အခြန္ဝက္အူတင္းသည့္ အမည္ေပါက္ကားဂယက္

ဝင္ေငြခြန္ေလၽွာ႔ခ်မႈႏွင့္အတူ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမည္ေပါက္ေျပာင္းလဲေရး ဂယက္လႈပ္ခတ္လာသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္ အေကာက္ဥပေဒအရ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ဝင္ေငြခြန္ႏႈန္းထား ေလၽွာ႔ခ်လိုက္သျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဝယ္ယူရာတြင္ ေပးေဆာင္ရသည့္ ဝင္ေငြခြန္ ပမာဏေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး စုစုေပါင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တန္ဖိုးလည္း ေလ်ာ့က်လာရာ ကားေဈးကြက္ လႈပ္လႈပ္ခတ္ခတ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ မွတ္ပုံတင္ထားၿပီးသား ယာဥ္မ်ားကို ဝယ္ယူစီးနင္းေနေသာ္လည္း ဝင္ေငြခြန္ႏႈန္းထားမ်ားျပားသျဖင့္ ယခင္က အမည္ေပါက္မေျပာင္းရေသးသည့္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အခြန္ႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ အမည္ေပါက္ေျပာင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ အခြင့္အလမ္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္အခြင့္အလမ္းႏွင့္အတူ ဖိအားလည္း ျပင္းထန္လာသည္။ အေၾကာင္းမွာ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမည္ေပါက္ပိုင္ဆိုင္သူ မွန္ကန္မွသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွတ္ပုံတင္သက္တမ္းတိုးခြင့္ျပဳရန္ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (က.ည.န)က  တြန္းအားေပးလုပ္ေဆာင္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ယာဥ္ပိုင္ရွင္တိုင္း ယာဥ္လက္ဝယ္ရွိသူ အမည္၊ေနရပ္လိပ္စာ မွန္ကန္စြာ ေျပာင္းလဲမွတ္ပုံတင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အမည္ေပါက္ မေျပာင္းလဲထားပါက ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနသို႔ ဝင္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ေစၿပီး ယာဥ္ပိုင္ရွင္အမည္ေျပာင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္းလမ္း ပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယာဥ္သက္တမ္းတိုးရာတြင္ ဝင္ေငြခြန္ေဆာင္၊ အမည္ေျပာင္းျခင္းကို မျဖစ္မေန  လုပ္ကိုင္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အသစ္ျပ႒ာန္းမည့္ ယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စီမံခန္႔မႈဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ယာဥ္အမည္ေပါက္ေျပာင္းလဲရမည္ဟူသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ရွိသည္။ အမည္ေပါက္ေျပာင္းရာတြင္ ေပးေဆာင္ရသည့္ ဝင္ေငြခြန္ႏႈန္းကိုလည္း ေလၽွာ႔ခ်ထားသည္။

သို႔ဆိုလၽွင္ အဘယ္ေၾကာင့္ အမည္ေပါက္ေျပာင္းေရးကို ေဝဖန္ၾကသနည္း။ ဝင္ေငြခြန္ေလၽွာ႔ခ်ျခင္းႏွင့္ ယာဥ္အမည္ ေပါက္ေျပာင္းျခင္းက မည္သို႔ ဆက္စပ္သနည္း။

(၁)

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဝယ္ယူေရာင္း ခ်ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရက အခြန္အရပ္ရပ္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းျခင္းအတြက္ အေကာက္ခြန္၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊ ဝင္ေငြခြန္၊ ကညနမွတ္ပုံတင္ခ စသည္ျဖင့္ ရာခိုင္ႏႈန္းအလိုက္ ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။ SKD (Semi Knocked  Down) စနစ္ျဖင့္ ျပည္တြင္းထုတ္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မ်ားကို ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ ကညန မွတ္ပုံတင္ခ ႏွစ္မ်ိဳးေကာက္ခံသည္။

ဝင္ေငြခြန္ (တစ္နည္း) စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ဝင္ေငြခြန္ကို အခြန္ ေကာက္ခံမႈဟာကြက္မရွိရန္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ရည္႐ြယ္သည္။ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ၊ ကား အေျခခံပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူရာတြင္ ဝင္ေငြရလမ္း ေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ ေငြျဖဴ မဟုတ္ပါက ဝယ္ယူသူထံမွ ဝင္ေငြခြန္ေကာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေငြပမာဏအလိုက္ အခြန္ႏႈန္းထားအမ်ိဳးမ်ိဳးက်သင့္မည္ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒအရ ဝင္ေငြခြန္ကို က်ပ္သိန္းသုံးရာအထိ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္းသုံးရာအထက္မွ တစ္ေထာင္အထိ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္အထက္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္မူ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္အထိ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္မွ က်ပ္သိန္းသုံးေထာင္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္းသုံးေထာင္မွ က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းအထိ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္း  တစ္ေသာင္းမွ က်ပ္သိန္းသုံးေသာင္းအထိ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္းသုံးေသာင္းအထက္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။

ယခင္က်ပ္သုံးသိန္းရာတန္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္တစ္စီးသည္ ဝင္ေငြခြန္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၅ သိန္းေပးေဆာင္ရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုးသိန္းသာ ေပးေဆာင္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ေလ်ာ့က်သည့္ အခြန္ႏႈန္းထားသည္ ယာဥ္အမည္ေပါက္ေျပာင္းလဲရာတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။

က.ည.န ယာဥ္မွတ္ပုံတင္ကာ အသုံး ျပဳေနသည့္ ယာဥ္မ်ားကို လႊဲေျပာင္းေရာင္း ခ်ရာတြင္ ယာဥ္ဝယ္ယူသူက ဝင္ေငြခြန္ေပးရသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေမာင္ျဖဴအမည္ျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို ေမာင္နီက ဝယ္ယူအသုံးျပဳပါက ယာဥ္ပိုင္ရွင္ အမည္ေျပာင္းရန္လိုအပ္ၿပီး ထိုယာဥ္ကို ဝယ္ယူျခင္းအတြက္ ေငြျဖဴမျပႏိုင္လၽွင္ ဝင္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ယာဥ္အသစ္၊ ယာဥ္အေဟာင္း မည္သည့္ယာဥ္ ဝယ္ယူသည္ျဖစ္ေစ ဝင္ေငြခြန္ေပးရသည္။

(၂)

ယခင္ကေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မွတ္ပုံတင္သက္တမ္းတိုးရာတြင္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္အမည္ေပါက္မွန္ကန္မႈ မစိစစ္ဘဲ သက္တမ္းတိုးေပးခဲ့သည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္မွ စတင္ၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွတ္ပုံတင္  လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အမည္ေပါက္ယာဥ္ပိုင္ရွင္၏ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မူရင္း၊ အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရစာရင္းျဖင့္ တိုက္ဆိုင္စိစစ္မည္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနသို႔ ဝင္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ေစကာ အမည္ေပါက္ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္သည္။

ယာဥ္အႏၲရာယ္၊ လမ္းအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ မႈခင္းမ်ား ဖမ္းဆီးအေရးယူရာတြင္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္အမည္ေပါက္မေျပာင္းထားျခင္းေၾကာင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို တိတိက်က်က်အေရးမယူႏိုင္သျဖင့္ ပိုင္ရွင္အမည္ေပါက္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္းလမ္း ပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ယာဥ္မွတ္ပုံတင္ဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက  The Voice Journal သို႔ ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕က ကားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ မႈခင္းေတြ လိုက္တိုင္းမွာ အၿမဲတမ္းတလြဲေတြ လိုက္လိုက္ေနရတယ္။ ေတာ္ေတာ္နဲ႔ မမိဘူး။ ကားေတြက တကယ္ပိုင္တဲ့ လူက တစ္ေနရာ၊ ကညနမွာ ရွိတာက တစ္ေနရာ။ ကညနကို ရဲက လာေမးရင္ ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာရွိတဲ့ မွတ္တမ္းေတြနဲ႔ တျခားစီျဖစ္ေနတယ္”ဟု ၎က  ေျပာ ၾကားသည္။

ကမာၻ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီး မွတ္ပုံတင္ထားၿပီးပါက အဆိုပါယာဥ္ပိုင္ရွင္၊ ေနရပ္လိပ္စာကို အစိုးရက အစဥ္သိရွိေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ ယာဥ္အမည္ေပါက္ မေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ ပိုင္ရွင္အမွန္ကို မသိရွိရေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ယာဥ္မေတာ္တဆထိခိုက္မႈျဖစ္လၽွင္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္အမွန္ မသိသျဖင့္ အေရးမယူႏိုင္သည့္ အမႈမ်ားရွိသည္။

“ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ဒုကၡေပးဖို႔ မဟုတ္ဘူး”ဟု ၎က ထပ္မံေျပာၾကားသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၏ ပိုင္ရွင္ အမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာတိက်မွန္ကန္ေရးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ စည္းကမ္းဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖစ္ေစရန္၊ အနာဂတ္တြင္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ Radio Frequency Identification (RFD) စနစ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အေရးပါေၾကာင္း ကညနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

(၃)

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္မူဝါဒ ေျဖေလၽွာ႔ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္  အသုံးျပဳမႈ တဟုန္ထိုးတိုးတက္လာခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပုံတင္သည့္ ယာဥ္အစီးေရသုံးသိန္း ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ ရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ခုနစ္သိန္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိလာခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သုံးစြဲမႈအခ်ိဳးသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က လူတစ္ေထာင္လၽွင္ ၁၄ စီးရွိရာမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ လူတစ္ေထာင္ ၁၅ စီးအထိ ရွိလာသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သုံးစြဲမႈတိုးတက္လာေသာ္လည္း အမည္ေပါက္ေျပာင္းလဲသည့္ ယဥ္ေက်းမႈနည္းေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ အခြန္ေပးေဆာင္ရမည့္မူဝါဒေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမည္ေပါက္ ေျပာင္းလဲျခင္းကို ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားက ေရွာင္ရွားလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ အမည္ေပါက္ မေျပာင္းလဲသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္နီးပါးပင္ ရွိလာၿပီ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလစာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစီးေရစုစုေပါင္း ၁ ဒသမ ၁ သန္းေက်ာ္ ရွိၿပီး အဆိုပါယာဥ္မ်ားအနက္ အမည္ေပါက္မေျပာင္းေသာ ယာဥ္အမ်ားအျပားရွိကာ ယာဥ္အစီးေရ မည္မၽွအမည္ေပါက္ မေျပာင္းလဲထားသည္ကို စစ္တမ္းမေကာက္ယူႏိုင္သျဖင့္ ကညန ကိုယ္တိုင္ပင္ အေရအတြက္ အတိအက်ကို မသိေပ။

Brand New ကားစီးသူမ်ားသည္ ပိုင္ရွင္အမည္ေပါက္ ဝယ္ၾကေသာ္လည္း ယာဥ္ေဟာင္းအမ်ားစုသည္ အမည္ေပါက္ ေျပာင္းလဲမႈနည္းပါးေၾကာင္း ျမန္မာ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

“မွတ္ပုံတင္တဲ့ လူ၊ စီးတဲ့လူအေနနဲ႔ ပိုင္ရွင္မွတ္ပုံတင္ဖို႔အတြက္ ေျပာတာေပါ့။ ဒါေတာ့လည္း ေကာင္းပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒါမွ ရာဇဝတ္မႈျဖစ္ရင္ လိုက္လို႔လြယ္တာေပါ့။ တစ္ခ်က္ေတာ့ ရွိတယ္။ လိပ္စာနဲ႔ အမည္ေျပာင္းေပးမယ္။ ဒါေပမဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ပလိပ္ျပားေပါ့။ ပဲခူးလိပ္စာနဲ႔ စီးေနတဲ့ ယာဥ္က ရန္ကုန္ကို ေျပာင္းလို႔ မရတာေတာ့ ရွိေနတယ္”ဟု ၎က သုံးသပ္သည္။

နယ္လိုင္စင္မ်ားကို ရန္ကုန္လိုင္စင္ (YGN) မေျပာင္းလဲေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းသည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသုံးျပဳမႈ၏ ၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိသျဖင့္ ရန္ကုန္  လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းကို တိုင္းအစိုးရက ပိတ္ပင္ထားသည္။ ရန္ကုန္လိုင္စင္ရယူလိုပါက ယာဥ္အိုေဟာင္းဖ်က္သိမ္း စလစ္ျဖင့္ ေလၽွာက္ထားမွသာ ခြင့္ျပဳေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္အခြန္ေကာက္ခံျခင္းကို ကညနက တြဲလုပ္ေနျခင္းမွာလည္း လူေျပာစရာျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာစိုးထြန္းက  ေထာက္ျပသည္။

ႏိုင္ငံတကာတြင္ ယာဥ္အမည္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းကို ၎ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနက သီးျခားစီေကာက္ခံျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခင္ကလည္း ႏိုင္ငံျခားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားထဲမွ အခြန္မစည္းၾကပ္ႏိုင္မည္စိုးသျဖင့္ ပတ္စ္ပို႔သက္တမ္းတိုးခ်ိန္တြင္ အစိုးရက အခြန္ေကာက္သည့္ စနစ္ က်င့္သုံးဖူးသည္။ ယင္းစနစ္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ ယခုအခါ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမည္ေျပာင္းရာတြင္ အဆိုပါစနစ္ကို က်င့္သုံးသည့္ ပုံစံ ျဖစ္သည္။

ယာဥ္အမည္ေပါက္ေျပာင္းလဲရာတြင္ ဝင္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ေစျခင္းမွာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ဝန္ႀကီးဌာနအခ်င္းခ်င္းေပါင္းစပ္ လုပ္ကိုင္ေပးရျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင ္မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားသည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာလမ္းမ်ားတြင္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေသာ္လည္း နယ္ေက်ာ္ယာဥ္မ်ားဝင္ထြက္မႈစိစစ္ေနျခင္း၊ ရန္ကုန္ လိုင္စင္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းတို႔သည္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ား၏ သီးျခားအစီအစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း ကညနတာဝန္ရွိသူက ဆိုသည္။

(၄)

ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒသည္ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒျဖစ္သည္။

အဆိုပါဥပေဒပါ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္သက္တမ္းရွိသျဖင့္ ယခုႏွစ္တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ က်ပ္သိန္း တစ္ေထာင္လၽွင္ ဝင္ေငြခြန္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ တည္ရွိမည္မွာ မေသခ်ာေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမည္ေျပာင္းျခင္းအတြက္ ယခုအခ်ိန္သည္ အေကာင္းဆုံးပင္။

က်ပ္သိန္းတစ္ရာတန္ကားတစ္စီးလၽွင္ ယခင္က အမည္ေျပာင္းလၽွင္ ဝင္ေငြခြန္ ၂၂သိန္းေက်ာ္ က်ေသာ္လည္း ယခုအခါ ေလးသိန္းခြဲသာ က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။ ယာဥ္တစ္စီးေရာင္းခ်လၽွင္ပင္ အက်ိဳးေဆာင္ခ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေပးေဆာင္ရၿပီး အမည္ေျပာင္းလဲျခင္းအတြက္ အခြန္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ကညနမွ တာဝန္ရွိသူက ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္တင္သြင္းခ်ိန္ကတည္းက အခြန္အရပ္ရပ္ ေပးေဆာင္ထားသျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အမည္ေျပာင္းရာတြင္ ဝင္ေငြခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းကို သေဘာမေတြ႕သူမ်ားစြာရွိသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေမာင္ျဖဴသည္ ယာဥ္ဝယ္ယူစဥ္က အဆိုပါယာဥ္အတြက္ ဝင္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ထားသည္။ ထိုယာဥ္ကိုပင္ ေမာင္နီသို႔ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်သည့္အခါ ေမာင္နီက ဝင္ေငြခြန္ထပ္ေဆာင္ရသည္။

ယာဥ္တစ္စီးလၽွင္ အခြန္အထပ္ထပ္က်သင့္သည့္ ပုံစံျဖစ္ေနေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္တို႔က သုံးသပ္သည္။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ ယာဥ္အမည္ေျပာင္းပါက အခေၾကးေငြမေပးရသည့္အျပင္ အခြန္မေဆာင္ရေၾကာင္း ၎တို႔က ဆိုသည္။

ယခုအခါ ယာဥ္အမည္ေပါက္ မျဖစ္မေန ေျပာင္းရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ဝင္ေငြခြန္ မေဆာင္ခ်င္သူမ်ားသည္ မွတ္ပုံတင္၊ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရ စာရင္းမ်ား ငွားရမ္းကာ မမွန္မကန္ေဆာင္႐ြက္မႈရွိႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေရာင္းဝယ္ေရးအသင္း (ရန္ကုန္) ဥကၠ႒ဦးေအာင္သန္းဝင္းက ဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ့္နာမည္ေပါက္တဲ့ ကားက ကၽြန္ေတာ့္မွတ္ပုံတင္၊ သန္းေခါင္ စာရင္း ငွားလိုက္တာနဲ႔ ပိုက္ဆံရမယ္။ သုံးသိန္း၊ ေလးသိန္း။ အဲ့လို အေရာင္းအဝယ္ေတြျဖစ္ရင္ မသမာမႈေတြ မ်ားလာမယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက သက္တမ္းတိုးရာတြင္ပိုင္ရွင္ အမည္ေပါက္မစစ္ေဆးဘဲ သက္တမ္းတိုးေပးခဲ့သည္။

လက္ရွိအစီအစဥ္ေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေဟာင္းေဈးကြက္မွာ ေႏွးေကြးႏိုင္ၿပီး ယာဥ္တန္ဖိုးအလိုက္ အခြန္  ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေဈးတက္ႏိုင္သည္ဟုလည္း  ေဈးကြက္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက သုံးသပ္ၾကသည္။

ေမာ္ေတာ္ယဥ္ အမည္ေပါက္ေျပာင္းလဲရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ထြက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတစ္ပတ္အတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေရာင္းအဝယ္မ်ား သိသိသာသာက်ဆင္းသြားေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေရာင္းဝယ္ေရးအသင္း (ရန္ကုန္) ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္းဝင္းက ဆိုသည္။

ရန္ကုန္လိုင္စင္၊ နယ္လိုင္စင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအပါအဝင္ မည္သည့္ ယာဥ္အမ်ိဳးအစားမၽွ အေရာင္းအဝယ္ မျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခြန္ေကာက္ခံမႈေျပာင္းလဲသြားသည့္အတြက္ ဝယ္သူမ်ားမွာလည္း ဝယ္ရန္တန္႔သြားၾကေၾကာင့္ ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ျပန္ေရာင္းသူ၊ ဝယ္သူေတြက အခြန္ျပန္တြက္ရမွာျဖစ္လို႔ ဒီရက္ပိုင္း အေရာင္းအဝယ္ လုံး၀မျဖစ္ဘူး”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္စင္သက္တမ္းသည္ ၂ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ဝင္ေငြခြန္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ တစ္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ၂၀၂၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သက္တမ္းကုန္မည့္ ယာဥ္မ်ားသည္ အခြန္၃ရာခိုင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္ မေသခ်ာသျဖင့္ မမၽွမတျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဦးေအာင္သန္းဝင္းက ဆိုသည္။ တိုင္းျပည္ စီးပြားေရးမေကာင္းျခင္း၊ ၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲနီးလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယာဥ္ အမည္ေပါက္ေျပာင္းျခင္းကို ပိုေနၿမဲ၊ က်ားေနၿမဲ ဆက္ရွိေစလိုေၾကာင္း ၎က  ဆိုသည္။

အထူးသျဖင့္ အမည္ေျပာင္းဂယက္သည္ ယာဥ္အေဟာင္းေဈးကြက္ကို တည့္တည့္ထိမည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရသည္ အမည္ေပါက္မေျပာင္းရေသးသူမ်ားထံမွ အခြန္ဘ႑ာရမည္ျဖစ္သည္။ Brand  New ယာဥ္ဝယ္ယူသူမ်ားမွာမူ ဝယ္ယူစဥ္ကတည္းက ဝင္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ၿပီး အမည္ေပါက္ဝယ္ယူၾကသျဖင့္ ထူးၿပီး မသက္ေရာက္ေပ။

မည္သို႔ဆိုေစ ဝင္ေငြခြန္ေလၽွာ႔ခ်ျခင္းသည္ ႀကဳံေတာင့္ႀကဳံခဲျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကတည္းက ဝင္ေငြခြန္ႏႈန္းေလၽွာ႔ခ်ရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက တိုက္တြန္းခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရက မေလၽွာ႔ခ်ခဲ့ေပ။

ယခုႏွစ္တြင္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးအင္ဂ်င္ကို ျပန္လည္ႏႈိးဆြႏိုင္ရန္ ဝင္ေငြခြန္ေလၽွာ႔ခ်ေပးခဲ့သည္။ ေလၽွာ႔ခ်သည့္ႏႈန္းထားမ်ားအလိုက္ အိမ္၊ၿခံ၊ေျမ၊ကားေဈးကြက္လည္း ျပန္လည္သြက္လက္လာမည္ဟု လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အေကာင္းျမင္ ေမၽွာ္လင့္ထားသည္။

ယာဥ္အမည္ေပါက္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္အတူ ဝင္ေငြခြန္ေကာက္ခံျခင္းမွာ တစ္ခ်က္ခုတ္ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္မူဝါဒ ျဖစ္သည္။ မျဖစ္မေန အခြန္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ယခင္ကထက္ သက္သာသည္။ အခြန္ေဆာင္ျခင္း၊ မေဆာင္လိုျခင္းသည္ သာပဓာနျဖစ္သည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ယခုကဲ့သို႔ ဆိုသည္။

“၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကို မေဆာင္ခ်င္တဲ့ လူက မွတ္ပုံတင္၊ သန္းေခါင္စာရင္းသြား ငွားရမလိုျဖစ္ေနတာ။ ေဆာင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘာမွ႐ႈပ္ေထြးမေနဘူး။ ကိုယ့္နာမည္ ကိုယ္ေဖာက္၊ ကိုယ့္ မွတ္ပုံတင္၊ ကိုယ့္သန္းေခါင္စာရင္းပဲ”

ႏုိင္လင္းေအာင

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *