ပါတီမ်ား၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ မေရရာျခင္းမ်ား

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေ႐ႊတစ္ေယာက္ လူလုံးျပႏိုင္ငံေရးကစားပြဲမွ ထြက္ခြာသြားၿပီးေနာက္ ေပၚေပါက္လာေသာ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီးသည္ကား လာမည့္ ၂၀၂၀ တြင္ စတင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီ အေငြ႕အသက္မ်ား ထုံမႊမ္းထားသည့္ အဆိုပါေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား သူႏိုင္ကိုယ္ႏိုင္အၿပိဳင္ႏႊဲမည့္ အ႐ႈံး၊ အႏိုင္ အကဲဆတ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးႀကိဳးဝိုင္းျဖစ္လာမည္ေလာ။ သို႔တည္းမဟုတ္ အျပန္အလွန္အေပးအယူမ်ားျဖင့္ မိတ္ဖက္အသြင္ ၿပိဳင္ဆိုင္မည့္ အခင္းအက်င္းျဖစ္လာမည္ေလာ။ ႀကိဳတင္ေတြးဆစရာျဖစ္လာသည္။

ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမ်ားကား ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည္။ ျပည္မတြင္ ပါတီသစ္မ်ားေပၚထြက္လာသည္။ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ႏွစ္ပါတီမွ တစ္ပါတီ၊ သုံးပါတီမွ တစ္ပါတီ စသည္ျဖင့္ ေပါင္းစည္းသြားၾကသည္မ်ား ရွိသကဲ့သို႔ တစ္ပါတီမွ သုံးပါတီအထိ တိုးပြားလာမႈမ်ား ရွိေနျပန္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးကစားပြဲမွာ ပိုၿမိဳင္လာမည့္သေဘာ။

“၂၀၁၅ ထက္စာရင္ ၂၀၂၀ က ထူးျခားမွာပဲ။ အဓိကကေတာ့ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈပိုႀကီးမယ္ဆိုတာကေတာ့ ေျပာစရာမလိုဘူး” ဟု ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပည္သူ႕လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ PACE ၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးစိုင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ပါတီႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္က်င္းပခဲ့ရာ ၂၀၁၅ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲအပါအဝင္ဆိုပါက ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွစ္ႀကိမ္ျဖတ္သန္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၉၁ ပါတီဝင္ၿပိဳင္သည့္အနက္ NLD ပါတီသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၅၅ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၁၃၅ ေနရာအႏိုင္ရၿပီး စုစုေပါင္း ၃၉၀ ျဖင့္ အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္ခဲ့သည္။ အစိုးရ အဖြဲ႕ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ေနရာ အေရအတြက္မွာ ၃၃၃ ထက္ပိုမိုမ်ားျပားစြာ ရရွိခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

(၁)

၂၀၂၀ ပါတီႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသစ္တြင္ ေပၚထြန္းလာသည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္မွာ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ NLD ဆက္ဆံေရးျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ အႏိုင္ရပါတီႏွင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီအခ်ိဳ႕ၾကား အက္ေၾကာင္းမ်ားရွိခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးသုံးသပ္သူမ်ားအၾကားတြင္မူ NLD ပါတီႏွင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအၾကားအဟမွာ ပိုမိုႀကီးမားလာခဲ့သည္ဟုဆိုၾကသည္လည္းရွိသည္။ အဆိုပါအေျခအေနမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပေနသည့္ ကိစၥမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ခန္႔သည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ NLD ႏွင့္ ANP ၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ NLD ႏွင့္ SNLD တို႔အၾကား အျမင္မတူမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ယင္းသည္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ NLD ပါတီတို႔၏ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာကိစၥမ်ားျဖစ္သည္။

ဤသို႔ျဖစ္ရပ္မ်ားက တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ NLD ပါတီအၾကား ဆက္ဆံေရးအက္ေၾကာင္းထင္ခဲ့မႈ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္သည္။

(၂)

တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္သာမက တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ NLD အစိုးရ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမွာလည္း ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသစ္တစ္မ်ိဳးကို ပုံေဖာ္လ်က္ ရွိသည္။

NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္းဆုံတံတားကိစၥႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင္းစီးေၾကး႐ုပ္ ဆႏၵျပသူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းမႈ အစရွိသည့္ကိစၥတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျမင္မတူညီမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

NLD အစိုးရသည္ ေခ်ာင္းဆုံတံတားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတားဟု အမည္ေပးခဲ့သည္။ တံတားအမည္ေပးမႈအေပၚ ေဒသခံမ်ားက ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ဆႏၵျပေသာ္လည္း ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ပင္ ကယားျပည္နယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ စိုက္ထူမႈကို ကန္႔ကြက္သည့္ ေဒသခံမ်ားကိုလည္း ေရာ္ဘာက်ည္ျဖင့္ ႏွိမ္နင္းခဲ့သည္။

(၃)

ဤသို႔ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ NLD ပါတီ၏ ဆက္ဆံေရးကို တစ္နည္းတစ္ဖုံ႐ိုက္ခတ္မည့္ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသစ္ျဖစ္လာသည္။

NLD သည္ အာဏာရၿပီးေနာက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီသစ္မ်ားလည္း ထြက္ ေပၚလာသည္။ အဓိကအားျဖင့္ တစ္ခ်ိန္က NLD ၏ မဟာမိတ္အျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့သူမ်ား၏ ပါတီမ်ားျဖစ္သည္။

ပါတီသစ္မ်ားတြင္ NLD ကို ေခတ္အဆက္ဆက္ဝန္းရံခဲ့သည့္ ဦးကိုကိုႀကီး၏ ျပည္သူ႕ပါတီလည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ဦးကိုကိုႀကီးသည္ ျပည္သူ႕ပါတီ၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူလ်က္ရွိသည္။

ထို႔အတူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သူရ ဦးေ႐ႊမန္းသည္လည္း ယခုအခါ ျပည္ေထာင္စု ေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီ (UBP)ကို တည္ေထာင္ထားၿပီျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ႏွင့္ USDP တို႔သာ အဓိက ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။ လာမည့္ကာလတြင္ ပါတီသစ္မ်ား၏ ေျခစြမ္းေျခစကိုလည္း ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။

(၄)

၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အင္အားႀကီး NLD ကို သူတို႔ရပ္႐ြာတြင္ အံတုဖက္ၿပိဳင္ႏိုင္ခဲ့သည္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ရခိုင္တြင္ ANP ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ SNLD တို႔ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားသည္လည္း ကိုယ့္ျပည္နယ္တြင္ ကိုယ့္တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား အႏိုင္ရေရး အခ်င္းခ်င္းမဟာမိတ္ဖြဲ႕သည့္လမ္းစဥ္ကို က်င့္သုံးရန္တာစူလ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ တကြဲတျပားျဖစ္ေန ေသာ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားက တစ္စုတစ္စည္းတည္းအျဖစ္ ေပါင္းစည္းလိုက္ၾကသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ မြန္တိုင္းရင္းသားပါတီႏွစ္ခုက မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီအျဖစ္ အသက္ဝင္လာၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္လည္း ခ်င္းတိုင္းရင္းသားပါတီ သုံးခုပူးေပါင္းကာ ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီကို ေပၚထြန္းေစခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ထိုမၽွမက ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္လည္း တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား တစ္ခုတည္းေသာပါတီအျဖစ္ ေပါင္းစည္းထားၾကၿပီးျဖစ္သည္။

ျပည္မအင္အားႀကီးပါတီမ်ားကို စုစည္းမႈျဖင့္ ျပန္လည္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၏အခန္းက႑မွာ လာမည့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပိုမိုအားေကာင္းလာႏိုင္ေၾကာင္း သုံးသပ္မႈမ်ားလည္းရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

“ဒီတစ္ခါ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က နဲနဲထူးျခားလိမ့္မယ္ထင္တယ္။ NLD အဓိကယွဥ္ရမွာက တိုင္းရင္းသားပါတီေတြျဖစ္ဖို႔မ်ား မ်ားမလားလို႔ ကၽြန္ေတာ္စဥ္းစားမိတာေပါ့” ဟု ႏိုင္ငံေရးေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားေနသည့္ စာေရး ဆရာ ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ ေယာမင္းႀကီးဇရပ္စကားဝိုင္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အထူးသျဖင့္ေတာ့ အကြဲကြဲအျပားျပားျဖစ္ေနတဲ့ ပါတီေတြကို စုစည္းႏိုင္တဲ့ ျပည္နယ္ေတြမွာ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြ အေျခအေနေကာင္းလိမ့္မယ္ထင္တယ္” ဟု စာေရးဆရာ ဦးေက်ာ္ဝင္းက စကားဝိုင္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ခတ္ကြင္းျပင္ေနေသာ ပါတီမ်ား

၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ တစ္ႏွစ္ခန္႔လိုေနေသးေသာ္လည္း ျပည္မအေျခစိုက္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကမူ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိကာလတြင္ အစိုးရလည္းျဖစ္သည့္ NLD ပါတီ၊ USDP ပါတီႏွင့္ အသစ္ေပၚထြက္လာေသာ ပါတီတို႔သည္ ပါတီအင္အားေတာင့္တင္းရန္ စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ားပင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

အာဏာရပါတီ NLD

NLD ပါတီသည္ ပါတီ၏ေအာက္ေျခအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕အတြက္ အင္အားျဖည့္တင္းျခင္း၊ လစ္လပ္ေနရာမ်ား အစားထိုးခန္႔ထားျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း ယင္းပါတီထံမွသိရသည္။

“လူထုအတြင္းမွာလည္း မဲေပးႏိုင္ေအာင္လို႔ IDP၊ ျပည္တြင္းေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြကအစ မွတ္ပုံတင္မရတဲ့ သူေတြရရွိေအာင္ သန္းေခါင္စာရင္းနဲ႔ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမွာပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ ဘယ္လိုပါတီကိုပဲ မဲေပးသည္ျဖစ္ေစ မဲေပးပိုင္ခြင့္ ရွိေအာင္ဆိုၿပီး ဒါကို ေလာေလာဆယ္ဦးစားေပးၿပီးလုပ္ေနပါတယ္” ဟု NLD ပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာ မ်ိဳးၫြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕အလိုက္ ၿမိဳ႕မိ၊ ၿမိဳ႕ဖမ်ားႏွင့္ လူထုေထာက္ခံသူမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ပါတီက ျပန္လည္စိစစ္ကာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

“ပါတီကို အစဥ္တစိုက္ေထာက္ခံခဲ့တဲ့ ၿမိဳ႕မိ၊ ၿမိဳ႕ဖေတြရွိပါတယ္။ ပါတီဝင္မဟုတ္ေပမယ့္ေပါ့။ အဲဒီလိုပုဂၢိဳလ္ေတြကို အထူးသျဖင့္ နယ္ေျမခံအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္ေတြရဲ႕ ဩဇာခံမဟုတ္ဘဲ သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔စဥ္းစားေနပါတယ္။ အခုထိေတာ့ အတည္မျပဳရေသးပါဘူး” ဟု ၎က ေျပာျပသည္။

၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD သည္ ေအာက္ေျခမွ တင္ျပလာသည့္ လူပုဂၢိဳလ္ထက္ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က ေ႐ြးခ်ယ္သည့္လူမ်ားကိုသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေစခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏုတ္ထြက္သူမ်ား၊ ဆႏၵျပသူမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ရာတြင္ လူကိုမၾကည္ဘဲ ပါတီကိုသာၾကည့္၍ မဲေပးရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ အာဏာရရွိခ်ိန္တြင္ ၎တို႔ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ခဲ့ေသာ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အခ်ိဳ႕၏ ေျပာစကားမ်ားႏွင့္ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ျပည္သူကို မ်က္ႏွာမမူခဲ့။

ဥပမာျပရေသာ္ လတ္တေလာ ပူပူေႏြးေႏြးအားျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ တာဝန္က်သည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာေတာင္းရာတြင္ ဆရာမမ်ား ႐ြာတြင္ၿမဲရန္ ႐ြာသားမ်ားကို ရည္စားစကားလိုက္ေျပာခိုင္းသည့္ ပဲခူးတိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ေျပာၾကားခ်က္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံ၏ ဟင္းတစ္ခြက္ေလၽွာ႔စားပါဆိုသည့္ စကားသည္လည္း လူအမ်ားပါးစပ္တြင္ ေျပာစမွတ္တြင္စရာျဖစ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ မဲဆႏၵရွင္ ေဒသခံလူထုသည္ ၎တို႔ေပးခဲ့သည့္ မဲတစ္ျပားအတြက္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ျပန္ဆန္းစစ္ရန္ ဒြိဟပြားစရာျဖစ္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔သို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားရွိခဲ့ရာ NLD ပါတီ၏ ဗဟိုျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီဝင္ မုံ႐ြာေအာင္ရွင္ပင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိခဲ့သည္ဟု ဝန္ခံေျပာၾကားထားရသည္။

NLD ပါတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔ကမူ လာမည့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူလူထုအေနႏွင့္ NLD ပါတီကို လူေရာ၊ ပါတီပါ ၾကည့္႐ႈေ႐ြးခ်ယ္ရမည္ဟု ဆိုထားၿပီျဖစ္သည္။

ထိုျပင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ပါတီနည္းသြားပါက ယွဥ္ၿပိဳင္စရာနည္းသြားေသာေၾကာင့္ NLD က ပိုမိုအခြင့္သာသည္ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔က ဆိုသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားက ပိုမိုအားေကာင္းလာျခင္းေၾကာင့္ လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌ NLD ပါတီသည္ ေျခကုန္ထုတ္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္ကိန္းျဖစ္သည္။

USDP

ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) ပါတီသည္လည္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ေအာက္ေျခအဆင့္မွ စတင္ကာ လူေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

“အခုဒီကာလကေတာ့ တို႔ Candidate ေ႐ြးခ်ယ္ေနတာေပါ့။ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္ရဲ႕ Candidate ကို ပိုက္စိပ္တိုက္ေ႐ြးခ်ယ္ေနတာ။ ေအာက္ေျခကေန အဆင့္အထိ လူေတြကို အကဲျဖတ္ဆုံးျဖတ္ေနရတယ္ေပါ့” ဟု USDP ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးသိန္းထြန္းဦးက ေျပာဆိုသည္။

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း ေအာက္ေျခပါတီႏွင့္ လူထုက လက္ခံသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးကို စိတ္ရင္းအမွန္ႏွင့္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူမ်ားၿပီး အလုပ္အေကၽြးျပဳႏိုင္သူမ်ားကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာျပသည္။

“အရည္အခ်င္း၊ အရည္အေသြးအားျဖင့္က တတ္ႏိုင္သမၽွကေတာ့ ဘြဲ႕ကို မ်ားသထက္မ်ားရမယ္ဆိုတဲ့ ဟာမ်ိဳးေတြေပါ့။ လူငယ္အမ်ိဳးသမီးပိုင္းေတြကို လူထုအသံေတြနားေထာင္တယ္။ ေသခ်ာစိစစ္တယ္။ အဲဒီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြက ပိုက္စိပ္ တိုက္လုပ္ေနၾကတယ္” ဟု ဦးသိန္းထြန္းဦး က ေျပာဆိုသည္။

USDP ပါတီႏွင့္ပတ္သက္၍မူ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက တပ္မေတာ္ႏွင့္ နီးစပ္မႈရွိသည္ဟု ဆိုၾကသည္။

USDP ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးသိန္းထြန္းဦးကမူ ပါတီ၏ မူဝါဒႏွင့္ တပ္မေတာ္က အေလးထားေသာ ဒို႔တာဝန္အေရးသုံးပါးမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တူညီျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည့္ USDP သည္ ရပ္တည္ခ်က္၊ မူဝါဒျခင္း တူညီသည့္ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္း၊ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္မဆို ပူးေပါင္းရန္အသင့္ရွိသည္ဟုလည္း ၎က ဆိုသည္။

ျပည္သူ႕ပါတီ

၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲယွဥ္ၿပိဳင္ေရး ေျခတႂကြႂကြျဖစ္ေနသည့္ပါတီမ်ားတြင္ ျပည္သူ႕ပါတီလည္း ပါဝင္သည္။

ယင္းပါတီကို နာမည္ႀကီးႏိုင္ငံေရးသမား ဦးကိုကိုႀကီးက ဦးေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ဦးကိုကိုႀကီးမွာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဦးကိုကိုႀကီးတစ္ေယာက္ ပါတီႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းကို ေလၽွာက္လွမ္းရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့ေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ NLD ပါတီမွ ဝင္ေရာက္အေ႐ြးခံရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲမဝင္ျဖစ္ခဲ့ေပ။

လက္ရွိတြင္ ျပည္သူ႕ပါတီကို တည္ေထာင္ထားသည္။ ပါတီ႐ုံးခန္းဖြင့္ပြဲမ်ား မၾကာခဏလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာပြဲမ်ားတြင္ နာမည္ႀကီး စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာ ဦးျမင့္ကို ေတြ႕ရသည္။

“အခုဒီမွာကေတာ့ ပါတီစတည္ကတည္းက စီးပြားေရးအႀကံေပးအျဖစ္နဲ႔ ဆရာႀကီးဦးျမင့္။ သူကေတာ့ သူ႕ရဲ႕ စာတမ္းေတြ၊ သူ႕ရဲ႕ သုေတသနအခ်က္အလက္ေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အၿမဲတမ္းပံ့ပိုးေနတာ ရွိပါတယ္” ဟု ဦးကိုကိုႀကီးက ေျပာသည္။

စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာ ဦးျမင့္သည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ႏိုင္ငံေတာ္စီးပြားေရးအႀကံေပး အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခု NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္မူ မည္သည့္တာဝန္မွ ယူမထားေပ။

ဦးကိုကိုႀကီး၏ ျပည္သူ႕ပါတီသည္ အင္အားႀကီး ႏွစ္ပါတီျဖစ္ေသာ NLD ႏွင့္ USDP ကို မႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ပညာတတ္အခ်ိဳ႕၏ စိတ္ဝင္တစားေစာင့္ၾကည့္ေနရသည့္ ပါတီလည္းျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႕ပါတီတြင္လည္း လာမည့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ပါတီ႐ုံးခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ပါတီစည္း႐ုံးေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္ကာလအတြင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ အလားအလာရွိေသာ ေနရာေဒသမ်ားကို ေလ့လာေနေၾကာင္း ျပည္သူ႕ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးကိုကိုႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ရက္ႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္စာရင္း တင္သြင္းႏိုင္မည့္ရက္ ေၾကညာၿပီးမွသာ မည္သည့္ေနရာမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမည္မၽွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ကို ျပည္သူ႕ပါတီက တရားဝင္သတင္းထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“အခုကေတာ့ ပါတီစည္း႐ုံးေရး ၊ ႐ုံးခန္းေတြဖြင့္လွစ္ေရး ေဆာင္႐ြက္ရင္းနဲ႔ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတဲ့ေနရာေတြနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတဲ့သူေတြ၊ ဆႏၵရွိတဲ့သူေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ စည္းၿပီးေလ့လာေနတဲ့ ကာလျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးကိုကိုႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီ (UBP)

ဦးကိုကိုႀကီး၏ ျပည္သူ႕ပါတီနည္းတူ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲခရီးၾကမ္းကို ျဖတ္သန္းရန္တာစူေနသည့္ ေနာက္ထပ္ပါတီတစ္ခုမွာ သူရဦးေ႐ႊမန္း၏ ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီ UBP ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ (အထူးေကာ္မရွင္) ဥကၠ႒ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ သူရဦးေ႐ႊမန္း၏ UBP ပါတီကို အထူးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ သူရဦးေ႐ႊမန္းကို ေထာက္ခံသူမ်ားျဖင့္ အဓိကဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

သူရဦးေ႐ႊမန္းသည္ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဘ၀မွ အနားယူၿပီးေနာက္ ကိုးႏွစ္အၾကာတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ ဦးေဆာင္တည္ေထာင္လာျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက NLD ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ မဟာမိတ္အျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး NLD အာဏာရၿပီးေနာက္တြင္ ၎၏အထူးေကာ္မရွင္မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ေကာ္မရွင္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အထူးေကာ္မရွင္သက္တမ္းတိုးမႈမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ USDP ပါတီဝင္မ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ေသာ္လည္း NLD အမတ္အမ်ားစုေထာက္ခံမႈျဖင့္ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည္မွာ ေကာ္မရွင္ကိုဖ်က္သိမ္းသည့္ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္ မတိုင္မီအထိ ျဖစ္သည္။

ေကာ္မရွင္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး တစ္လေက်ာ္အၾကာ ဧၿပီ ၄ ရက္တြင္ UBP ကိုတည္ေထာင္ခြင့္ရခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး စသည့္ က႑အသီးသီးတြင္ လူငယ္မ်ားကို ေနရာေပးႏိုင္ရန္ ရည္သန္၍ လူငယ္ေရးရာအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းရန္ UBP ပါတီက စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။ ပါတီ၏ စီးပြားေရးမူဝါဒမွာ ေဈးကြက္စီးပြားေရးကို အေျခခံသည္။ ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ လုံၿခဳံေရးအတြက္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ဗဟိုျပဳမည္ဟု အဆိုပါ ပါတီထံမွ သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ UBP ပါတီ ကမကထလုပ္သည့္ ေဟာေျပာပြဲမ်ားတြင္ ပါတီဥကၠ႒ သူရဦးေ႐ႊမန္းကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္လ်က္ရွိၿပီး ပါတီ၏ အနာဂတ္ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားထံ မိတ္ဆက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

ရခိုင္ပါတီ (ANP)

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ANP အတြက္မူ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ေအာင္ေျမျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ANP ႏွင့္ NLD ပါတီၾကားတြင္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈအခ်ိဳ႕လည္း ရွိခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ NLD ပါတီက ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အတြက္ အမတ္ေနရာ ၁၀ ေနရာသာ အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား စုစည္းထားသည့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ANP က အမ်ားစု ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ANP ပါတီက ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာကို ၎တို႔ပါတီမွ လူမ်ားကို ခန္႔ေစခ်င္သည္။

သို႔ေသာ္ NLD က ၎တို႔ယုံၾကည္ရသည့္ သံတြဲမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)က ဦးညီပုကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာ ခန္႔အပ္ခဲ့ရာ ANP ပါတီအမတ္အမ်ားစုက လႊတ္ေတာ္တြင္ အတိုက္အခံပုံစံျဖင့္ ရွိခဲ့သည္။

“ပုံမွန္ပါတီစည္း႐ုံးေရးေတြ၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံပြဲေတြ။ အထူးသျဖင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူေတြကို ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္တာေတြ ဒါေတြနဲ႔ လုံးျခာလည္လိုက္ၿပီးေတာ့ လႈပ္ရွားမႈေတြရွိေနတဲ့ သေဘာပါ” ဟု ANP ပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒၚေအးႏုစိန္က ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္မူ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ AA တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည္။ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပႏိုင္ပါမည္ေလာဟု အခ်ိဳ႕ေသာ ရခိုင္ေဒသခံမ်ားတြင္ စိုးရိမ္မႈမ်ားလည္း ရွိသည္။

ေဒၚေအးႏုစိန္ကမူ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ အခ်ိန္တစ္ႏွစ္ခန္႔လိုေနသးသည္ျဖစ္ရာ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပရေသးမီကာလအတြင္း တိုက္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပႏိုင္ရန္ ေမၽွာ္လင့္လ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

“တစ္ႏွစ္ေလာက္ရွိေနေသးတဲ့ကာလမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက အမွန္တကယ္လိုလားတယ္ဆိုရင္ တကယ့္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အႏွစ္သာရကို အစစ္အမွန္ေဖာ္ေဆာင္ၾကမယ္ဆိုရင္ေပါ့ေလ။ ခ်က္ခ်င္း ဒီေန႔ရပ္ဆိုရင္ ရပ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ၿငိမ္းႏိုင္ရင္ ၿငိမ္း မယ္ဆိုတဲ့ အေကာင္းဘက္ကို ေတာ္ေတာ္ေလးေမၽွာ္လင့္ထားတယ္” ဟု၎က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (UEC) ဘက္ကမူ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို တစ္ႏိုင္ငံလုံးအႏွံ႔ က်င္းပႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိေနသည္။

“မဲစာရင္းေတြ ျပဳစုေနတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပမယ့္ကာလကေတာ့ ေျပာလို႔မရေသးဘူးေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ေနရာအားလုံးမွာ က်င္းပသြားႏိုင္ဖို႔ ရည္စူးထားပါတယ္” ဟု UEC ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးျမင့္ႏိုင္က ေျပာၾကား သည္။

လက္ရွိတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ANP ပါတီအျပင္ အျခားရခိုင္ႏိုင္ငံေရးပါတီ ႏွစ္ခုလည္းေပၚထြန္းလၽွက္ရွိသည္။

မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီ

မြန္ပါတီႏွစ္ခုေပါင္းစည္းကာ မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီကို တည္ေထာင္ထားသည္။ ပါတီမွတ္ပုံတင္ခြင့္က်သည္မွာ သုံးလခန္႔သာ ရွိေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္ ပါတီျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးကို ေဆာင္႐ြက္ေနသည္။

“အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပါတီျပန္လည္တည္ေဆာက္တာရယ္၊ ေက်း႐ြာအဆင့္ေတြအထိေပါ့။ ပါတီတည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ပါတီဖြဲ႕စည္းေရး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလည္းပါတာေပါ့။ ပါတီဝင္အင္အားစုစည္းေရး အဲဒါကို လုပ္ေနတယ္” ဟု မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး (၂) ႏိုင္စံတင္က ေျပာၾကားသည္။

မြန္ေဒသခံမ်ားရွိသည့္ ေက်း႐ြာအလိုက္ ပါတီဆိုင္းဘုတ္မ်ားစိုက္ထူကာ လူထုအစည္းအေဝးပုံစံ ေဟာေျပာပြဲမ်ားျပဳလုပ္ကာ စည္း႐ုံးေရးဆင္းေနၿပီး ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာလည္း ေရးဆြဲေနေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီဝင္မ်ားကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လူငယ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမ်ား ပါတီႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္လာရန္ ဖိတ္ေခၚသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ႏိုင္စံတင္က ေျပာသည္။

မြန္ညီၫြတ္ေရးပါတီအေနႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ဝင္ေရာက္အေ႐ြးခံမည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို လတ္တေလာတြင္ အတည္ျပဳမေ႐ြးခ်ယ္ရေသးေသာ္လည္း မြန္ျပည္နယ္တြင္ အဓိကထား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ကရင္ျပည္နယ္ဆိုရင္ အဓိက သုံးၿမိဳ႕နယ္ေပါ့။ အဲဒီထဲမွာ ေလးၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ခ်င္လည္း ျဖစ္သြားမွာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တနသၤာရီတိုင္းမွာေတာ့ အနည္းဆုံးေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္အပါအဝင္ ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္ေလာက္ ဝင္ျဖစ္မယ္ထင္တယ္။ ပဲခူးတိုင္းနဲ႔ ရန္ကုန္ တိုင္းကေတာ့ မစဥ္းစားရေသးဘူးေပါ့” ဟု ႏိုင္စံတင္က ေျပာၾကားသည္။

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ဝင္ေရာက္အေ႐ြးခံမည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္မ်ားကို ၂၀၂၀ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးမဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲၿပီးမွသာ အတည္ျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

SNLD

အာဏာရ NLD ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီခရီးလမ္းကို မဟာမိတ္အျဖစ္ ကာလရွည္ၾကာေလၽွာက္လွမ္းခဲ့သည့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) ပါတီကမူ ၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၿပိဳင္မည္၊ မၿပိဳင္မည္ကို ေ႐ြးေကာက္ ပြဲကာလနီးမွသာ အတည္ျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းပါတီမွသိရသည္။

“ျပင္ဆင္စရာရွိတာေတာ့ျပင္ဆင္တယ္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ျခင္း မဝင္ျခင္း ဘယ္လိုဘာညာဆိုတာကေတာ့ အေျခအေနအရပ္ရပ္နဲ႔ ဆိုင္တယ္ေလ။ အဲဒါကေတာ့ နီးမွပဲ။ ဘယ္ေလာက္ၿပိဳင္တယ္တို႔၊ ၿပိဳင္တာမၿပိဳင္တာတို႔ နီးမွေျပာလို႔ရပါမယ္” ဟု SNLD အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး (၁) ဦးစိုင္းေက်ာ္ၫြန္႔ က ေျပာၾကားသည္။

လတ္တေလာတြင္ ပါတီေရးရာႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားကို ပါတီအတြင္း အစည္းအေဝး၊ သင္တန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးေနေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ယင္းအစည္းအေဝး၊ သင္တန္းမ်ားမွ ထက္ျမက္သည့္ လူငယ္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ခ်က္ခ်င္းလူေ႐ြးျခင္းမဟုတ္ဘဲ အႀကိဳအကဲျဖတ္သည့္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ဦးစိုင္းေက်ာ္ၫြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

“လုပ္ရည္ကိုင္ရည္၊ Background ေတြ ဒါေတြအားလုံးကို စိစစ္တဲ့ပုံစံ။ အကဲျဖတ္တဲ့ပုံစံေတာ့ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလူ၊ ဒီလူကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဆိုတဲ့ပုံစံအဆင့္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မသြားေသးဘူး။ CEC ၊ CC လိုမ်ိဳး မွာေတာ့ အၾကမ္းဖ်င္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားတာေတြရွိပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

SNLD ပါတီအေနႏွင့္ ရွမ္းလူမ်ိဳးကို အေျခမခံဘဲ ရွမ္းျပည္နယ္ကို အေျချပဳသည့္ ပါတီျဖစ္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး ပါတီ၏မူဝါဒရပ္တည္ခ်က္ ၂၀ ခန္႔ကိုလည္း ေရးဆြဲေနေၾကာင္း ယင္းပါတီမွသိရသည္။

ေရးဆြဲေနေသာ မူဝါဒမ်ားတြင္ ပါတီ၏ ဖက္ဒရယ္အေပၚရပ္တည္ခ်က္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူငယ္ေရးရာ၊ သဘာ၀ သယံဇာတ၊ ေျမယာကိစၥ၊ က်ား မ အေရး စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း ဦးစိုင္းေက်ာ္ၫြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ မူဝါဒေရးဆြဲေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ေပၚလစီကို အေျခခံၿပီး ေပၚလစီဆန္တဲ့စကားလုံးေတြ ပိုေျပာလိမ့္မယ္။ ေပၚလစီနဲ႔လည္း ဆြဲေဆာင္မယ္။ ဆြဲေဆာင္႐ုံတင္မကဘူး။ ဒါေတြကို ဘယ္လိုအေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္ဆိုတာေတာ့ ေျပာဖို႔ရွိတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ANP ပါတီကဲ့သို႔ပင္ SNLD ပါတီႏွင့္ NLD ပါတီ အၾကားတြင္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ အက္ေၾကာင္းတခ်ိဳ႕လည္းရွိခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တို႔အတြက္ အမတ္ေနရာ ၄၆ ေနရာ ရရွိခဲ့ေသာ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ SNLD ပါတီက ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ၎တို႔ပါတီဝင္ကို ခန္႔အပ္လိုေသာ္လည္း NLD က အခြင့္မေပးခဲ့။

သို႔ေသာ္လည္း NLD သည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဖြဲ႕သည့္အခါ SNLD မွ ထိုစဥ္က အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးျဖစ္သူ ဦးစိုင္းၫြန္႔လြင္ကို အမည္တပ္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးတစ္ေနရာ ကမ္းလွမ္းခဲ့ဖူးေသာ္လည္း SNLD ပါတီက လက္မခံခဲ့ေပ။

ထိုသို႔ သေဘာထားကြဲလြဲမႈအခ်ိဳ႕ရွိေနရာ NLD ပါတီႏွင့္ SNLD ပါတီတို႔သည္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဟာမိတ္ဆက္ဆံေရး ဆက္လက္ရွိ မရွိမွာလည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။

“ဒါကေတာ့ လက္ခုပ္ဆိုတာ ႏွစ္ဖက္တီးမွရတာကိုး။ ၿပီးရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို လာတြဲပါ။ လာတြဲပါလို႔လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေျပာစရာအေၾကာင္းမရွိဘူး။ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီေလ။ ဒီလိုပဲ။ အတူတူလုပ္လာခဲ့ၾကတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ေျဖတဲ့စကားေတြလည္းရွိတယ္။ သူတို႔မွာ မဟာမိတ္မရွိခဲ့ဘူးလို႔ ေျပာတယ္ဆိုေတာ့ကာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အတင္းအက်ပ္သြားလုပ္စရာလည္း အေၾကာင္းမရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေသခ်ာတာက ကိုယ့္အလုပ္ကို ကိုယ္လုပ္ရမွာ ျဖစ္တယ္” ဟု SNLD ပါတီ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး (၁) ဦးစိုင္းေက်ာ္ၫြန္႔ကေျပာသည္။

ေမၽွာ္ရည္မွန္းသည့္ ၂၀၂၀

လာမယ့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္သည္ တပ္မေတာ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သုံးအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ၁၀ ႏွစ္ျပည့္မည့္ကာလလည္းျဖစ္ၿပီး တတိယအႀကိမ္ေျမာက္အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ကာလလည္း ျဖစ္သည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား ပုံမွန္ရွိျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစနစ္အသက္ဆက္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည္။ ခန္႔မွန္းရခက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ မည္သည့္ပါတီက အႏိုင္ရမည္ သို႔မဟုတ္ အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္မည္ဆိုသည္မွာလည္း မွန္းဆခ်က္မ်ားသာျဖစ္သည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ျပည္သူ႕အက်ိဳးဟုဆိုကာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကမူ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ၾကမည္ကား မုခ်ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ မဲဆႏၵနယ္အားလုံး၌ ဝင္ၿပိဳင္မည္မဟုတ္။ ဝင္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္လည္း အင္အားမရွိေသး။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပိဳင္ႏိုင္သည့္ အင္အားႀကီးပါတီမ်ားကသာ အစိုးရဖြဲ႕လာႏိုင္သည့္ အလားလာရွိသည္ဟု ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားကဆိုသည္။

ထို႔အတူ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားသည္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အႏိုင္ရႏိုင္ေသာ္လည္း ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခန္႔အပ္ႏိုင္ေရးမွာမူ ၂၀၂၀ တြင္လည္း မေသခ်ာ။

အေၾကာင္းမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၁ အရ အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္သည့္ပါတီက ခန္႔အပ္ေသာ သမၼတကသာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ခန္႔အပ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မခန္႔အပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျပည္နယ္အစိုးရဖြဲ႕ေရးမွာလည္း မေရရာ။

လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ လက္ရွိအာဏာရ NLD ပါတီပင္ အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္ဦးမည္ေလာဆိုသည့္ ယူဆခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးေက်ာ္ဝင္း၏ အျမင္မွာမူ ဤသို႔ ျဖစ္သည္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ သိကၡာနဲ႔ သမာဓိကို အခုခ်ိန္အထိယွဥ္ႏိုင္တဲ့လူ သိပ္မေတြ႕ေသးဘူး။ အဲဒီေတာ့ (ျပည္မမွာ)NLD ပဲႏိုင္လိမ့္ဦးမယ္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရဖြဲ႕ဖို႔ကေတာ့ မနည္းႀကိဳးစားရလိမ့္မယ္ထင္တယ္။ ဒါေတာ့ကၽြန္ေတာ္ ယတိျပတ္ မေျပာတတ္ဘူး” ဟု ၎ကဆိုသည္။ 

ဇင္လင္းထက္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *