လူမွန္ေနရာမွန္ ၂၀၂၀

ဘာပဲလုပ္လုပ္ လူမွန္ေနရာမွန္မွ ေအာင္ျမင္သည္။ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း လူမွန္ေနရာမွန္ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္မွ။

၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတုန္းက လူမွားေနရာမွားခဲ့သည္မ်ားရွိခဲ့သည့္အတြက္ ေ႐ြ႕သင့္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေ႐ြ႕သင့္သေလာက္ မေ႐ြ႕ခဲ့ၾက။

သန္း၅၀ေက်ာ္ ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳကာ အစိုးရကို ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္မည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစိုးရအဆင့္ဆင့္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ပုံတို႔ကို အကဲျဖတ္ေထာက္ျပမည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံအေျခခံလည္ပတ္မည့္ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲၾကမည့္ ႏိုင္ငံျပဳလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္လာမည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားေနရာတြင္ ႏိုင္ငံကိုခ်စ္ၿပီး ေတာ္တတ္ထက္ျမက္သည့္ လူေတာ္လူထက္မ်ား ေရာက္လာရန္ အေရးႀကီးသည္။

ကုမၸဏီအဆင့္ အေ႐ြးမွားလၽွင္ ကုမၸဏီအဆင့္သာထိမည္။ ႏိုင္ငံျပဳမည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔မွားလၽွင္ ႏိုင္ငံသားစဥ္ေျမးဆက္ပင္ နစ္နာေစသလို သူတို႔ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား မွန္ကန္လၽွင္လည္း ႏိုင္ငံအနာဂတ္ ထြန္းလင္းေတာက္ပေပလိမ့္မည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔သည္ အလုပ္သင္ကာလ လုံး၀မရွိ။ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေရာက္သည္ႏွင့္ တန္းၿပီး လုပ္ႏိုင္၊ ကိုင္ႏိုင္ရလိမ့္မည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေရာက္စကာလတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်ေသးဟု ဆိုင္းထား၍ မရသည့္အတြက္ အရည္အခ်င္းမရွိဘဲ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်လိုက္လၽွင္ ေနာင္ကိုယ့္အမွားကိုယ္သိခ်ိန္တြင္ပင္ ျပန္ျပင္ရန္ခက္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားေနာက္ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေနာက္က်န္ခဲ့သည့္အတြက္ ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တည္ၿငိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ား၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထက္ပင္ သုံးေလးဆ ထက္ျမက္၊ သုံးေလးဆ ႏိုင္ငံကိုခ်စ္မွ ေရွ႕သြားႏိုင္ငံမ်ားကို အမီလိုက္ႏိုင္မည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္လၽွင္ လူေတာ္ လူထက္ အရည္အေသြးျပည့္လူနည္းသည္ မွန္ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေနရာမ်ားအတြက္မူ ျဖည့္စရာ လူလုံေလာက္သည္။

လူမွန္ေနရာမွန္ ၂၀၂၀ ျဖစ္ရမည္။ 

အယ္ဒီတာ
၃၁.၁၀.၂၀၁၉

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *