ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္အတြက္ ရပ္တည္သည္ (မာ့က္ဇူကာဘတ္)

၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကို စတင္ခ်ိန္မွစ၍ ျပည္သူတို႔ကို ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိကာ စုစည္းေပးမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ယေန႔ေခတ္ ႀကဳံေတြ႕ေနရသလို မဟုတ္ေသာ္လည္း သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္တြင္ ထိုရည္မွန္းခ်က္ႏွစ္ရပ္သည္ လက္တြဲခ်ီတက္ခဲ့ၾကပါသည္။ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ကို ‘လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ မဟာကိုယ္က်င့္တရား ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းေရးကိရိယာ’ အျဖစ္ ဖရက္ခရစ္ဒါက္ဂလပ္စ္က တစ္ခါက ေျပာဆိုခဲ့ဖူးပါသည္။ #BlackLives Matter ႏွင့္ #Metoo ကဲ့သို႔ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းမၽွေဝေသာ ပုဂၢိလ္မ်ားအေပၚတြင္ အားကိုးအားထားျပဳပါသည္။ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ ကမၻာတစ္ခုလုံးက တိုက္ပြဲဝင္ရာတြင္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုႏိုင္စြမ္းသည္ အဓိကက်ပါသည္။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္ လူအမ်ား ပိုမိုအက်ဳံးဝင္ပတ္သက္ရန္ဆိုလၽွင္ လူအမ်ားအျပားကို ၎တို႔၏အျမင္မ်ားမၽွေဝခြင့္ျပဳရန္ လိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသေဘာတရားကို စိန္ေခၚမႈမ်ားပိုမို၍ တိုးပြားလာေနပါသည္။ အခ်ိဳ႕ က လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္သည္ လူေတြကို စုစည္းရန္ထက္ ကြဲျပားရန္ျဖစ္ေစသည္ဟု ယုံၾကည္ၾကပါသည္။ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တစ္ဝန္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကလည္း လူတိုင္းကို ေျပာေရးဆိုခြင့္ေပးျခင္းထက္ ၎တို႔၏ ဦးစားေပးစိတ္ႀကိဳက္ႏိုင္ငံေရးရလဒ္မ်ား ရရွိေရးက ပို၍အေရးႀကီးသည္ဟု ယုံၾကည္ၾကျပန္ပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း လူတစ္ဦးခ်င္းက ၎တို႔၏ ဆႏၵသေဘာထားမ်ား ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္စြမ္း လ်င္ျမန္စြာ က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူမႈေရးအက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ရသည့္အခါ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေရးသားခြင့္ကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းလိုေသာဆႏၵမ်ား မၾကာခဏေပၚေပါက္လာခဲ့ပါသည္။ ‘ဘာမင္ဟမ္ေထာင္မွ ေပးစာ’ ကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈအတြက္ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံေနရစဥ္ မာတင္လူသာကင္း (ဂ်ဴနီယာ)က ေရးသားခဲ့ပါသည္။ ပထမကမၻာစစ္တြင္ မိမိပါဝင္ေသာ အခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ အကြဲကြဲအျပားျပားျဖစ္ေနစဥ္ တရား႐ုံးခ်ဳပ္က ထင္ရွားေသာ ဆိုရွယ္လစ္ေခါင္းေဆာင္ ယူဂ်င္း-ဗြီ-ဒက္ဘင္ကို စစ္ဆန္႔က်င္ေရး ေဟာေျပာ၍ ေထာင္ခ်ႏိုင္သည္ဆိုၿပီး စီရင္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သို႔ လူမႈတင္းမာမႈမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္တြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေရးသားခြင့္ကို တားဆီးခ်ဳပ္ခ်ယ္လိုသည့္ဆႏၵမ်ား တစ္ေက်ာ့ျပန္ ေပၚေပါက္လာေနပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၏ ရႈပ္ေထြးမႈကို နားလည္ၿပီး တိုးတက္မႈရရွိေရး ခရီးရွည္ကို ခ်ီတက္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို စိန္ေခၚေနေသာ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေနသည့္ အေတြးအေခၚမ်ားရွိရန္ လိုအပ္သည္ဟု ယုံၾကည္ကာ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္အတြက္ ရပ္တည္ၾကမည္၊ သို႔မဟုတ္ ရပ္တည္မႈမရွိဘဲ ထိခိုက္နစ္နာမႈႀကီးမားေသာလမ္းေၾကာင္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္ၾကမည္ဟူေသာ ေ႐ြးခ်ယ္စရာႏွင့္ ႀကဳံႀကိဳက္ေနရပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ဘက္က မျဖစ္မေနရပ္တည္ရမည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။ ထိုသို႔ရပ္တည္သည့္အခါတြင္ အဓိကၿခိမ္းေျခာက္မႈသုံးခုႏွင့္ေတြ႕ၾကရပါမည္။

ပထမစိန္ေခၚမႈမွာ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ေပၚေပါက္ေနေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ဟန္႔တားခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ အေျပာအဆိုက အျခားႏိုင္ငံတစ္ခုအေပၚ လႊမ္းမိုးျခင္းနည္းမ်ားျဖင့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္မႈကို ယုတ္ေလ်ာ့ေစလ်က္ ရွိၾကပါသည္။ မၾကာေသးခင္ကအထိ အင္တာနက္သည္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို တန္ဖိုးထားေသာ အေမရိကန္ပလက္ေဖာင္းမ်ားက လႊမ္မိုးခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုတန္ဖိုးထားမႈမ်ားက အႏိုင္ရမည္ဟု အာမမခံႏိုင္ပါ။ လြန္ခဲ့ေသာဆယ္ႏွစ္က အင္တာနက္အဓိကပလက္ေဖာင္းမ်ားသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ ထိပ္တန္းပလက္ေဖာင္းဆယ္ခုတြင္ ေျခာက္ခုသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ျဖစ္ပါသည္။ WhatsApp ႏွင့္ TikTok ကဲ့သို႔ေသာ အခ်င္းခ်င္းလၽွိဳ႕ဝွက္စြာ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မည္သည့္ေနရာမွ ဆႏၵျပသူမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားမဆို အသုံးျပဳႏိုင္ၾကပါသည္။

အဆိုပါ တ႐ုတ္တို႔၏ Application မ်ား ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ အသုံးျပဳမႈ က်ယ္ျပန္႔လာေနေသာ္လည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ပင္လၽွင္ ဆႏၵျပမႈအေၾကာင္းေဖာ္ျပပါက ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္းခံရပါသည္။ အေမရိကန္မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားက အမ်ားျပည္သူတို႔၏ အႏၲရာယ္ကင္းလုံၿခဳံမႈအတြက္ အင္တာနက္ကို ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပဳလုပ္မည္ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားရာ ၎တို႔အေနႏွင့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ေရးကို အကူအညီေပးသင့္ပါသည္။

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဒုတိယစိန္ေခၚမႈမွာ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အပါအဝင္ အင္တာနက္ပလက္ေဖာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ပါသည္။ လူအမ်ား၏ မိမိတို႔အေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္စြမ္းကို ထိခိုက္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အေမရိကန္ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို လက္ခံလိုက္နာက်င့္သုံးေသာ္လည္း တိက်ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပထမျပင္ဆင္ခ်က္အရ၊ အၾကမ္းဖက္မႈကို လႈံ႔ေဆာ္ျခင္း၊ အႏိုင္က်င့္ျခင္းတို႔ကို လက္မခံပါ။ အေမရိကန္တို႔က အျခားသူမႀကိဳက္ေသာ အရာပင္ျဖစ္လင့္ကစား လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ရွိသည္ဟု အေမရိကန္အေတာ္မ်ားမ်ားက လက္ခံေသာ္လည္း အျခားသူအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစမည့္ကိစၥမ်ိဳးကို မည္သူမၽွ လက္မခံႏိုင္ၾကပါ။ ျပႆနာမွာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ျခင္းရွိ-မရွိကို ခြဲျခားရန္ ခက္ခဲပါသည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တလြဲအႀကံေပးျခင္းမ်ိဳးကဲ့သို႔ေသာ ခႏၶာကိုယ္႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္အမွားေတြကို ဂ႐ုစိုက္ေျဖရွင္းပါသည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ေခါင္းပုံျဖတ္ဒုကၡေပးမည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကိုလည္း ဖယ္ရွားပစ္ပါသည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ေနသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မည့္ လူမ်ိဳးေရးသတ္ျဖတ္မႈကို ဦးတည္ေစမည့္ သတင္းစကားမ်ားကိုလည္း ဖယ္ရွားပါသည္။ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ အႏၲရာယ္ေပးေစႏိုင္သည့္ စြန္႔စားမႈမ်ားကို မိနစ္ပိုင္းအတြင္း ေထာက္လွမ္းႏိုင္မည့္စနစ္လည္း ရွိပါသည္။

သို႔ေသာ္ မည္သည့္အရာက အႏၲရာယ္ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ရာတြင္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ မတူညီၾက။ လူမ်ိဳးခြဲျခားဆန္႔က်င္သည့္ ဗီဒီယိုတစ္ခုကို မၽွေဝေဖာ္ျပလၽွင္ ထိုသူသည္ ခြဲျခားမႈကို ႐ႈတ္ခ်ေနသည္ သို႔မဟုတ္ ဂုဏ္ျပဳေနသည္ကို မည္သို႔ခြဲျခားႏိုင္မည္နည္း။ သာမန္ဗန္းစကားတစ္ခု သို႔မဟုတ္၊ အျပစ္ကင္းေသာေဝါဟာရတစ္ခုကို နည္းလမ္းအသစ္သုံးၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈေပၚေပါက္လာေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္ေနျခင္းျဖစ္ပါသလား။ ဘာသာစကားေပါင္းရာခ်ီၿပီး ေတြ႕ႀကဳံရမည့္ ထိုစိန္ေခၚမႈမ်ားကို တြက္ဆၾကည့္ပါ။

သတင္းအမွားေတြႏွင့္ပတ္သက္၍ ၾကည့္လိုက္ပါဦး။ မည္သူမၽွ သတင္းအမွားေတြကို မၾကည့္ခ်င္ၾကပါ။ သို႔ေသာ္ လူေတြက သေရာ္စာေတြကို သေဘာက်ၾကသည္။ မတိက်ေသာ္လည္း အဆုံးတြင္ အမွန္တရားေတြ အႀကီးအက်ယ္ ပါဝင္ေနသည့္ ဇာတ္လမ္းေတြ ေျပာတတ္ၾကသည္။ အခ်က္အလက္ခ်င္းတူသည့္တိုင္ စာနယ္ဇင္းေတြက ရႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ေရးသားေဖာ္ျပၾကသည္။ အမွန္တရားေတြ ေလ်ာ့ပါးတိုက္စားသြားမည္ကို စိုးရိမ္မိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကြန္ပ်ဴတာကုမၸဏီေတြက ရာႏႈန္းျပည့္မွန္ကန္ပါ သည္ဟု အတည္ျပဳေပးမွသာ အခ်င္းခ်င္းမၽွေဝရမည့္ အျဖစ္မ်ိဳးကို လူအမ်ားက သေဘာက်ၾကမည္မဟုတ္ပါ။

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ အင္တာနက္ကုမၸဏီလို ကုမၸဏီတစ္ခုက ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ သတင္းေတြကိုေသာ္လည္းေကာင္း စိစစ္ခြင့္ရွိသည္ဟု မယူဆပါ။ အျခားအင္တာနက္ ပလက္ေဖာင္းမ်ား၊ စာနယ္ဇင္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ ႏိုင္ငံေရးေၾကာ္ျငာမ်ားကို အခ်က္အလက္မွန္မမွန္ စစ္ေဆးျခင္းမရွိပါ။ သတင္းျဖစ္သင့္သည္ဟု ယူဆလၽွင္ ဖ်က္မပစ္ပါ။ ခၽြင္းခ်က္အခ်ိဳ႕ေတာ့ ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားပင္ျဖစ္လင့္ကစား လက္ေတြ႕အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ ကိစၥမ်ိဳး၊ မဲဆႏၵရွင္ေတြကို ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ိဳးေတြကို ခြင့္မျပဳပါ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရးေၾကာ္ျငာေတြ လုံး၀ပိတ္ပစ္ရန္ သင့္ မသင့္ စဥ္းစားပါေသးသည္။ ေၾကာ္ျငာရေငြသည္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စီးပြားေရးတြင္ ေသးငယ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမွပါဝင္ၿပီး ေၾကာ္ျငာခႏွင့္ အျငင္းပြားစရာျဖစ္သည့္ကိစၥ တန္ မတန္လည္း ခ်ိန္ဆေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ဟုဆိုလၽွင္ ေၾကာ္ျငာလည္း ပါဝင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးေၾကာ္ျငာေတြကို ပိတ္လိုက္လၽွင္ လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားႏွင့္ စာနယ္ဇင္းက အႀကိဳက္ေတြ႕ေနသူမ်ားအေပၚ မသက္ၫွာရာေရာက္မည္။ အေၾကာင္းအရာေတြကို မဲဆြယ္ရန္ ဟုတ္ မဟုတ္ ခြဲျခားရန္ကလည္း ခက္သည္။ ေၾကာ္ျငာအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ မဆိုင္၊ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္သာဆိုင္သည္။ လူဝင္မႈ သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ တိုးေပးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ပိတ္ပင္သင့္သေလာ၊ ႏိုင္ငံေရးအျငင္းအခုန္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ လူတိုင္းပါဝင္ေဆြးေႏြး ခြင့္ရွိေသာ္လည္း အမတ္ေလာင္းေတြကို ေျပာဆိုခြင့္မျပဳလၽွင္ သဘာ၀က်ပါမည္ေလာ။
လြယ္ကူရွင္းလင္းေသာ အေျဖမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ မွားခ်င္းမွားလၽွင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေျပာဆိုခြင့္ျပဳသည့္ဘက္ကို ခြင့္ျပဳလိုက္၍ ႀကဳံရေသာအမွားမ်ားကိုသာ လက္ခံလိုပါသည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အေနႏွင့္ လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေရးႀကီးသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမ်ားအျပားကို ခ်မွတ္ရန္မသင့္ဟု ကၽြန္ေတာ္ယုံၾကည္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ လြတ္လပ္ေသာ ဘုတ္အဖြဲ႕တစ္ခုတည္ေထာင္ကာ မည္သည့္အေရးအသားေတြကို ခြင့္ျပဳမည္၊ မျပဳမည္ ဆုံးျဖတ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ထိုဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္၏အဖြဲ႕သားမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း ဆန္႔က်င္မည္မဟုတ္ပါ။ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို တန္ဖိုးထားကာ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေနာက္ခံသမိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသူမ်ားကို ထိုဘုတ္အဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ခန္႔ထားပါသည္။

တတိယစိန္ေခၚမႈမွာ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည္။ အခ်ိဳ႕က ၎တို႔လက္မခံႏိုင္ေသာ ရလဒ္မ်ားထြက္ေပၚေစႏိုင္သျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုထုတ္ေဖာ္ေရးသားခြင့္သည္ အႏၲရာယ္ရွိသည္ဟု ႐ႈျမင္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က ထြက္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ရလဒ္သည္ အလြန္ႀကီးမားသျဖင့္ ႏိုင္ငံသားေတြ ဘာယုံၾကည္ရမည္ကို ဆုံးျဖတ္ခြင့္၊ အခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္ေျပာဆိုခြင့္ေပးရန္ မယုံၾကည္ဟု ဆိုၾကျပန္ပါသည္။

ထိုအျမင္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ အျခားမိန္႔ခြန္းမ်ားထက္ ပို၍အႏၲရာယ္ႀကီးသည္ဟု ရႈျမင္ပါသည္။ အထက္ကေန ေအာက္ကို သည္းခံၾကပါဟု ေျပာ၍မရပါ။ လူေတြ ပြင့္လင္း၊ အေတြ႕အႀကဳံေတြ ေဝမၽွ၊ ကိုယ္ေနေသာလူ႕ေဘာင္အေၾကာင္းကို အားလုံးနားလည္လာပါမွ အခ်င္းခ်င္း သည္းခံႏိုင္ၾကပါမည္။

ဒီေရကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မည္သို႔ေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္ၾကမည္နည္း၊ တစ္ေယာက္ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီစတင္တည္ေထာင္သူတစ္ဦးက လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္သည္ ေလႏွင့္တူသည္၊ မရွိေတာ့မွ လြမ္းသည္တဲ့ဟု ေျပာဆိုဖူးေၾကာင္း သိရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ပို၍အေကာင္းျမင္သည္။ လူေတြကိုယုံၾကည္သျဖင့္ လူေတြကို ေျပာေရးဆိုခြင့္ ျပဳခ်င္ပါသည္။ တိုးတက္မႈဆိုသည္မွာ အေျဖာင့္အတိုင္း၊ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚသည္မဟုတ္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေရွ႕ႏွစ္လွမ္းတိုးၿပီး ေနာက္တစ္လွမ္း ျပန္ဆုတ္တတ္ရပါသည္။ ဤကိစၥေတြႏွင့္ပတ္သက္၍ အျခားသူေတြကို ေျပာဆိုခြင့္မျပဳႏိုင္လၽွင္ ပထမေျခလွမ္းကိုပင္ ဘယ္ေတာ့မၽွ လွမ္းႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ 

(ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တည္ေထာင္သူႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဇူကာဘတ္ ေဂ်ာ့ခ္် ေတာင္းတကၠသိုလ္တြင္ ၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ေန႔က ေျပာၾကားေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္-ဒီမိုကေရစီမိန္႔ခြန္းမွ)

ခင္ေမာင္ညိဳ(ေဘာဂေဗဒ)
ကိုးကား – Wall Street Journal

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *