ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရး တြဲေရးေလာ …. ခြဲေရးေလာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္မွာ ဇာစ္ျမစ္ (Root) ႏွစ္ရပ္ေၾကာင့္ ေပၚထြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီဇာစ္ျမစ္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဇာစ္ျမစ္ တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ‘အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီ ဇာစ္ျမစ္’ မွာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး (တစ္နည္း) စစ္ေအးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ‘တိုင္းျပည္သစ္ကို မည္သည့္စနစ္ျဖင့္ ထူေထာင္ၾကမည္နည္း’ ဆိုေသာျပႆနာကို ဒီမိုကေရစီေဘာင္ အတြင္း မေျဖရွင္းႏိုင္ရာမွ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲအျဖစ္ ေပါက္ကြဲလၽွံက် လာျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ မဆုံးေသးမီမွာပင္ အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီ အေျခခံေသာ လက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားမွာ တျဖည္းျဖည္း ပြန္းျပတ္ျပတ္သြားခဲ့ၾကသည္။ ကမာၻေပၚတြင္ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ ၿပီးသြားသည္မွာလည္း အႏွစ္ (၃၀) တိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ အဆိုပါ အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီ ဇာစ္ျမစ္မွာ ပြဲၿပီးသေလာက္ ျဖစ္ေနပါၿပီ။

ယခုထက္တိုင္ ေျဖရွင္းလို႔မရေသးသည္မွာ ‘ဖက္ဒရယ္ဇာစ္ျမစ္’ ပင္ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၇ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ပါ ကတိကဝတ္မ်ားကို ပင္လုံ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ‘တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရး’ (Nation Building) မလုပ္ႏိုင္ရာမွ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမွာ ယခုဆိုလၽွင္ (၇၁) ႏွစ္ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္ျဖစ္ေနခဲ့ရာ ‘စစ္ေဘာင္’ မွာ က်ယ္သထက္ က်ယ္လာၿပီး ‘ဒီမိုကေရစီေဘာင္’ မွာ တျဖည္းျဖည္း က်ဥ္းက်ဳံ႕လာခဲ့ရသည္။ သည္လိုႏွင့္ ေနာက္ဆုံး တည္ေဆာက္ဆဲ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ဆယ္ႏွစ္သာသာ သာခံၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ‘စစ္ဘက္အာဏာပိုင္စနစ္’ ေအာက္ က်ေရာက္သြားခဲ့ရေတာ့သည္။

အက်ိဳးဆက္ကား လာျခင္းေကာင္းေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုၾကား သံသယအစိုင္အခဲမ်ား ႀကီးမားျဖစ္တည္လာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းဆိုရလၽွင္ ‘အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး’ ယိုယြင္းလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္ပင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး၏

‘ဆုံခ်က္’ ျဖစ္ေတာ့သည္။

ဒီမိုကေရစီေရး

မ်က္ေမွာက္ေခတ္သမိုင္းပညာရွင္မ်ားက စစ္ေအးတိုက္ပြဲအတြက္ အတိတ္ကာလ ၁၉၆၀ တစ္ဝိုက္ကို ‘စစ္ေဘာင္သြင္းေသာ ႏိုင္ငံေရး’ (Militariation of Politics) ဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။ ဤကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္ဘက္မွ အာဏာသိမ္းသည္။ ၁၉၆၂ မတ္လ ၂ ရက္။ အလားတူ စစ္ေအးတိုက္ပြဲအၿပီးကာလ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွစ၍ ေနာက္ပိုင္းကိုမူ ‘စစ္ေဘာင္ေလၽွာ႔ေသာ ႏိုင္ငံေရး’ (De-militarization of Politics) ဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။ ဤကာလအတြင္းမွာပင္ ‘၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ’ ျဖင့္ ‘၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ’ ကို က်င္းပေပးခဲ့သည္။

တပ္ေတာ္အစိုးရက ဦးေဆာင္ေရးဆြဲေပးခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတြင္ ေအာက္ပါသံသယမ်ား ရွိလိမ့္မည္ဟု မွန္းဆရသည္။

၁။        လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲေနဆဲ လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၊

၂။        အဆိုပါအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တရားဝင္မွတ္ပုံတင္ထားေသာ လူမ်ိဳးစုပါတီမ်ား၏ ဆက္ဆံေရး၊

၃။        ေျမျပန္႔အေျခစိုက္အင္အားႀကီးပါတီတစ္ခုႏွင့္ လူမ်ိဳးစုပါတီမ်ား၏ ဆက္ဆံေရး၊

၄။        ဆိုခဲ့ပါ ျပည္တြင္းပါတီမ်ားႏွင့္ ျပည္ပအစိုးရမ်ား၏ ဆက္ဆံေရး။

အဆိုပါ သံသယမ်ားေၾကာင့္ပင္ ‘အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈတြင္ တပ္မေတာ္ပါဝင္ေရး’ ဆိုသည္ကို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတြင္ တရားဝင္ထည့္ထားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

သို႔အတြက္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒမွာ ဒီမိုကရက္တိုင္ေဇးရွင္းအတြက္ ‘အဖြင့္က်ားကြက္’ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဤဥပေဒကို မျပင္ဘဲႏွင့္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီအျပည့္အဝရဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔လည္း မလြယ္ပါ။

တြဲေရးေလာ၊ ခြဲေရးေလာ

ပကတိအရွိ

၁။        ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ဗီယက္နမ္ ၿပီးလၽွင္ ဒုတိယအႀကီးဆုံး ျဖစ္သည္။

၂။        ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား (ယခုေလာေလာဆယ္) ၂၁ ဖြဲ႕ ရွိသည္။

၃။        တပ္မေတာ္ေရာ၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားပါ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ရွိသည္ဟုလည္း သိရသည္။

ေ႐ြးခ်ယ္ခံမႈမ်ား

၄။        အခ်ိဳ႕က ‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရး’ ကို အရင္ေဆာင္႐ြက္ေစခ်င္သည္။ ၿပီးမွ ‘ဒီမိုကေရစီေရး’ကို ဆက္ဖို႔ေျပာသည္။ သတိျပဳရန္မွာ ဒီမိုကေရစီေရးကို မဆက္ႏိုင္လၽွင္ အႏၲရာယ္ ရွိႏိုင္သည္။ လက္နက္ကိုင္မ်ားသာ အေပၚစီးရၿပီး ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေဝးသြားႏိုင္သည္။

၅။        အခ်ိဳ႕က ‘ဒီမိုကေရစီေရး’ ကို အရင္လုပ္ေစခ်င္သည္။ ျပည္တြင္းစစ္တန္းလန္းႏွင့္ေတာ့ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ေလၽွာ႔မည့္ပုံမရွိပါ။ ျပည္တြင္းစစ္၏ ဇာစ္ျမစ္ကို မရွင္းႏိုင္လၽွင္ အက်ိဳးဆက္ (အရပ္ဘက္ – စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး) ကို ရွင္းႏိုင္ပါ့မလား … စဥ္းစားၾကဖို႔ လိုလိမ့္မည္။

ဘာလုပ္ၾကမလဲ

၆။        ‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္’ ႏွင့္ ‘အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ‘ဒီမိုကေရစီေရး’ ကို တြဲသြားသည္ကသာ ျဖစ္သင့္ ျဖစ္ထိုက္ေသာ လမ္းေၾကာင္းမွန္ဟု ယူဆပါသည္။

၇။        ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ တိုးတက္မႈတစ္စုံတစ္ရာကို ၾကည့္ၿပီး တပ္ပါဝင္မႈကို တျဖည္းျဖည္း ေလၽွာ႔ခ်ဖို႔ ေဆြးေႏြးသည္က အေကာင္းဆုံးျဖစ္လိမ့္မည္ ထင္သည္။

ေက်ာ္ဝင္း

၂၈ ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၉ – မွတ္ခ်က္

ဤအေၾကာင္းအရာကိုပင္ ၂၄၊ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က

‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလား၊ ဒီမိုကေရစီေရးလား၊ မဟာဗ်ဴဟာ ဦးစားေပး ဘာေ႐ြးမလဲ’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေရးခဲ့ဖူးပါသည္။ ယခုစာစုမွာ ‘ဗားရွင္း’ အသစ္ ျဖစ္သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *