႔ကိုယ္တိုင္တြင္ပင္ ခ်စ္လိုက္ မုန္းလိုက္ ႏွစ္မ်ိဳးကြဲေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား

State ႏွင့္ Market အခ်ိဳးအေၾကာင္းေျပာလၽွင္ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ထည့္ကိုေျပာရမည္။ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားလၽွင္ State အခ်ိဳးအစားမ်ားသည္၊ State ေနရာ မ်ားသည္။ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အရင္းအျမစ္ (႐ုံးခြဲအင္အား၊ ဘ႑ာေငြ စသည္) ေတာင့္တင္းသျဖင့္ ယင္းတို႔ အင္ျပည့္အားျပည့္ မလည္ပတ္ႏိုင္လၽွင္ ႏိုင္ငံနစ္နာသည္။ အ႐ႈံးေပၚလၽွင္ ျပည္သူ႕အခြန္ေငြမ်ား၊ ဘ႑ာေငြမ်ားစြာ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားထဲသို႔ ဝင္သြားသျဖင့္ သဲထဲေရသြန္။ ေတာင့္တင္းေသာ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား နည္းပါးေသးခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားသာ ေတာင့္တင္းလၽွင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးတြင္ အားကိုးရမည္။ အရႈံးမရွိလၽွင္ပင္ မဆိုး။ တာဝန္မ်ားစြာယူထားေသာ ဝန္ႀကီးမ်ားလက္ေအာက္ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳ၊ သို႔မဟုတ္ အစိုးရေအာက္တြင္ပင္ ပုဂၢလိကစီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင့္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လည္ပတ္ေစလၽွင္ ထိုဝန္ႀကီးမ်ား အျခားတာဝန္မ်ားကို ပိုအာ႐ုံစိုက္ႏိုင္မည္။ လက္ရွိလက္ခံထားေသာ သီအိုရီမ်ားအရ State က မူဝါဒႏွင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္သူ ေဖာ္ေဆာင္သူ ထိန္းေက်ာင္းသူ အေရးယူသူအျဖစ္ ဒိုင္လူႀကီးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူေနရာတြင္သာေနကာ လြတ္လပ္မၽွတစြာ ၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္မည့္ပြဲကို ဖန္တီးေပးျခင္းသည္အေကာင္းဆုံးဟု ဆိုၾကသည္။ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳ သို႔မဟုတ္ စြမ္းေသာ CEO မ်ားခန္႔ကာ သြက္လက္ေအာင္လုပ္ၿပီး Yangon Stock Exchange တြင္ စာရင္းသြင္းႏိုင္လၽွင္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းပါ သြက္လာမည္၊ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားလည္း အရင္းအႏွီးရမည္၊ ျပည္သူမ်ားလည္း ေငြအိပ္မေနဘဲ ရင္းႏွီးစရာေနရာရမည္။ ယင္းသို႔ ဘယ္လုပ္ငန္းကို ဘယ္ေနရာပို႔မည္၊ ဘယ္လိုစီမံခန္႔ခြဲမည္၊ ဘယ္လိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည္ စသည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ State Market အခ်ိဳးေပၚတြင္ မူတည္ မည္။ စင္ကာပူအစိုးရသည္ အစိုးရႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ေအာင္ျမင္ေသာႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အတြက္ သူ႕ထံမွ ေလ့လာႏိုင္သည္။ စင္ကာပူ၏ အေျခအေနႏွင့္ ျမန္မာ့အေျခအေန တစ္ထပ္တည္းေတာ့ မတူႏိုင္။

ဖင္ေပါ့ေပါ့ စီးပြားေရးအျမင္

State ႏွင့္ Market အခ်ိဳး မည္မၽွရွိသည္ျဖစ္ေစ State အစိုးရသည္ စီးပြားေရးအျမင္ရွိမွသာ ႏိုင္ငံအတြက္ စီးပြားေရးေရခံေျမခံေကာင္းကို တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္မည္။ အစိုးရပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရွိလၽွင္လည္း ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရ၊ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားခ်မွတ္မည့္ ပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ စီးပြားေရးအျမင္ရွိရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ျမန္မာျပည္သည္ ဆိုရွယ္လစ္အစြဲသန္သည့္အတြက္ စီးပြားေရးအျမင္ရွိသူသည္ပင္လၽွင္ ထိုအစြဲကို ေက်ာ္လြန္ရန္ လိုေသးသည္။ ႏိုင္ငံအားလုံးတြင္ အစိုးရသည္ စီးပြားေရးအျမင္ရွိရန္လိုရာ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ State က ႀကီးစိုးေနေသးေသာ ႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရသည္ စီးပြားေရးအျမင္ရွိရန္ ပိုၿပီးပင္လိုအပ္သည္။ ဗီယက္နမ္အစိုးရကို အတုယူသင့္သည္။ ဗီယက္နမ္အစိုးရသည္ စီးပြားေရးလာဘ္ျမင္သည္၊ ဖင္ေပါ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္စီးပြားေရးသည္ ခပ္ျမန္ျမန္သြက္သြက္တက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

မွန္ကန္ေသာ State ႏွင့္ Market အခ်ိဳးသည္ စီးပြားေရးေအာင္ျမင္ေသာႏိုင္ငံတိုင္း၏ အုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ State ႏွင့္ Market ဘာအခ်ိဳးလဲ။ လက္ရွိအခ်ိဳးကို ျပင္ရမလား။ အခ်ိဳးျပင္ေနၿပီလား။

 

ေဇယ်သူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *